archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 3. Samsvars- og sertifiseringsprosedyrer
  etter produksjonsprosessen er ensartet Beholderne skal leveres med EF typeprøvingssertifikat jfr 11 eller med tekniske konstruksjonsdata jfr Vedlegg II pkt 3 dersom beholderne ikke er produsert i samsvar med en prototyp som har slikt EF typeprøvingssertifikat I det sistnevnte tilfellet skal det tekniske kontrollorgan undersøke de nevnte data for å bekrefte at disse er i samsvar med kravene før EF verifisering utføres Når det tekniske kontrollorgan undersøker et parti skal det forvisse seg om at beholderne er produsert og kontrollert i samsvar med de tekniske konstruksjonsdata og foreta en hydraulisk trykkprøve eller en pneumatisk trykkprøve med samme virkning der alle beholderne i partiet utsettes for et trykk p h på 1 5 ganger beregningstrykket for å kontrollere deres styrke Pneumatisk prøving forutsetter at sikkerhetsbestemmelsene for prøven er godtatt av det landet der den foretas For å undersøke sveisekvaliteten skal organet dessuten prøve prøvelegemer som etter produsentens valg er tatt fra et prøveemne representativt for produksjonen eller fra en beholder Prøvene foretas på langsveiser Prøvene skal imidlertid gjentas på rundsveiser når det benyttes ulike sveisemetoder ved rund og langsveising Når det gjelder beholdere nevnt i Vedlegg I pkt 2 1 2 skal prøvene på prøvelegemer erstattes av hydraulisk prøving av fem tilfeldig utvalgte beholdere fra hvert parti for å kontrollere at de oppfyller kravene i Vedlegg I pkt 2 1 2 Det tekniske kontrollorgan skal påføre eller la påføre sitt identifikasjonsnummer på hver enkelt beholder i et parti som er i samsvar med forskriftens krav og utstede en skriftlig samsvarsvurdering i forbindelse med de prøver som er utført Samtlige beholdere i partiet kan markedsføres så fremt de har klart trykkprøven Dersom et parti kasseres iverksetter det tekniske kontrollorgan de nødvendige tiltak for å forhindre at partiet markedsføres Hvis man ofte må kassere partier kan det tekniske kontrollorgan midlertidig innstille den statistiske verifisering Produsenten kan på det tekniske kontrollorgans ansvar sette dettes identifikasjonsnummer på beholderne under produksjonsprosessen Produsent eller dennes autoriserte representant skal på anmodning kunne fremlegge de samsvarsvurderinger som omhandles i pkt 3 4 fra det tekniske kontrollorgan 13 EFs samsvarserklæring En produsent som oppfyller de pliktene som følger av 14 skal sette CE merket jfr 15 på beholdere som han erklærer er i samsvar med de tekniske konstruksjonsdata som fremgår av Vedlegg II pkt 3 og som det tekniske kontrollorgan har utstedt en samsvarsvurdering på om at kravene er oppfylt eller med en prototyp som det er utstedt EF typeprøvingssertifikat for Gjennom denne prosedyren med EFs samsvarserklæring blir produsenten underlagt EF tilsyn dersom produktet av p s V overstiger 0 02 MPam 3 200 barl Formålet med EF tilsynet er i samsvar med kravene i 14 nr 4 å sørge for at produsenten på rett måte oppfyller pliktene som følger av 14 pkt 2 EF tilsynet skal utføres av det tekniske kontrollorgan som utferdiget EF typeprøvingssertifikatet jfr 11 eller det organ som har utstedt samsvarsvurderingen om at de tekniske konstruksjonsdata er tilfredsstillende jfr 8a 14 Dokumentasjon av EF samsvar Dersom produsenten skal benytte prosedyren med EFs samsvarserklæring skal han før

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-enkle-trykkbeholdere/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 4. Materielle bestemmelser
  barl skal produseres i samsvar med de krav som fremkommer i Vedlegg I og II Beholdere som har et produkt p s V som ikke overstiger 0 005 MPam 3 50 barl skal produseres i samsvar med god konstruksjonspraksis og skal være merket i samsvar med reglene i 16 med unntak av CE merkingen 17 Materialer Beholder skal produseres av materialer som har egnede styrke og seighetsegenskaper og som er tilstrekkelig motstandsdyktig mot både det mediet beholderen er beregnet for og miljøet rundt beholderen Deler og sammenføyde deler som bidrar til beholderens styrke under trykk skal være produsert av enten ulegert kvalitetsstål ulegert aluminium eller ikke aldringsherdende aluminiumslegeringer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser Kapittel 3 Samsvars og sertifiseringsprosedyrer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-enkle-trykkbeholdere/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg I
  Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser Kapittel 3 Samsvars og sertifiseringsprosedyrer Kapittel 4 Materielle bestemmelser Vedlegg I 1 Materialer 2 Beholdernes konstruksjon

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-enkle-trykkbeholdere/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg II
  Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser Kapittel 3 Samsvars og sertifiseringsprosedyrer Kapittel 4 Materielle bestemmelser Vedlegg I Vedlegg II 1 CE merking

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-enkle-trykkbeholdere/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg III
  interesse av verifiseringsresultatene Det tekniske kontrollorgan skal ha til rådighet det personale og de hjelpemidler som er nødvendige for å kunne utføre på tilfredsstillende måte de administrative og tekniske oppgaver som er forbundet med verifisering Det skal også ha tilgang til det utstyr som er påkrevd ved spesialverifisering Personalet som har ansvaret for inspeksjon skal ha god teknisk og faglig utdanning nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater rapporter og uttalelser som viser resultatene av utførte prøver tilstrekkelig kjennskap til kravene for prøvene de utfører og nødvendig erfaring med slike prøver Det tekniske kontrollorgans personales uavhengighet skal sikres Lønnen til hver enkelt skal ikke være avhengig av antall prøver som denne utfører eller av resultatene av disse Det tekniske kontrollorgan skal tegne ansvarsforsikring med mindre dets ansvar dekkes av staten i samsvar med nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvene Det tekniske kontrollorgans personale er underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger det får kjennskap til i tjenesten unntatt overfor vedkommende administrative myndigheter i den stat der det har sin virksomhet som en følge av denne forskrift Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-enkle-trykkbeholdere/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om enkle trykkbeholdere
  Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser Kapittel 3 Samsvars og sertifiseringsprosedyrer Kapittel 4 Materielle bestemmelser Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Forskrift om gassapparat

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-enkle-trykkbeholdere/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1. Innledende bestemmelser
  forskriften skal følgende uttrykk forstås slik Apparat gassapparat for matlaging oppvarming produksjon av varmtvann kjø ling belysning eller vasking som eventuelt har en normal vanntemperatur som ikke overstiger 105 C gassbrennere med forbrenningsluftvifte og varmeenheter som skal ut styres med slike brennere Utstyr sikkerhets kontroll og reguleringsinnretninger og delmontasjer som skal innebygges i gassapparater eller monteres med henblikk på å utgjøre et gassapparat med unntak av gassbrennere med forbrenningsluftvifte og var meenheter som skal utstyres med slike brennere Gassformig brensel ethvert brensel som er i gassformig tilstand ved en temperatur på 15 C og et trykk på 100 kPa 1 bar Vanlig bruk når apparatet er korrekt installert og regelmessig vedlikeholdt i sam svar med produsentens anvisninger når apparatet brukes ved normale variasjoner i gasskvalitet og tilførsel strykk og når apparatet brukes i samsvar med sitt formål eller på en måte som det med rimelighet kan forventes Harmonisert standard europeisk standard som er vedtatt av CEN eller CENELEC i overens stemmelse med et mandat fra EU kommisjonen og EFTA landene og som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende Teknisk kontrollorgan uavhengig tredjepartsorgan som har til oppgave å gjennomføre sam svarsvurderinger i henhold til EØS avtalen jfr vedlegg V Samsvarsvurdering vurdering som utføres av teknisk kontrollorgan og som viser om et pro dukt oppfyller de tekniske kravene som fremgår av forskriften Samsvarserklæring erklæring fra produsent eller importør om at et produkt er i samsvar med kravene i forskriften Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-gassapparat-og-utstyr/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
  tilsvarende 6 Klage Vedtak truffet av DBE kan påklages til Kommunal og arbeidsdepartementet 7 Straff forelegg tvangsfullbyrdelse Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kommer be stemmelsene om straff forelegg og tvangsfullbyrdelse i kap 7 i lov om brannfarlige va rer samt væsker og gasser under trykk tilsvarende til anvendelse 8 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse Forskriften trer i kraft 5 oktober 1994 I en overgangsperiode frem til 31 desember 1995 kan gassapparat og utstyr som omfat tes av nærværende forskrift godkjennes både etter bestemmelsene i forskrift om brann farlig vare av 6 desember 1974 nr 3 og etter bestemmelsene i nærværende forskrift Et ter 1 januar 1996 er det ikke tillatt å markedsføre gassapparat og utstyr som omfattes av nærværende forskrift dersom de ikke er CE merket Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-gassapparat-og-utstyr/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive