archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel XVI. Ulovlig byggearbeid m.v. 1
  punktum Før bygningsrådet utferdiger forelegg skal det gi den som forelegget rettes mot høve til å uttale seg Bestemmelsene i 17 om klage over bygningsrådets avgjerder gjelder ikke når forelegg er utferdiget 1 Jfr 115 og 116 2 Se tvangsfullbl 3 flg 115 Tvangsfullbyrding 1 Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan bygningsrådet la de nødvendige arbeid utføre på eierens eller rettighetshaverens kostnad uten kjennelse etter 237 første ledds første punktum i tvangsfullbyrdingsloven av 13 august 1915 Bygningsrådets pålegg kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdingslovens 237 uten at dom eller forelegg kreves når det gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller andre dersom pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist Det samme gjelder når midlertidig dispensasjon etter 7 er tatt tilbake eller når påbudte arbeid som vilkår for midlertidig brukstillatelse etter 99 nr 2 ikke er utført eller pålegg om å fjerne eller rette skilt m v etter 107 ikke er etterkommet innen fastsatt frist 1 Endret ved lov 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 116 Erstatning Byggherre som i medhold av 114 blir pålagt å fjerne eller rette et ulovlig arbeid har rett til erstatning av kommunen når arbeidet er utført i samsvar med tillatelse etter 93 dersom han og i tilfelle også den som har handlet på hans vegne har gått fram på forsvarlig måte og vært i god tro og feilen klart gikk fram av søknaden Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/16/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel XVII. Overgangsbestemmelser. Ikrafttreden. Oppheving og endring av andre lover.
  gjeldende regler om refusjon for utgifter til veg og avløpsanlegg m v skal fortsatt gjelde ved refusjon for utgifter som gjelder gjennomføring av reguleringsplan stadfestet før denne loven trer i kraft dersom ervervet eller utføringen har funnet sted før lovens ikrafttreden Har både ervervet og utføringen funnet sted etter lovens ikrafttreden eller gjelder det utgifter til gjennomføring av reguleringsplan som er stadfestet etter lovens ikrafttreden skal reglene i kapittel VI i denne loven gjelde 6 Er skjønn krevd før denne loven trer i kraft skjer også den videre behandling av saken etter de regler som hittil har gjeldt Om nødvendig fungerer skjønnskommisjonens medlemmer videre uten ny oppnevning etter utløpet av den periode de er oppnevnt for 7 Plikt som grunneier i medhold av vedtekt etter lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 48 nr 1 har påtatt seg til å opparbeide veg kan etter nærværende lovs ikrafttreden ikke kreves oppfylt for større vegbredde enn fastsatt i 47 nr 1 første ledd 1 Endret ved lov 14 juni 1985 nr 74 i kraft 1 august 1985 iflg res 14 juni 1985 nr 1153 119 1 Denne loven og forskrift og vedtekt som gjelder 1 når den trer i kraft gjelder for alle arbeid som settes i gang etter dette tidspunktet 2 Det samme gjelder arbeid som allerede er satt i gang med mindre anvendelsen av de nye regler ville virke forstyrrende på den del av arbeidet som er utført Om dette er tilfelle kan kreves avgjort ved skjønn 2 3 Er arbeidet satt i gang kreves ikke søknad om byggetillatelse men bygningsrådet kan kreve de opplysninger og undersøkinger det finner påkrevd 4 Reglene i kapittel XII om bestående byggverk og i 93 første ledd b f og annet ledd jfr 94 99 gjelder også når byggverket er oppført før denne lovens ikrafttreden 5 Reglene i 107 tredje ledd gjelder også når innretningen er satt opp før denne lovens ikrafttreden Slik innretning kan likevel tidligst kreves endret eller fjernet 1 år etter at loven er trådt i kraft med mindre innretningen antas å medføre fare 1 Se 117 2 Jfr 59 120 Blir etter lovens ikrafttreden loven gjort gjeldende for nye steder jfr 1 eller blir det gitt ny forskrift eller vedtekt gjelder bestemmelsene i dette kapittel tilsvarende 121 Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover 1 Denne loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer 1 2 Fra denne lovens ikrafttreden oppheves eller endres følgende lover og lovbestemmelser Lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 Oppheves Lov angaaende Bygningsvæsenet i Bergen av 12 august 1848 Oppheves Lov indeholdende Forandringer i og Tillæg til Lov om Bygningsvæsenet i Bergen av 28 september 1857 Oppheves Lov om Indskrænkning i Adgangen til at anlægge visse ildsfarlige Indretninger med Mere av 28 september 1857 Oppheves Lov angaaende Forpligtelse for Bygningseiere i Christiania med Hensyn til Oparbeidelse af Gader av 3 april 1880 Oppheves Lov om Bygningsvæsen Næringsdrift og Eiendomsbeskatning paa visse Strækninger af Kristiansands Kjøbstad av 9 mars 1882 Oppheves Lov angaaende Forpligtelse for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/17/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Lov av 27. mai 1983 nr. 32 om endring i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7.
  gjelder også i forhold til reguleringsplan kunngjort eller vedtatt som nevnt i 42 og for bebyggelse som er fjernet det siste år før lovens ikrafttreden 4 Den nye frist i 63 nr 4 gjelder også for delingstillatelse som er gitt det siste år før lovens ikrafttreden 5 De nye fristene i 96 første ledd gjelder også for byggetillatelse som er gitt og arbeid som er innstilt det siste år før lovens ikrafttreden 6 Søknad om dispensasjon som etter de tidligere bestemmelser skal behandles av annen myndighet enn bygningsrådet skal behandles etter de tidligere bestemmelser dersom bygningsrådet har gitt uttalelse før de nye bestemmelser trer i kraft 7 Dersom kommunestyret før lovens ikrafttreden har truffet vedtak om vedtekt til 12 nr 4 og 69 nr 4 skal saken sendes departementet for behandling etter de tidligere bestemmelser 1 Ikraft 1 aug 1983 jfr kgl res 8 juli 1983 nr 1244 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 II Ikrafttredelses og overgangsbestemmelser

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/18/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Endringslov av 14. juni 1985 nr. 74 til bygningsloven.
  om anleggstillatelse for kontroll av anleggsarbeidet eller for kontroll med anlegg som er i drift skal nytte fagkyndig bistand Utgiftene til slik bistand kan kreves dekket hos anleggseier og fastsettes ved gebyr etter reglene i 109 For øvrig gjelder bestemmelsene i 77 87 89 90 91 og i kapittelene XIII XV og XVI tilsvarende så langt de passer 4 Ved forskrift gis nærmere bestemmelser bl a om anleggsinstallasjon om tilsyn sikkerhetskontroll og reparasjon for anlegg som er i drift om kvalifikasjonskrav til heisinstallatører montører og tilsyns og kontrollpersonell om anleggseierens plikter om bygningsrådets oppgaver samt om bygnings og branntekniske krav til heisrom med tilhørende utstyr Ved forskrift kan bestemmelser om krav til sikring av anlegget for å hindre skade på eiendom at bygning eller andre varige konstruksjoner og anlegg av særlig art eller høyde skal planlegges og oppføres med heis for å sikre hensiktsmessige kommunikasjonsveier og at de bestemmelser som gjelder for heis rulletrapp og rullebånd helt eller delvis skal gjelde også for andre permanente løfteinnretninger Ikke i kraft II Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer 1 Kongen kan bestemme at de enkelte endringer skal tre i kraft til ulike tid 1 Fra 1 august 1985 med unntak av 106 a iflg res 14 juni 1985 nr 1153 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/19/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Bygningsloven
  Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: A. Forskrifter om materialer og konstruksjoner m.m.
  vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser Kap XIX Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur Kap II Vegger av natursten Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg Kap X Konstruksjoner av jern Kap XI Taktekning Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser Kap XIX B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: B. Forskrifter og opgaver
  Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m B Forskrifter og opgaver Kap XX Egenvekter Kap XXI Belastninger Kap XXII Tillatelig påkjenning Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om materialer og konstruksjoner m.m.
  m m B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive