archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Vedlegg 16. Brannsyn i forsvarets bygninger, anlegg, opplag m.v.
  om brannvern m v 22 med visse tillempninger for Forsvaret Avtalenorm Adresser Forsvarets bygningstjeneste Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Organisering og drift i særskilte brannobjekter Kap 3 Generelle tekniske krav Kap 4 Spesielle tekniske krav til særskilte brannobjekter Kap 5 Spesielle tekniske krav til boliger Kap 6 Kommunens og de kommunale brannmyndigheters plikter Kap 7 Brannsyn i særskilte brannobjekter Kap 8 Kommunal myndighet vedr boliger andre bygninger arrangementer m v Vedlegg 1 A Vedlegg 1 B Vedlegg 2 A Vedlegg 2 B Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedlegg 12 Vedlegg 13 Vedlegg 14 Vedlegg 15 Veiledning for registrering av særskilte brannobjekter Vedlegg 16 Brannsyn i forsvarets bygninger anlegg opplag m v Veiledning for brannsyn i Forsvarets bygninger anlegg opplag m v

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-5.-juli-1990-nr.-546-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/27/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Veiledning til forskrift 5. juli 1990 nr. 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn
  tiltak og brannsyn Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Organisering og drift i særskilte brannobjekter Kap 3 Generelle tekniske krav Kap 4 Spesielle tekniske krav til særskilte brannobjekter Kap 5 Spesielle tekniske krav til boliger Kap 6 Kommunens og de kommunale brannmyndigheters plikter Kap 7 Brannsyn i særskilte brannobjekter Kap 8 Kommunal myndighet vedr boliger andre bygninger arrangementer m v Vedlegg 1 A Vedlegg 1 B Vedlegg 2 A

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-5.-juli-1990-nr.-546-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om organisering mm. av brannvesen
  forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om organisering mm av brannvesen Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg Veiledning til forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannvern/Forskrift-om-organisering-mm.-av-brannvesen/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Alminnelige bestemmelser
  eller gassformig brensel inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel Tilsyn tilsyn med om fyringsanlegget er intakt virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade Matesystem anlegg for tilførsel av fast flytende eller gassformig brensel Røykkanal kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft herunder røykrør anbringer og skorstein Skorstein pipe vertikal del av røykkanal Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler 1 5 Tilsynsmyndighet Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og de kommunale brannvernmyndigheter fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift og kan treffe nødvendige vedtak for å gjennomføre forskriften 1 6 Reaksjonsmidler Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser brukes de reaksjonsmidler som fremgår av gjeldende brannvernlovgivning 1 7 Fravik Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan fravike bestemmelsene i forskriften når det foreligger særlige grunner 1 8 Ikrafttredelse overgangsbestemmelser m v Forskriften trer i kraft 1 juli 1998 Kravene i 3 4 må være oppfylt innen utgangen av år 2003 også for feiere som ved forskriftens ikrafttredelse ikke har den nødvendige kompetanse Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves kap 5 i forskrift av 15 desember 1987 nr 960 om brannvern m v Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Organisering m.v.
  Kommunestyret kan fastsette avgift til dekning av utgiftene ved feiing og tilsyn Feiermester som utfører feiing og tilsyn i henhold til kontrakt kan overlates innkreving av feieavgift 2 4 Legitimasjon Personell som utfører feiing skal medbringe legitimasjon utstedt av kommunen Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Oppgaver og kvalifikasjoner
  tilfelle bestemme at det skal føres tilsyn med andre fyringsanlegg enn nevnt under bokstav b Brannsjefen kan etter søknad gi eier eller bruker av store fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger og som har nødvendig kompetanse innen feierfaget tillatelse til selv å utføre feiing Slik feiing skal dokumenteres 3 2 Planer Brannsjefen skal innen utgangen av året utarbeide en plan for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanleggene samt informasjonstiltak for det etterfølgende år Brannsjefen skal innen utgangen av mars måned utarbeide en årsrapport til kommunestyret over feiing og tilsyn med fyringsanleggene samt informasjonstiltak som er gjennomført det foregående år 3 3 Dokumentasjonskrav Kommunen skal forelegge Direktoratet for brann og eksplosjonsvern den dokumentasjon som direktoratet til enhver tid krever om feiervesenets organisasjon og oppgaver Kommunen skal kunne dokumentere at feiervesenet har utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget og andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten på tilfredsstillende måte samt føre fortegnelse over fyringsanlegg 3 4 Faglige kvalifikasjoner Feiing og tilsyn etter denne forskrift skal utføres av personell som innehar svennebrev i feiefag eller tilsvarende kvalifikasjoner Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 3 mai 1995 nr 405 1 4 siste punkt og 7 2 gis tilsvarende anvendelse så

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 4. Krav til eier av fyringsanlegg
  sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til røykkanal slik at feiing lett kan utføres Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 5. Gjennomføring av feiing og tilsyn
  eller tilsyn og kan pålegges å varsle beboere og andre brukere i vedkommende bygning Beboere og andre brukere kan også varsles direkte av feiervesenet Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn skal brannsjefen varsles Etter utført feiing og tilsyn av fyringsanlegget skal eier eller representant for eier av dette skriftlig underrettes om gjennomføringen av feiingen og om andre forhold av betydning for brannsikkerheten 5 4 Feil og mangler Finner feieren feil eller mangler i forbindelse med feiing eller tilsyn som har betydning for brannsikkerheten eller adkomst for feieren skal feieren gjøre eier eller representant for eier og eventuelt bruker oppmerksom på disse og gi råd om hvordan de best kan rettes Dersom rettingen ikke kan utføres umiddelbart skal feieren gi melding til brannsjefen som kan gi pålegg om retting innen en bestemt frist Finner feieren feil eller mangler ved fyringsanlegget som åpenbart kan føre til brann kan brannsjefen forby videre bruk av fyringsanlegget med øyeblikkelig virkning Slikt forbud skal gis skriftlig og begrunnes Sammen med pålegg skal det opplyses om klagerett fremgangsmåte ved klage og frist for klage m v i henhold til lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven Startside Table of

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive