archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. I. Tiltak som behandles etter søknad eller melding
  i tilknytning til midlertidige eller transportable bygninger konstruksjoner eller anlegg pbl 85 3 Mindre byggearbeid på bolig eller fritidseiendom pbl 86 a Som mindre byggearbeid regnes oppføring av én enkelt frittliggende bygning Bygningen kan ha samlet bruttoareal inntil 30 m 2 og skal ikke benyttes til beboelse eller til næringsdrift Avstanden til nabogrense skal være i samsvar med pbl 70 nr 2 ett enkelt tilbygg som skal nyttes til boligrom eller til formål som har direkte tilknytning til boligfunksjonen Tilbygget kan ha et samlet bruttoareal inntil 30 m 2 Det kan i tillegg være underbygget med kjeller Avstanden til nabogrense skal være i samsvar med pbl 70 nr 2 Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område pbl 86 b Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. II. Unntak
  skal sendes kommunen sammen med underretningen Underretning er ikke nødvendig når kommunen er godkjenningsmyndighet for tiltaket i henhold til annet lovverk 6 Unntak fra andre byggesaksregler for visse tiltak som behandles etter annet lovverk Nedenstående tiltak er unntatt fra pbl kap XII Byggetomta kap XIII Bebyggelsen kap XIV Særlige bygninger og anlegg m v kap XV Bestående byggverk og kap XVII Ymse bestemmelser Bestemmelsen i pbl 77 med tilhørende deler av teknisk byggeforskrift gjelder så langt den passer Videre gjelder bestemmelsene i pbl 92 a samt lovens kap XVIII Straffansvar og kap XIX Ulovlig byggearbeid m v så langt de passer Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 21 juni 1963 nr 23 veglova når anlegget er i samsvar med reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan og bygningsloven Bestemmelsen i pbl 74 nr 2 skal likevel gjelde Vannkraftanlegg som er konsesjonsbehandlet etter bestemmelser i eller i medhold av lov av 14 desember 1917 nr 16 industrikonsesjonsloven lov av 14 desember 1917 nr 17 vassdragsreguleringsloven og lov av 15 mars 1940 nr 3 vassdragsloven Elektriske anlegg kraftledninger og fjernvarmeanlegg som er konsesjonsbehandlet etter bestemmelser i eller i medhold av lov av 29 juni 1990 nr 50 energiloven Landbruksveier som er godkjent etter bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 21 mai 1965 om skogbruk og skogvern eller forskrift gitt i eller i medhold av lov av 12 mai 1995 nr 23 jordloven Flytende oppdrettsanlegg i sjø konsesjonsbehandlet etter lov 14 juni 1985 nr 68 om oppdrett av fisk skalldyr m v er unntatt fra byggesaksbestemmelsene fullt ut 7 Tiltak som verken krever søknad eller melding Mindre tiltak under forutsetning av at de ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser er unntatt fra reglene i pbl kap XVI om saksbehandling ansvar og kontroll Øvrige regler i plan og bygningsloven og teknisk byggeforskrift skal ivaretas av tiltakshaver Unntak omfatter oppføring rivning og fjerning og opparbeidelse av tiltak som nevnt i første ledd herunder Mindre frittliggende bygning på inntil 10 m 2 bruttoareal på boligeiendom eller fritidseiendom Bygningen må ikke brukes til varig opphold for personer Mønehøyden må ikke være over 3 0 m og gesimshøyde må ikke overstige 2 5 m Avstand til annen bygning må ikke være mindre enn 1 m Bestemmelsen gjelder tilsvarende for transportabelt skogshusvære Mindre fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres Ikkebærende vegg innenfor en branncelle som ikke endrer vesentlige krav til planløsning som nevnt i pbl 74 nr 1 Installering endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle Installering endring og større reparasjon av ildsted eller skorstein er likevel søknadspliktig Levegg skjermvegg med høyde inntil 1 8 m og lengde mindre enn 5 m Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning Frittliggende utepeis utegulv mindre skulpturer o l Innhegning med inntil 1 5 m høyde I frisiktssoner mot veg kan innhegning som hindrer sikt ikke være over 0 5 m over veibanen Innhegning for husdyrhold

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. III. Saksbehandling - søknad
  igangsettingstillatelse omfatter separate dokumenter for statiske beregninger detaljtegninger tekniske installasjoner tekniske løsninger detaljprosjektering avklaring av gjenstående krav fra andre myndigheter m m Saksbehandlingen i trinn 2 skal gi grunnlag for igangsettingstillatelse Før de enkelte deler av tiltak tillates igangsatt skal ansvarlig samordner utførende og kontrollerende for utførelsen være godkjent Kontrollplan for utførelsen skal være godkjent før tiltaket tillates igangsatt For krav til dokumentasjon gjelder 15 Trinnene kan deles opp ytterligere både når det gjelder saksbehandling og fysisk omfang Det kan gis igangsettingstillatelse til selvstendige deler av tiltaket 14 Krav til søknaden Dokumentasjon trinn 1 søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse skal inneholde dokumentasjon som nevnt i pkt 1 7 nedenfor Deler av dokumentasjonen kan utelates dersom kommunen finner at den ikke har relevans i den aktuelle sak Lokal godkjenning som allerede er gitt eller søknad om godkjenning av ansvarlig søker ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen herunder forslag til tiltaksklasser og fagområder jfr forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Oppgave over hvordan ansvaret for prosjekteringen er fordelt og hvilke foretak som har ansvar for prosjektering av de enkelte deler der det enkelte foretak bekrefter ansvaret for sin del av prosjekteringen ved å kvittere på oppgaven Prosjekteringsoppgaven skal undertegnes av tiltakshaver og ansvarlig søker Kontrollplan som viser omfang og innhold av kontroll tiltakshaver forplikter seg til å la utføre for prosjektering jfr 27 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene planbestemmelsene og planvedtak etter plan og bygningsloven herunder arealdisponering bruk grunnforhold rasfare og miljøforhold tilknytning til offentlig veg og ledningsnett arkitektonisk utforming forhold til eventuelle kommunale retningslinjer for f estetikk forhold til nabobebyggelse landskapstilpasning og vegetasjon vist på tegninger av plan snitt og fasader perspektivtegninger fotomontasje e l situasjonsplan med inntegning av planlagt tiltaks beliggenhet i plan og høyde eventuell eksisterende bebyggelse eiendomsgrenser og veger Opplysningene presenteres slik at de kan tilpasses offentlig kartverk Hvordan tiltaket skal oppfylle overordnede krav til tekniske rammebetingelser for å oppfylle plan og bygningslovens krav til konstruksjonssikkerhet bygningsteknisk brannvern rømningsforhold energiøkonomisering og innemiljø med støybegrensning tilgjengelighet brukbarhet og sikkerhet i bruk bestandighet tekniske installasjoner Gjenpart av nabovarsel eller skriftlig bekreftelse for at naboer og gjenboere ikke har innvending til planene Uttalelser og avgjørelser fra andre myndigheter som er av betydning for rammetillatelsen 15 Krav til søknaden Dokumentasjon trinn 2 søknad om igangsettingstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse skal inneholde dokumentasjon som nevnt nedenfor under pkt 1 8 Deler av dokumentasjonen kan utelates der kommunen finner at den ikke har relevans i den aktuelle sak 1 Søknad om godkjenning av ansvarlig søker prosjekterende eller kontrollerende dersom det er endring siden rammetillatelsen jfr forskrift om godkjenning av foretak 2 Oppgave som viser fordeling av ansvar for samordning og utførelse av de enkelte deler der det enkelte foretak skal kvittere på oppgaven for sin del av utførelsen i tillegg til tiltakshaver og ansvarlig samordner 3 Kontrollplan for prosjektering i trinn 2 i den grad den ikke er dokumentert i trinn 1 med kontrollerklæring som bekrefter at detaljprosjektering er kontrollert som angitt i kontrollplanen 4 Søknad om godkjenning av ansvarlig utførende

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. IV. Saksbehandling – melding
  om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. V. Kontroll
  vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VI. Diverse bestemmelser
  slik at den oppveier de fordeler overtrederen måtte ha ved å utsette gjennomføringen av påleggene Det bør bl a legges vekt på hvilken betydning gjennomføringen av pålegget vil ha for helse miljø og sikkerhet herunder betydningen av at pålegget blir gjennomført raskt Dersom et pålegg ikke blir oppfylt til tross for at det er fastsatt tvangsmulkt for oversittelse av fristen kan mulktens størrelse endres i forbindelse med gjentakelse av pålegget Ved små overskridelser av fristen eller ved spesielle forhold som er utenfor den ansvarliges kontroll kan plan og bygningsmyndighetene frafalle mulkten Ilegging av tvangsmulkt er et forvaltningsvedtak som kan påklages til overordnet forvaltningsorgan Blir en klage over pålegg om tvangsmulkt gitt utsettende virkning løper tvangsmulkten fortsatt men den forfaller ikke før klagen er avgjort Kommunen inndriver tvangsmulkt etter reglene i lov av 26 juni 1992 nr 86 tvangsfullbyrdelsesloven Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg 33 Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft 1 juli 1997 34 Overgangsbestemmelse for overnattingssted sykehus m v Byggverk i risikoklasse 6 Før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for tiltak som gjelder overnattingssted sykehus m v byggverk i risikoklasse 6 skal kommunen innhente uttalelse om de branntekniske forholdene fra Statens bygningstekniske etat Slik uttalelse er likevel ikke påkrevet å innhente der søknaden og kontrollplanen klart viser at bygningen helt ut er prosjektert i samsvar med kravene i teknisk byggeforskrift eller prosjekteringen er kontrollert av foretak med sentral godkjenning for kontroll av brannteknisk prosjektering i aktuell bygningskategori Statens bygningstekniske etat kan helt eller delvis frita den enkelte kommune fra plikten til å innhente uttalelse etter første ledd 34 gjelder i 2 år fra forskriftens ikrafttreden Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om saksbehandling i byggesaker (SAK)
  herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-saksbehandling-og-kontroll-i-byggesaker/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. I. Innledende bestemmelser
  krav og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven herunder forskrifter til plan og bygningsloven vedtekter og vilkår i planer og tillatelser eller godkjenning gitt i medhold av plan og bygningsloven Med funksjon menes funksjonen som ansvarlig søker ansvarlig prosjekterende ansvarlig samordner for utførelsen ansvarlig utførende eller ansvarlig kontrollerende Med godkjenningsordningen menes ordningen for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Organiseringen av godkjenningsordningen fremgår av særskilt forskrift Med faglig leder menes person som er bemyndiget av foretakets ledelse til å ta beslutninger av betydning for oppfyllelse av krav i plan og bygningslovgivningen Godkjenningsområde fagområde foretaksklasse og tiltaksklasse er definert i særskilte bestemmelser nedenfor 4 Foretak og andre som kan gis godkjenning Godkjenning etter denne forskrift gis til foretak herunder også etater og andre offentlige organer Foretak skal være registrert i foretaksregisteret eller i enhetsregisteret Foretak fra annen EØS stat som ikke oppfyller kravene i nr 2 må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i sitt eget land Ved godkjenningen kan det settes vilkår om dokumentasjon av senere registrering i foretaksregisteret eller enhetsregisteret i samsvar med nr 2 5 Godkjenningsområde Godkjenning etter denne forskrift gjelder for godkjenningsomåde som bestemmes av foretakets funksjon fagområde og foretaksklasse Foretak godkjennes for en eller flere funksjoner ansvarlig søker ansvarlig prosjekterende ansvarlig samordner for utførelsen ansvarlig utførende ansvarlig kontrollerende for henholdsvis prosjektering og utførelse Funksjonene kan deles i fagområder etter nødvendig kunnskap og erfaring om det enkelte tiltakets art tekniske funksjon og utforming Fagområdet skal tilsvare den type faglig kompetanse som foretaket har Foretaksklasse bestemmes av faglige lederes utdanning og praksis inndelt i fagområde og skal svare til det som kreves for å løse oppgaver innen angitt tiltaksklasse jfr denne forskrift kap IV Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive