archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap I. Avgift for tilsyn m.v. som foretas av DBE
  som anlegget mottar gjennom rørledningen i løpet av året Avgiftssatsene er kr 0 18 pr tonn gass og kr 0 12 pr tonn olje 6 Avgift for trykksatt utstyr Virksomheter som har større kjeler og trykkbeholdere som ikke eller i liten grad anvender brannfarlig vare kan pålegges avgift av DBE Avgiften beregnes skjønnsmessig basert på avgiftsnivået for tilsvarende virksomheter kjeler og trykkbeholdere som anvender brannfarlig vare Avgiften pr kjel trykkbeholder skal ikke overstige kr 4000 7 Avgift for tilvirkning og omsetning av sprengstoff og krutt For virksomheter som omsetter sprengstoff eller krutt beregnes avgiften på grunnlag av de produkter som den enkelte virksomhet omsetter innenlands i løpet av året Avgift pålegges første ledd i omsetningskjeden For virksomheter som tilvirker sprengstoff eller krutt til eget bruk beregnes avgiften på grunnlag av den mengde den enkelte virksomhet bruker i løpet av året Virksomhet som tilvirker sprengstoff eller krutt på mer enn ett tilvirkningssted skal i tillegg til mengdebasert avgift i henhold til nr 1 eller 2 betale en fast årlig avgift pr tilvirkningssted utover det første Avgiftssatsen etter nr 1 og 2 er kr 80 pr tonn For virksomheter hvor de produktmengder som danner grunnlag for avgiftsberegninger i henhold til punkt 1 og 2 er mindre enn 400 tonn skal den årlige mengdebaserte avgift være kr 33 000 Den faste avgift pr tilvirkningssted utover ett i henhold til nr 3 er kr 33 000 8 Avgift for virksomhet i anleggsfase Virksomhet som er undergitt tilsyn etter lovene om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk og eksplosive varer og som er under opp eller nedbygging kan pålegges avgift dersom DBEs engasjement i forbindelse med virksomheten vil pågå kontinuerlig gjennom et lengre tidsrom Avgiften skal dekke etatens faktiske utgifter ved kontrollen Vedtak om at en virksomhet skal betale avgift etter denne bestemmelse

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-avgift-for-DBE-tilsyn-m.v./1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap II. Betalingssatser for kjøp av DBEs servicetjenester
  forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-avgift-for-DBE-tilsyn-m.v./2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap III. Fellesbestemmelser
  eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-avgift-for-DBE-tilsyn-m.v./3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om avgift for DBE tilsyn m.v.
  Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Kap I Avgift for tilsyn m v som foretas av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-avgift-for-DBE-tilsyn-m.v./ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forord
  i den perioden de befinner seg på norsk fastland Direktoratet for brann og eksplosjonsvern vil da være tilsynsmyndighet Forskriften omfatter også kosmetiske aerosolbeholdere Tidligere generell dispensasjon gitt fra Forskrifter om helsefare brannfare og eksplosjons faremerking for kosmetiske aerosoler med beholdervolum mindre enn eller lik 270 ml oppheves ved ikrafttredelsen av nærværende forskrift Det gjøres oppmerksom på Forskrift av 26 okt 1995 om produksjon import og frambud av kosmetikk og kroppspleieprodukter fastsatt av Sosial og helsedepartementet I nærværende forskrifts 11 er det åpnet for at aerosolbeholdere som innehoIder brannfarlige komponenter ikke behøver å merkes med faresymbol og risikosetninger dersom det kan dokumenteres at beholderen ikke representerer noen brannfare Merking med symbolet omvendt epsilon innføres for de aerosolbeholdere som tilfredsstiller nærværende forskrift Nærværende forskrift må sees i sammenheng med Forskrifter om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier som bl a stiller ytterligere krav til merking av aersolbeholderne når disse inneholder farlige kjemikalier Det gjøres oppmerksom på at aerosolbeholdere som er merkepliktige i henhold til bestemmelsene i Forskrifter om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier skal deklareres i Produktregisteret Inntil Forskrifter om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier er fastsatt gjelder bestemmelsene i nåværende Forskrifter om helsefare brannfare og eksplosjonsfaremerking I nærværende forskrifts 12 er det åpnet for at aerosolbeholderene enten kan merkes på norsk eller på et språk som i betydning og stavemåte ligner norsk Det gjøres oppmerksom på at merking iht Forskrifter om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier må skje på det språk som der kreves Med henvisning til nærværende forskrifts 14 1 ledd gjøres det oppmerksom på at det i rådsdirektiv 76 769 EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater begrensningsdirektivet er inntatt en bestemmelse om at aerosolbeholdere som er beregnet til underholdning og dekorering ikke skal inneholde brannfarlig gass Statens forurensningstilsyn har

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1 Innledende bestemmelser
  mindre enn 50 ml og aerosolbeholdere med et to talvolum større enn angitt i punkt 3 1 4 1 1 4 2 1 5 1 og 5 2 i vedlegg til denne for skriften er unntatt fra forskriftens bestemmelser Vedlegget til forskriften er å anse som en integrert del av denne 3 Definisjon I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik Aerosolbeholder en enhet som består av en engangsbeholder av metall glass eller plast som inneholder en komprimert flytende eller trykkoppløst gass med eller uten væske krem eller pulver og som er utstyrt med en utløsningsmekanis me som gjør det mulig å tømme ut innholdet i form av faste eller flytende partikler suspendert i en gass eller som skum krem pulver eller i væskeform Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser
  forskriften 6 Klage Vedtak truffet av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan påklages til Kommunal og arbeidsdepartementet 7 Straff forelegg tvangsfullbyrdelse Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kommer be stemmelsene om straff forelegg og tvangsfullbyrdelse i kap 7 i lov om brannfarlige va rer samt væsker og gass under trykk tilsvarende til anvendelse 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1 mars 1996 Fra samme tid oppheves følgende Generell dispensasjon vedrørende merking av kosmetiske aerosolbeholdere med beholdervolum mindre enn eller lik 270 ml Dispensasjoner gitt i medhold av forskrifter om helsefare brannfare og eks plosjonsfaremerking 9 Overgangsbestemmelser Ved første gangs markedsføring i Norge skal aerosolbeholdere være konstruert produ sert fylt kontrollert og merket i samsvar med kravene i denne forskriften senest 1 ja nuar 1997 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3 Merking
  en litografert boks skal beholderen ha en påklebet etikett med tilsvarende opplysninger som er lett synlig lett å lese og som ikke kan fjernes Det er forbudt å påføre aerosolbeholdere merker eller preginger som kan forveksles med symbolet 11 Særlige merkebestemmelser Den som er ansvarlig for markedsføringen av aerosolbeholdere kan på eget ansvar unnlate å anvende bestemmelsene i vedleggets punkt 2 2 bokstav b og punkt 2 3 bokstav b dersom han har til rådighet prøveresultater eller andre beviser for at aerosolbeholder ne til tross for deres brannfarlige innhold ikke utgjør noen brann eller eksplosjonsfare under normale eller forventede bruksforhold Ved tilfeller som nevnt i 1 ledd skal mengden av brannfarlig innhold i aerosolbeholde ren angis på en slik måte at opplysningen er lett synlig lett å lese og ikke kunne fjernes formulert på følgende måte inneholder X vektprosent brannfarlige komponenter Den som er ansvarlig for markedsføringen skal stille kopi av dokumenter som nevnt i 1 ledd til rådighet for tilsynsmyndigheten 12 Språk Aerosolbeholdere som faller inn under denne forskriften skal være merket på norsk el ler et språk som i betydning og stavemåte ligner norsk Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive