archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare
  veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Erverv Kap 3 Handel Kap 4 Innførsel Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-erverv,-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Innledning
  Det er viktig å lese forskrift og veiledning i sammenheng Systematikken er bygd opp med dette for øyet idet veiledningens punkter står rett under den enkelte forskriftsparagraf Direktoratet vil presisere at også løsninger som avviker fra veiledningen vil kunne aksepteres forutsatt at annen løsning ligger innenfor den sikkerhetsmessige ramme som er fastsatt i forskriften Veiledningen erstatter Veiledning til importører av eksplosive varer gitt av Statens sprengstoffinspeksjon SSI 8 januar 1981 og Veiledning om godkjenning salg og bruk m m av fyrverkeri og pyroteknisk leketøy gitt av SSI 18 februar 1981 Direktoratet vil utgi ny utgave av denne veiledning etter hvert som behovet gjør det nødvendig Brukeren av veiledningen bør derfor alltid sørge for at siste utgave av veiledningen benyttes Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Alminnelige bestemmelser
  1977 inndeles fyrverkeri i følgende klasser Kl la Kruttlapper knall Bon Bon etc Kl Ib Bordbomber Party Poppers stjerneskudd etc Kl II Markfyrverkeri samt mindre romerske lys soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde KI III Raketter luftbomber ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc Kl IV Profesjonelt Display fyrverkeri Inndelingen av fyrverkeri er basert på en klassifisering som man antar vil gjelde i EF når ny CEN standard om fyrverkeri trer i kraft Klassifisering skjer ved godkjenning Se vedlegg 1 1 4 Pliktsubjekt Denne forskriften gjelder enhver som erverver driver handel med og eller innfører eksplosiv vare Denne bestemmelse angir hvem som har plikt til å oppfylle forskriftens krav Bestemmelsen slår fast at dette kan være forskjellige personer avhengig av om det gjelder erverv handel eller innførsel av eksplosive varer 1 5 Tilsynsmyndighet Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og de kommunale brannmyndigheter fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift og kan treffe nødvendige vedtak for å gjennomføre forskriften Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og de kommunale brannmyndigheter fører tilsyn med at erverv handel og innførsel av eksplosiv vare foregår i samsvar med forskriftene og kan fatte alle vedtak som er nødvendig for at de som har plikter etter forskriften til enhver tid oppfyller disse Direktoratet har anledning til å knytte til seg anerkjente kontrollorganer og annen sakkyndig bistand i gjennomføringen av tilsynet Myndighetene vil i sin tilsynsvirksomhet legge vekt på å gjennomføre stikkprøvekontroll og foreta revisjoner av de internkontrollsystemer som rnå etableres i forbindelse med de aktiviteter som omfattes av forskriften Det understrekes at alle de aktiviteter som omhandles av forskriften også er omfattet av forskrift av 22 mars 1991 om intern kontroll 1 6 Forelegg og tvangsfullbyrdelse Tilsynsmyndighetene kan utferdige forelegg og gå til tvangsfullbyrdelse jfr lov om eksplosive varer av 14 juni 1974 nr 39 42 og 43 Det understrekes at de reaksjonsmidler som er nevnt i lov om eksplosive varer av 14 juni 1974 nr 39 kapittel 10 kommer til anvendelse fullt ut i forbindelse med virksomhet som er i strid med forskriften Det betyr at det kan utferdiges forelegg med krav om stansing av virksomheten og eller krav om nødvendig utbedring Slik utbedring kan om nødvendig gjennomføres i samsvar med de regler som gjelder for tvangsfullbyrdelse 1 7 Straffeansvar Den som forsettlig eller aktløst overtrer denne forskrift pålegg forbud eller andre bestemmelser som er gitt eller opprettholdt i medhold av forskriften eller som medvirker til dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebud jfr lov om eksplosive varer av 14 juni 1974 nr 39 41 Overtredelser av forskriften er straffbare 1 8 Fravik Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan fravike bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger Det er bare Direktoratet for brann og eksplosjonsvern som kan fravike bestemmelser i forskriften og bare dersom særlige grunner foreligger Det må regnes med at direktoratet har en restriktiv holdning til å innvilge fravik Den som søker om fravik må kunne dokumentere overfor direktoratet at fraviket ikke

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Erverv
  lensmannen i det distrikt hvor søkeren har forretningsadresse Tillatelsen gis for et tidsrom av inntil 5 år og det kan stilles begrensninger for hvor store mengder som kan tas ut ved hvert uttak På tillatelsen skal navngis hvem som kan rekvirere eksplosiv vare Betingelsen for å få generell ervervstillatelse er at vedkommende har behov for eksplosiv vare over lengre tidsrom Tillatelsen gjelder for hele landet og gis av politiet eller lensmannen i det distrikt hvor søkeren har forretningsadresse Hensikten med bestemmelsen er at generelt ervervstillatelse bare skal gis til brukere med sprengningssertifikat klasse A eller B Vi tenker her på entreprenører statlige eller kommunale etater og andre som driver kontinuerlig virksomhet Tillatelsen vil inneholde følgende opplysninger Tillatelsens varighet som nå er maks 5 år Bestemmelsen er ny Tidligere var det maks 2 år Navnet på de som kan rekvirere eksplosiv vare Eksplosivmengden kan fordeles på flere uttak 2 3 Spesiell ervervstillatelse Spesiell tillatelse til erverv av eksplosiv vare unntatt fyrverkeri klasse IV gis av politiet eller lensmannen i det distrikt hvor varen skal benyttes Tillatelse gis for en bestemt mengde og med varighet på inntil 6 måneder Tillatt mengde kan fordeles på flere uttak Tillatelse til erverv av fyrverkeri klasse IV gis av brannsjefen i den kommune hvor varen skal benyttes Tillatelsen er begrenset til et enkelt uttak Vi tenker her på innehavere av sprengningssertifikat klasse C og andre med kortvarig behov Tillatelsen vil inneholde følgende opplysninger Hvilken mengde det gis tillatelse for Tillatelsens varighet som her er maks 6 måneder Tillatelsen gis av politiet eller lensmannen i det distrikt hvor varen skal benyttes Eksplosivmengden kan fordeles på flere uttak 2 4 Hvem kan erverve jfr lovens 10 Erverver av eksplosiv vare må være over 18 år Følgende unntak gjelder Fyrverkeri klasse 1a kan erverves fritt Fyrverkeri klasse 1b kan

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Handel
  dette skje med tillatelse etter 3 3 i handelslokale og av betjening over disk Bestemmelsen i annet ledd betyr også en ytterligere presisering av at forsendelse av såkalte firmapakker ikke er tillatt jfr veiledningen til første ledd Hensikten med en så vidt tidlig frist for søknad er at de søkere som får medhold i klage på avslag med normal saksgang fortsatt vil kunne være aktuelle som handlende den førstkommende sesong 27 31 12 jfr 3 9 Det er ikke krav om at tillatelser til handel med eksplosive varer av noen art skal være tidsbegrenset jfr eksplosivlovens 26 Varigheten vil da være bestemt av samme lovs 7 Det vil være opp til den myndighet som gir tillatelse å vurdere om det er behov for å tidsbegrense tillatelsen Norsk Pyroteknisk Bransjeråd NPB har i samarbeide med DBE utarbeidet et standard søknadsskjema for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III Skjemaet kan fås ved henvendelse til DBE 3 5 Handel med fyrverkeri kl III og pyroteknisk vare til teknisk bruk Opphevet 1 juli 1999 3 5 opphevet 1 juli 1999 3 5 som stilte krav om at tillatelse til handel med fyrverkeri klasse III og pyroteknisk vare til teknisk bruk bare kunne gis til virksomheter hvor slike varer inngikk som en naturlig del av vareassortimentet er opphevet fordi det har vist seg at kravet var svært vanskelig å praktisere og den sikkerhesmessige verdi ble ansett som liten Det som er viktig er å stille krav til de sikkerhetsmessige forhold ved handelslokalet og til kvalifikasjoner og det ble ansett å være vel ivaretatt i de øvrige paragrafer i denne forskrift Opphevelsen medfører at det ved handel ikke er noe skille mellom fyrverkeri klasse II og III og at tillatelse til handel kan gis til forretninger uansett bransje Pyroteknisk vare til bruk det vil si bl a nødsignaler og andre lys røk og brannsatser sceneeffekter modellrakettmotorer m m vil komme inn under bestemmelsen i 3 3 Et krav om at slike varer skal selges i forretninger hvor slike varer inngår som naturlig del av vareassortimentet anses å være overflødig fordi kravet antas å bli oppfylt i tilstrekkelig grad uten påbud og fordi den sikkerhetsmessige betydning også her er liten 3 6 Handel med fyrverkeri kl IV Tillatelse til handel med fyrverkeri kl IV kan kun gis til importør eller norsk produsent og kun for direkte videresalg til kvalifisert bruker 3 7 Krav til handelslokale Forretningen må inneholde lokaler som minst tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene Det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild I salgslokale skal ikke brutto mengde pyroteknisk vare overstige 50 kg I branntrygt rom i tilknytning til salgslokalet tillates oppbevart inntil 125 kg bruttovekt pyroteknisk vare Mengder utover dette skal oppbevares i særskilt lager godkjent etter eksplosivlovens kap 3 Utstillingsvarer skal være uten kruttladning eller være emballert i godkjent blisterpakning Det stilles følgende krav til handelslokalene Lokalet må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 4. Innførsel
  den som kan erverve varen Importør som er godkjenningsinnehaver for den aktuelle eksplosive vare 4 3 Kvalifikasjonskrav Enhver virksomhet som driver innførsel av eksplosiv vare skal ha en ansvarshavende Den som vil innføre eksplosiv vare skal tilfredsstille følgende krav vedkommende må være minst 20 år innehaveren eller den som i dennes sted er den ansvarshavende må kunne dokumentere inngående kjennskap til de varer som ønskes innført vedkommende må kunne vurdere varens kvalitet og dens sikkerhetsmessige standard gi generell produkt og bruksinformasjon samt kunne veilede brukeren når varen skal benyttes under vanskelige forhold eller i tilfelle av uforutsette problemer under bruken Den som vil innføre eksplosiv vare må tilfredsstille følgende krav Ansvarshavende må være minst 20 år Ansvarshavende må kunne dokumentere inngående kjennskap til de varer som ønskes innført Ansvarshavende må kunne vurdere varens kvalitet og dens sikkerhetsmessige standard Ansvarshavende må kunne gi produkt og bruksinformasjon Ansvarshavende må kunne veilede brukeren når varen skal benyttes under vanskelige forhold eller i tilfelle av uforutsette problemer under bruken 4 4 Krav til lagerlokale kvalitetskontroll m v Den som innfører eksplosiv vare må disponere lokaler hvor innført vare kan håndteres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og inneha lagringstillatelse Den som innfører skal ha mulighet til å utføre eller få utført stikkprøvekontroll av innført vare For innførsel av ammunisjon og eller pyroteknisk vare skal vedkommende gjennomføre mottakskontroll av alle innførte partier Importøren må disponere ha adgang til egnet område for gjennomføring av slik prøving etter avtale med de lokale politi og brannmyndigheter Importør må disponere lokaler hvor innført vare kan håndteres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte I forbindelse med innførsel av sprengstoff krutt og tennmidler skal importør utføre stikkprøver for kvalitetskontroll ved eget laboratorium eller ved annen prøveinstitusjon I forbindelse med innførsel av ammunisjon og eller pyroteknisk vare skal importør gjennomføre mottakskontroll av alle innførte

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 1. Inndeling av fyrverkeriet i klasse Ia, Ib, II, III og IV
  22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer DBE har denne veiledning under utarbeidelse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 12. nov. 1991 nr. 732 om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare
  forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Erverv Kap

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv,-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive