archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapitel 10. Straff, forelegg og tvangsfullbyrdelse.
  en frist som fastsettes i forelegget Likeledes kan når anlegg maskin beholder apparat eller annen innretning er i strid med denne lov eller med vedtak i medhold av loven forelegg utferdiges mot eier eller bruker med pålegg om at det ulovlige anlegg eller den ulovlige innretning endres fjernes eller tilintetgjøres in nen en frist som fastsettes i forelegget Forelegget skal om mulig forkynnes for eieren eller brukeren personlig Den som fore legget er rettet mot kan reise søksmål for å få forelegget prøvet Søksmålet reises mot kommunen hvis forelegget er utferdiget av kommunestyret og ellers mot staten Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen har forelegget samme virkning som en rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer Forelegget skal gi opplysning om reglene i annet ledds annet tredje og fjerde punktum Før forelegg blir utferdiget skal den som forelegget skal rettes mot få anledning til å uttale seg Reglene i 38 om klage over avgjørelser gjelder ikke når forelegg er utfer diget 43 Tvangsfullbyrdelse Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan ved kommende tilsynsmyndighet selv besørge de nødvendige tiltak utført på eierens eller brukerens kostnad Om fremgangsmåten ved tvangsfullbyrdelse gjennom namsmyndighetene gjelder tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 Tilsynsmyndighetens pålegg er tvangsgrunnlag uten at dom eller forelegg kreves dersom pålegget ikke er etterkommet innen en fastsatt frist og gjelder forhold som medfører overhengende fare for brann eller eksplosjon eller for at den eksplosive vare kan komme på avveie eller urette hender Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer-utgave-for-01-01-01/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapitel 11. Overgangsbestemmelser, ikrafttreden, oppheving og endring av andre lover.
  mai 1871 angående Behandling av ildsfarlige Gjenstande lov av 9 juni 1961 nr 1 om skytevåpen og ammunisjon m v og samtykke til forarbeiding av fyrverkerisaker gitt etter lov av 19 november 1954 om brannvesenet el ler bestemmelser i medhold av disse lover blir fortsatt gjeldende Likeledes blir fortsatt gjeldende tillatelse eller bevilling til erverv av handel med eller inn eller utførsel av sprengstoff krutt tennmidler eller fyrverkerisaker gitt etter lov av 9 juni 1961 nr 1 eller forskrifter i medhold av loven Reglene i denne lovs 7 annet ledd tredje ledd annet punktum fjerde ledd og femte ledd første punktum får anvendelse på tillatelse bevilling samtykke eller godkjenning gitt før lovens ikrafttreden Forskrifter og andre alminnelige bestemmelser om sprengstoff krutt tennmidler ammunisjon og fyrverkerisaker gitt i medhold av lov av 3 mai 1871 angående Behand ling av ildsfarlige Gjenstande lov av 9 juni 1961 nr 1 om skytevåpen og ammunisjon m v og lov av 29 mai 1970 nr 32 om brannvern m v gjelder inntil videre i den utstrek ning de ikke strider mot denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av loven Før loven trer i kraft kan det fastsettes forskrifter som skal tre i kraft samtidig med loven Kongen og departementet kan på samme måte gjøre andre vedtak som fastsatt i loven 45 Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer Det kan fastsettes særskilt tids punkt for lovens ikrafttreden på Svalbard Fra samme tid oppheves lov av 3 mai 1871 angående Behandling av ildsfarlige Gjen stande 1 13 21 og 23 27 Fra samme tid gjøres følgende endringer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer-utgave-for-01-01-01/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Lov om eksplosive varer
  Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og overføring Kapitel 8 Bruk Kapitel 9 Tilsyn forskrifter klage m v Kapitel 10 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Kapitel 11 Overgangsbestemmelser ikrafttreden oppheving og endring av andre lover Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer-utgave-for-01-01-01/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapitel 1. Alminnelige regler.
  på refusjon av kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg 6 Særlige vilkår eller forbud Når det etter denne lov eller forskrifter i medhold av loven blir gitt tillatelse eller god kjenning kan det med de begrensninger som følger av 4a i tillatelsen eller godkjen ningen fastsettes særlige vilkår for å forebygge fare for brann eller eksplosjon eller for at varen kommer på avveie eller urette hender Når tilvirking eller oppbevaring av eksplosiv vare kan foregå uten tillatelse kan til synsmyndighetene fastsette nærmere vilkår for tilvirkingen eller oppbevaringen Til synsmyndighetene kan videre fastsette begrensninger i eller forbud mot slik tilvirking eller oppbevaring som ellers lovlig kan skje Forutsetningen for vedtak etter første og annet punktum er at det etter forholdene på stedet foreligger en særlig fare for brann eller eksplosjon eller for at varen skal komme på avveie eller urette hender Reglene her gjelder tilsvarende for lasting lossing og midlertidig oppbevaring av eksplosiv vare un der transport 7 Varigheten av tillatelse og godkjenning Tillatelse og godkjenning etter denne lov skal gis skriftlig og gjelder inntil videre der som varigheten ikke er særskilt fastsatt En tillatelse faller bort hvis den ikke blir nyttet innen den frist som måtte være fastsatt eller dersom frist ikke er fastsatt innen to år fra den dag den ble gitt Blir gyldig tillatelse ikke lenger nyttet skal innehaveren sende melding om dette til den myndighet som gav tillatelsen Tillatelse som ikke blir nyttet faller bort to år etter opp høret hvis ikke kortere frist er fastsatt i tillatelsen En tillatelse kan tilbakekalles når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tillatelsen når de vilkår som gjelder for tillatelsen ikke blir overholdt eller når tillatelsen blir nyttet på en måte som er i strid med denne lov eller med vedtak som er gjort i medhold av loven hvis det oppstår grunn til å frykte for at eksplosiv vare kan bli misbrukt av in nehaveren når forholdene på stedet av sikkerhetsmessig betydning på noe vesentlig punkt har endret seg etter at tillatelsen ble gitt når de sikkerhetsmessige krav som ble stilt da tillatelsen ble gitt på noe vesent lig punkt ikke lenger anses for å svare til de krav som bør stilles En godkjenning kan tilbakekalles på samme vilkår som nevnt i fjerde ledd Typegod kjenning etter 3 og 4 kan dessuten tilbakekalles dersom det typegodkjente produkt ikke blir utført i samsvar med godkjenningen Når en godkjenning tilbakekalles kan Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kreve at den som tilvirker eller markedsfører varen eller innretningen tilbakekaller denne fra bruker eller distributør Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan selv iverksette slike tiltak og kreve kostnadene dekket av den som kunne fått pålegg om slike tiltak Krav på refusjon av kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg Er innehaver av tillatelse avgått ved døden eller gått konkurs kan dødsboet eller kon kursboet utøve virksomheten inntil ett år fra dødsfallet eller konkursens åpning dersom ikke kortere varighet er særskilt fastsatt Boet skal sende vedkommende tilsynsmyndig het melding om at det vil fortsette

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapitel 9. Tilsyn, forskrifter, klage m.v.
  og gjøremål etter loven kan delegeres til Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Departementet kan også gi andre tilsynsmyndigheter full makt til å meddele dispensasjoner Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten kreve at nødvendige tiltak blir iverksatt straks Dispensasjoner og pålegg skal gis skriftlig Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten inntil pålegget er utført Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten selv om pålegg ikke er gitt 38 Klage Om klage over enkeltvedtak gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI med de tilleggsbestemmelser som er fastsatt i 38 i lov av 21 mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer 39 Stedlige undersøkelser Opplysning Kontakt med og rapport til arbeidsgivere og arbeidstakere Inspeksjonsbok Lov 21 mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer 39 40 og 42 annet ledd gjelder tilsvarende for loven her Likeens gjelder samme lovs 42 første ledd for tjenestemenn i tilsynsmyndigheter etter denne lov 40 Avgiftsplikt Lov av 21 mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk 43 første og tredje til femte ledd gjelder tilsvarende Kongen kan også pålegge avgift for tillatelse til handel og til inn og utførsel samt for godkjenning av eksplosiv vare Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapitel 10. Straff, forelegg og tvangsfullbyrdelse.
  bøter såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebud 42 Tvangsmulkt I pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag uke måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget inntil pålegget er oppfylt Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan frafalle påløpt tvangsmulkt 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene i annet ledd og skal så langt mulig forkynnes for den det er rettet mot Den forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen har forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer Forelegg kan ikke påklages 43 a Tvangsfullbyrdelse Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13 14 Ved overhengende fare kan pålegg fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 13 14 uten at dom eller forelegg kreves Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og overføring Kapitel 8 Bruk Kapitel 9 Tilsyn forskrifter klage m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1. Særlige bestemmelser om lovens virkeområde.
  ikke for eksplosiv vare som er bestemt til fremstilling av legemidler Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde 1 1 1 2 Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om søknader og søknaders behandling m m Kapittel 14 Overgangsbestemmelser Kapittel 15 Ikrafttreden Oppheving av tidligere forskrifter m v Vedlegg 1 Advarselssetninger for omsetning og bruk av eksplosive stoffer og produkter Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2. Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare.
  som dokumentasjon Dokumentasjonen skal i den ut strekning det er nødvendig omfatte en beskrivelse av de stoffer og materialer som er brukt Dokumentasjonen må ellers inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om godkjenning kan gis og til å avgjøre hvilket hovedslag hvilken faregruppe og hvil ken forenlighetsgruppe varen skal regnes til Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan godkjenne eksplosiv vare også når det ikke foreligger søknad om godkjenning Herunder kan Direktoratet for brann og eks plosjonsvern under ett godkjenne grupper eller klasser av eksplosiver 2 3 Eksplosiver klassifiseres av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern etter farlighets grad ved transport og oppbevaring i følgende faregrupper jfr FN s rekommandasjon om transport av farlig gods Faregruppe 1 Eksplosiver som innebærer risiko for masseeksplosjon Faregruppe 2 Eksplosiver som innebærer fare for utkast av fragmenter men ikke fare for masseeksplosjon Faregruppe 3 Eksplosiver som innebærer brannfare men liten risiko for skader fra trykk eller liten risiko for skader fra utkast Faregruppe 4 Eksplosiver som ikke innebærer noen markert fare Faregruppe 5 Meget ufølsomme eksplosiver 2 4 Fyrverkeri klassifiseres av DBE etter risikonivå Inndelingen er følgende Kl I a Kruttlapper knall Bon Bon etc Kl I b Bordbomber Party Poppers stjerneskudd etc Kl II Markfyrverkeri samt mindre romerske lys soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde Kl III Raketter luftbomber ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc Kl IV Profesjonelt Display fyrverkeri 2 5 Eksplosiver som kan transporteres eller oppbevares sammen uten at risikoen for ulykker øker betegnes forenlige Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan fastsette hvilke eksplosiver som kan be traktes som forenlige og kan herunder inndele eksplosivene i forenlighetsgrupper og gi nærmere regler om slike grupper Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive