archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. II. Krav til foretakenes system
  v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. III. Krav til utdanning og praksis - faglige ledere
  Kontrollerende for utførelsen b 3 år 2 Samordner for utførelsen b 5 år 3 Søker d 8 år 3 Prosjekterende d 8 år 3 Kontrollerende for prosjekteringen d 8 år 3 Utførende c 5 år 3 Kontrollerende for utførelsen c 5 år 3 Samordner for utførelsen c 8 år For ansvarlig søker kreves det i tillegg til prosjekteringspraksis også praksis fra utforming av søknad med underlag for tiltak i samme eller høyere klasse For ansvarlig samordner for utførelsen kreves det i tillegg til praksis som utførende også praksis fra prosjektledelse anleggsledelse eller samordning fra tiltak i samme eller høyere klasse For ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen eller utførelsen kreves samme utdanning og praksis som henholdsvis prosjekterende eller utførende i samme eller høyere klasse I tillegg til praksis som prosjekterende eller utførende kreves praksis fra henholdsvis prosjekterings eller utførelseskontroll Ved økt relevant utdanning kan kravene til praksislengde reduseres Tilsvarende kan relevant praksis av lengre varighet enn det som kreves redusere kravene til utdanning For ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i foretaksklasse 1 kan krav til praksis helt falle bort ved relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad Ved vurdering av relevant praksis skal det legges vekt på praksis som er gjennomført de siste 10 år For ansvarlig prosjekterende og søker i klasse 3 skal det legges vekt på praksis de siste 15 år Praksis skal ha tilknytning til godkjenningsområdet og være forsvarlig utført Foretak skal dokumentere kvalifikasjonene hos sine faglige ledere ved bekreftet kopi av eksamensvitnemål fagbrev e l Arbeidspraksis skal dokumenteres ved bekreftet kopi av attest el lign fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver For faglig leder fra annen EØS stat med utdanning på nivå som angitt i 10 bokstav a og b skal dokumentasjon godkjennes i henhold til Rådsdirektiv 64 427 innen generelle byggfag Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. IV. Oppdeling i tiltaksklasser
  føre til middels til store konsekvenser for helse miljø og sikkerhet eller middels vanskelighetsgrad men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse miljø og sikkerhet Prosjektering og prosjekteringskontroll i tiltaksklasse 2 omfatter tiltak som nevnt under nr 1 der mangler eller feil ved tekniske installasjoner eller prosjekteringen kan føre til fra middels til store konsekvenser for helse miljø og sikkerhet prosjekteringen skjer etter anerkjente forutsetninger standarder og kjente tekniske prinsipper og der oppfyllelse av teknisk byggeforskrift dokumenteres ved allment aksepterte tekniske analyse eller beregningsmetoder bygninger i brannklasse 2 og pålitelighetshetsklasse 2 og 3 jfr teknisk byggeforskrift Utførelse eller utførelseskontroll i tiltaksklasse 2 omfatter store tiltak eller tekniske installasjoner der prosjektmateriale for utførelse må utfylles med beregninger basert på normer eller der utførelse skjer under forhold som til en viss grad kan vanskeliggjøre utførelsen eller kreve spesielle utførelsesmetoder 15 Tiltaksklasse 3 Tiltaksklasse 3 omfatter uavhengig av funksjon og fagområde tiltak av middels vanskelighetsgrad men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse miljø og sikkerhet eller stor vanskelighetsgrad Prosjektering eller prosjekteringskontroll i tiltaksklasse 3 omfatter tiltak som nevnt under nr 1 herunder tekniske installasjoner der prosjekteringen setter krav til spesialiserte kvalifikasjoner eller bruk av alternative analysemetoder for oppfyllelse av teknisk byggeforskrift Ved utforming av analysemetoder og valg av løsninger eller for tiltak i brannklasse 3 og 4 og pålitelighetshetsklasse 3 og 4 jfr teknisk byggeforskrift Utførelse eller utførelseskontroll i tiltaksklasse 3 omfatter store eller kompliserte tiltak herunder tekniske installasjoner tiltak der usikre forhold ved utførelsen krever supplerende tekniske undersøkelser f eks ved usikre grunnforhold eller krever spesielle utførelsesmetoder for å unngå skadelig innvirkning på byggverkets eller anleggets egenskaper f eks ved arbeider i eller under vann tiltak der prosjektmaterialet for utførelse krever vesentlig teknisk utdyping og supplering med spesielle utførelsesprosedyrer eller videre

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. V. Lokal godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett
  kan godkjenne person for funksjonen som ansvarlig utførende for enkle søknadspliktige tiltak jfr pbl 95 b i tiltaksklasse 1 til bolig eller fritidsbygning til eget bruk uten hensyn til kravene i kap II og kap III i denne forskrift forutsatt at personen sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan og bygningslovgivningen For små tiltak kan kommunen under de samme forutsetninger også godkjenne person som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende 18 Gebyr for lokal godkjenning Kommunen kan kreve gebyr for behandling av søknad om lokal godkjenning i samsvar med reglene i pbl 109 Ved fastsettelsen av gebyr skal tas hensyn til om det foreligger sentral godkjenning etter denne forskrift 19 Foretakets opplysningsplikt Endringer m m Foretak og andre med lokal godkjenning plikter inntil byggesaken er avsluttet å melde fra til kommunen dersom de ikke lenger oppfyller forutsetningene for godkjenningen 20 Tilbaketrekking av lokal godkjenning Advarsel Kommunen kan trekke tilbake lokal godkjenning når det ansvarlige foretak i vesentlig grad har unnlatt å sørge for prosjektering utførelse eller kontroll i samsvar med plan og bygningsloven og har unnlatt å følge pålegg fra kommunen om å rette avvik Godkjenning kan også trekkes tilbake på grunn av manglende oppfyllelse av forutsetningene for godkjenningen Før vedtak om tilbaketrekking fattes skal advarsel være gitt med frist til å uttale seg Tiltakshaver skal underrettes om advarselen og tilbaketrekkingen Kommunen skal rapportere vedtak om tilbaketrekking av lokal godkjenning til den sentrale godkjenningsordningen Dette skal gjøre selv om foretaket ikke har sentral godkjenning Ny godkjenning skal gis dersom foretaket på ny dokumenterer oppfyllelse av vilkårene etter denne forskrift 21 Klage lokal godkjenning Vedtak om lokal godkjenning og vedtak om tilbaketrekking av godkjenning er enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen av parter og andre med rettslig klageinteresse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VI. Sentral godkjenning av foretak
  av foretaket tvangsavvikling eller konkursbehandling skal meldes til Godkjenningordningen uten ugrunnet opphold 27 Tilbaketrekking av sentral godkjenning Advarsel Sentral godkjenning kan trekkes tilbake ved vesentlig overtredelse av plan og bygningslovgivningen dersom foretaket ikke lenger oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav for godkjenning eller foretaket på annen måte ikke oppfyller kravene for godkjenning Godkjenningen faller bort dersom gebyr ikke er innbetalt ved påkrav Tilbaketrekking av sentral godkjenning gjelder inntil foretaket ved ny søknad kan dokumentere at det forhold som forårsaket tilbaketrekking er rettet og vilkårene for godkjenning for øvrige er tilstede Før det treffes vedtak om tilbaketrekking skal foretaket gis advarsel med frist til å uttale seg Det skal vurderes hvor alvorlig årsaken til tilbaketrekkingen er i forhold til virkningen av tilbaketrekking Det kan bl a legges vekt på om lokal godkjenning er trukket tilbake og om det er gitt tidligere advarsler For foretak med flere forretningssteder eller prosjekter er det adgang til å foreta delvis tilbaketrekking 28 Register over foretak med sentral godkjenning Foretak med sentral godkjenning skal føres i et sentralt register Registeret skal inneholde opplysninger om foretakets eller enhetens identifikasjon godkjenningsområde og godkjenningens varighet Registeret skal på hensiktsmessig måte være tilgjengelig for brukere og publikum 29 Gebyr for sentral godkjenning For sentral godkjenning skal det betales et gebyr som skal dekke kostnadene knyttet til den sentrale godkjenningsordningen Gebyrene er behandlingsgebyr for søknad om sentral godkjenning årsgebyr for å inneha sentral godkjenning gebyr for behandling av søknad om fornyelse av sentral godkjenning Gebyret skal være betalt før fornyet godkjenning kan utstedes Gebyrene etter nr 1 fastsettes av departementet Gebyrene kan differensieres i forhold til antallet godkjenningsområder og faglige ledere 30 Klage Vedtak om sentral godkjenning herunder vedtak om tilbaketrekking kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VII. Ikraftsetting og overgangsregler
  forskrift kap II Krav til foretakenes system i en periode på ett år etter ikrafttreden dvs frem til 1 juli 1998 I en periode på ytterligere ett år gjelder denne forskrift kap II dvs frem til 1 juli 1999 slik at kravet til dokumentasjon i 9 anses oppfylt ved egenerklæring om at foretaket er i ferd med å utarbeide systemkrav For godkjenning av kontrollerende skal kommunen i overgangsperioden på 2 år i tillegg til dokumentasjon som nevnt kreve erfaring fra eller system for kontroll For denne forskrift kap III Krav til utdanning og praksis faglige ledere gjelder Godkjenning som er gitt i medhold av lov av 24 oktober 1954 om godkjenning av entreprenører entreprenørloven gjelder som grunnlag for lokal godkjenning i to år fra 1 juli 1997 Søknad om slik godkjenning må være innkommet senest 1 april 1997 Entreprenørgodkjenningen holder likevel opp å gjelde dersom det oppstår forhold som nevnt i entreprenørloven 11 Godkjenning som er gitt i medhold av lov 19 juni 1970 nr 59 om håndverksnæring gjelder som grunnlag for lokal godkjenning i to år fra 1 juli 1997 Andre yrkesutøvere i foretakenes faglige ledelse enn de som er nevnt under pkt a plasseres i foretaksklasser etter denne forskrift kap III For øvrig gjelder ikke overgangsregler Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om ansvarsrett etter plbl
  1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-godkjenning-av-foretak-for-ansvarsrett/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskriftens innhold
  avgjøres uten ugrunnet opphold og i medhold av godkjenningsforskriften og denne forskrift Godkjenningsnemnda kan delegere avgjørelsesmyndighet til sekretariatet jf 7 Godkjenningsnemnda kan i samråd med sekretariatet innhente sakkyndig uttalelse i enkeltsaker om sentral godkjenning 5 Klage over vedtak om sentral godkjenning Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning truffet av godkjenningsnemnda eller sekretariatet etter plan og bygningsloven 98 a godkjenningsforskriften og denne forskrift 6 Fagrådet for den sentrale godkjenningsordningen Det opprettes et fagråd for den sentrale godkjenningsordningen fagrådet Fagrådet skal være et faglig konsultativt organ som behandler generelle saker Fagrådet skal holde godkjenningsnemnda og sekretariatet orientert om den nasjonale og internasjonale faglige utvikling av betydning for godkjenningsnemndas virksomhet Fagrådet skal fungere som kontaktorgan mellom offentlige instanser og bransje bruker og næringsinteresser innen ansvarsrett Fagrådet skal i tillegg gi departementet råd når rådet blir bedt om det Fagrådets medlemmer oppnevnes av Kommunal og arbeidsdepartementet etter forslag fra berørte bransje og brukerinteresser samt myndigheter Fagrådet utpeker selv en leder blant medlemmene Funksjonstiden for fagrådets medlemmer er tre år med mulighet for gjenoppnevning ytterligere en periode Fagrådet skal ikke uttale seg i enkeltsaker 7 Sekretariatet for sentral godkjenning Det opprettes et sekretariat for den sentrale godkjenningsordningen Sekretariatet forbereder søknadsbehandlingen og utarbeider innstillinger til enkeltvedtak Sekretariatet kan innhente sakkyndig bistand ved uttalelse fra særskilt fagkyndig når det mener det er påkrevet Sekretariatet tilrettelegger sakene for godkjenningsnemnda fagrådet og departementet og er underlagt instruksjonsmyndighet fra disse i deres respektive saker Sekretariatet forestår den daglige drift av den sentrale godkjenningsordningen herunder administrasjon regnskapsførsel og innkreving av gebyr for sentral godkjenning jf godkjenningsforskriften Sekretariatet avgjør saker der det er tillagt avgjørelsesmyndighet jf 4 i denne forskrift Sekretariatet administrerer registeret over foretak med sentral godkjenning jf godkjenningsforskriften 29 Sekretariatet kan gi veiledning til kommuner og andre brukere av ordningen om godkjenning 8 Ikrafttreden mm Denne forskrift trer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-organisering-av-den-sentrale-godkjenningsordningen-for-foretak-for-ansvarsrett/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive