archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: F. Særforskrifter for pleieanstalt.
  byggearbeid som nevnt i 1 ledd er av større omfang kan det kreves at også de deler av bygning som ikke omfattes av endringen bringes helt eller delvis i samsvar med bestemmelsene i 25 27 Etablering av pleieanstalt i bestående bygning For bestående bygning som skal tas i bruk til pleieanstalt gjelder bestemmelsene i 25 28 Pleieanstalt som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden For pleieanstalt som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden skal inspeksjonsmyndigheten gi pålegg slik at vedkommende pleieanstalt bringes i samsvar med bestemmelsene i avsnitt B dog med følgende endringer Bestemmelsene i 4 nr 1 og 2 om trebygning får ikke anvendelse I trebygning må det ikke benyttes rom til varig opphold over 3 etasje Rom over 2 etasje i trebygning må ikke benyttes til varig opphold for andre enn betjeningen med mindre bygningen over alt innvendig har tennvernende kledning minst A 20 Den største høyde til vindusbrett i rom til varig opphold i trebygning må dog ikke overstige 8 m fra terreng planert i 4 m bredde fra bygningen Bestemmelsen i 5 om etasjeskiller får ikke anvendelse Bestemmelsene i 6 nr 2 om forbud mot bruk av materiale med dårligere branntekniske egenskaper enn tre får ikke anvendelse jfr dog 7 nr 4 og 8 nr 3 Bestemmelsen i 7 nr 3 om at soverom skal ligge mellom trappene i 7 nr 5 om at trapperom skal være lukket mot vestibyle og i 7 nr 6 om minste bredde av trapp får ikke anvendelse Dog må hovedtrapp ikke ha mindre fri bredde enn 1 m og hvor det kan bli tale om syketransport må trappens bredde og stigningsforhold være slik at båretransport kan foregå uhindret Bestemmelsen i 8 nr 2 om minste bredde av korridor og utgang får ikke anvendelse Dog må korridor og utgang ikke ha mindre bredde enn 1 m og hvor syke skal transporteres i seng skal bredden av korridor være slik at transporten kan foregå uhindret Bestemmelsen i 9 nr 3 om brannherdig dør mellom soverom og korridor får ikke anvendelse Dør B 30 er tilstrekkelig Bestemmelsen i 9 nr 5 om dørers minste bredde får ikke anvendelse For isolater i psykiatriske institusjoner psykiatriske sykehus klinikker sykehjem åndssvakehjem og barnepsykiatriske institusjoner for isolater for sinnslidende ved alminnelige sykehus aldershjem og pleiehjem for isolater på kursteder og klinikker for alkoholister og for spesialavdelinger ved de verneskoler som hører under Sosialdepartementet gjelder heller ikke kravet om at dør i rømningsveg fritt skal kunne åpnes innvendig fra Bestemmelsen i 9 nr 6 om vinduer får ikke anvendelse Takvindu og skråttstilt vindu er dog ikke tillatt Bestemmelsen i 12 gjelder med den endring at i anstalter hvor klientellet av fysiske eller psykiske årsaker ikke er i stand til selv å redde seg under brann skal brann varsles ved optiske signaler i de tilliggende korridorer eventuelt ved tilkopling til virksomhetens eget optiske anlegg for tilkalling av betjening Varslingsapparater i pasientenes soverom er her ikke nødvendig Bestemmelsen i 18 får ikke anvendelse Dersom de krav som er nevnt i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: G. Ikrafttreden.
  m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Ny bygning for herberge C Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning E Herberge som er

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrifter om vern mot brann i herberge, pleieanstalt m.v.
  m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Ny bygning for herberge C Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning E Herberge som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalt G Ikrafttreden Endringer i forskriftene av 1 september

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Innledning
  organisasjoner og endringene i forskriftene er fastsatt på grunnlag av dette materialet Endringene går i hovedtrekk ut på at det er fastsatt noe forskjellige krav til pleieanstalter herunder psykiatriske institusjoner og til små somatiske sykehus på den ene side og til større somatiske sykehus på den annen side Endringene i forskriftene vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend avd I og trer i kraft 1 januar 1978 Leif Aune Leiv Sjetne Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Innledning A Alminnelige bestemmelser B Nybygning for herberge C Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning E

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/endringer-i-forskriftene-av-1970-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: A. Alminnelige bestemmelser
  II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Innledning A Alminnelige bestemmelser 1 Forskriftenes virkekrets 2 Definisjoner B Nybygning for herberge C Endring av bygning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/endringer-i-forskriftene-av-1970-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: B. Nybygning for herberge
  i rømningsveg skal slå i utgangsretningen og skal ha en minste bredde lysmål av 0 9 m Døren skal alltid kunne åpnes innvendig fra uten bruk av nøkkel Soverom skal ha loddrett stående vinduer Minst vindu skal kunne åpnes og være slik hengslet og dimensjonert at det kan nyttes som redningsveg Vindusbrett må ikke være høyere enn 1 0 m fra golvet Vindu som skal kunne brukes som nødutgang skal ha en fri åpning av minst 0 5 m bredde eller minst 0 6 m høyde og slik at summen av høyde og bredde skal være minst 1 5 m 10 Redningsmidler Ved ethvert herberge på landet og ved herberge i trebygning i by skal det være minst 2 brannstiger For bygning med annen byggemåte i by treffer brannstyret bestemmelse om stigeforhold 11 Slokkingsmidler I bygning med nødvendig trykkvann skal det i hver etasje være minst 1 brannslange med tilstrekkelig lengde til å nå hvert rom I bygning uten tilstrekkelig trykkvann skal det i hver etasje være minst 2 håndslokkingsapparater Brannslange og håndslokkingsapparat skal være hensiktsmessig plassert godt synlig for lett tilgjengelig Deres plass skal være tydelig merket med skilt etter NS 4210 I høy bygning kan det kreves særskilt opplegg for brannslukking og rikeligere utstyr 12 Brannvarsling I herberge med minst 20 senger skal det være brannvarslingsanlegg som er typegodkjent av Statens branninspeksjon Anlegget skal bestå av brannmeldere og alarmklokker e l som trer i funksjon ved utløsning av en brannmelder I herberge med 20 50 senger kan brannmeldere være manuelle men i herberge med mer enn 50 senger skal det i tillegg til de manuelle meldere også monteres automatiske meldere i alle rom Alarmklokke skal monteres i soverom oppholdsrom arbeidsrom korridorer o l Dog kan det for hele herberget eller deler av det nyttes felles varslingsapparat dersom det oppnås like betryggende varsling I herberge hvor betjeningen bor utenfor virksomheten eller hvor andre forhold gjør det påkrevet kan det også kreves utvendig varsling 13 Belysning Til belysning må ikke brukes olje av klasse A jfr lov om brannfarlige varer Korridor trapp og annen rømningsveg skal døgnet rundt være tilstrekkelig belyst Over utgang skal det være belysning i grønt gjennom farget ubrennbart materiale markeringslys Farge skal være 104 varselgrønn etter NS 4054 Lyset skal alltid være tent etter mørkets frembrudd Markeringslys og annen nødbelysning kan være tilsluttet bygningens øvrige anlegg men skal ha egen kurs med egne sikringer I større bygninger kan det under hensyn til bygningens beliggenhet personantall m v kreves særskilte tiltak for å sikre tilstrekkelig nødbelysning 14 Markering av rømningsveg og utgang I korridor skal det være tydelige skilt med henvisning til utgang nødutgang Skiltene skal være utført etter NS 4210 og være selvlysende i mørke og iøynefallende plassert Utgang nødutgang skal være merket med skilt etter NS 4210 Skiltene skal ha tilstrekkelig store bokstaver og være selvlysende eller belyst slik at de kan ses og leses på tilstrekkelig stor avstand 15 Fri rømningsveg Korridor trapp og annen rømningsveg skal til enhver tid være fri og ryddig

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/endringer-i-forskriftene-av-1970-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: C. Endring av bygning for herberge.
  i avsnitt B Dersom byggearbeid som nevnt i første ledd er av større omfang kan det kreves at også de deler av bygningen som ikke omfattes av endringen bringes helt eller delvis i samsvar med bestemmelsene i avsnitt B Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Innledning A Alminnelige bestemmelser B Nybygning for herberge C Endring av bygning for herberge 22 Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning E Opphevet F Særforskrifter for pleieanstalter og sykehus G Ikrafttreden Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/endringer-i-forskriftene-av-1970-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: D. Etablering av herberge i bestående bygning
  om minste bredde av trapp får ikke anvendelse Dog må hovedtrapp ikke ha mindre fri bredde enn 1 0 m Bestemmelsen i 8 nr 2 om minste bredde av korridor og utgang får ikke anvendelse Dog må korridor og utgang ikke ha mindre fri bredde enn 1 0 m Bestemmelsene i 9 nr 5 om dørers minste bredde lysmål får ikke anvendelse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Innledning A Alminnelige bestemmelser B Nybygning for herberge C Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning 23 Etablering av herberge i bestående bygning E Opphevet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/endringer-i-forskriftene-av-1970-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive