archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 1. Alminnelige bestemmelser.
  Loven gjelder ikke for Svalbard Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse i forbindelse med bistand til eller fra fremmed stat i brann og andre ulykkessituasjoner og om brannvesenets bistand i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen 3 Vedtekt Når det i loven er anledning til å fastsette vedtekt for den enkelte kommune fastsettes denne av kommunestyret Endring i eller opphevelse av vedtekt skjer på samme måte Når departementet finner det nødvendig kan det pålegge en kommune å gi vedtekt eller å endre eller oppheve gjeldende vedtekt Blir pålegget ikke etterkommet innen en fastsatt frist kan departementet gi de vedtektsbestemmelser det finner påkrevd 4 Forskrifter Departementet gir forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i loven herunder forskrifter om internkontrollsystemer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Kap 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Vedtekt 4 Forskrifter Kap 2 Sentral myndighet brann og feiervesen Kap 3 Plikter i brannvernsammenheng og i akutte ulykkessituasjoner Kap 4 Brannsyn og sikringstiltak Kap 5 Godkjenning og økonomiske bestemmelser Kap 6 Andre

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 2. Sentral myndighet, brann- og feiervesen.
  personell foreta utskriving til tjeneste som befal eller mannskap i brannvesenet Enhver person som er bosatt i kommunen kan pålegges slik tjenesteplikt Kommunen kan ved tilsetting av personell i brannvesenet kreve fremlagt vandelsattest politiattest 9 Feiervesenets oppgaver og organisasjon Feiervesenet skal utføre feiing av røykpiper og andre røykkanaler og for øvrig utføre andre oppgaver som legges til feiervesenet Feiervesenet kan organiseres som en egen kommunal etat eller ved at det inngår i brannvesenet eller annen kommunal etat eller ved at kommunen inngår kontrakt med feiermester feier Ved tilsetting i feiervesenet gjelder 8 tredje ledd tilsvarende 10 Brannsjef Det skal i hver kommune være en brannsjef som leder brann og feiervesenet Brannsjefen skal påse at kommunens brannordning følges opp og utføre de gjøremål som er pålagt stillingen Brannsjefen har rett til å uttale seg i brannfaglige spørsmål og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for kommune som ved avtale eller etter pålegg jfr 12 helt har overlatt både brannvesenets og feiervesenets oppgaver til en annen kommune 11 Gjensidig bistand Dersom forholdene tilsier det skal brannvesenet i enhver kommune etter anmodning så langt som mulig under hensyn til egen beredskap yte hjelp i branntilfeller og i andre akutte ulykkessituasjoner i andre kommuner Beslutning om anmodning om bistand tas av brannsjefen i den kommune som har bistandsbehovet eller den som til enhver tid har den øverste kommando over brannvesenet på skadestedet Den øverste kommando på skadestedet føres av brannsjefen i den kommune hvor skadestedet er Møter et yrkesbrannvesen fører lederen for dette den øverste kommando hvis ikke den kommune hvor skadestedet er har yrkesbrannvesen Denne kommandoføringen gjelder ikke dersom annerledes er fastsatt i lovgivning eller avtales mellom kommunene 12 Avtale pålegg om samarbeid Det kan treffes avtale om at oppgavene etter 8 i en kommune helt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Plikter i brannvernsammenheng og i akutte ulykkessituasjoner.
  de som er utsatt for fare og varsle stedets brannvesen med mindre vedkommende straks kan slokke ilden eller avverge faren 16 Bistandsplikt I branntilfelle plikter enhver som oppholder seg på eller i nærheten av brannstedet etter beste evne å forsøke å slokke ilden eller avverge faren For øvrig skal enhver på forlangende av brannsjefen delta i rednings og slokkingsarbeidet Etter brann plikter eier eller bruker av brannlidt eiendom på forlangende av brannsjefen sørge for opprydding vakthold og andre nødvendige sikringstiltak Departementet kan gi bestemmelser om plikt for offentlige myndigheter eller beredskapsinstitusjoner til å yte bistand i branntilfelle eller når brann truer 17 Andre plikter ved brann I branntilfelle plikter enhver å gi brannvesenet adgang til eiendom bygning m v til å nytte forekomster av vann og til å bruke telefon og andre hjelpemidler Eier eller bruker av brannvernmateriell transportmidler eller annet utstyr plikter i branntilfelle å stille dette og disponibelt personell til rådighet når brannsjefen forlanger det Eier eller bruker av branntruet bygning plikter å føre omhyggelig tilsyn med denne for å hindre antennelse og varsle brannvesenet dersom faren for antennelse er åpenbar 18 Inngrep i privates rettigheter Eier eller bruker av bygning gjerder skog og annet må finne seg i at det foretas inngrep i slike materielle verdier når brannsjefen finner dette nødvendig for å begrense eller slokke brann 19 Ordensmyndighet og avsperring på brannstedet I branntilfelle skal brannsjefen sørge for at politiet snarest mulig blir varslet Inntil politiet er kommet til stede har brannsjefen ordensmyndighet Brannstedet og området rundt dette skal avsperres i den utstrekning det anses nødvendig Uvedkommende nektes adgang innenfor sperringen 20 Andre akutte ulykkessituasjoner Ved andre akutte ulykkessituasjoner hvor brannvesenet yter innsats har brannsjefen skadestedsledelsen inntil denne eventuelt overtas av annen ansvarlig leder i henhold til annen lovgivning Sålenge skadestedsledelsen tilligger brannsjefen plikter enhver person

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 4. Brannsyn og sikringstiltak.
  v som er nevnt i 22 for å påse at disse er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser og for å føre tilsyn med forhold som har betydning for brannsikkerheten og for redning og slokking i branntilfelle Den som utfører brannsyn skal gjøre eier eller bruker oppmerksom på feil eller mangler som finnes og skal gi den rettledning som trengs for å finne den beste måte å rette disse på Brannsjefen kan gi skriftlig pålegg om rettelse innen en fastsatt frist Etterkommes ikke pålegg innen den fastsatte frist kan kommunestyret helt eller delvis forby bruken av vedkommende bygning område m v 24 Brannsyn i andre bygninger områder m v Gjennom vedtekt kan det fastsettes at det i kommunen skal utføres brannsyn i andre bygninger områder m v enn de som er nevnt i 22 I enkelttilfeller kan dette fastsettes av brannsjefen 23 annet ledd kommer tilsvarende til anvendelse 25 Sikringstiltak for enhver bygning område m v Kommunestyret kan for enhver bygning grupper av bygninger områder m v i det enkelte tilfelle fastsette sikringstiltak som finnes påkrevd til vern mot brann og kan gi pålegg om utførelse av disse tiltak innen en fastsatt frist 23 annet ledd siste punktum gjelder tilsvarende 26 Sikringstiltak ved arrangementer o l Forestillinger utstillinger større møter og andre tilstelninger i forsamlingslokaler telt o l skal i god tid meldes til brannsjefen av eieren eller bestyreren av vedkommende lokale Brannsjefen kan kreve de opplysninger som trengs for vurdering av brannfaren og fastsetter hvilke brannsikringstiltak som skal gjennomføres herunder fastsette det maksimale antall personer som kan oppholde seg i lokalet Brannsjefen kan frita for meldeplikten når det gjelder permanente forsamlingslokaler som er i stadig bruk Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 5. Godkjenning og økonomiske bestemmelser.
  gjelder de regler som er gitt i eller i medhold av lov av 6 juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende For frivillig feiing kan kommunestyret fastsette betaling Avgift etter paragrafen her kan innkreves av kommunekassereren etter reglene for innkreving av skatt 29 Erstatning for skade på utstyr eiendom m v I den utstrekning erstatning ikke betales av andre skal kommunen erstatte skade på materielle verdier i forbindelse med plikttjeneste rekvirert innsats eller inngrep etter loven Dersom partene ikke blir enige om erstatningsplikten eller erstatningens størrelse avgjøres saken ved rettslig skjønn etter skjønnsloven I lensmannsdistrikt kan skjønnet styres av lensmannen dersom partene er enige om det 30 Kompensasjon for deltaking i brannslokking m v I den utstrekning kommunestyret bestemmer det og kompensasjon ikke betales av andre yter kommunen kompensasjon til personer som utfører plikttjeneste etter utskriving eller pålegg fra brannsjef Kommunen skal yte kompensasjon for eventuell tapt arbeidsfortjeneste til det personell som er stilt til rådighet til betjening av rekvirert brannvernmateriell m v eventuelt yte arbeidsgiveren avsavnsgodtgjøring for personellet Det samme gjelder i forhold til næringsdrivende privat rednings innsatsorganisasjon eller institusjon som måtte ha ytt bistand etter anmodning eller rekvisisjon av brannsjef For hjelp som en kommunes brannvesen yter en annen kommune i henhold til 11 skal den brannlidte kommune yte kompensasjon 31 Den brannlidte eiendom Eier av den brannlidte eiendom hans husstand og andre som har fast tilknytning til eiendommen og som har særlige interesser i rednings og slokkingsarbeidet kan ikke kreve erstatning etter 29 eller kompensasjon etter 30 32 Utgiftsfordeling mellom kommuner Dersom en brann omfatter områder i to eller flere kommuner skal de utgifter som påløper dekkes av kommunene i fellesskap Ved ethvert økonomisk mellomværende mellom kommuner som har sin bakgrunn i forhold som reguleres av denne lov gjelder at hvis utgiftsfordelingen

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 6. Andre bestemmelser.
  etterkommes innen en frist som settes i forelegget Myndigheten til å utferdige forelegg gjelder likevel ikke personell i brann og feiervesenet Forelegget skal om mulig forkynnes for eieren eller brukeren personlig Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål for å få forelegget prøvet Søksmål reises mot staten hvis forelegget er utferdiget av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og mot kommunen hvis forelegget er utferdiget av brannsjefen Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen har forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene foran i annet ledd annet tredje og fjerde punktum Før forelegg blir utferdiget skal den som forelegget rettes mot få anledning til å uttale seg Bestemmelsene i 35 om klage gjelder ikke når forelegg er utferdiget 38 Tvangsfullbyrdelse Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan den myndighet som har gitt pålegget selv besørge de nødvendige tiltak utført på eierens eller brukerens kostnad Myndighet til å la slike tiltak utføre gjelder likevel ikke personell i brannvesenet og feiervesenet Om fremgangsmåten ved tvangsfullbyrdelse gjennom namsmyndighetene gjelder tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 Brannmyndighetens pålegg er tvangsgrunnlag uten at dom eller forelegg kreves dersom pålegget ikke er etterkommet innen en fast frist og gjelder forhold som åpenbart kan føre til brannfare 39 Tvangsmulkt Når pålegg er gitt i eller i medhold av loven kan den myndighet som har gitt pålegget fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter utløpet av en frist som er satt for gjennomføring av pålegget inntil dette er oppfylt Varsel om tvangsmulkt meddeles ved rekommandert brev eller annen like betryggende måte Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg Kongen kan frafalle ilagt tvangsmulkt når det finnes rimelig 40 Overgangsbestemmelser Forskrifter vedtekter og andre bestemmelser gitt i medhold av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Brannvernloven - brannl. 1993
  veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Sentral myndighet brann og feiervesen Kap 3 Plikter i brannvernsammenheng og i akutte ulykkessituasjoner Kap 4 Brannsyn og sikringstiltak Kap 5 Godkjenning og økonomiske bestemmelser Kap 6 Andre bestemmelser Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-1993/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Plikter i brannvernsammenheng og i akutte ulykkessituasjoner.
  i hvilken form opplysningene skal gis Opplysninger som nevnt i fjerde ledd kan også kreves fra andre offentlige tilsynsmyndigheter uten hinder av den taushetsplikt som ellers gjelder Opplysningsplikten gjelder bare de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter loven 15 Varslingsplikt Enhver som oppdager eller får vite at brann er brutt ut eller truer med å bryte ut plikter straks å underrette de som er utsatt for fare og varsle stedets brannvesen med mindre vedkommende straks kan slokke ilden eller avverge faren 16 Bistandsplikt I branntilfelle plikter enhver som oppholder seg på eller i nærheten av brannstedet etter beste evne å forsøke å slokke ilden eller avverge faren For øvrig skal enhver på forlangende av brannsjefen delta i rednings og slokkingsarbeidet Etter brann plikter eier eller bruker av brannlidt eiendom på forlangende av brannsjefen sørge for opprydding vakthold og andre nødvendige sikringstiltak Departementet kan gi bestemmelser om plikt for offentlige myndigheter eller beredskapsinstitusjoner til å yte bistand i branntilfelle eller når brann truer 17 Andre plikter ved brann I branntilfelle plikter enhver å gi brannvesenet adgang til eiendom bygning m v til å nytte forekomster av vann og til å bruke telefon og andre hjelpemidler Eier eller bruker av brannvernmateriell transportmidler eller annet utstyr plikter i branntilfelle å stille dette og disponibelt personell til rådighet når brannsjefen forlanger det Eier eller bruker av branntruet bygning plikter å føre omhyggelig tilsyn med denne for å hindre antennelse og varsle brannvesenet dersom faren for antennelse er åpenbar 18 Inngrep i privates rettigheter Eier eller bruker av bygning gjerder skog og annet må finne seg i at det foretas inngrep i slike materielle verdier når brannsjefen finner dette nødvendig for å begrense eller slokke brann 19 Ordensmyndighet og avsperring på brannstedet I branntilfelle skal brannsjefen sørge for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-2003/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive