archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 6. Behandling av ild og brannfarlige ting.
  særlig fare samt større opplag av brensel eller trelast skal meldes til brannsjefen Brannsjefen kan frita for meldeplikten for mindre opplag Brannsjefen kan gi bestemmelser om opplagets størrelse og om nødvendige sikringstiltak 6 8 Fyrverkerisaker m v Oppsetting av raketter avbrenning av større mengder fyrverkerisaker illuminasjon med fakler o l må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten brannsjefens tillatelse 6 9 Brannfarlige dekorasjoner m v I lokaler hvor et større antall mennesker har opphold eller ferdes må det ikke til utsmykning anvendes dekorasjoner i slike mengder og av slike materialer eller dekorering foretas på en slik måte at det øker brannfaren Kommunestyret kan fastsette at dekorasjoner herunder vindusutstillinger skal være gjenstand for forhåndsanmeldelse til brannsjefen som kan gi påbud om impregnering mot antennelse forlange endringer av utførelsen eller forby dekorasjonen brukt 6 10 Behandling av aske sot og annet brannfarlig avfall Varm aske og sot samt brannfarlig avfall for øvrig må legges i solid beholder av stål eller annet flammefast materiale plassert på gårdsplassen eller tømmes på sted hvor det ikke kan volde brannfare Brannsjefen kan i samarbeid med den kommunale helsetjenesten gi nærmere bestemmelser om hvordan beholderen skal være utført og plassert I fabrikker og verksteder hvor det arbeides med brannfarlige varer eller andre særlige brannfarlige ting skal alt avfall som flis stry o l bringes bort hver dag ved arbeidets slutt Hvor det forekommer brannfarlig avfall som oljet pussegarn eller annet selvantennelig avfall skal det i arbeidslokalene være oppsatt solide beholdere av stål eller annet flammefast materiale på 10 cm høye ben forsynt med tett selvlukkende lokk for oppbevaring av slikt avfall Hver dag ved arbeidets slutt skal beholderen tømmes og innholdet bringes bort til sted hvor det ikke kan føre til brannfare Kommunestyret kan fastsette nærmere regler for behandling av brannfarlig avfall 6 11 Sveising skjæring og lodding m v Sveising skjæring og lodding med gass elektrisk sveising bruk av vinkelsliper m v skal så vidt mulig foregå på fast arbeidssted som er særskilt innrettet til å motstå branntilløp fra flamme gnister og varmestråling fra arbeidet Den som utfører slike arbeider som nevnt i første ledd samt taktekking på ikke fast arbeidssted skal utvise særlig forsiktighet og treffes nødvendige tiltak for å unngå brann Således må f eks omgivelsene undersøkes lett brennbart materiale fjernes arbeidsstedet avskjermes med ubrennbare plater eller annet ubrennbart materiale og nøye inspiseres etter arbeidets slutt Er det risiko for at det kan oppstå brann under arbeidet skal slokkingsmidler og eventuelt også slokkingsmannskap være til stede 6 12 Kjøring med traktor i landbrukets driftsbygninger I forbindelse med slik kjøring gjelder Traktoren skal ha gnistfanger og luftfilter av godkjent type Horisontale ekshaustrør og innsugningsrør manifolden skal være dekket av stålplater i 5 10 cm avstand De elektriske ledninger skal være godt isolert og montert slik at de er beskyttet mot mekaniske påvirkninger eller andre skader Ledningene for lys og signalanlegg skal være utstyrt med sikringer Akkumulatorbatteriet skal i de tilfelle det er plassert slik at gjenstander kan

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 7. Flatebrenning og annen brenning i eller i nærheten av skogmark.
  ytterkanten av branngaten Maurtuer som finnes på eller like ved flaten bør beskyttes enten ved bortrydding av hogstavfall og legging av en mineraljordstreng rundt tuen og minst 5 m fra denne eller ved å dekke tuen fullstendig med mineraljord Maurtuene kan også brennes opp på frossen mark høsten i forveien Rugende fugl bør fjernes i god tid før brenningen 7 6 Mannskapsstyrke redskap og værforhold Den nødvendige mannskapsstyrke under brenningen må avpasses etter forholdene flatens størrelse naturlige ildsikringsgrenser topografi og brannfare i omgivelsene vanntilgang og disponibelt utstyr mannskapets dyktighet m v Brenningslederen vurderer i hvert enkelt tilfelle behovet for mannskap med fordeling på tennings og slokkingspatruljer Oppgave over mannskap skal av brenningslederen meddeles og være godkjent av brannsjefen Tenningsmannskaper utstyres med tenningsapparater ett i reserve og brennstoff til disse Vakt og slokkingsmannskaper utstyres med hagesprøyter vannbøtter økser spader flåhakker ferske bar eller løvkvaster og motorsager Brenningslederen skal påse at forbindingssaker samt i nødvendig utstrekning også motorsprøyter med brannslanger og tilhørende utstyr samt røykmasker finnes på stedet Brenning må ikke settes i gang hvis vindstyrken er så sterk som liten kuling eller hvis det er vindstille Brenning må heller ikke settes igang hvis vinden er vekslende eller uberegnelig bl a tordenværtypen Det samme gjelder hvis det er varslet slike forhold 7 7 Brenningens utførelse Før tenningen starter hogges et rikelig antall ferske bar eller løvkvaster som plasseres med ca 30 m avstand langs branngaten på lesiden av flaten Bøtter og sprøyter fylles med vann og plasseres på samme måte Videre skal brenningslederen instruere mannskapene om hvilke plikter som påligger hver enkelt Det startes med vernebrenning ved å tenne på ved innsiden av sikringsstrengen lengst oppe på flatens leside Når lebranngaten er vel avbrent fortsetter vernebrenningen langs flankenes branngater Samtidig tennes det i striper tvers over flaten slik at avbrenningen skjer beltevis opp mot vinden Ildfronten ute på flaten må ligge mest mulig i rett vinkel på vindretningen og brenningen langs flankenes branngater bør ligge 10 15 m foran ilden ute på flaten Tenning fra luvart grensen må først skje når flankenes branngater er avbrent helt fram til luvart grensen På flater med hovedsakelig ildsikre grenser eller ufarlige omgivelser kan hovedvarmen tennes fra luvart forutsatt at de eventuelle branngater på lesiden og flankene er godt avbrent på forhånd I bratt og i kupert terreng kreves det en varierende og forsiktig brenningsteknikk En hovedregel er at tenningen må ledes slik at bratte skråninger blir avbrent fra toppen og nedover Slokkingsmannskapene skal forflyttes langs branngaten etter hvert som brenningen skrider fram og alle usikre strekninger skal avpatruljeres på en slik måte at hver mann har vekselvis kontakt med brannmannskaper på begge kanter I tilfelle svart røyk eller virvelvinder tar kurs mot skog utenfor flaten må vedkommende område straks avpatruljeres for slokking etter gnistregn 7 8 Etterslokking og vakthold Når brenningen er kommet noe inn på flaten blir vanligvis noen av vaktene ledige og disse bør da begynne med etterslokking fra lesiden og flankene Etterslokkingen fortsetter over hele flaten så snart den er avbrent Det

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 8. Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater.
  krav som bør stilles Apparater som forbrenner brannfarlige varer skal i alle deler være slik utført at de gir betryggende sikkerhet mot brann De skal også plasseres og brukes på en slik måte at de ikke gir årsak til brann Apparatene må ikke brukes i rom hvor brannfarlige varer lagres eller behandles og heller ikke i andre rom hvor bruken kan medføre brannfare Apparatene skal være slokket og avkjølt før brensel påfylles Det må ikke brukes annet brensel enn apparatet er konstruert for Flyttbare apparater må ikke brukes i skoler forsamlingslokaler hoteller og andre herberger sykehus og andre pleieanstalter varelagre pakkhus uthus forretninger o l Brannsjefen kan i spesielle tilfelle f eks i laboratorier skoler skismøringsstaller o l godkjenne bruken av slike flyttbare apparater Departementet eller den det bemyndiger kan fastsette at den som får godkjenning skal svare en årlig avgift eller engangsavgift for godkjenningen 8 3 Salg av håndslokkeapparater Med håndslokkeapparat forstås brannslokkingsapparat som har slik vekt og utforming at det lett kan bæres og brukes av en voksen person og som inneholder eller ved utløsning automatisk oppnår det trykk som er nødvendig for apparatets funksjon Det er ikke tillatt å selge håndslokkeapparater med mindre apparatet er sertifisert som type av anerkjent sertifiseringsorgan Direktoratet utferdiger regler om hvilke krav som skal stilles til apparatets konstruksjon virkemåte og effektivitet m m og kan også utferdige regler for tilvirknings og etterkontroll Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 9. Økonomiske bestemmelser.
  den brannlidte brannvernmateriell transportmidler og lignende utstyr som er brukt av annet brannvesen under pliktmessig utrykking til den brannlidte kommune offentlige myndigheter eller institusjoner under utøvelse av plikttjeneste pålagt av departementet i medhold av lovens 16 tredje ledd når ikke annet er bestemt 9 3 Kompensasjon for deltaking i brannslokking m v Kommunestyret kan også bestemme at det skal ytes kompensasjon etter lovens 30 til utskrevet mannskap og befal som utfører plikttjeneste i henhold til forskriftenes 3 6 første ledd personer som utfører plikttjeneste i henhold til lovens 16 første ledd og forskriftenes 4 5 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 4 Plikter i brannvernsammenheng Kap 5 Opphevet ved forskrift 15 jan 1998 nr 33 i kraft 1 juli 1998 Kap 6 Behandling av ild og brannfarlige ting Kap 7 Flatebrenning og annen brenning i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Midl. forskrift om brannvern m.v.
  ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 3 Opphevet ved forskrift 3 mai 1995 nr 405 Kap 4 Plikter i brannvernsammenheng Kap 5 Opphevet ved forskrift 15 jan 1998 nr 33 i kraft 1 juli 1998 Kap 6 Behandling av ild og brannfarlige ting Kap 7 Flatebrenning og annen brenning i eller i nærheten av skogmark Kap 8 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 9

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannvern/Midl.-forskrift-om-brannvern-m.v./ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Alminnelige bestemmelser
  forringes Bruker som ikke selv er eier har plikt til å rapportere til eier alle forhold av betydning slik at denne kan oppfylle sine forpliktelser etter første ledd I brannobjekter hvor det er flere eiere brukere skal disse sammen utpeke en ansvarlig leder som brannmyndighetene kan forholde seg til under utøvelse av sine tilsynsfunksjoner Utpeking av slik ansvarlig leder fritar hverken eier eller bruker fra de plikter som følger av første annet og tredje ledd 1 4 Definisjoner Brannobjekt Enhver bygning anlegg lager område m v hvor brann kan oppstå og true liv helse miljø eiendom eller produksjon Særskilt brannobjekt Alle typer brannobjekter som omfattes av brannvernlovens 22 Loven nevner følgende typer bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv bygninger anlegg opplag o l som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann eller hvor brann kan medføre store konsekvenser større industrielle bedrifter bygninger som har kulturhistorisk eller lignende samfunnsmessig verdi område som er særskilt anlagt til bruk for et større antall mennesker og hvor brann lett kan få store konsekvenser herunder campingplasser lystbåthavner idrettsanlegg plasser for møtevirksomhet o l Brannsyn Brannteknisk inspeksjon av brannobjekter for å påse at disse er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser og for å føre tilsyn med forhold som har betydning for redning og slokking Brannalarmanlegg Permanent installasjon for deteksjon og varsling av brann Røykvarsler Detektor sammenbygget med alarminnretning som utløses av røyk og gir alarm med minimum 85 dB A i 3 m avstand Stasjonært slokkingsanlegg Permanent anlegg for slokking av brann Sprinkleranlegg Stasjonært slokkingsanlegg med vann som slokkemiddel Brannvegg Stabil vegg minst A 120 på fundament med minst samme brannmotstand Ved spesifikk brannbelastning over 400 MJ m 2 kreves tilsvarende høyere brannmotstand Branndekke Horisontal bærende bygningsdel minst A120 opplagt på konstruksjon med minst samme brannmotstand Ved spesifikk brannbelastning over 400 MJ m 2 kreves tilsvarende høyere brannmotstand Branncelle Avgrenset del av bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid 1 5 Tilsynsmyndighet Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og de kommunale brannmyndigheter fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift og kan treffe nødvendige vedtak for å gjennomføre forskriften 1 6 Tvangsmulkt Tilsynsmyndighetene kan ilegge tvangsmulkt jf brannvernlovens 39 1 7 Forelegg og tvangsfullbyrdelse Tilsynsmyndighetene kan utferdige forelegg og gå til tvangsfullbyrdelse jf brannvernlovens 37 og 38 1 8 Straffeansvar Overtredelse av forskriften eller vedtekt eller vedtak truffet i medhold av denne medfører straffeansvar jf brannvernlovens 36 1 9 Dispensasjon Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger 1 10 Ikrafttredelse overgangsbestemmelser m v Forskriften trer i kraft 20 september 1990 Kravene i kap 5 må være gjennomført senest 1 januar 1991 og kravene i kap 4 senest 1 januar 1994 Dette er ikke til hinder for at kommunestyret i det enkelte tilfelle også kan gi pålegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Organisering og drift i særskilte brannobjekter.
  av funksjon i perioder Etter brann branntilløp eller annen hendelse som kan være varsel om at brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende plikter eier bruker å iverksette nødvendige undersøkelser samt ekstraordinære brannverntiltak inntil risikoen er normalisert 2 4 Brannøvelser Eier bruker skal gjennomføre brannøvelser i alle særskilte brannobjekter med minst følgende hyppighet i de forskjellige typer Type a 2 øvelser pr år Type b c d 1 øvelse hvert annet år Type e 1 øvelse pr år Øvelsen skal så langt det er praktisk mulig alltid omfatte alle ansatte Ledere og personer i nøkkelposisjoner skal øves hver gang gis en realistisk form og knyttes til den enkeltes reaksjon ved brann på eller nær ved den daglige arbeidsplass omfatte alle deler av det særskilte brannobjektet Det skal særlig øves innsats mot slike branntilløp forløp som det er høy sannsynlighet for vise hvordan alarmanlegg stasjonære slukkeanlegg og andre tekniske innretninger inngår som en del av brannvernet inneholde en opplysende og motiverende del alltid avsluttes med en oppsummering og normalt ved større øvelser av en skriftlig rapport som senere øvelser kan bygge videre på Nyansatte og vikarer ved særskilte brannobjekter av type a skal før de settes i arbeid gis en grunnleggende brannvernopplæring som dekker de kunnskaper som normalt innarbeides gjennom brannøvelse Nyansatte og vikarer i de andre typer særskilte brannobjekter m v skal før de settes i arbeid gis tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal opptre i en brannsituasjon 2 5 Instrukser og planer m v Ordensregler og instrukser som regulerer forebyggende og bekjempende tiltak skal utarbeides og iverksettes for ethvert særskilt brannobjekt av eier bruker I tillegg skal det for særskilte brannobjekter av type a utarbeides rednings og beredskapsplaner For andre bygninger kan brannsjefen kreve dette Alle ordensregler instrukser og planer skal vedlikeholdes og revideres På alle gjesterom i overnattingssteder skal det være

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Generelle tekniske krav
  branndekke Slike bygningsdeler skal være intakte og uten svekkelser og hull Dører luker og gjennomføringer som det er stilt krav til skal virke som forutsatt Utførelse av kanaler rør o l som krysser slike bygningsdeler og utførelse av gjennomføringer for disse skal være slik at de ikke reduserer brannsikkerheten 3 3 Piper ildsteder og fyringsanlegg Piper ildsteder og fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt 3 4 Elektriske anlegg Elektriske anlegg skal være utført og vedlikeholdt i henhold til gjeldende forskrifter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Organisering og drift i særskilte brannobjekter Kap 3 Generelle tekniske krav 3 1 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner utstyr m v 3 2 Røyk og branncellebegrensende bygningsdel Brannvegg og branndekke 3 3 Piper ildsteder og fyringsanlegg 3 4 Elektriske anlegg Kap 4 Spesielle tekniske krav til særskilte brannobjekter Kap 5 Spesielle tekniske krav til boliger Kap 6 Kommunens og de kommunale

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive