archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Blankett for feiing og tilsyn med skorstein
  opplysninger beskriv 1 FEIL ELLER MANGLER VED FEIERENS ADKOMST TIL SKORSTEINEN jf arbeidsmiljøloven med forskrifter Typegodkjent takstige Adkomst til feieluke Tiltak beskriv Stige til tak Adkomst til sotluke Takbru plattform Andre feil eller mangler beskriv 2 FEIL ELLER MANGLER VED SKORSTEINEN Utvendig skade Innvendig skade Tiltak beskriv Toppbeslag defekt feil Feil på røykrørsinnføringen Tildekking kan ikke fjernes for kontroll Feil ved feieluke sotluke Andre feil eller mangler beskriv Frist for retting av feil eller mangler jf pkt 1 og eller pkt 2 Evt frist for tilbakemelding fra eier bruker om hvordan påpekte feil eller mangler vil bli rettet År for neste feiing tilsyn om ikke endret fyringsmønster 3 ANDRE FORHOLD AV BETYDNING Ved feil eller mangler som åpenbart kan føre til brann kan brannsjefen fatte vedtak om fyringsforbud Feiervesenet vil derfor gjennomføre tilsyn med hele fyringsanlegget innen kort tid Avtale om uttak av sot Mye blanksot er registrert kontakt feiervesenet for nærmere informasjon om fyring Andre opplysninger beskriv Vennlig hilsen fra FEIERVESENET Sted Dato Feier feiermester underskrift Telefon Telefontid Telefaks Gjenpart til brannsjefen Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-15.-januar-1998-nr.-33-om-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Blankett for tilsyn med ildsted/fyringsanlegg
  Eiendommens adresse Type skorstein beskriv Plassering beskriv Er det tidligere registrert feil eller mangler ved ildstedet fyringsanlegget Nei Ja Hvis ja beskriv Andre opplysninger beskriv 1 FEIL ELLER MANGLER VED ILDSTED FYRINGSANLEGG Midlertidig brukstillatelse Beskyttelse mot strålevarme gulv vegg Tiltak beskriv Montert for nært brennbart materiale Defekt ildsted Feil på brannmur Defekt spjeld ved peis Andre feil eller mangler beskriv Frist for retting av feil eller mangler jf pkt 1 Evt frist for tilbakemelding fra eier bruker om hvordan påpekte feil eller mangler vil bli rettet År for neste tilsyn 2 ANDRE FORHOLD AV BETYDNING Manglende vedlikehold Ved feil eller mangler som åpenbart kan føre til brann kan brannsjefen fatte vedtak om fyringsforbud Feiervesenet vil derfor gjennomføre tilsyn med hele fyringsanlegget innen kort tid Andre opplysninger beskriv Vennlig hilsen fra FEIERVESENET Sted Dato Feier feiermester underskrift Telefon Telefontid Telefaks Gjenpart til brannsjefen Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-15.-januar-1998-nr.-33-om-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Feieren kommer!
  også å omfatte tilsyn med hele fyringsanlegget Endringen medfører at feieren nå kan tilby den enkelte husstand en bedre service enn tidligere og i tillegg gi eier bruker av fyringsanlegget nødvendig informasjon og veiledning Styrkingen av brann og feiervesenet er en del av en større omstrukturerings og effektiviseringsprosess hvor det brannforebyggende arbeidet står i fokus Tanken er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke at branntilløp og andre farlige situasjoner oppstår Feiing av skorsteinen skal gjennomføres bl a på grunnlag av tidligere gjennomført feiing sotmengde m m Feiing skal utføres minst hvert fjerde år Når det gjelder tilsyn med hele fyringsanlegget skal dette foretas minst hvert fjerde år Etter å ha mottatt dette varselet må eieren på sin side påse at feieren har tilstrekkelig adkomst Ved feiing må stiger være på plass og spjeld trekkluker og ovnsdører m v være lukket Ved tilsyn må det sørges for at hele fyringsanlegget er utstyrt og innrettet slik at det kan kontrolleres på tilfredsstillende måte Vennlig hilsen FEIERVESENET Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-15.-januar-1998-nr.-33-om-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til bruk av blanketter i feiervesenet
  eksemplar som kvittering og bekreftelse på at feier har vært der Dette er en melding til huseier om hva feier ev har å påpeke med hensyn til feil og mangler ved skorsteinen Under punkt 1 gjøres rede for en ev manglende adkomst til skorsteinen Det krysses av for hva mangelen består i og om alternativene ikke er dekkende gis egen redegjørelse Feier må gi beskrivelse av hvilke tiltak som kreves iverksatt for at feilen eller mangelen mest hensiktsmessig kan utbedres Er det selve skorsteinen som er mangelfull krysses på samme måte ut for det riktige alternativet når det gjelder type feil eller mangel Påkrevet tiltak for å oppnå utbedring beskrives under punktet tiltak Blanketten er en henstilling til eier om å rette påpekte feil eller mangler enten umiddelbart eller innen en angitt frist Feieren kan gi eier en frist både for retting og tilbakemelding om hvordan han har tenkt å foreta selve rettingen Feier opplyser i hvilket år det er forventet at feiing og eller tilsyn vil skje neste gang Punkt 3 er en samlepost for forhold som ikke naturlig hører inn under punkt 1 eller 2 Feier kan selv fylle inn elementer som ikke har kommet til uttrykk under de to foregående punkt Dersom feier har funnet skorsteinen i forskriftsmessig stand og for øvrig ikke har noe i bemerke noteres dette under punkt 3 En slik underretning er nødvendig ettersom forskriftens 5 3 3 ledd pålegger feieren om skriftlig å underrette eier om at feiing er gjennomført Opplysninger knyttet til feiers navn dato m m oppgis som i blankett 2243 Nr 2236 Tilsyn med ildsted fyringsanlegg Blanketten trykkes på og huseier representant for huseier vil få et eksemplar som kvittering og bekreftelse på at feier har vært der Blanketten er forutsatt benyttet i forbindelse med tilsyn kontroll av ildstedsdelen

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-15.-januar-1998-nr.-33-om-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om organisering mm av brannvesen Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg Veiledning til forskrift 15 januar 1998 nr 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg Forord til forskrift veiledning Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-15.-januar-1998-nr.-33-om-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Alminnelige regler.
  godkjent i henhold til loven 7 Undersøkelse av brannfarlig vare innhenting av prøver o l Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan kreve at den som eier tilvirker innfører eller markedsfører brannfarlig vare eller innretning o l som nevnt i 6 fremlegger representativ prøve av varen eller innretningen eller iverksetter undersøkelser som finnes nødvendige for å vurdere varens eller innretningens egenskaper eller virkninger Det samme gjelder annen vare enn nevnt i 2 første ledd bokstav a og b når dette er nødvendig for å avgjøre om den skal bringes inn under loven Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan selv iverksette slike undersøkelser eller foreta nødvendig prøvetaking og kontroll Kostnadene etter første ledd bæres av den som kravet om undersøkelser prøvetaking og kontroll er rettet mot Departementet kan likevel bestemme at kostnadene skal fordeles på flere eiere tilvirkere importører eller markedsførere eller at de helt eller delvis skal dekkes av det offentlige Krav på refusjon av kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg 8 Varigheten av tillatelse og godkjenning Tillatelse og godkjenning etter denne lov skal gis skriftlig og gjelder inntil videre dersom varigheten ikke er særskilt fastsatt En tillatelse faller bort når den ikke blir nyttet innen den frist som måtte være fastsatt eller dersom frist ikke er fastsatt innen to år fra den dag tillatelsen blir gitt Blir gyldig tillatelse ikke lenger nyttet skal innehaveren sende melding om dette til den myndighet som ga tillatelsen Tillatelse som ikke blir nyttet faller bort to år etter opphøret hvis ikke kortere frist er fastsatt i tillatelsen En tillatelse kan tilbakekalles når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tillatelsen når de vilkår som er fastsatt i tillatelsen ikke blir overholdt når den blir nyttet på en måte som er i strid med denne lov eller med vedtak som er gjort med hjemmel i loven når forhold på stedet av sikkerhetsmessig betydning på noe vesentlig punkt har endret seg etter at tillatelsen ble gitt når de sikkerhetsmessige krav som ble stilt da tillatelsen ble gitt på noe vesentlig punkt ikke lenger anses for å svare til de krav som bør stilles En godkjenning kan tilbakekalles på samme vilkår som nevnt i fjerde ledd Typegodkjenning etter 6 kan dessuten tilbakekalles dersom typegodkjent innretning ikke blir utført i samsvar med godkjenningen Når en godkjenning tilbakekalles kan Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kreve at den som tilvirker eller markedsfører innretningen tilbakekaller denne fra bruker eller distributør Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan selv iverksette slike tiltak og kreve kostnadene dekket av den som kunne fått pålegg om slike tiltak Krav på refusjon av kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg Er innehaver av tillatelse eller godkjenning avgått ved døden eller gått konkurs kan dødsboet eller konkursboet utøve virksomheten inntil ett år fra dødsfallet eller konkursens åpning dersom ikke kortere varighet er særskilt fastsatt Boet skal sende vedkommende tilsynsmyndighet melding om at det vil fortsette virksomheten innen en måned fra dødsfallet eller konkursens åpning og plikter å følge de regler som gjelder for virksomheten 9 Melding om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Oppbevaring.
  oppstår fare for brann eller eksplosjonsskade Anlegg i fjell skal være sikret på betryggende måte for å hindre at den brannfarlige væske renner ut av anlegget Beholder under jord skal når forholdene tilsier det være særskilt sikret mot lekkasje 19 Avstand til omkringliggende bebyggelse m v Blir brannfarlig vare oppbevart i slik mengde at det kreves tillatelse etter 21 eller 22 jfr 20 skal det anlegg eller den lagerplass der oppbevaringen skjer være omgitt av et sikringsfelt sikkerhetssone Er det innen samme anlegg eller lagerplass flere faste beholdere skal de ligge i betryggende avstand I den utstrekning det anses nødvendig skal branngater være anlagt Det skal likeledes i nødvendig utstrekning sørges for at brannvernets kjøretøyer kan komme fram Anlegg eller lagerplass skal hvis forholdene gjør det nødvendig være innhegnet på hensiktsmessig måte Ved vurdering av sikringsfelt avstander og behovet for branngater og innhegning som nevnt i de foregående ledd skal det tas hensyn til arten og mengden av de brannfarlige varer som blir oppbevart til anleggets utførelse til sikkerhetstiltakene for øvrig til beskaffenheten av brannvernet og til andre særlige forhold 20 Oppbevaring uten særskilt tillatelse Departementet fastsetter i forskrift i hvilken grad brannfarlige varer kan oppbevares uten særskilt tillatelse I forskriftene kan det fastsettes at oppbevaringen skal meldes til kommunestyret eller Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Det kan videre fastsettes at brannfarlig vare ikke må oppbevares i bygning som tjener som bolig eller oppholdssted for mennesker eller dyr eller at oppbevaring i slik bygning bare kan finne sted etter tillatelse fra kommunestyret Brannfarlig vare må ikke oppbevares i rom eller på sted som tjener som rømningsvei under brann slik som korridorer trapper eller portrom Kommunestyret kan gjøre unntak fra dette Unntatt fra reglene i annet ledd annet punktum og tredje ledd første punktum er brannfarlig væske av klasse B og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Behandling.
  mengde blir behandlet gjelder bestemmelsene i 19 tilsvarende 27 Tillatelse til tilvirkning og bearbeiding Den som vil tilvirke eller bearbeide brannfarlig vare og den som vil bruke slik vare til tilvirkning eller bearbeiding av annen vare må ha tillatelse For søknad herom gjelder 21 annet ledd tilsvarende Tillatelse etter første ledd gis av kommunestyret men av departementet etter at søknaden er forelagt kommunestyret hvis tilvirkningen og bearbeidingen omfatter brannfarlig vare utover det som kan oppbevares uten tillatelse etter forskrift som nevnt i 20 første ledd Departementet kan i forskrift unnta behandling som nevnt i første ledd fra kravet om tillatelse I forskriftene kan departementet bestemme at melding om behandling skal gis til kommunestyret eller Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 28 Tillatelse til omtapping Omtapping fordeling fra beholder for brannfarlig gass til annen beholder må ikke foretas uten tillatelse Omtapping fra beholder for brannfarlig væske av klasse A større enn 300 liter til annen beholder må ikke foretas uten tillatelse Reglene i foregående punktum gjelder ikke når omtapping foregår i samband med tilvirkning eller bearbeiding som er unntatt fra kravet om tillatelse etter reglene i 27 tredje ledd For søknader om tillatelse til omtapping gjelder 21 annet ledd tilsvarende Tillatelser til omtapping gis som i 27 annet ledd bestemt Departementet kan i forskrifter fastsette andre regler for omtapping enn nevnt i de foregående ledd Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Kap 1 Alminnelige regler Kap 2 Oppbevaring Kap 3 Behandling 23 Hva det forstås med behandling 24 Fyllingsgrense for beholder 25 Rom bygning og annet anlegg 26 Avstand til omkringliggende bebyggelse m v 27 Tillatelse til tilvirkning og bearbeiding 28 Tillatelse til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive