archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 4. Brannsyn og sikringstiltak.
  betydning for brannsikkerheten og for redning og slokking i branntilfelle Den som utfører brannsyn skal gjøre eier eller bruker oppmerksom på feil eller mangler som finnes og skal gi den rettledning som trengs for å finne den beste måte å rette disse på Brannsjefen kan gi skriftlig pålegg om rettelse innen en fastsatt frist Dersom brannsjefen har utferdiget skriftlig pålegg som ikke oppfylles innen fristen kan kommunestyret helt eller delvis forby bruken av vedkommende bygning område m v Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten forby bruken av vedkommende bygning område m v selv om pålegg ikke er gitt 24 Brannsyn i andre bygninger områder m v Gjennom vedtekt kan det fastsettes at det i kommunen skal utføres brannsyn i andre bygninger områder m v enn de som er nevnt i 22 I enkelttilfeller kan dette fastsettes av brannsjefen 23 annet ledd kommer tilsvarende til anvendelse 25 Sikringstiltak for enhver bygning område m v Kommunestyret kan for enhver bygning grupper av bygninger områder m v i det enkelte tilfelle fastsette sikringstiltak som finnes påkrevd til vern mot brann og kan gi pålegg om utførelse av disse tiltak innen en fastsatt frist Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan pålegge eier av en vegtunnel som anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen en kommune å etablere en egen brann og ulykkesberedskap eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det kommunale brannvesen 26 Sikringstiltak ved arrangementer o l Forestillinger utstillinger større møter og andre tilstelninger i forsamlingslokaler telt o l skal i god tid meldes til brannsjefen av eieren eller bestyreren av vedkommende lokale Brannsjefen kan kreve de opplysninger som trengs for vurdering av brannfaren og fastsetter hvilke brannsikringstiltak som skal gjennomføres herunder fastsette det maksimale antall personer som kan oppholde seg i lokalet Brannsjefen kan frita for meldeplikten når det gjelder permanente forsamlingslokaler

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-2003/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 5. Godkjenning og økonomiske bestemmelser.
  er tvangsgrunnlag for utlegg Kommunen kan innføre feieavgift til dekning av lovbestemt feiing Avgiften fastsettes av kommunestyret Krav på feieavgift er sikret ved lovbestemt pant etter 6 1 i lov av 8 februar 1980 om pant og er ellers tvangsgrunnlag for utlegg Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av feieavgift gjelder de regler som er gitt i eller i medhold av lov av 6 juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende For frivillig feiing kan kommunestyret fastsette betaling Avgift etter paragrafen her kan innkreves av kommunekassereren etter reglene for innkreving av skatt 29 Erstatning for skade på utstyr eiendom m v I den utstrekning erstatning ikke betales av andre skal kommunen erstatte skade på materielle verdier i forbindelse med plikttjeneste rekvirert innsats eller inngrep etter loven Dersom partene ikke blir enige om erstatningsplikten eller erstatningens størrelse avgjøres saken ved rettslig skjønn etter skjønnsloven I lensmannsdistrikt kan skjønnet styres av lensmannen dersom partene er enige om det 30 Kompensasjon for deltaking i brannslokking m v I den utstrekning kommunestyret bestemmer det og kompensasjon ikke betales av andre yter kommunen kompensasjon til personer som utfører plikttjeneste etter utskriving eller pålegg fra brannsjef Kommunen skal yte kompensasjon for eventuell tapt arbeidsfortjeneste til det personell som er stilt til rådighet til betjening av rekvirert brannvernmateriell m v eventuelt yte arbeidsgiveren avsavnsgodtgjøring for personellet Det samme gjelder i forhold til næringsdrivende privat rednings innsatsorganisasjon eller institusjon som måtte ha ytt bistand etter anmodning eller rekvisisjon av brannsjef For hjelp som en kommunes brannvesen yter en annen kommune i henhold til 11 skal den brannlidte kommune yte kompensasjon 31 Den brannlidte eiendom Eier av den brannlidte eiendom hans husstand og andre som har fast tilknytning til eiendommen og som har særlige interesser i rednings og slokkingsarbeidet kan ikke kreve

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-2003/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 6. Andre bestemmelser.
  å yte pliktig bistand eller å gi opplysninger som kreves for utførelsen av tilsynet etter denne lov straffes med bøter såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebud 37 Forelegg Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene i annet ledd og skal så langt mulig forkynnes for den det er rettet mot Den forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen har forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer Forelegg kan ikke påklages 38 Tvangsfullbyrdelse Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13 14 Myndighet til å la slike tiltak utføre gjelder likevel ikke personell i brannvesenet eller feiervesenet Ved overhengende fare kan pålegg fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 13 14 uten at dom eller forelegg kreves 39 Tvangsmulkt I pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag uke måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget inntil pålegget er oppfylt Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan frafalle påløpt tvangsmulkt 40 Overgangsbestemmelser Forskrifter vedtekter og andre bestemmelser gitt i medhold av lov av 29 mai 1970 om brannvern m v gjelder inntil videre i den utstrekning de ikke strider mot loven her eller bestemmelser gitt i medhold av den 41 Ikrafttredelse Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer 42 Oppheving av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Brannvernloven-brannl-2003/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Innledning
  forskrifter av 26 november 1971 om feiing brannsyn m v samt bestemmelser om nattevakt ordensregler m v for hoteller m v i de tidligere opphevede forskrifter til lov om vern mot brann i hotell og annet herberge pleieanstalt m v Det er kun foretatt nødvendig revisjon for å fjerne motstrid samt nødvendig redaksjonell redigering Gjeldende forskrifter om brannvesenets størrelse organisasjon og utstyr 15 februar 1974 og forskrifter om krav til faglige kvalifikasjoner for personell i brannvesenet 5 juli 1977 opprettholdes foreløpig uforandret Det skal utarbeides et nytt og revidert forskrifts sett til loven Dette arbeidet er allerede igangsatt etter en utarbeidet regelverksplan Etterhvert som slike del forskrifter tema forskrifter blir utarbeidet og fastsatt vil tilsvarende deler i den midlertidige forskriftene bli opphevet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 4 Plikter i brannvernsammenheng Kap 5 Opphevet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Alminnelige bestemmelser.
  forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser 1 1 Forskriftens virkeområde 1 2 Forskriftens ikrafttredelse Kap 2 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 4 Plikter i brannvernsammenheng Kap 5 Opphevet ved forskrift 15 jan 1998 nr 33 i kraft 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. (Opphevet ved forskrift 3. mai 1995 nr. 405.)
  m v Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 4 Plikter i brannvernsammenheng Kap 5 Opphevet ved forskrift 15 jan 1998 nr 33 i kraft 1 juli 1998 Kap 6 Behandling av ild og brannfarlige ting Kap 7 Flatebrenning og annen brenning i eller i nærheten av skogmark Kap 8 Omsetning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 4. Plikter i brannvernsammenheng.
  av skogmark plikter enhver fysisk skikket person mellom 18 og 55 år som er bosatt i kommunen og som ikke er hindret av sykdom eller annen skjellig grunn etter tilsigelse fra brannsjefen eller annen leder av slokkingsarbeidet straks å møte på brannstedet utstyrt med tilgjengelig slokkingsredskap og delta i rednings og slokkingsarbeidet jfr lovens 16 første ledd Plikten gjelder også ved brann i tilstøtende områder i nabokommune Bestemmelser i foregående ledd gjelder tilsvarende den som oppholder seg i og er eier av skogmark i kommunen uten å være bosatt der 4 6 Tilsynsplikt for eier eller bruker av branntruet bygning Er en bygning utsatt for brannfare jfr lovens 17 tredje ledd enten direkte eller ved gnister plikter eieren eller brukeren å føre omhyggelig tilsyn særlig med tak og loft Han skal videre se til at alle takluker vinduer glugger og andre åpninger er forsvarlig lukket Han skal likeledes gjøre alt som står i hans makt for å hindre antennelse 4 7 Brannvesenets inngrep på eiendom m v i branntilfelle Eier eller bruker av bygning må finne seg i at denne rives eller skades på annen måte når brannsjefen finner dette nødvendig for å hindre at brannen brer seg jfr lovens 18 Før bygning rives bør brannsjefen samrå seg med ordfører rådmann eller annen representant for kommunens øverste myndigheter hvis det er anledning til det uten for stort tidsspille Eier av gjerder trær o l må finne seg i at de rives eller felles når brannsjefen finner det nødvendig Eier eller bruker av skog eller mark må finne seg i at det for begrensning eller slokking av brann felles skog graves grøfter foretas vernebrenning eller andre nødvendige tiltak Bestemmelse om iverksettelse av slike tiltak treffes av brannsjefen Ledes slokkingsarbeidet av en annen enn brannsjefen utøver lederen den myndighet som i denne

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 5. (Opphevet ved forskrift 15. jan. 1998 nr. 33 i kraft 1. juli 1998.)
  2001 Midl forskrift om brannvern m v Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 4 Plikter i brannvernsammenheng Kap 5 Opphevet ved forskrift 15 jan 1998 nr 33 i kraft 1 juli 1998 Kap 6 Behandling av ild og brannfarlige ting Kap 7 Flatebrenning og annen brenning i eller i nærheten

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive