archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. II. - Om bygningsmyndighetene.
  Bystyret kan bestemme at der skal ansettes teknisk kyndige tjenestemenn for å bistå bygningschefen eller bygningsrådet med de dem tillagte hverv De ansettes i tilfelle av formannskapet 17 Bygningschefen forbereder og foredrar de saker som innbringes for bygningsrådet og ekspederer dettes avgjørelser Også mulige andre kommunale fagchefer har å bistå bygningsrådet på forlangende og å delta i dets møter efter tilsigelse Ved instruks som utferdiges av formannskapet og godkjennes av vedkommende regjeringsdepartement kan der tillegges bygningschefen reguleringschefen gjøremål som i loven er tillagt bygningsrådet På samme måte kan der tillegges de i 16 2 omtalte teknisk kyndige tjenestemenn gjøremål som i loven er tillagt bygningschefen reguleringschefen eller bygningsrådet 18 Avgjørelser av underordnede tjenestemenn kan påankes til bygningschefen reguleringschefen Dennes avgjørelser kan påankes til bygningsrådet og fra dette til vedkommende regjeringsdepartement efterat formannskapet har hatt anledning til å uttale sig På samme måte kan avgjørelser av helserådet eller dets ordfører påankes overensstemmende med sundhetsloven av 16 mai 1860 7 19 I de tilfelle hvor loven gjelder eller gjøres gjeldende på landets grunn tilligger det herredsstyret å utføre hvad der i denne lov er tillagt bystyret Hvor der er oprettet eller herefter oprettes bygningskommune trer bygningskommunens styre i herredsstyrets sted Strøk som støter umiddelbart til by byggebeltet eller deler av samme kan av vedkommende regjeringsdepartement på andragende fra herredsstyret i bygningsvesenets anliggender underlegges byens bygningsmyndigheter og bystyre dog således at ordføreren i herredets helseråd eller et annet av herredsstyret valgt medlem tiltrer bygningsrådet i saker som angår dette strøk Vedkommende regjeringsdepartement bestemmer hvorledes der skal forholdes for å få tilveiebragt tilfredsstillende ordning med hensyn til utarbeidelse av byplan med tilhørende vedtekter jfr 24 for sammenhengende strøk som henligger under forskjellige bygningsmyndigheter jfr 30 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. III. - Byplaner.
  industrielle anlegg tas hensyn til stedets eller strøkets karakter og til det behov der må antas å bli for de forskjellige slags bygninger I de ytre bydeler skal begrensning av bygnings og befolkningstettheten has for øie Industristrøk bør best mulig ved beplantede belter e l avgrenses fra beboelsesstrøk Det tillatte antall etasjer bestemmes under hensyn til stedets og strøkets karakter På steder hvor der gjennemgående ikke har vært bygget i mer enn 2 eller 3 etasjer må etasjeantallet ikke forhøies utover det tilvante medmindre der under hensyn til stedets utvikling eller andre forhold foreligger påviselige grunner herfor I strøk med åpen bebyggelse bør som regel ikke tillates mer enn 2 etasjer Mer enn 3 etasjer bør kun tillates i de centrale forretningsstrøk i større byer og hvor forholdene forøvrig har utviklet sig således at det finnes påkrevet Kun i de centrale forretningsstrøk i de største byer bør tillates fler enn 4 etasjer Det bestemmes i vedtekten hvorvidt kjeller og loft skal medregnes i etasjenes antall forsåvidt de for nogen del benyttes som beboelsesrum jfr 104 eller arbeidsrum jfr 105 Forholdet mellem bebygget og ubebygget areal i de forskjellige strøk bør fastsettes Ved avstandsbestemmelser for de enkelte bygninger Ved bestemmelse om hvor stor brøkdel av hver enkelt tomt skal kunne bebygges Ved byggelinjer i det indre av kvartalene I forbindelse hermed kan der treffes bestemmelse om felles innkjørsel Minstemålene for bygningsavstandene og for hvad der skal lades ubebygget av grunnen bør fastsettes under hensyn til strøkets karakter og de stedlige forhold Forsåvidt der blir spørsmål om bebyggelse i det indre av kvartalene skal den gjøres avhengig av gårdsrummets eller havens størrelse Selvstendige bygninger bør i almindelighet alene tillates som frittliggende eller frittliggende grupper Beboelsesleiligheter i sådanne bygninger eller i fløibygninger bør i almindelighet alene tillates når leilighetene skaffes like god tilgang av lys og luft som er sikret rum til gaten og der forøvrig opnås tiltalende forhold såsom ved tilknytning av haveanlegg hvor dertil er anledning Selvstendige bygninger bør ikke ha mer enn 3 etasjer Det samme gjelder fløibygninger med selvstendige beboelsesleiligheter 27 Bygningsrådet har å påse at de i denne lov foreskrevne byplaner utarbeides og å sørge for deres revisjon eftersom forholdene gjør det påkrevet Planene skal utarbeides av fagkyndige på området Fremkommer forslag til byplan fra grunneiere eller andre interesserte skal bygningsrådet snarest mulig behandle forslaget og ta standpunkt til det Såsnart forslag til byplan er vedtatt av bygningsrådet skal det med tilhørende vedtekter m v efter bekjentgjørelse utlegges til offentlig eftersyn i en rimelig tid efter rådets bestemmelse Fremkommer der bemerkninger tas saken påny op til behandling av bygningsrådet Det av bygningsrådet ferdigbehandlede forslag forelegges bystyret Byplan som er vedtatt av bystyret blir gyldig ved å stadfestes av vedkommende regjeringsdepartement Når stadfestelse er meddelt skal herom av bygningsrådet utferdiges offentlig bekjentgjørelse Av alle stadfestede byplaner skal der til departementet innsendes to gjenparter i solid og holdbar utførelse Den ene opbevares i departementet og den annen i Riksarkivet 28 Stadfestet byplan kan forandres på samme måte som i 27

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. IV. - Tomteregulering. Tvangserhvervelse.
  anskaffelse og i forbindelse dermed opbevaring av materialer til anlegg og vedlikehold av gater veier og plasser Til ekspropriasjon av sådan grunn utenfor byens grense i byggebeltet kreves fylkesveistyrets samtykke 41 Til gjennemførelse av regulering eller omregulering av eldre bydel kan bystyret beslutte å ekspropriere hele strøk Beslutningen må for å bli gyldig stadfestes av vedkommende regjeringsdepartement efterat vedkommende grunneiere har hatt anledning til å uttale sig Ubebyggede tomter som efter bygningsrådets skjønn ikke kan bebygges på en efter beliggenhet og byggeregler passende måte kan eksproprieres av kommunen til opnåelse av hensiktsmessige tomter 42 Bystyret bestemmer når den i en byplan til gate plass jernbane eller sporvei m v jfr 40 bestemte grunn skal erhverves uten hensyn til om gaten eller plassen straks aktes utlagt eller oparbeidet Det samme gjelder like overfor annen grunneiendom som kommunen i henhold til denne lov er berettiget til å erhverve ved tvang uten hensyn til at de tilsiktede foranstaltninger først senere aktes gjennemført Grunneieren kan dog forlange at kommunen straks skal innløse den ubebyggede grunn som kommunen i henhold til 40 kan kreve ekspropriert når eiendommen enten skal avstås i sin helhet eller det ved lovlig skjønn avgjøres at eiendommen ikke lenger kan anses skikket til å bebygges på en efter den hele eiendoms størrelse beliggenhet eller efter øvrige forhold regningsvarende måte I alle tilfelle kan grunneieren forlange at kommunen innen 5 år efterat krav derom er fremsatt jfr post 5 skal innløse den ubebyggede grunn som ved byplan er reservert til tomter for statens og kommunens boligbygning jfr 40 1 b Er der ved reguleringsplanen avsatt tomter til statens bygninger jfr 40 1 b står kommunen i forskudd for det til innløsning nødvendige beløp inntil det av statens myndigheter måtte bli bestemt at staten skal overta eiendommen Blir det bestemt at staten ikke skal overta eiendommen kan kommunen enten beholde eiendommen eller i tilfelle avhende den Blir eiendommen på grunn av særlige omstendigheter ødelagt som byggetomt på sådan måte som omhandlet i post 2 lste ledd ved bestemmelser om byggelinje innenfor gatelinjen eller ved de vedtekter som knytter sig til reguleringen tilkommer eieren erstatning efter skjønn Krav om innløsning eller erstatning må av vedkommende grunneier være fremsatt innen ett år efterat beslutning om byplanens vedtagelse er barn meddelt eller offentlig bekjentgjort Er grunnen bebygget har grunneieren samme krav når bebyggelsen er fjernet Den i forrige ledd omhandlede frist regnes i dette tilfelle fra bygningens fjernelse Skjønn om eiendommens bebyggelighet skal ledsages av en kort begrunnelse og der skal ved avgjørelsen ikke tas hensyn til deling av grunn som har funnet sted efterat byplanen blev offentlig utlagt I de tilfelle hvor en grunneier i henhold til post 2 1ste ledd og post 4 har stillet krav til kommunen om innløsning eller om erstatning og det ved lovlig skjønn godtgjøres at betingelsene herfor er tilstede er kommunen berettiget til å innløse hele eiendommen eller deler derav efter takst 43 Forsøkstakst kan avholdes efter forlangende av formannskapet Den er ikke bindende for grunneieren medmindre fravikelseskjennelse er

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. V. - Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser.
  utgiftene hermed ikke stå i misforhold til de fordeler eller den verdiforøkelse som de til gaten eller plassen støtende eiendommer opnår ved foranstaltningen Spørsmålet herom avgjøres ved skjønn hvorved det samtidig kan pålegges grunneier hvis eiendom ikke støter direkte til gaten å delta i utgiftene i forhold til den verdiforøkelse hans eiendom opnår ved gateanlegget 48 Det kan bestemmes ved vedtekt at bebyggelse av en eiendom ikke må finne sted medmindre der til eiendommen fører oparbeidet og godkjent gate i tilfelle forsynt med kloakk Det kan dog ikke kreves at gaten skal oparbeides i større bredde enn 8 m heri innbefattet fortåg Gate eller fortåg som er oparbeidet av bygningseier i henhold til bestemmelse i vedtekt blir fra den tid arbeidet er fullført og godkjent å vedlikeholde av kommunen Det kan bestemmes ved vedtekt at grunneierne skal refundere kommunen dens utlegg til oparbeidelse av gate Grunneiernes forpliktelse skal dog ved oparbeidelse som foretas efter vedtektens ikrafttreden ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter ved oparbeidelse av gaten i en bredde av inntil 20 m og ved nedlegning av kloakkrør av inntil 305 mm diameter Såfremt gaten kun kan bebygges på en side skal grunneiernes forpliktelse ikke gå videre enn til å erstatte halvparten av de foregående ledd omhandlede utgifter I den i post 3 omhandlede vedtekt kan det bestemmes hvorvidt de om oparbeidelse av gater gjeldende regler skal bli å befølge når eldre vei inngår i regulert gate 49 Hvor det ved vedtekt er bestemt at bebyggelse av en eiendom ikke må finne sted medmindre der til eiendommen fører oparbeidet og godkjent gate jfr 48 post 1 har grunneieren bygningseieren rett til å kreve refusjon for utlegg til grunn og oparbeidelse av gaten Dog må de nødvendige legitimasjoner for de medgåtte utgifter innsendes til formannskapet til godkjennelse Forsåvidt der intet er å bemerke ved regningene er grunneieren berettiget til å få utgiftene utlignet på de interesserte eiendommer og beløpene innkrevet ved formannskapets foranstaltning overensstemmende med de regler som gjelder når gate er oparbeidet for kommunens regning 50 Hvor ikke anderledes er bestemt ved festekontrakt påhviler refusjonsplikten i anledning av gateoparbeidelse festeren istedenfor grunneieren hvis grunnen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at der ennu gjenstår 30 år av festetiden regnet fra den tid refusjonsbeløpet eller del derav forfaller til betaling Under samme betingelser påhviler det festeren å refundere for erhvervelse av grunn til gate dog kun forsåvidt angår det beløp hvormed refusjonsbeløpet overstiger den erstatning som grunneieren måtte ha mottatt i anledning av grunnerhvervelsen 51 Hvad der ovenfor i dette kapitel er bestemt om gate gjelder også offentlig plass 52 Hvor der ved byplanen er regulert et beplantningsbelte ved eller omkring industristrøk er eierne av dette strøk forpliktet til å erstatte kommunen utgiftene ved erhvervelsen av dette belte inntil en bredde av 50 m Dog må de utgifter som herved pålegges grunneierne ikke stå i misforhold til den verdiforøkelse eierne opnår ved at strøket kan benyttes som industristrøk Spørsmålet herom avgjøres ved

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VI. - Skjønnsmyndighet.
  efter offentliggjørelse av hver enkelt innstilling Godtgjørelsen betales i så fall av kommunene i fellesskap og bestemmes efter innstilling fra samtlige bystyrer 55 Alle tvistemål om hvad der er gjenstand for ekspropriasjon eller erstatning e l avgjøres under forretningen av kommisjonen selv Disse avgjørelser så vel som forretningen i sin helhet kan påankes til Høiesterett hvor saken foretas ved varslets utløp uten hensyn til Høiesteretts sesjoner Ankefristen er 4 uker De av kommisjonen avgitte skjønnsansettelser m v kan derimot ikke påankes Enhver forliksmegling bortfaller Forøvrig kommer de i lov av 10 mai 1860 om tvungen avståelse av grunn dens 1 inneholdte regler til anvendelse også på disse forretninger 56 Hvor skjønnskommisjon ikke er anordnet utføres de omhandlede skjønn og takster ved menn opnevnt i henhold til lov av 28 august 1854 med tilleggslover og efter de i lov av 10 mai 1860 l 4 gitte rettergangsregler Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Kap I Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser Kap II Om bygningsmyndighetene Kap III Byplaner Kap IV Tomteregulering Tvangserhvervelse Kap V Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser Kap VI Skjønnsmyndighet 54 55 56 Kap VII Om opmåling og deling av grunn Kap VIII Om byggeforetagender Kap IX Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider Kap X Kontroll med byggearbeider Kap XI Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v Kap XII Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk Kap XIII Om vedlikehold av offentlige gjennemgangsveier med broer Kap XIV Ikrafttreden Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VII. - Om opmåling og deling av grunn.
  ingen utstykning finner sted I tilfelle av tvist mellem grunneieren og bygningsrådet om anvendelsen av denne bestemmelse avgjøres spørsmålet av fylkesmannen efterat formannskapet har uttalt sig 58 Ingen grunn må deles på sådan måte at der opstår forhold som strider mot lovens forskrifter Heller ikke må grunn deles således at der dannes tomter som efter bygningsrådets skjønn efter sin størrelse eller form er mindre vel skikket til selvstendig bebyggelse Er tomten bebygget skal der også tas hensyn til dens fremtidige bebyggelse Under byggeforbud 34 og efter byplanens stadfestelse må deling av grunn innenfor det av planen omfattede strøk ikke tillates når gjennemførelse av byplan eller tomteregulering derved vilde hindres eller vanskeliggjøres Sammenføining av eiendommer som for nogen del er bebygget må ikke finne sted hvis derved kan fremkomme forhold som i brandmessig eller sanitær henseende er mindre betryggende enn for bygninger er bestemt 59 Enhver eiendom skal ha tydelig angitt husnummer efter derom av bygningsrådet utferdigede nærmere regler Hvor det finnes ønskelig kan en eiendoms nummer forandres efter beslutning av formannskapet Underretning om forandringen blir å meddele Pantebokføreren samt eierne og mulige panthavere Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Kap I Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser Kap II Om bygningsmyndighetene Kap III Byplaner Kap IV Tomteregulering Tvangserhvervelse Kap V Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser Kap VI Skjønnsmyndighet Kap VII Om opmåling og deling av grunn 57 58 59 Kap VIII Om byggeforetagender Kap IX Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider Kap X Kontroll med byggearbeider Kap XI Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VIII. - Om byggeforetagender.
  den kommer nabogrunn nærmere enn 2 5 m opføres som brandvegg Avstanden til nabogrunn måles fra murliv loddrett på veggen Tvil om hvorledes avstanden skal måles avgjøres av bygningsrådet Brandvegg skal være ildfast uten åpning og føres helt op under den ildfaste taktekning Hverken trevegg eller røkpiper må komme dens ytterflate nærmere enn 1 sten Blir brandvegg nogen tid stående udekket skal den rappes eller fuges Hvis brandvegg frilegges skal den straks rappes forsåvidt der ikke ved veggens opførelse er truffet tilstrekkelige foranstaltninger til beskyttelse mot fuktighet Er brandgavl således beliggende at den kan påregnes å bli synlig i lengere tid gjelder for dens utformning samme bestemmelse som for fasader jfr 124 Kommer nogen del av takflaten nabogrensen nærmere enn 2 5 m skal enten denne del utføres med en av bygningsrådet godkjent ildfast isolasjon under tekningen betong rabitz e l eller brandgavlen føres minst 30 cm op over taket 84 Hvor bygninger opføres samtidig kan naboer forene sig om felles brandvegg når der herom tingleses erklæring på vedkommende eiendommer Er grunnen efter bygningsrådets skjønn betryggende mot synkning kan felles brandvegg anvendes selv om bygningene ikke opføres samtidig Felles brandvegg skal når den opføres av almindelig teglsten være minst 1 sten tykk og innlagt treverk adskilt fra veggens annen side ved minst 1 stens kompakt mur For 2 etasjes eneboliger og små hus kan kravene nedsettes til henholdsvis 1 og sten Røkpiper og ventilasjonskanaler skal være skilt fra veggens annen side ved minst 1 stens kompakt mur 85 Har en bygning i nogen retning større avstand mellem ytterveggene enn 40 m skal den for hver 40 m avdeles med vegg av minst 1 stens mur eller av hermed jevngodt brandsikkert materiale Veggen skal føres op under den ildfaste tekning På øverste loft må ikke anbringes åpninger i veggen medmindre de forsynes med selvlukkende ildfaste dører Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hinder for å innre rum av større utstrekning enn 40 m når de begrensende vegger utføres som foran bestemt og rummet isoleres fra bygningens øvrige deler i sådan utstrekning som bygningsrådet efter tilfellets beskaffenhet finner påkrevet Understøttes ikke samtlige bjelkelåg i murbygning av brandsikre konstruksjoner fra grunnen av skal den for hver 15 m avdeles med vegg av materiale og dimensjoner som i 1ste ledd bestemt Dette gjelder dog ikke for lagerbygninger eller for en utelukkende til lager benyttet del av en bygning når dette parti er avdelt ved ildfast vegg og forsåvidt overliggende rum benyttes til beboelse ved ildfast overdekning Undtagelse fra denne paragraf kan i særlige tilfelle tilstedes av bygningsrådet 86 I murbygning skal alle fremspringende deler være av ildfast materiale 87 Ethvert tak skal forsynes med ildfast tekning Hvad hertil skal innregnes bestemmes ved forskrifter av vedkommende departement Deler av tak som ikke dekkes av den ildfaste tekning skal på annen måte innklæs med ildfast materiale Bordtaket skal i den nedre ende under den ildfaste taktekning innklæs med ildfast materiale på forsvarlig måte såvel mot vinkelrenne som mot takrenne eller gesims Takopbygg av enhver art skal utføres ildfast eller beklæs med ildfast materiale på en sådan måte som bygningsrådet finner betryggende Ved bygninger tilhørende jordbruk i villastrøk og strøk med gruppebebyggelse hvor bygningshøiden er innskrenket til 2 etasjer kan bygningsrådet tillate at gesimsen dekkbord o l utføres av tre uten ildfast beklædning Det samme gjelder takopbygg når bygningen ikke har mer enn 1 etasje med utbygget loft 88 Når bjelker og takåser legges i mur skal de forsvarlig isoleres mot fuktighet fra denne I den utstrekning en bygning til varig ophold for mennesker skal av hensyn til isolasjon brandsikkerhet og lyddempning ethvert bjelkelag utføres med stubbeloft med minst 10 cm fyll eller der må treffes andre for øiemedet tilfredsstillende foranstaltninger svarende til bydningens bestemmelse Bygningsrådet kan frita fra denne bestemmelse for eneboliger og i andre tilfelle hvor det ikke anses påkrevet I fabrikkbygninger o l kan tillates bjelkelag av grovt tømmer med plankedekke uten stubbeloft Til fyll på stubbeloft må kun anvendes et av bygningsrådet godkjent uantendelig stoff som ikke medfører sanitære ulemper Til fyll i vegger må ikke anvendes stoffer som bygningsrådet anser brandfarlige eller sundhetsskadelige 89 I bygninger som har rum til varig ophold for mennesker i mer enn 1 etasje skal der anbringes minst 1 trapp som skal føre til loftet I bygning på ikke over 2 etasjer kan dog loftstrappen utføres som trappestige når loftet ikke er innredet til ophold for mennesker Rum til varig ophold for mennesker over 1ste etasje skal ha uhindret adgang til 2 trapper hovedtrapp og bitrapp hvis avstanden fra vindusbrettet til jordsmonnet er større enn 5 m og der ikke fra rummet er uhindret av bygningsrådet godkjent adgang til annet rum som ikke har større høide til vinduet Bygningsrådet kan dog tillate at enkelte rum som innres til varig ophold for mennesker på loftet over 2nen etasje kun skaffes uhindret adgang til 1 trapp Hvor brandvesenet utstyres med betryggende redningsapparater kan det ved vedtekt bestemmes at bygning som opføres med brandsikker innredning jfr 93 og som ikke har rum til varig ophold for mennesker i mer enn 3 etasjer kan tillates opført med 1 trapp Likeledes kan ved vedtekt bestemmes at bygning med brandsikker innredning som efter bygningsrådets skjønn vesentlig benyttes i forretningsøiemed kan opføres i 4 etasjer med kun 1 trapp når intet rum over 3dje etasje benyttes til nattophold Fra hvert rum som benyttes til varig ophold for mennesker skal der ikke være over 25 m til trapp målt efter den vei som forbinder rummet med trappen Til påbudte trapper skal der være uhindret adgang fra hver leilighet Er der påbudt 2 trapper skal der være adgang til hver av dem gjennem samme etasje uten å passere gjennem det annet trapperum På loft umiddelbart over beboelsesetasje med lovlig trappeforbindelse kan der uansett trappebestemmelsene innres rum av den under 106 nevnte art når der skaffes en av bygningsrådet godkjent adkomst 90 Lovbefalt trapp som fører til rum til varig ophold for mennesker over 2nen etasje skal anbringes i særskilt lukket trappehus Bygningsrådet kan dog tilstede undtagelse herfra for trapp som fører til enkelte rum der er innredet på loftet over 2 etasje Fører trappen ikke høiere enn 3dje etasje kan veggene om hovedtrapp utføres av utmuret bindingsverk om bitrapp av 7 cm planker Fører trapp til høiere liggende rum skal veggene om begge slags trapper utføres i mur Trapp som forbinder rum tilhørende samme leilighet behøver ikke anbringes i særskilt trappehus Bygningsrådet kan hvor brandstyret finner det tilrådelig tillate at trappehus gjøres åpent ut mot korridor eller vestibule når disse er helt ildfast konstruert og uten annet treverk enn dører vinduer og brystpanel Trappehus av mur eller utmuret bindingsverk skal være uten panel mot trapperummet Bindingsverk inn mot trappe huset skal være dekket med puss for treverkets vedkommende på netting eller annet godkjent materiale I brystningshøide kan anbringes panel av tre eller annet av bygningsrådet godkjent belegg Påbudte trappehus skal ha direkte og tilstrekkelig tilgang av lys og luft Vinduer kan foruten til det fri kun anbringes i og over entredør lysåpninger til andre tilstøtende rum kan dog tillates av bygningsrådet når de dekkes med ildsikkert glass Er trappehusveggene av mur skal glasset anbringes i innmuret jernramme Hvor trapperummets vegger i henhold til 1ste ledd skal utføres av mur skal taket og gulvet konstrueres ildfast Aktes overlys benyttet skal trapperumveggene føres op under ildfast tekning og taket i 1 meters utstrekning fra veggene utføres med en av bygningsrådet godkjent isolasjon under tekningen eller veggene føres 30 cm op over takflaten Tilgjengelige rum over eller under påbudte trappehus skal skilles fra dette ved ildfast skille I trappehuset må ikke avdeles skap eller rum med trevegger Lovbefalte trapperum som støter direkte til hinannen skal være adskilt med mur uten åpning av minst 1 stens tykkelse eller likeså ildsikkert skille Rum for hovedtrapp eller eneste trapp til leiligheter over 2nen etasje skal ha en bredde som overstiger trappeløpenes minste samlede bredde med minst 25 cm Ved bygninger til forretningsmessig og industrielt bruk kan bygningsrådet hvor brandstyret finner det tilrådelig tillate at påbudte innvendige trapper erstattes med fritrapp 91 Hovedtrapp og eneste trapp til selvstendige leiligheter skal ha en bredde på minst 1 m regnet efter den fri åpning i rekkverkets høide og en fri høide i lyset som uten bygningsrådets tillatelse ikke må være under 2 m Danner trappen adkomst til mer enn 4 leiligheter over 1ste etasje skal bredden minst være 1 10 m Bitrapp skal ha en bredde av minst 0 8 m Samme bredde gjelder for lovbefalt trapp i eneboliger Fører hovedtrapp til rum til varig ophold for mennesker over 2nen etasje skal den i hele sin lengde hvis den er av tre være pusset på undersiden Dog kan bygningsrådet tilstede undtagelse herfra for trapp som fører til enkelte rum der er innredet på loftet over 2nen etasje Fører hovedtrapp til rum til varig opbold for mennesker over 3dje etasje skal trappen utføres ildfast dog kan inntrinnene være av tre og avsatsene være dekket av tre I bygning med rum til varig ophold for mennesker over 4de etasje skal lovbefalt bitrapp utføres på samme måte herfra kan bygningsrådet når brandstyret finner det tilrådelig tilstede undtagelse Enhver trapp skal ha forsvarlig rekkverk og bekvemme stigningsforhold efter regler utferdiget av bygningsrådet Trinnene må ikke ha større høide enn dybde Gang som forbinder hovedtrapp eller eneste trapp til selvstendige leiligheter med gate vei gårdsrum eller portrum skal ha en bredde på minst 25 cm mer enn trappeløpets bredde Forøvrig gjelder herfor samme bestemmelser som for det tilliggende trapperum 92 For rum som ikke tjener til varig ophold for mennesker som f eks pakkhus og lagerrum hvor der ikke foregår regelmessig arbeide kommer bestemmelsene om trapper til anvendelse i den utstrekning bygningsrådet for det enkelte tilfelle finner påkrevet 93 Ved brandsikker innredning forstås At samtlige vegger er utført av ildfast materiale eller beklædd med et av bygningsrådet godkjent uantendelig stoff og at himlingene i bygningens samtlige leiligheter er pusset Skapvegger og brystpanel av tre kan med bygningsrådets tillatelse anbringes dog ikke i entréene Tapet klebet på veggene med makulatur o l samt anvendelse av tre til lister o l er tillatt At trapper trapperum og ganger som forbinder trappene med leilighetene eller med gate gårdsrum eller portrum er utført av mur eller annet ildfast materiale Inntrinnene og rekkverk kan dog utføres av tre og avsatsene være dekket av tre At dører mellem trapperum og loft gjøres selvlukkende og at lysåpginger i over eller ved siden av innvendige dører til trapper og i over eller ved siden av dører mellem entréer og de til disse støtende rum dekkes med ildfast glass At trapperum og inngang til dette heri iberegnet portrum ikke står i direkte forbindelse med butikk lager eller verksted Kjellernedgang adskilles fra trapperum ved ildfast innbygning som er forsynt med ildfast selvlukkende dør 94 Angående innretning og drift av heiseanlegg kan treffes nærmere bestemmelser ved vedtekt Veggene om heisesjakter skal være av ildfast materiale hvor ikke anderledes er bestemt i vedtekt 95 Enhver åpning i yttervegg skal hvis bygningsrådet ikke fritar derfor være forsynt med dør port lem eller vindu Foran ventilasjonsåpninger kan dog anbringes gitter eller rist Dør port eller vindu skal dersom de ligger umiddelbart mot offentlig plass eller gate ikke i åpen stilling rage mer enn 30 cm utenfor gatelinjen Dette siste gjelder dog ikke vinduer hvis underkant ligger mer enn 2 2 m over grunnen Hovedinngangsdør skal ha en bredde i lyset minst tilsvarende trappens bredde I bygning som skal opta et større antall mennesker skal dører og porter slå ut Til bakbygning og fløibygning skal fra gate eller vei føre innkjørsel med minst 2 m bredde og 2 5 m høide i lyset Vindu i vegg og dør skal ut mot portrum være forsynt med ildsikkert glass Fra bestemmelsene i denne paragraf kan bygningsrådet under særlige omstendigheter tilstede undtagelser 96 Når overlyskonstruksjon nødvendiggjør anlegg av sjakter skal disses vegger utføres av ildfast materiale og være uten annen åpning enn den som er nødvendig for at sjakten skal kunne renses Veggene utføres forøvrig som for trapperumsvegger i 90 5te ledd bestemt 97 På ethvert tak skal anbringes minst 1 takluke av størrelse minst 50 cm i firkant Dette gjelder ikke små hus og også i andre tilfelle hvor takluke finnes upåkrevet kan bygningsrådet efter å ha innhentet brandstyrets uttalelser tilstede undtagelser Takluker og takvinduer utføres av trådglass og karm og ramme skal være ildfast eller beklædd med ildfast materiale Ved vedtekt kan bestemmes at der på tak skal anbringes snefangere og stiger av ildfast materiale for brandvesenet 98 Enhver bygning skal forsynes med tak og avløpsrenner mot gate og offentlig plass Takvannet skal på betryggende måte ledes vekk fra bygningen Hvorvidt takvannet skal avledes direkte til kloakk bestemmes ved vedtekt Tak og avløpsrenner skal være ildfaste 99 Enhver pipe som tjener til avtrekk for forbrenningsprodukter fra ildsted skal utføres ildfast og enten være direkte ildfast fundamentert eller på annen av bygningsrådet godkjent måte undetstøttet av ildfaste konstruksjoner fra grunnen av 100 Ventilasjonsåpninger i røkpipe kan alene anbringes undtagelsesvis og med bygningsrådets tillatelse for ethvert enkelt tilfelle 101 Piper som optar forbrenningsprodukter fra større fyringsanlegg skal opføres til sådan høide som bygningsrådet bestemmer Finner bygningsrådet grunn til å anta at den fastsatte høide ikke vil være tilstrekkelig i fremtiden kan det påby en sådan konstruksjon at pipen senere kan påbygges til en større høide Forvolder røk eller andre gassarter fra sådan pipe efter bygningsrådets skjønn ulemper for omgivelsene har eieren efter pålegg av bygningsrådet å rette mangelen uansett når pipen er opført Før sådan avgjørelse treffes skal helserådets uttalelse være innhentet Hvis pipe må forhøies av hensyn til bebyggelse på naboeiendom kan naboen ikke motsette sig at pipen festes til hans vegg eller tak Adkomst til rensning av pipen skal være tillatt over den høiere bygnings tak 102 Forbrenningsprodukter fra ildstedet skal føres inn i pipe Hvorvidt forbrenningsprodukter fra gassapparater o l kan avledes på annen måte bestemmes av vedkommende regjeringsdepartement Avtrekksrør fra gassmotor exhaustrør må ikke føres inn i røkpipe Herfra kan bygningsrådet tilstede undtagelser når brandstyret finner det tilrådelig Ventilasjonsavtrekk for forbrenningsprodukter damp og gassarter skal alltid anordnes på en av bygningsrådet godkjent måte Før sådan avgjørelse treffes skal helserådets uttalelse være innhentet Denne bestemmelse gjelder også eldre bygninger 103 Angående piper ildsteder røkrør kjeleanlegg eksplosjonsmotorer ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger blir nærmere forskrifter å utferdige av vedkommende regjeringsdepartement til sikkerhet for at brandtekniske og sanitære hensyn tilfredsstilles Hvad der skal anses som ildsted blir til enhver tid å bestemme av vedkommende regjeringsdepartement 104 Beboelsesrum d v s rum til varig ophold for mennesker forbundet med nattophold og alle rum i beboelsesleilighet med undtagelse av de som inngår under 106 skal tilfredsstille følgende krav Rummets yttervegger skal være utført av sådanne materialer og med sådanne dimensjoner at de yder tilstrekkelig beskyttelse mot kulde og fuktighet Rummet må ha en høide av minst 2 5 m I eneboliger og små hus kan dog høiden innskrenkes til 2 35 m Hvor loftsbjelkene er frittliggende regnes høiden til disses underkant I rum med skråtak må en så stor del av rummet som svarer til halvdelen av dettes gulvflate ha en høide på minst 2 5 m i eneboliger og små hus 2 35 m og høiden under skråtaket må intet sted være under 1 5 m I enkelt rum der innrettes fra nytt av i eldre bygning kan høiden med helserådets samtykke tillates innskrenket til 2 20 m Ethvert ruin må ha en bredde av minst 1 8 m og et areal av minst 6 m 2 Ethvert rum skal ha vindu mot gate eller uoverdekket plass av minst 4 m bredde Bygningsrådet kan efterat helserådets ordfører har hatt anledning til å uttale sig tillate beboelsesrum med vindu til smalere plass når en gunstig lysinnfallsvinkel er sikret Vinduets lysåpning skal tilsvare ininst 1 10 av rummets gulvflate Det må kunne åpnes Hvor lysforholdene er særlig gunstige kan dog bygningsrådet med samtykke av helserådets ordfører tillate en mindre lysåpning likesom det kan kreve en større lysåpning hvor lysforholdene er særlig ugunstige Overlys må kun anvendes hvor bygningsrådet med helserådets samtykke tillater det Gulvets overkant skal for beboelsesrum og for rum som står i umiddelbar forbindelse med beboelsesrum ligge over det bygningen omgivende terreng gate gårdsrum eller forhave Rum hvori gulvet ligger lavere kan alene anvendes efter hjemmel i vedtekt og under iakttagelse av de betingelser som der fastsettes 105 Arbeidsrum d v s rum som er bestemt til varig ophold for mennesker men ikke inngår under 104 såsom butikker kontorer verksteder skal tilfredsstille de under 104 opstilte krav Gulvet i disse rum kan dog ligge lavere enn i 104 bestemt når følgende regler iakttas Rummets gulv skal ligge minst 40 cm over vannavløp fra bygningen og likesom rummets vegger være isolert mot jordfuktighet og kulde fra grunnen på en av bygningsrådet godkjent måte Anvendes tregulv må der sørges for tilstrekkelig luftveksling under dette Ytterveggene skal være isolert fra tilstøtende jordsmon ved en minst 50 cm bred luftgrav hvis bunn skal ligge minst 30 cm dypere enn gulvets overkant Luftgraven skal ha tette sider og bunn skaffes avløp og være således innrettet at rikelig luftveksling kan finne sted Kan sådan luftgrav ikke skaffes f eks når yttervegger støter mot fremmed grunn skal det nødvendige luftskikt tilveiebringes på egen grunn eller anvendes annen isolasjon som godkjennes av bygningsrådet Jfr 64 Vegger mot kjellerrum som ikke tilfredsstiller bestemmelsene i denne paragraf må utføres av ildfast isolerende materiale og skal være uten åpning dog kan forbindelse med almindelig kjellerrum tillates hvis denne foregår gjennem et særskilt ventilert rum Mellem butikk og dertil hørende lagerrum i kjeller kan der dog anbringes direkte dørforbindelse Rummet skal ha vindu av den i 104 foreskrevne størrelse ut mot gate eller ubebygget plass av minst 10 m bredde Vinduets overkant skal ligge minst 1 5 m over det høieste punkt av grunnen rett ut for vinduet innenfor en avstand av 2 5 m fra dette I rummet må ikke anbringes kloakk kum Fra bestemmelsene under a d kan bygningsrådet med samtykke av helserådet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. IX. - Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider.
  de anvisninger som bygningsrådet finner påkrevet Nærmere forskrifter til beskyttelse for arbeiderne ved byggearbeider kan fastsettes ved vedtekt 130 Byggherren eller i tilfelle den ansvarshavende er ansvarlig for iakttagelse av foranstående bestemmelser Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Kap I Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser Kap II Om bygningsmyndighetene Kap III Byplaner Kap IV Tomteregulering Tvangserhvervelse Kap V Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser Kap VI Skjønnsmyndighet Kap VII Om opmåling og deling av grunn Kap VIII Om byggeforetagender Kap IX Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider 128 129 130 Kap X Kontroll med byggearbeider Kap XI Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v Kap XII Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk Kap XIII Om vedlikehold av offentlige gjennemgangsveier med broer Kap XIV Ikrafttreden Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive