archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Hotellbrannloven
  er gitt faller tillatelsen bort Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 6 måneder 4 Brukstillatelse Bygning eller deler av bygning må ikke tas i bruk til virksomhet som nevnt i 1 uten at skriftlig søknad på forhånd er sendt og brukstillatelse deretter er gitt Slik tillatelse gis av henholdsvis bygningsrådet brannstyret eller politimesteren idet 3 annet ledds tredje punktum får tilsvarende anvendelse Før brukstillatelse gis skal vedkommende myndighet la bygningen besiktige og påse at den fyller de krav som følger av 2 Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning kan dog midlertidig brukstillatelse gis når vedkommende myndighet finner det ubetenkelig Det skal i tilfelle settes en frist for retting av manglene Oversittes fristen kan vedkommende myndighet forby at bygningen eller deler av den nyttes til virksomhet som nevnt i 1 5 Inspeksjonsmyndighet Bygninger som nevnt i 1 skal inspiseres minst 1 gang i året av den myndighet som er nevnt i brannlovens 50 for så vidt brannloven gjelder på stedet politiet i landet for øvrig Dessuten kan Statens branninspeksjon til enhver tid foreta inspeksjon 6 Inspeksjon Pålegg Inspeksjonsmyndigheten skal påse at bygningene deres innredning utstyr og sikkerhetstiltakene for øvrig fyller de krav som følger av 2 og skal gi eier eller leier nødvendig pålegg for å oppnå dette og fastsette frist for gjennomføringen Dersom et gitt pålegg ikke etterkommes innen den fastsatte frist kan inspeksjonsmyndigheten forby at bygningen eller deler av den nyttes til virksomhet som nevnt i 1 De påtalte mangler og den fastsatte frist føres inn i en egen påleggsbok Gjenpart av pålegget leveres eier eller leier som kvitterer for mottakelsen 7 Klage Avgjørelser truffet i medhold av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven kan av den som avgjørelsen angår påklages i samsvar med brannlovens 13 første ledd for så vidt avgjørelsen er truffet av brannmyndighetene i samsvar med bygningslovens 18 første ledd for så vidt avgjørelsen er truffet av bygningsmyndighetene til departementet for så vidt avgjørelsen er truffet av politiet Klagen fremsettes skriftlig for politimesteren som sender klagen gjennom formannskapet til departementet Politimesteren og formannskapet kan gi uttalelse om klagen til departementet for så vidt avgjørelsen er truffet av Statens branninspeksjon Klagen fremsettes skriftlig for branninspeksjonen som kan gi uttalelse om klagen Klagen har ikke oppsettende virkning med mindre den myndighet hvis avgjørelse er påklaget eller departementet bestemmer at gjennomføringen av avgjørelsen helt eller delvis skal utsettes til klagen er avgjort Det kan settes vilkår for utsettelsen 8 Fortegnelse over bygninger Over de bygninger som er nevnt i 1 skal det føres fortegnelse av brannstyret for så vidt brannloven gjelder på stedet av politiet i landet for øvrig Et eksemplar av fortegnelsen skal sendes til Statens branninspeksjon som hvert år innen utgangen av april måned skal underrettes om Det har vært noen av og tilgang 9 Straffansvar m v Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter pålegg eller forbud som er utferdiget i medhold av loven eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 3

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Hotellbrannloven/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Bygningsloven
  Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om materialer og konstruksjoner m.m.
  bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskrift 1949 bind I
  veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I A Alminnelige bestemmelser B Generelle tekniske forskrifter Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-I/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskrift 1949 bind II
  Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrifter om vern mot brann i herberge, pleieanstalt m.v.
  1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Midlertidig tillegg av 1. desember 1965 til Byggeforskrift av 15. desember 1949. Bind III.
  Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskrift 1969
  Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive