archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 4. Transport.
  av departementet Kjøretøyet må ikke brukes til transport som nevnt uten å være kontrollert og godkjent Kontrollen skal gjentas så ofte det er nødvendig Departementet kan i forskrifter bestemme at fører av kjøretøy som nevnt i første ledd skal være godkjent Kontroll og godkjenning som nevnt i de foregående ledd foretas av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern eller av den departementet bestemmer Bevis for godkjenning av kjøretøy og i tilfelle av fører skal bringes med når kjøretøyet brukes til transport av brannfarlig vare og skal forevises når representanten for tilsynsmyndighetene krever det 31 Transport i beholder Brannfarlig vare som blir transportert i annen beholder enn tank nevnt i 30 skal holdes betryggende innelukket i beholderen Likeledes skal beholder som har inneholdt brannfarlig vare holdes lukket på betryggende måte under transport om den ikke er rengjort 32 Forskrifter om transport Departementet fastsetter de forskrifter som for øvrig er nødvendige for betryggende transport av brannfarlig vare derunder om lasting og lossing og midlertidig i oppbevaring under transport Departementet kan i forskriftene begrense de mengder brannfarlig vare som kan tas med i transportmiddel bestemt for offentlig personbefordring eller det kan helt forby slik transport Forskrifter som nevnt i første ledd gjelder også transport til og fra riket med mindre annet er bestemt eller følger av internasjonal overenskomst som Norge er bundet til å følge For så vidt det er nødvendig for gjennomføringen av slik overenskomst kan det ved forskrifter gjøres unntak fra denne lov Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Kap 1 Alminnelige regler Kap 2 Oppbevaring Kap 3 Behandling Kap 4 Transport 29 Tillatelse til transport i rørledning 30 Tankbil m v 31

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 5. Handel.
  Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Kap 1 Alminnelige regler Kap 2 Oppbevaring Kap 3 Behandling Kap 4 Transport Kap 5 Handel 33 Utsalgssted 34 Melding om utsalgssted Kap 6 Tilsyn Forskrifter Klage Kap 7 Straffeansvar forelegg tvangsfullbyrdelse Kap 8 Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving av andre lover Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 6. Tilsyn. Forskrifter. Klage.
  innen fristen kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten inntil pålegget er utført Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten selv om pålegg ikke er gitt 38 Klage Klageinstans for vedtak etter loven med forskrifter og vedtekter er Kommunestyret for så vidt avgjørelsen er truffet av brannvesenets eller feiervesenets tjenestemenn Direktoratet for brann og eksplosjonsvern for så vidt avgjørelsen er truffet av kommunestyret Dersom kommunestyret har delegert sin myndighet til en kommunal nemnd eller brannsjefen er Direktoratet for brann og eksplosjonsvern klageinstans for vedkommende vedtak Departementet for så vidt avgjørelsen er truffet av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 39 Stedlige undersøkelser og opplysninger Kontakt med og rapport til arbeidsgivere og arbeidstakere Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted og til enhver innretning tilsynsmyndigheten finner nødvendig for å føre tilsyn etter loven Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven 15 og om mulig sette seg i kontakt med representant for arbeidsgiver og verneombud Sakkyndige likestilles med tilsynsmyndighetene jf 35 annet ledd Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov skal når tilsynsmyndigheten krever det og uten hinder av taushetsplikt fremlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis Opplysninger som nevnt i annet ledd kan også kreves fra andre offentlige tilsynsmyndigheter uten hinder av den taushetsplikt som ellers gjelder Opplysningsplikten gjelder bare de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter loven Arbeidsgiver eller representant for denne har rett til og kan pålegges å være til stede under kontrollen Tilsynspersonellet kan bestemme at retten ikke skal gjelde ved intervju av arbeidstaker eller dersom slik tilstedeværelse ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe eller uten at formålet med kontrollen settes i fare Med mindre tungtveiende hensyn tilsier noe annet skal tilsynsmyndigheten gi skriftlig rapport til virksomheten om resultatet av kontrollen Kopi av rapporten skal sendes arbeidstakernes vernerepresentant 40 Inspeksjonsbok Tilsynsmyndighetene kan kreve at bedrift hvor brannfarlig vare forekommer skal holde inspeksjonsbok Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvordan boken skal innrettes føres og oppbevares 41 opphevet ved lov 16 mai 1986 nr 21 42 Tjenestemenns forhold til bedrifter under tilsyn Tjenestemenn i Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og i brannvesenet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha betydelig økonomisk interesse i eller være tilsatt i bedrift som er underlagt deres tilsyn etter denne lov De må heller ikke ta imot oppdrag fra slik bedrift mot godtgjøring Når det skjønnes å være uten skade for tjenesten kan departementet gjøre unntak fra forbudet Medlem av kommunestyre kan ikke ta del i undersøkelser eller tilsynsvirksomhet når det gjelder bedrift som han selv driver har betydelig økonomisk interesse i eller er tilsatt i 43 Avgiftsplikt Kongen kan bestemme at bedrifter som er underlagt tilsyn etter denne lov skal betale avgift til dekning av utgiftene ved Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Nærmere forskrifter om avgifter etter første og annet ledd fastsettes av Kongen Avgiftene er tvangsgrunnlag for utlegg Når Statens Innkrevingssentral er pålagt å innkreve avgifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 7. Straffeansvar, forelegg, tvangsfullbyrdelse.
  engangsmulkt Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan frafalle påløpt tvangsmulkt 46 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene i annet ledd og skal så langt mulig forkynnes for den det er rettet mot Den forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen har forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer Forelegg kan ikke påklages 46 a Tvangsfullbyrdelse Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13 14 Ved overhengende fare kan pålegg fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 13 14 uten at dom eller forelegg kreves Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 8. Overgangsbestemmelser. Ikrafttreden. Oppheving av andre lover.
  lagring transport og bruk av lette kondenserte kullvannstoffer fastsatt 20 april 1953 Reglene i denne lovs 8 annet ledd tredje ledd annet punktum fjerde ledd og femte ledd første punktum får anvendelse på tillatelse og godkjenning som er gitt før lovens ikrafttreden Har tankbil eller annet kjøretøy med tank som faller inn under 30 før denne lov trer i kraft lovlig vært i bruk uten godkjenning som nevnt i paragrafen kan kjøretøyet fortsatt brukes i inntil ett år fra lovens ikrafttreden Godkjenning av tankbil og bil med løstank som er gitt av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern før denne lov trer i kraft gjelder fortsatt inntil videre men ikke ut over 3 år fra lovens ikrafttreden Reglene i denne lovs 8 fjerde ledd bokstav a b og e får anvendelse på tankbil og bil med løstank som er godkjent før lovens ikrafttreden Forskrifter og andre alminnelige bestemmelser om brannfarlig væske gitt med hjemmel i lov 3 mai 1871 ang Behandling af ildsfarlige Gjenstande gjelder inntil videre i den utstrekning de ikke strider mot denne lov eller mot bestemmelser gitt i medhold av loven Det samme gjelder forskrifter om lagring og forhandling av kalciumkarbid og fremstilling av acetylengass m v fastsatt ved kongelig resolusjon av 4 juni 1910 samt forskrifter angående beholdere med komprimert acetylen dissousgass fastsatt 18 mars 1920 Før loven trer i kraft kan det fastsettes forskrifter som skal tre i kraft samtidig med loven Kongen og departementet kan på samme måte gjøre andre vedtak som fastsatt i loven 48 Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer Det kan fastsettes særskilt tidspunkt for lovens ikrafttreden på Svalbard Fra samme tid oppheves lov av 3 mai 1871 ang Behandling af ildsfarlige Gjenstande 14 18 20 22 og 28 Bestemmelsene i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Brannfarligvareloven
  Kap 3 Behandling Kap 4 Transport Kap 5 Handel Kap 6 Tilsyn Forskrifter Klage Kap 7 Straffeansvar forelegg tvangsfullbyrdelse Kap 8 Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving av andre lover Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Unntak fra loven. (§ 1 fjerde ledd – ikke fastsatt).
  og emballasje lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 11 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Bestemming av flammepunkt. (§ 3 tredje ledd).
  18 C og 28 C og mellom 50 C og 60 C skal alltid bestemmes i lukket apparat 2 4 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern fastsetter hvordan det skal tas prøve av en vare for å bestemme flammepunktet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd 2 1 2 2 2 3 2 4 Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd Kap 4 Merking av beholdere stasjonære tanker og emballasje lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 11 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 12 Om søknader og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive