archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 4, drift og kontroll
  Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 5, dispensasjon, tilsynsmyndighet, klage, straff og ikrafttredelse
  Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 1
  varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9 mai 2000 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 2
  varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9 mai 2000 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 3
  varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9 mai 2000 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 4
  kontrollert i løpet av siste år 7 Plassering av pumper og påfylling er plassert og sikret forsvarlig 8 Pumpene er fri for lekkasje 9 Føler for stopp av pumpepistol fungerer 10 Tankpåfyllingene er korrekt merket og avlåst 11 Skilting og merking er utført 12 Er nye tanker eller røropplegg tatt i bruk Kontroll før igangsetting av drift er utført 13 Det oppbevares propan ved anlegget Propanoppbevaringen er i henhold til Veiledning om LPG anlegg 14 Ansvarshavende er meddelt kommunen v brannvesenet 15 Det har vært lekkasje på tanker eller røropplegg Melding ble i tilfelle gitt kommunen v brannvesenet og DBE 16 Det har vært brann eller eksplosjon ved anlegget Dette ble straks meldt til kommunen v brannvesenet og rapportert til DBE 17 Det har vært én eller flere overfyllinger Brannvesen evt også DBE varslet 18 Er det smøregrav ved anlegget Lys i graven er forriglet med ventilasjonsanlegget slik at det ikke kan tennes før viften har gått ca 30 sekunder Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 9. mai 2000 nr. 421 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.)
  om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9 mai 2000 nr 421 om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon,-marina-o.l.%29/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapitel 1. Alminnelige regler.
  som nevnt i første ledd bæres av eieren hvis ikke avgift blir pålagt etter 40 annet ledd bokstav b 6 Særlige vilkår eller forbud Når det etter denne lov eller forskrifter i medhold av loven blir gitt tillatelse eller god kjenning kan det med de begrensninger som følger av 4a i tillatelsen eller godkjen ningen fastsettes særlige vilkår for å forebygge fare for brann eller eksplosjon eller for at varen kommer på avveie eller urette hender Når tilvirking eller oppbevaring av eksplosiv vare kan foregå uten tillatelse kan til synsmyndighetene fastsette nærmere vilkår for tilvirkingen eller oppbevaringen Til synsmyndighetene kan videre fastsette begrensninger i eller forbud mot slik tilvirking eller oppbevaring som ellers lovlig kan skje Forutsetningen for vedtak etter første og annet punktum er at det etter forholdene på stedet foreligger en særlig fare for brann eller eksplosjon eller for at varen skal komme på avveie eller urette hender Reglene her gjelder tilsvarende for lasting lossing og midlertidig oppbevaring av eksplosiv vare un der transport 7 Varigheten av tillatelse og godkjenning Tillatelse og godkjenning etter denne lov skal gis skriftlig og gjelder inntil videre der som varigheten ikke er særskilt fastsatt En tillatelse faller bort hvis den ikke blir nyttet innen den frist som måtte være fastsatt eller dersom frist ikke er fastsatt innen to år fra den dag den ble gitt Blir gyldig tillatelse ikke lenger nyttet skal innehaveren sende melding om dette til den myndighet som gav tillatelsen Tillatelse som ikke blir nyttet faller bort to år etter opp høret hvis ikke kortere frist er fastsatt i tillatelsen En tillatelse kan tilbakekalles når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tillatelsen når de vilkår som gjelder for tillatelsen ikke blir overholdt eller når tillatelsen blir nyttet på en måte som er i strid med denne lov eller med vedtak som er gjort i medhold av loven hvis det oppstår grunn til å frykte for at eksplosiv vare kan bli misbrukt av in nehaveren når forholdene på stedet av sikkerhetsmessig betydning på noe vesentlig punkt har endret seg etter at tillatelsen ble gitt når de sikkerhetsmessige krav som ble stilt da tillatelsen ble gitt på noe vesent lig punkt ikke lenger anses for å svare til de krav som bør stilles En godkjenning kan tilbakekalles på samme vilkår som nevnt i fjerde ledd Typegod kjenning etter 3 og 4 kan dessuten tilbakekalles dersom det typegodkjente produkt ikke blir utført i samsvar med godkjenningen Er innehaver av tillatelse avgått ved døden eller gått konkurs kan dødsboet eller kon kursboet utøve virksomheten inntil ett år fra dødsfallet eller konkursens åpning dersom ikke kortere varighet er særskilt fastsatt Boet skal sende vedkommende tilsynsmyndig het melding om at det vil fortsette virksomheten innen en måned fra dødsfallet eller konkursens åpning og plikter å følge de regler som gjelder for virksomheten 8 Melding om at virksomhet kan begynne Tilvirking oppbevaring eller handel som det er gitt tillatelse til etter 16 17 22 og 26 må ikke påbegynnes før tilsynsmyndigheten

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer-utgave-for-01-01-01/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive