archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. X. - Kontroll med byggearbeider.
  om grunnen hertil 134 Før et byggeforetagende påbegynnes skal bygningsrådet la anvise bygningens beliggenhet med høideangivelse efter de gjeldende reguleringsbestemmelser Derefter skal den byggende avmerke dette i marken på en av bygningsrådet godkjent måte 135 Er anmeldt arbeide ikke påbegynt innen 1 år efterat byggetillatelse er meddelt taper denne sin gyldighet Det samme gjelder hvis påbegynt arbeide innstilles i lengere tid enn 6 måneder Også efter kortere avbrytelse skal bygningsrådet skriftlig underrettes før arbeidet gjenoptas 136 Bygningsrådet fører tilsyn med byggearbeidets utførelse og kan forlange utført på byggherrens bekostning de for kontrollen nødvendige arbeider Det kan derhos forlange at der på forhånd meddeles betimelig varsel eftersom arbeidet skrider frem såsom ved nedlegning av fundament legning av bjelkelag tekning av tak påbegynnelse av puss og innredningsarbeider legning av gulv samt når det iøvrig finner det nødvendig Puss og innredningsarbeider i murhus bestemt til varig ophold for mennesket må ikke påbegynnes før bygningsrådet har meddelt tillatelse dertil efterat helserådets ordfører bar uttalt sig 137 Det kan bestemmes ved vedtekt at ethvert byggeforetagende skal forestås av en av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse Bygningsrådet kan i så fall utferdige almindelige regler for sådan godkjennelse Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygningsrådet hvis vedkommende viser sig ikke å opfylle de krav som må stilles til pålitelighet og duelighet Krever et byggeforetagende særlig innsikt blir ved godkjennelsen å ta hensyn hertil Ved ombytte av byggherre eller i tilfelle ansvarshavende skal bygningsrådet alltid varsles 138 Der skal alltid opgis en person som har å være tilstede ved bygget og motta bygningsrådets eller vedkommende inspektørs meddelelser når byggherre eller den ansvarshavende ikke selv er tilstede 139 Finnes et byggearbeide efter å være utført overenstemmende med godkjent anmeldelse allikevel å være stridende mot denne lov eller i henhold til samme utferdiget vedtekt eller forskrift og byggherren i henhold til 153 tilpliktes å rette det lovstridige kan han kreve erstatning av kommunen for så vidt han har vært i god tro og det lovstridige fremgikk klart av anmeldelsen 140 Opførelse av kaier broer forstøtningsmurer som ikke inngår under 131 tribuner o l arbeider skal anmeldes til bygningsrådet forsåvidt de ikke henhører under annen offentlig eller kommunal myndighet Hvor anmeldelse skal skje til bygningsrådet har dette å påse at arbeidet utføres forsvarlig 141 I verksted og lagerrum skal når bygningsrådet påbyr det den nyttelast som er lagt til grunn for beregningen av gulvkonstruksjonene alltid med oljemaling være påmalt en av veggene i hvert rum og de til sådanne rum førende dører således at dette til enhver tid er synlig 142 Når et gammelt byggearbeide er ferdig skal der av bygningsrådet avholdes en synsforretning til avgjørelse av hvorvidt arbeidet er lovlig utført hvorefter ferdigattest i tilfelle meddeles Samtidig påses at den bebyggede flate er inntegnet på målebrevet overensstemmende med 57 Før sådan ferdigattest er meddelt må bygningen eller i tilfelle vedkommende del derav ikke tas i bruk Bygningsrådet kan hvor det finnes påkrevet forlange avholdt på byggherrens bekostning de prøver som anses påkrevet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. XI. - Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold. Forhavers utstyr og vedlikehold. Innhegning og drenering av tomter m. v.
  Hvis bygning er utsatt for skade ved vannsig fra nabogrunn kan foranstaltninger til bygningens beskyttelse efter bygningsrådets nærmere bestemmelse utføres på nabogrunn mot erstatning som i mangel av enighet bestemmes ved skjønn 148 Mot vei eller utlagt gate skal tomt som ikke er fullt bebygget til gatelinjen forsynes med forsvarlig og passende innhegning som godkjennes av bygningsrådet medmindre dette fritar derfor Innhegning mot nabotomt skal også godkjennes av bygningsrådet Som regel skal den ikke være over 2 m høi 149 Arealet mellem gatelinje og tilbaketrukket byggelinje for havene skal medmindre bygningsrådet anderledes bestemmer beplantes på en efter gatens karakter passende måte Bygningsrådet eller annen kommunal myndighet som for mannskapet beskikker skal påse at forhavene og deres inngjerding holdes i pyntelig stand 150 Ved vedtekt kan treffes bestemmelse om renhold og belysning av gårdsrum ganger og trapper samt om renhold av lys og luftgraver og om at tilbebyggede tomter skal holdes i ryddig og ordentlig stand 151 Finnes ved brandsyn eller annet offentlig eftersyn av bygning forhold som står i strid med nærværende lov skal den som forestår forretningen straks anmelde forholdet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Kap I Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser Kap II Om bygningsmyndighetene Kap III Byplaner Kap IV Tomteregulering Tvangserhvervelse Kap V Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser Kap VI Skjønnsmyndighet Kap VII Om opmåling og deling av grunn Kap VIII Om byggeforetagender Kap IX Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider Kap X Kontroll med byggearbeider Kap XI Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v 145 146 147 148 149

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XII. - Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk
  ansvarshavende såvelsom den som uberettiget forestår arbeidet Likeledes den som ikke på forlangende opgir hvem som har forestått arbeidet Med samme straff rammes den som iøvrig undlater å efterkomme noget i lov vedtekt forskrift eller i medhold derav gitt pålegg 153 Påbegynnes et arbeide uten foreskrevet tillatelse eller utføres det i strid med lovens forskrifter eller gitt pålegg eller med den approberte plan kan det av bygningsrådet forlanges stanset i fornødent fall ved politiets mellemkomst Er et arbeide utført i strid med lov vedtekt forskrift eller pålegg som er gitt i medhold av disse skal det ulovlig utførte fjernes eller det lovstridige rettes innen en av politiets nærmere fastsatt frist og under en derefter daglig løpende mulkt Har nogen undlatt å efterkomme noget i lov vedtekt forskrift eller i medhold derav gitt pålegg skal han likeledes innen en av politiet fastsatt frist under daglig løpende mulkt tilpliktes å efterkomme pålegget Frembyr forholdet fare for den offentlige sikkerhet beboere eller arbeidere kan bygningsrådet i fornødent fall ved politiets foranstaltning foranledige eiendommen ryddiggjort eller forholdet rettet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Kap I Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser Kap II Om bygningsmyndighetene Kap III Byplaner Kap IV Tomteregulering Tvangserhvervelse Kap V Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser Kap VI Skjønnsmyndighet Kap VII Om opmåling og deling av grunn Kap VIII Om byggeforetagender Kap IX Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider Kap X Kontroll med byggearbeider Kap XI Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v Kap XII Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk 152 153

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XIII. - Om vedlikehold av offentlige gjennemgangsveier med broer.
  avgjøres med bindende virkning av vedkommende regjeringsdepartement Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Kap I Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser Kap II Om bygningsmyndighetene Kap III Byplaner Kap IV Tomteregulering Tvangserhvervelse Kap V Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser Kap VI Skjønnsmyndighet Kap VII Om opmåling og deling av grunn Kap VIII Om byggeforetagender Kap IX Sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider Kap X Kontroll med byggearbeider Kap XI Tilsyn med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v Kap XII Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk Kap XIII Om vedlikehold av offentlige gjennemgangsveier med broer 154 Kap XIV Ikrafttreden Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XIV. - Ikrafttreden.
  med eldre bygninger og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v Kap XII Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk Kap XIII Om vedlikehold av offentlige gjennemgangsveier med broer Kap XIV Ikrafttreden 155 Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Lov om bygningsvesenet
  og deres vedlikehold Forhavers utstyr og vedlikehold Innhegning og drenering av tomter m v Kap XII Om straffansvar og om rettelse av lovstridige byggverk Kap XIII Om vedlikehold av offentlige gjennemgangsveier med broer Kap XIV Ikrafttreden Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 1. Lovens virkekrets.
  10 senger i vedkommende bygning I antall senger medregnes også sengeplasser for leiet betjening Omfatter virksomheten to eller flere bygninger regnes de som én bygning når avstanden mellom disse er mindre enn høyden på den høyeste bygning eller mindre enn 8 meter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven 1 Lovens virkekrets 2 Lovbestemte krav til bygningene Forskrifter Dispensasjon 3 Byggetillatelse 4 Brukstillatelse 5 Inspeksjonsmyndighet 6 Inspeksjon Pålegg 7 Klage 8 Fortegnelse over bygninger 9 Straffansvar m v 10 Ikrafttreden m v Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Hotellbrannloven/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 2. Lovbestemte krav til bygningene. Forskrifter. Dispensasjon.
  ikke gjelder Departementet fastsetter ved forskrift de nærmere krav til bygninger som nevnt i 1 deres innredning utstyr og øvrige sikkerhetstiltak ut fra brannmessige hensyn Departementet kan når det foreligger særlige grunner dispensere fra de krav som følger av første og annet ledd Det kan stilles vilkår for slik dispensasjon Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven 1 Lovens virkekrets 2 Lovbestemte krav til bygningene Forskrifter Dispensasjon 3 Byggetillatelse 4 Brukstillatelse 5 Inspeksjonsmyndighet 6 Inspeksjon Pålegg 7 Klage 8 Fortegnelse over bygninger 9 Straffansvar m v 10 Ikrafttreden m v Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Hotellbrannloven/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive