archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 1. Innledende bestemmelser
  ammunisjon utover det som følger av første ledd Vedleggene til forskriften er å anse som en integrert del av denne 2 Definisjoner I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik De forente nasjoners rekommandasjoner de rekommandasjoner som er utarbeidet av De forente nasjoners ekspertgruppe for transport av farlig gods slik de er utgitt av FN i Orange Book og slik de gjaldt på det tidspunkt rådsdirektiv 93 15 EØF ble vedtatt Overføringstillatelse den beslutning som treffes med hensyn til den planlagte overføring av eksplosive varer innenfor EØS området Foretak på eksplosivområdet enhver fysisk eller juridisk person som har bevilling lisens eller tillatelse til å framstille oppbevare bruke overføre eller handle med eksplosive varer Våpenhandler enhver fysisk eller juridisk person hvis yrke helt eller delvis består i å framstille handle med bytte leie ut reparere eller bygge om skytevåpen og ammunisjon Markedsføring enhver første levering av eksplosive varer som omfattes av denne forskrift mot betaling eller vederlagsfritt med sikte på distribusjon og eller bruk Overføring enhver fysisk flytting av eksplosive varer innenfor EØS området unntatt flytting innenfor ett og samme anlegg Teknisk kontro organ som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurdering og attestering i henhold til EØS avtalen jfr vedlegg III Harmonisert standard en europeisk standard som er vedtatt av CEN eller CENELEC i overensstemmelse med et mandat fra EU kommisjonen og EFTA landene og som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende Nasjonal standard en standard som er offentliggjort i et EØS land og som derved gjennomfører en harmonisert standard Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
  brann og eksplosjonsvern kan påklages til Kommunal og arbeidsdepartementet 6 Straff forelegg tvangsfullbyrdelse Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kommer bestemmelsene om straff forelegg og tvangsfullbyrdelse i kap 10 i lov om eksplosive varer tilsvarende til anvendelse 7 Fravik Når særlige grunner foreligger kan Direktoratet for brann og eksplosjonsvern fravike bestemmelsene i forskriften 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1 januar 1995 9 Overgangsbestemmelser Til og med 31 desember 2002 kan eksplosiver produsert i samsvar med norske regler gjeldende før 31 desember 1994 og eksplosive varer som før dette tidspunkt er godkjent i samsvar med lov om eksplosive varer 3 jfr forskrift om eksplosive varer kap 2 markedsføres i Norge Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv handel og innførsel av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3. Materielle bestemmelser
  under denne forskrifts virkeområde kan fritt markedsføres dersom de tilfredsstiller alle bestemmelsene i denne forskriften dersom de er utstyrt med CE merkingen beskrevet i 15 og dersom de har gjennomgått samsvarsvurdering etter de fremgangsmåter som er nevnt i vedlegg II jfr 14 13 Tilbaketrekking av eksplosiv vare fra markedet Finner tilsynsmyndigheten at en eksplosiv vare utstyrt med CE merking jfr 15 og brukt i samsvar med sitt formål kan utgjøre en fare for sikkerheten kan tilsynsmyndigheten treffe alle midlertidige tiltak som er nødvendige for å trekke den eksplosive vare tilbake fra markedet eller forby at den markedsføres eller at den får fri bevegelighet Tilsynsmyndigheten skal i slike tilfeller gi melding om disse tiltakene og begrunnelsen for dem til de aktuelle EØS organer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 4. Samsvarsprosedyrer
  vedlegg II del 5 eller verifisering av enkelteksemplarer modul G som nevnt i vedlegg II del 6 15 CE merking CE merkingen om samsvar skal påføres de eksplosive varene eller dersom dette ikke er mulig en etikett festet til dem eller dersom ingen av de første to metodene kan benyttes emballasjen slik at den er synlig lett å lese og slik at den ikke kan fjernes Etiketten skal være utformet slik at den ikke kan brukes om igjen Vedlegg IV viser modellen som skal anvendes ved CE merkingen Det er forbudt å forsyne eksplosive varer med merker eller påskrifter som kan villede tredjemann med hensyn til CE merkingens betydning og skriftform Andre merker kan settes på de eksplosive varene forutsatt at det ikke gjør CE merkingen mindre synlig og vanskeligere å lese Dersom det konstateres at CE merkingen er uriktig eller uberettiget påført er produsenten dennes representant eller den ansvarlige for markedsføringen av det aktuelle produkt i EØS området forpliktet til å bringe produktet i samsvar med bestemmelsene om merking på de vilkår tilsynsmyndigheten fastsetter Tilsynsmyndigheten kan også trekke produktet tilbake fra markedet jfr 13 16 Forholdet til andre grunnleggende krav i EU direktiver Omfattes eksplosive varer som kommer inn under denne forskrifts virkeområde av andre EU direktiver enn eksplosivdirektivet 93 15 EØF når det gjelder andre forhold og som fastsetter at CE merking skal påføres skal denne merkingen angi at nevnte produkter også antas å være i samsvar med bestemmelsene i disse andre direktiver som gjelder for dem Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 5. Bestemmelser om overføringer (herunder innførsel og utførsel)
  myndighet i den stat ammunisjonen befinner seg ved overføringens begynnelse Overføringstillatelsen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheten og andre relevante norske myndigheter både ved overføring til Norge og ved transitt gjennom Norge Ved overføring mellom våpenhandlere kan overføringstillatelsen være erstattet med en autorisasjon som nevnt i tredje ledd Tilsynsmyndigheten kan gi våpenhandlere rett til å overføre ammunisjon til våpenhandlere etablert i andre EØS land uten forhåndstillatelse som nevnt i annet ledd I slike tilfeller utferdiger tilsynsmyndigheten en autorisasjon med en varighet på inntil tre år Autorisasjonen kan når som helst trekkes tilbake dersom forholdene tilsier det Ved overføring av ammunisjon som befinner seg i Norge når overføringen tar til skal den som er ansvarlig for overføringen meddele tilsynsmyndigheten følgende opplysninger navn og adresse til selger eller overdrager og kjøper eller erverver og om nødvendig til eier stedet ammunisjonen skal sendes eller transporteres til mengden av ammunisjon som skal sendes eller transporteres de data som gjør det mulig å identifisere ammunisjonen og eventuelt i tillegg en angivelse av at ammunisjonen har gjennomgått en kontroll i henhold til bestemmelsene i konvensjonen av 1 juli 1969 om gjensidig anerkjennelse av kontrollstempling av håndvåpen overføringsmiddelet avsendelsesdato og forventet ankomstdato I tilfelle det er en overføring mellom våpenhandlere med autorisasjon som nevnt i tredje ledd skal opplysningene nevnt i annet avsnitt med unntak av de to siste strekpunkter meddeles myndighetene i avsenderstaten før overføring finner sted Tilsynsmyndigheten skal utarbeide en liste over ammunisjon som uten forhåndstillatelse kan overføres til Norge Denne listen gjøres tilgjengelig for de øvrige EØS land og de våpenhandlere som har fått autorisasjon som nevnt i tredje ledd Ved overføring fra Norge plikter enhver som er involvert i overføringen å gi de nødvendige opplysninger om overføringen til tilsynsmyndigheten slik at denne kan gi tilstrekkelige informasjoner til tilsynsmyndigheten i mottakerlandet og eventuelle transittland og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg I. Grunnleggende sikkerhetskrav
  masser osv dersom det er fastsatt at den skal brukes under slike forhold Sikkerhetsinnretninger beregnet på å forhindre at antenning eller initiering skjer i utide eller ved uaktsomhet Riktig lading av og virkemåte til den eksplosive varen når den brukes i samsvar med sitt formål Passende bruksanvisning og om nødvendig merking på mottakerstatens offisielle språk med hensyn til sikker håndtering lagring bruk og tilintetgjøring Den evne den eksplosive varen dens innkapsling eller andre bestanddeler har til å motstå forringelse under lagring inntil den holdbarhetsdato produsenten har angitt Spesifisering av alle innretninger og alt tilbehør som er nødvendig for at den eksplosive varen skal fungere pålitelig og sikkert De forskjellige gruppene av eksplosive varer skal også minst oppfylle følgende krav A Sprengstoffer Den angitte initieringsmåte skal sikre at sprengstoffene henholdsvis deflagrerer detonerer eller eksploderer sikkert pålitelig og fullstendig For svartkrutt skal deflagrasjonsegenskapene undersøkes Sprengstoffer i form av patroner skal overføre detonasjonen sikkert og pålitelig gjennom hele rekken av patroner Gassene som utvikles ved detonasjon av sprengstoffer under jord skal ikke inneholde karbonmonoksid nitrøse gasser andre gasser damper eller luftbårne restpartikler i mengder som under vanlige driftsvilkår er skadelig for helsen B Detonerende lunter svartkruttlunter tennlunter og sjokkrør Innkapslingen til detonerende lunter sikkerhetslunter og andre lunter skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke og skal i tilstrekkelig grad beskytte den eksplosive kjernen når den utsettes for vanlig mekanisk påkjenning Parametrene for sikkerhetslunters brennetid skal angis og overholdes på en pålitelig måte Detonerende lunter skal kunne initieres på en pålitelig måte ha tilstrekkelig initieringsevne og oppfylle kravene med hensyn til lagring selv under særlige klimatiske forhold C Tennere herunder intervalltennere og koplings og forsinkerelementer til detonerende lunter Tennere skal under alle forventede bruksforhold initiere de sprengstoffer som de skal brukes sammen med på en pålitelig måte Koplings og forsinkerelementer til detonerende lunter skal kunne initieres

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg II.
  beskrevet i nr 3 Han er underlagt kontrollen omtalt i nr 4 Kvalitetssikringssystem 3 1 Produsenten skal sende søknad om å få vurdert sitt kvalitetssikringssystem for de aktuelle eksplosive varer til et teknisk kontrollorgan etter eget valg Søknaden skal inneholde alle relevante opplysninger om den planlagte kategori eksplosive varer dokumentasjon om kvalitetssikringssystemet teknisk dokumentasjon for den vurderte typen samt kopi av EF typeprøvingssertifikatet 3 2 Kvalitetssikringssystemet skal garantere at de eksplosive varene er i samsvar med typen beskrevet i EF typeprøvingssertifikatet og oppfyller de grunnleggende krav i denne forskrift Alle forhold krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til må dokumenteres på en systematisk og ordentlig måte i form av skriftlige forholdsregler framgangsmåter og instrukser Denne dokumentasjonen om kvalitetssikringssystemet skal muliggjøre en ensartet tolkning av programmer planer håndbøker og kvalitetsregistre Den skal bl a inneholde en hensiktsmessig beskrivelse av kvalitetsmål organisasjonsstruktur samt ledelsens plikter og myndighet med hensyn til de eksplosive varers kvalitet de framstillingsprosesser metoder for kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt de systematiske framgangsmåter som vil bli brukt de undersøkelser og prøver som vil bli foretatt før under og etter produksjonen samt en angivelse av hvor ofte disse vil finne sted kvalitetsregistre som f eks inspeksjonsrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om personalets kvalifikasjoner hvordan det kontrolleres at de eksplosive varene oppfyller de nødvendige kvalitetskrav og at kvalitetssikringssystemet virker på en effektiv måte 3 3 Det tekniske kontrollorgan skal vurdere kvalitetssikringssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene i nr 3 2 Det skal anse kravene som oppfylt dersom kvalitetssikringssystemet etterkommer den harmoniserte standard på området Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring i å vurdere vedkommende produktteknologi Vurderingen skal innbefatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg Produsenten skal underrettes om avgjørelsen Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen 3 4 Produsenten skal påta seg å oppfylle sine forpliktelser i henhold til kvalitetssikringssystemet slik det er godkjent og opprettholde det på et forsvarlig og effektivt nivå Produsenten eller hans representant skal holde det tekniske kontrollorgan som har godkjent kvalitetssikringssystemet løpende underrettet om alle endringsforslag til dette Det tekniske kontrollorgan skal vurdere endringsforslagene og bestemme om det endrede kvalitetssikringssystem fremdeles oppfyller kravene i nr 3 2 eller om det må foretas ny vurdering Det skal underrette produsenten om sin beslutning Meddelelsen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen Kontroll som er det tekniske kontrollorgans ansvar 4 1 Formålet med kontrollen er å påse at produsenten oppfyller sine forpliktelser i henhold til det aksepterte kvalitetssikringssystemet 4 2 Produsenten skal gi det tekniske kontrollorgan adgang til å inspisere sine produksjons inspeksjons prøvings og lagerlokaler og gi det alle nødvendige opplysninger herunder dokumentasjon om kvalitetssikringssystemet kvalitetsregistre som f eks inspeksjonsrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om personalets kvalifikasjoner osv 4 3 Det tekniske kontrollorgan skal foreta periodisk revisjon for å forsikre seg om at produsenten opprettholder og anvender kvalitetssikringssystemet og framlegge en revisjonsrapport for produsenten 4 4 I tillegg kan det tekniske kontrollorgan avlegge uanmeldte besøk hos produsenten Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorgan foreta eller få utført prøver for om nødvendig å kontrollere at kvalitetssikringssystemet fungerer korrekt Det tekniske kontrollorgan skal avlegge for produsenten en rapport om besøket og dersom det er foretatt en prøve en prøverapport Produsenten skal stille følgende til rådighet for de nasjonale myndigheter i minst ti år regnet fra siste produksjonsdato dokumentasjonen nevnt i nr 3 1 annet strekpunkt eventuelle endringsforslag som nevnt i nr 3 4 annet ledd og det tekniske kontrollorgans beslutninger og rapporter nevnt i nr 3 4 siste ledd samt i nr 4 3 og 4 4 Hver av de tekniske kontrollorganer skal gi de øvrige tekniske kontrollorganer alle nødvendige opplysninger om utstedte og tilbakekalte godkjennelser av kvalitetssikringssystemer 4 Modul E kvalitetssikring av produktet Denne modulen beskriver den framgangsmåten en produsent som oppfyller forpliktelsene i nr 2 skal følge for å påse og erklære at de eksplosive varene er i samsvar med typen beskrevet i EF typeprøvingssertifikatet Produsenten skal sette CE merket på hver eksplosiv vare og utstede en skriftlig samsvarserklæring Sammen med CE merket skal påføres identifikasjonssymbolet til det tekniske kontrollorgan som har ansvaret for kontrollen omtalt i nr 4 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssikringssystem for sluttinspeksjon og prøving av eksplosive varer som beskrevet i nr 3 Vedkommende er underlagt kontrollen omtalt i nr 4 Kvalitetssikringssystem 3 1 Produsenten skal sende en søknad om å få vurdert sitt kvalitetssikringssystem for eksplosive varer til et teknisk kontrollorgan etter eget valg Søknaden skal inneholde alle relevante opplysninger om den planlagte kategori eksplosive varer dokumentasjon om kvalitetssikringssystemet teknisk dokumentasjon om den vurderte typen samt kopi av EF typeprøvingssertifikatet 3 2 I henhold til kvalitetssikringssystemet skal hver eksplosiv vare undersøkes og egnede prøver som angitt i standarden e jfr forskriftens 11 eller tilsvarende prøver skal utføres for å kontrollere at den eksplosive varen er i samsvar med de gjeldende krav i denne forskrift Alle forhold krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til må dokumenteres på en systematisk og ordentlig måte i form av skriftlige forholdsregler framgangsmåter og instrukser Denne dokumentasjonen om kvalitetssikringssystemet skal muliggjøre en ensartet tolkning av programmer planer håndbøker og kvalitetsregistre Den skal bl a inneholde en hensiktsmessig beskrivelse av kvalitetsmål organisasjonsstruktur samt ledelsens plikter og myndighet med hensyn til produktenes kvalitet de undersøkelser og prøver som vil bli foretatt etter produksjonen hvordan det kontrolleres at kvalitetssikringssystemet virker på en effektiv måte kvalitetsregistre som f eks inspeksjonsrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om personalets kvalifikasjoner 3 3 Det tekniske kontrollorgan skal vurdere kvalitetssikringssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene i nr 3 2 Det skal anse kravene som oppfylt dersom kvalitetssikringssystemet etterkommer den harmoniserte standard på området Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring i å vurdere vedkommende produktteknologi Vurderingen skal innbefatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg Produsenten skal underrettes om avgjørelsen Meddelelsen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen 3 4 Produsenten skal påta seg å oppfylle sine forpliktelser i henhold til kvalitetssikringssystemet slik det er vurdert og opprettholde det på et

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg III. Minstekriterier som medlemsstatene skal ta hensyn til ved utpeking av tekniske kontrollorganer
  som berøres av prøveresultatene Organet skal råde over det nødvendige personale og ha det nødvendige utstyr for å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver i forbindelse med kontrollen på en tilfredsstillende måte Det skal også ha adgang til det nødvendige utstyr for å kunne foreta spesialkontroll Kontrollpersonalet skal ha god teknisk og faglig utdanning tilstrekkelig kjennskap til kravene for den kontroll det foretar og nødvendig erfaring med slike prøver nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater rapporter og uttalelser som viser resultatene av de utførte prøvene Kontrollpersonalets uavhengighet skal garanteres Lønnen til hver enkelt skal ikke være avhengig av antall prøver som utføres eller av resultatene av prøvene Organet skal tegne ansvarsforsikring med mindre erstatningsansvaret dekkes av staten i samsvar med nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvene Organets personale skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger organet mottar i forbindelse med oppgavene det utfører unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i staten der det utfører sin virksomhet som en følge av dette direktiv eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive