archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 30. Pleieanstalter som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden.
  pkt 3 om minste bredde av korridor og utgang får ikke anvendelse Dog må korridor og utgang ikke ha mindre fri bredde enn 1 0 m og hvor syke skal transporteres i senger skal bredden av korridor være slik at transporten kan foregå uhindret Bestemmelsen i 9 pkt 3 om selvlukkende dører mellom soverom og korridor får ikke anvendelse og kravet om spesielle dører mellom soverom og korridor gjelder bare for soverom over 2 etasje Bestemmelsen i 9 pkt 4 om dørers minste bredde får ikke anvendelse For isolater i psykiatriske institusjoner psykiatriske sykehus klinikker sykehjem åndssvakehjem og barnepsykiatriske institusjoner for isolater for sinnslidende ved alminnelige sykehus aldershjem og pleiehjem for isolater på kursteder og klinikker for alkoholister og for spesialavdelinger ved de verneskoler som hører under Sosialdepartementet gjelder heller ikke kravet om at dører i utgangsveier fritt skal kunne åpnes innvendig fra Bestemmelsen i 9 pkt 5 om vinduer får ikke anvendelse Takvinduer og skråttstilte vinduer er dog ikke tillatt Bestemmelsen i 14 pkt 1 b gjelder med det tillegg at i anstalter hvor klientelet av fysiske eller psykiske årsaker ikke er i stand til selv å redde seg under brann skal brann varsles ved optiske signaler i de tilliggende korridorer eventuelt ved tilkopling til virksomhetens eget optiske anlegg for tilkalling av betjening Varslingsapparater i soverom er her ikke nødvendig Bestemmelsen i 20 får ikke anvendelse Dersom de i første ledd nevnte krav etter inspeksjonsmyndighetens skjønn ikke kan gjennomføres uten uforholdsmessige utgifter kan inspeksjonsmyndigheten lempe på kravene Den kan da stille som vilkår at andre tiltak skal gjennomføres for å hindre at brann oppstår for å sikre effektiv slokking av oppstått brann og for å sikre og lette redning av pasienter og betjening Bl a kan det kreves sprinkleranlegg og reservebelysning med egen uavhengig strømkilde innbygging av åpen trapp

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/6/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: F. Særforskrifter for pleieanstalter.
  Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter 27 Nye bygninger for pleieanstalter 28 Endring av bygninger for pleieanstalter 29 Etablering av pleieanstalter i bestående bygninger 30 Pleieanstalter som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 31. Ikrafttreden m. v.
  om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden 31 Ikrafttreden m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/7/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 40. Kartverk.
  41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift 1969

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Bygningslovens § 62.
  forretningens avholdelse grunnens betegnelse i grunnboken navn på rekvirenten og de som møter bekreftelse om at de interesserte parter er varslet grunnens beskrivelse med grensemål og areal og mulige andre opplysninger jfr bl a 11 Kartet skal inneholde alle mål som er nødvendige for en nøyaktig oppkonstruksjon Kartet opptegnes i hensiktsmessig målestokk som regel i 1 500 og forsynes med nordpil og påskrift som viser beliggenheten Grensemål påføres og eventuell bebyggelse tegnes inn Koordinatfortegnelsen bør anføres i særskilt kolonne ved siden av kartet Forretningen underskrives av oppmålingssjefen og kartvitnet 9 Protokoll Protokollen skal ha nummererte sider og en størrelse som passer for en hensiktsmessig innføring Det reserveres plass til påtegninger om ti1bakeføring rettelse av mulige feil avdeling av parseller m v Løsbladprotokoll kan brukes når hver forretning blir nummerert stemplet datert og underskrevet Etter hvert som løsbladpermen blir utfylt skal bladene innbindes forsvarlig 10 Tilbakekallelse og tinglysing Forretningen kan tilbakekalles hvis begjæring framkommer før målebrevet bekreftet avskrift av protokollen med tilhørende kart er utferdiget Dette gjelder ikke hvis tinglysing eller innføring er foretatt i henhold til attest i henhold til vedtekt til bygningslovens 62 jfr 12a i lov om tinglysing av 7 juni 1935 Oppmålingssjefen sender snarest mulig målebrevet til tinglysingsdommeren med gebyr for tinglysingen og avskrift av forretningens tekst utferdiget på papir av godkjent standardformat Etter at tinglysingsdommeren har forsynt målebrevet med påtegning om tinglysingen sendes det tilbake til oppmålingssjefen Målebrevet utleveres deretter til rekvirenten 11 Særlige spørsmål Oppstår det tvil om beliggenheten av en grenselinje eller ønsker partene av praktiske grunner å foreta en mindre vesentlig regulering av en uhensiktsmessig grenselinje kan oppmålingssjefen med partenes samtykke fastsette hvor grensen skal gå Oppstår det tvist om beliggenheten av en grenselinje har partene rett til å få sine påstander innført i protokollen Hvis partene er enig om det kan oppmålingssjefen fastsette hvor grensen skal gå 12 Deling av grunn Kart og oppmåling for deling av grunn kan ikke utføres før delingen er godkjent av bygningsrådet jfr bygningslovens 63 Bevitnelse for godkjennelsen sendes inn sammen med rekvisisjonen 13 Skylddeling I samsvar med 11 i lov av 20 august 1909 om skylddeling m v kan skylddeling forlanges foretatt i forbindelse med oppmålingen uten særskilt avgift når begjæring om dette sendes inn samtidig med rekvisisjonen 14 Rettelse av feil Når feil eller mangler ved grenseangivelsen i tidligere kart og oppmålingsforretning blir påvist skal oppmålingssjefen sørge for at de hvis eiendom berøres får anledning til å komme med sine bemerkninger Er det materiale som foreligger etter oppmålingssjefens skjønn tilstrekkelig til å foreta rettelse retter han protokollen og målebrevene Rettelsen skal tydelig framtre som rettelse Er rettelsen av den art at tinglysing er nødvendig forholdes i samsvar med 10 Er det materiale som foreligger etter oppmålingssjefens skjønn ikke tilstrekkelig må ny forretning holdes Tekniske feil av mer tilfeldig art skrivefeil tegnefeil beregningsfeil m v rettes av oppmålingssjefen Grunneiere og i tilfelle tinglysingsdommeren underrettes om dette 15 Ajourføring Ved endring i en oppmålingsforretning skal de hvis eiendom be røres av endringen sende sine målebrev til oppmålingssjefen

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/2/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 41. Oppmåling.
  62 Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift 1969 Forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Bygningslovens § 72.
  kan tillate at hjørnebygning til gater av ulik bredde eventuelt hovedfasade mot plass oppføres i den høyde som er tillatt mot den bredere gate plass i en lengde som svarer til bygningens dybde Bygningshøyden skal ikke være større enn avstanden mellom byggegrensene hvis ikke annet er fastsatt i reguleringsplan Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Bygningslovens 72 1 Beregning av etasjetall 2 Bygningers høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/3/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 42. Etasjetall og høyde.
  Kap 42 Etasjetall og høyde Bygningslovens 72 Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift 1969

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive