archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Del III. Andre bestemmelser
  Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22 mars 1977 kapittel 12 Bruk Del I Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til sprengningsformål Del II Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare Del III Andre bestemmelser 12 14 Tilintetgjøring av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Vedlegg 1
  Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22 mars 1977 kapittel 12 Bruk Del I Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til sprengningsformål Del II Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare Del III Andre bestemmelser Vedlegg 1 Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 2: Sprengningsplanen bør inneholde følgende momenter
  og hvordan skal det postes Eksplosivforskriften 12 8 B Er det naboer som må varsles særskilt C Hvor må det postes antall og plassering D Finnes det nødvendige røde flagg lys til hver post og trengs det sperremateriell og skilter 3 A Hvor skal sprengstoff og tennmidler plasseres på sprengningsstedet før ladingen tar til Eksplosivforskriften 12 3 B Hvordan forflytte sprengstoffet på anleggsområdet sprengningsstedet C Hvordan og når transporteres sprengstoffet til sprengningsstedet D Hvordan få ubrukt sprengstoff til godkjent oppbevaringssted 4 A Hvordan varsle myndigheter og eier bruker av installasjoner Eksplosivforskriften 12 15 B Skal politiet varsles C Skal kraftlaget varsles D Skal Vegvesenet eller NSB varsles E Er det eiere brukere av andre installasjoner for eksempel Telenor som må varsles 5 A Hvordan er fjellet som skal sprenges Eksplosivforskriften 12 5 B Hvilke bergart hvordan er borbarhet og sprengbarhet C Er det synlige svakhetssoner og lagdeling D Er det løsmasseoverdekning og hvordan denne skal fjernes 6 A Hva er størrelsen på salva i fm 3 Skal være en følge av risikovurderingen 7 A Hvilke borutrustning skal brukes Eksplosivforskriften 12 5 B Hva er hulldimensjonen krav til borhullavvik ansettnøyaktighet og kast hullhelning C Hvilke forsetning hullavstand og underboring planlegges D Hvilke type fordemming lengde og gradering 8 A Hvilke sprengstofftype r skal brukes Eksplosivforskriften 12 6 B Hva blir totalt sprengstofforbruk i kg spesifikt sprengstofforbruk i kg fm 3 C Er det påvist svakhetssoner i fjellet 9 A Hvilke tennmidler skal brukes Eksplosivforskriften 12 4 B Hvordan nummereres salva C Hvis el tennere brukes hvor stor er total motstand og hvilke tennapparat og ohm meter skal brukes 10 A Utstyr som må være tilgjengelig i forbindelse med lading av salva Eksplosivforskriften 12 6 B Hvilket utstyr trengs for å kontrollere at borhullene er åpne og boret i følge plan C

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 22. mars 1977 nr. 1 om eksplosive varer, kapittel 12 Bruk
  Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22 mars 1977 kapittel 12 Bruk Del I Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til sprengningsformål Del II Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare Del III Andre bestemmelser Vedlegg 1 Vedlegg 2 Sprengningsplanen bør inneholde følgende

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer,-kapittel-12-Bruk/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Alminnelige bestemmelser.
  og eksplosjonsvern og de kommunale brannmyndigheter fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift og kan treffe nødvendige vedtak for å gjennomføre forskriften 1 6 Forelegg og tvangsfullbyrdelse Tilsynsmyndighetene kan utferdige forelegg og gå til tvangsfullbyrdelse jfr lov om eksplosive varer av 14 juni 1974 nr 39 42 og 43 1 7 Straffeansvar Den som forsettlig eller aktløst overtrer denne forskrift pålegg forbud eller andre bestemmelser som er gitt eller opprettholdt i medhold av forskriften eller som medvirker til dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebud jfr lov om eksplosive varer av 14 juni 1974 nr 39 41 1 8 Fravik Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan fravike bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger 1 9 Ikrafttredelse overgangsbestemmelser m v Forskriften trer i kraft 1 mars 1992 Tillatelse til erverv av eksplosive varer gitt i medhold av tidligere gjeldende forskrifter gjelder på de gitte vilkår til de utløper dog ikke ut over 31 desember 1992 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Erverv.
  politiet eller lensmannen i det distrikt hvor søkeren har forretningsadresse Tillatelsen gis for et tidsrom av inntil 5 år og det kan stilles begrensninger for hvor store mengder som kan tas ut ved hvert uttak På tillatelsen skal navngis hvem som kan rekvirere eksplosiv vare 2 3 Spesiell ervervstillatelse Spesiell tillatelse til erverv av eksplosiv vare unntatt fyrverkeri klasse IV gis av politiet eller lensmannen i det distrikt hvor varen skal benyttes Tillatelse gis for en bestemt mengde og med varighet på inntil 6 måneder Tillatt mengde kan fordeles på flere uttak Tillatelse til erverv av fyrverkeri klasse IV gis av brannsjefen i den kommune hvor varen skal benyttes Tillatelsen er begrenset til et enkelt uttak 2 4 Hvem kan erverve jfr lovens 10 Erverver av eksplosiv vare må være over 18 år Følgende unntak gjelder Fyrverkeri klasse 1a kan erverves fritt Fyrverkeri klasse 1b kan erverves av person over 16 år Erverver av fyrverkeri klasse IV må kunne dokumentere relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Handel
  1 juli 1999 3 6 Handel med fyrverkeri kl IV Tillatelse til handel med fyrverkeri kl IV kan kun gis til importør eller norsk produsent og kun for direkte videresalg til kvalifisert bruker 3 7 Krav til handelslokale Forretningen må inneholde lokaler som minst tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene Det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild I salgslokale skal ikke brutto mengde pyroteknisk vare overstige 50 kg I branntrygt rom i tilknytning til salgslokalet tillates oppbevart inntil 125 kg bruttovekt pyroteknisk vare Mengder utover dette skal oppbevares i særskilt lager godkjent etter eksplosivlovens kap 3 Utstillingsvarer skal være uten kruttladning eller være emballert i godkjent blisterpakning 3 8 Kvalifikasjonskrav Enhver virksomhet som driver handel med eksplosiv vare skal ha en ansvarshavende og eventuelt en stedfortreder Den som søker om tillatelse til å drive slik handel er ansvarshavende for denne aktivitet Vedkommende kan enten være innehaver av virksomheten eller en som er ansatt i virksomheten og utpekt av innehaveren Følgende krav skal tilfredsstilles av ansvarshavende og eventuell stedfortreder Den ansvarshavende og eventuell stedfortreder må være minst 20 år Den ansvarshavende og eventuell stedfortreder må dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de eksplosive varer som skal selges Når det gjelder fyrverkeri klasse II og III skal slike kunnskaper være ervervet med kurs etter opplæringsplan godkjent av DBE Den ansvarshavende eller stedfortreder må være fysisk til stede på salgsstedet i den tiden salget foregår Personell som selger eksplosiv vare skal være minst 18 år og gitt nødvendig opplæring av den ansvarshavende 3 9 Salgstid Fyrverkeri klasse II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27 til 31 desember Etter søknad fra kjøper kan brannsjefen likevel ut fra en brannteknisk vurdering av bl a aktuelt brukssted og årstid gi særskilt tillatelse til å

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 4. Innførsel.
  sivilt bruk 2 den som har tillatelse til å tilvirke eksplosive varer når det gjelder råvarer til egen produksjon som i seg selv regnes som eksplosiv vare hvis det gjelder innførsel bare til eget bruk kan tillatelse gis den som kan erverve varen 4 3 Kvalifikasjonskrav Enhver virksomhet som driver innførsel av eksplosiv vare skal ha en ansvarshavende Den som vil innføre eksplosiv vare skal tilfredsstille følgende krav vedkommende må være minst 20 år innehaveren eller den som i dennes sted er den ansvarshavende må kunne dokumentere inngående kjennskap til de varer som ønskes innført vedkommende må kunne vurdere varens kvalitet og dens sikkerhetsmessige standard gi generell produkt og bruksinformasjon samt kunne veilede brukeren når varen skal benyttes under vanskelige forhold eller i tilfelle av uforutsette problemer under bruken 4 4 Krav til lagerlokale kvalitetskontroll m v Den som innfører eksplosiv vare må disponere lokaler hvor innført vare kan håndteres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og inneha lagringstillatelse Den som innfører skal ha mulighet til å utføre eller få utført stikkprøvekontroll av innført vare For innførsel av ammunisjon og eller pyroteknisk vare skal vedkommende gjennomføre mottakskontroll av alle innførte partier Importøren må disponere ha adgang til egnet område for gjennomføring av slik prøving etter avtale med de lokale politi og brannmyndigheter 4 5 Retur av varer Importør har plikt til å ta tilbake feilvarer og til å gjennomføre revisjon tilintetgjøring av disse Importøren må ha adgang til egnet område for slik tilintetgjøring For produkter med begrenset levetid må importør opprette et system for mottak og tilintetgjøring av slike produkter ved levetidens utløp Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive