archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 4 Materielle bestemmelser
  å midlertidig forby eller stille vilkår til markedsføringen av beholderne Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Vedlegg
  Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forord Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om aerosolbeholdere
  Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forord Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-aerosolbeholdere/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forord
  at det tidligere kravet om å søke om tillatelse nå bortfaller er bl a innføringen av forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften heretter omtalt som HMS IK forskriften HMS IK forskriften stiller også klare generelle krav til de n som skal etablere og drive et anlegg virksomhet som skal levere motordrivstoff Hovedforpliktelsene fremgår av HMS IK forskriftens 5 og tilsynsmyndighetene forutsetter at de n ansvarlige kjenner denne forskriften godt og er klar over de forpliktelser som følger av denne når det gjelder overholdelsen av bestemmelsene i forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff bensinstasjon marina o l Bortfallet av kravet om å søke om tillatelse medfører derfor ingen reduksjon av kvalitets kravene vedrørende etablering og drift av et slikt drivstoffanlegg Tilsynsmyndighetene anser risikonivået på anlegg som leverer motordrivstoff som lavt når man følger forskriftens krav og under forutsetning av at kvalitetsnivået under etablering og drift ikke svekkes i forhold til tidligere Både DBE og kommunestyrene brannvesenene vil fortsatt føre tilsyn med at anleggene etableres og drives i samsvar med de aktuelle lover og forskrifter Andre DBE forskrifter av betydning for anlegg som leverer motordrivstoff er forskrifter 4 okt 1977 om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner forskrift 19 mars 1991 om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank for brannfarlig væske klasse A og forskrift 10 februar 1999 om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin basert på VOC direktivet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.)
  eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1, alminnelige bestemmelser
  for driften av anlegg som leverer motordrivstoff konstruerer produserer leverer eller monterer utstyr og innretninger for anlegg som leverer motordrivstoff leverer motordrivstoff til anlegget 5 Krav til aktsomhet Forbud Enhver som oppholder seg på anlegg som leverer motordrivstoff plikter å opptre med forsiktighet for å forebygge fare for brann eller eksplosjon Enhver plikter å opptre i samsvar med skiltet anvisning Røyking og bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor området hvor brann eller eksplosjon lett kan oppstå Det er forbudt å fylle eller tillate at det fylles motordrivstoff på annet enn fast monterte drivstofftanker egnede reservekanner og annen egnet transportemballasje 6 Krav til dokumentasjon Den som står for driften av anlegget skal til enhver tid kunne dokumentere at anlegget tilfredsstiller forskriftens krav Dokumentasjonen skal oppbevares ved anlegget Dokumentasjonen for det enkelte utstyr skal samles på en hensiktsmessig måte Det skal etableres og opprettholdes et ajourført systematisk og oversiktlig arkivsystem som skal inneholde nødvendig dokumentasjon om hvordan anlegget ble bygget og all dokumentasjon for oppstart og drift av anlegget Dokumentasjonen skal også omfatte utførte risikovurderinger Den som står for driften av anlegget skal til enhver tid gi alle opplysninger tilsynsmyndighetene ber om og på forlangende oversende dokumentasjonen Krav om dokumentasjon i driftsperioden fremgår av de enkelte bestemmelser i kapittel 4 7 Risikovurdering Den som står for driften av anlegget skal sørge for å kartlegge farer og problemer og vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen 8 Melding om anlegg til tilsynsmyndighet Bestemmelser om tillatelse i lov 21 mai 1971 nr 47 20 21 og 22 gjelder ikke for anlegg som reguleres av denne forskrift Den som står for driften av anlegget skal ved driftsstart i skriftlig melding til kommunen ved brannvesenet opplyse om hvem som eier og driver anlegget anleggets adresse og telefonnummer utstyr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2, planer og arealdisponering
  tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller utstyres med separat mekanisk ventilasjonsanlegg som sikrer tilstrekkelig utlufting 12 Særbestemmelser for marinaer Marinaer skal utformes slik at fartøy ikke skal kunne drive inn under brygge under drivstoffylling Fartøy skal kunne fortøyes slik at det raskt kan forhales hvis det oppstår en nødssituasjon og det må ikke fortøyes andre fartøy ved marinaen som kan medføre problemer for forhaling i en slik situasjon Marinaer skal være betjente 13 Sikringstiltak Tanker pumper lufterør påfyllingsstuss og peilerør skal plasseres i sikker avstand fra tennkilder og brennbart materiale Overgrunnstank skal sikres mot ytre påvirkninger som kan føre til skade på tank Når forholdet gjør det nødvendig skal overgrunnstank inngjerdes 14 Områdeklassifisering Det skal utarbeides områdeklassifisering for anlegget som skal kunne dokumenteres I områder hvor eksplosiv atmosfære kan være tilstede skal elektrisk utstyr og installasjon være i samsvar med områdeklassifisering Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3, krav til utstyr
  av spillolje skal det være tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele bruksperioden Innretning skal plasseres og sikres forsvarlig Bestemmelsene i 15 gjelder også for tank for spillolje Container og fat for spillolje skal være utført i materialer som tåler påvirkningen av brannfarlig vare klasse A og være plassert på et sikkerhetsmessig forsvarlig sted 18 Rør Rør skal konstrueres produseres utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m v for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele sin bruksperiode ved alle påregnelige bruksforhold Alle rør inkl påfyllingsstuss og lufterør skal plasseres og sikres forsvarlig 19 Drivstoffpumper Drivstoffpumper skal konstrueres produseres utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m v for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot lekkasje eller andre uhell gjennom hele sin bruksperiode ved alle påregnelige bruksforhold Drivstoffpumper skal plasseres og sikres forsvarlig 20 System for håndtering og oppsamling av spill og søl Anlegg skal utrustes med oppsamlingssystem som skal samle opp væske på en kontrollert måte og være utformet og dimensjonert slik at brannfarlige væsker ikke kommer ut i offentlig avløp 21 Brannslokkingsutstyr Det skal plasseres tilstrekkelig brannslokkingsutstyr på lett tilgjengelige steder på anlegget 22 Nødavstengning Drivstoffpumpene skal ha et effektivt lett tilgjengelig og tydelig merket nødavstengningssystem Når anlegg ikke er betjent skal pumpene for bensin stoppe automatisk når det er fylt 75 liter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive