archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 13. Om søknader og søknaders behandling m.m.
  det spesielt er søkt om kan avgjørelsesmyndigheten også behandle saken for så vidt angår disse tillatelser 13 4 Når saken gjelder flere typer tillatelse sender den myndighet som har mottatt søknaden saken videre til annen berørt avgjørelsesmyndighet straks avgjørelse er fattet 13 5 Gjenpart av tillatelse sendes kommunestyret på stedet når tillatelse er gitt av annen myndighet 13 6 Søknader skal inneholde så utførlige opplysninger at avgjørelsesmyndighetene kan foreta en bedømmelse av alle sikkerhetsmessige sider ved saken En søknad skal i nødvendig utstrekning gi opplysninger om hva slags eksplosive varer og hvilke mengder søknaden gjelder hva varen skal brukes til hvordan varen skal oppbevares søkerens erfaring med eller kunnskaper om eksplosive varer søkers alder og andre opplysninger av betydning for søknaden Når søkeren er et firma eller annen juridisk person må det gis slike opplysninger om den de som skal overvåke bruken m v av den eksplosive vare 13 7 En søknad om tillatelse til tilvirkning av eksplosiv vare eller oppbevaring av større mengder skal dessuten i nødvendig utstrekning innholde en teknisk beskrivelse av anlegget evt tilvirkningsprosessen opplysninger om hvorvidt deler av anlegget er typegodkjent anleggets kapasitet en situasjonsplan over anlegget På denne plan bør mulige tennkilder angis et kart som viser anleggets beliggenhet i forhold til annen bebyggelse opplysninger om avsperringer og tiltak for å hindre tyveri m v angivelse av sikringsfelt Ved søknad om tilvirkingstillatelse skal det legges ved erklæring fra eventuelle berørte naboer om at de aksepterer de begrensninger i grunnutnyttingen sikringsfeltet innebærer opplysninger om ansvarshavende jfr lovens 9 13 8 Avgjørelsesmyndigheten kan ellers kreve de opplysninger som anses nødvendig for å kunne avgjøre en sak Herunder kan det kreves at søker legger fram en analyse av den risiko som knytter seg til den oppbevaring virksomhet m v søknaden gjelder 13 9 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 14. Overgangsbestemmelser.
  Oppbevaringstillatelse som er gitt med hjemmel i ildsfarlighetsloven av 1871 blir fort satt gjort gjeldende Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om søknader og søknaders behandling m m Kapittel 14 Overgangsbestemmelser 14 1 14 2 Kapittel 15 Ikrafttreden Oppheving av tidligere forskrifter m v Vedlegg 1 Advarselssetninger for omsetning og bruk av eksplosive stoffer og produkter Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 15. Ikrafttreden. Oppheving av tidligere forskrifter m.v.
  av dynamitt på bygge og anleggsplasser i by kommune gitt ved Kronprinsregentens res av 23 mai 1957 15 3 Fra samme tid oppheves dessuten Forskrifter for prøving av ammonsalpetersprengstoffer m h t haandteringssik kerhet Fastsatt av Sprengstoffinspeksjonen 1 juli 1919 Forskrifter for kontrollbehandling av importert dynamitt Fastsatt av Spreng stoffinpeksjonen 13 august 1919 Cirkulære nr 73 av 1 mai 1920 fra Chefsinspektoratet for fabrikktilsynet om regler for renhold i luntefabrikker Regler for prøvning av lunte Fastsatt av Sprengstoffinspeksjonen 23 mars 1926 Regler for merking av emballasje som inneholder sprengstoff krutt og eller fenghetter Fastsatt av Justisdepartementet 26 mars 1955 Retningslinjer for oppbevaring av sprengstoff i tunneler hvor det arbeides Fastsatt av Sprengstoffinspeksjonen 29 desember 1966 15 4 Justisdepartementets forskrifter om skytevåpen våpendeler og ammunisjon av 25 ja nuar 1963 fastsatt med hjemmel i lov av 19 juni 1961 om skytevåpen og ammunisjon m v gjelder fortsatt i den utstrekning de ikke strider mot bestemmelser gitt i disse for skrifter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/15/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 1. Advarselssetninger for omsetning og bruk av eksplosive stoffer og produkter.
  19 Kan danne eksplosive peroksider Sikkerhetssetninger S setninger som benyttes i forbindelse med eksplosive stoffer og produkter S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn S 3 Oppbevares kjølig S 4 Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus S 7 Emballasje skal holdes tett lukket S 9 Oppbevares på et godt ventilert sted S 10 Varen skal holdes fuktig med en egnet væske angis av produsent importør S 11 Må kun oppbevares i den originale emballasjen S 14 Oppbevares adskilt fra uforenlig stoff angis av produsenten S 27 Tilsølte klær må fjernes straks S 31 Må ikke oppbevares i nærheten av beboelse S 34 Unngå støt og gnidning S 35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte S 37 Bruk egnede vernehansker S 39 Bruk vernebriller ansiktsskjerm S 211 Oppbevares ved en temperatur som ikke overstiger C en egnet temperatur angis av produsent importør Kombinasjon av S setninger S 3 7 9 Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig godt ventilert sted S 37 39 Bruk egnede vernehansker og briller ansiktsskjerm Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/16/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om eksplosive varer
  emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om søknader og søknaders behandling m m Kapittel 14

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22. mars 1977, kapittel 12. Bruk
  bruk av eksplosiv vare herunder utlevering av eksplosiv vare til bruk stedet der bruk av eksplosiv vare kan foregå godkjenning av den som skal bruke eksplosiv vare og om tilintetgjøring av eksplosiv vare I veiledningen er forskriftstekstene fra kapittel 12 inntatt i ramme som skiller seg klart ut fra teksten forøvrig Formålet med veiledningen Formålet med veiledningen er å utdype og forklare teksten i forskriften der hvor dette synes nødvendig Flere av forskriftsbestemmelsene er så vidt klart formulert at det ikke er behov for forklarende tekst Dette er markert under hver bestemmelse med Ingen merknad For DBE er det spesielt viktig å få rettet oppmerksomheten mot to områder som ofte har voldt problemer for både virksomheter og enkeltpersoner når disse skal forholde seg til lov om eksplosive varer og forskrifter tilknyttet loven hvem som har ansvar og hvordan ansvaret er fordelt etter bestemmelsene i eksplosivforskriftens kapittel 12 sammenholdt med internkontrollforskriften og hvordan man konkret skal utføre de enkelte arbeidsoppgavene som er beskrevet i eksplosivforskriftens kapittel 12 for å tilfredsstille kravene i bestemmelsene For å forstå og praktisere innholdet i bestemmelsene i kapittel 12 må disse ses i sammenheng med forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften av 6 desember 1996 som trådte i kraft 1 januar 1997 Internkontrollforskriften pålegger og fordeler ansvar i virksomheter på de n som er ansvarlige for virksomhetene i langt større omfang enn hva som var tilfellet før prinsippene om internkontroll ble innført i 1992 Nå er sikkerhet i større grad et ledelsesansvar uten at dette fritar den enkelte arbeidstaker for sitt ansvar Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål
  Tennsystemer 12 5 Boring 12 6 Lading 12 7 Vern mot skade på omgivelsene 12 8 Posting og varsling 12 9 Skyting 12 10 Forsaging ikke detonert ladning 12 11 Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til spesielle formål Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22 mars 1977 kapittel 12 Bruk Del I Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til sprengningsformål 12 1 Godkjenning av bruker 12 2 Ansvar ved sprengningsarbeider 12 3 Plassering på arbeidsstedet av sprengstoff krutt og tennmidler utlevert til bruk 12 4 Tennsystemer 12 5 Boring 12 6 Lading 12 7 Vern mot skade på omgivelsene 12 8 Posting og varsling 12 9 Skyting 12 10 Forsaging ikke detonert ladning 12 11 Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til spesielle formål Del II Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare Del III Andre

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Del II. Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare
  veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22 mars 1977 kapittel 12 Bruk Del I Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til sprengningsformål Del II Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare 12 12 Pyroteknisk

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive