archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Vedlegg IV. Merking om samsvar
  veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om markedsføring av eksplosiver Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Forskrift om markedsføring av eksplosiver
  varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om markedsføring av eksplosiver Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser Kapittel 3 Materielle bestemmelser Kapittel 4 Samsvarsprosedyrer Kapittel 5 Bestemmelser om overføringer herunder

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1. Innledende bestemmelser
  for massedetonasjon Gjenstandene inneholder kun meget ufølsomme eksplosivstoffer og viser en neglisjerbar sannsynlighet for utilsiktet tenning eller detonasjonsoverføring Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse Konsekvenser kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker miljø eller materielle verdier Oppbevaring av eksplosive varer Oppbevaring av permanent karakter eller i et nærmere fastsatt tidsrom på samme sted Som oppbevaring etter denne forskrift regnes ikke plassering på arbeidssted av sprengstoff krutt og tennmidler utlevert til bruk når plasseringen skjer i samsvar med kravene i kapittel 3 i lov om eksplosive varer og i forskrift om eksplosive varer 12 3 Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker miljø eller materielle verdier Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og eller beregne risiko Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse 4 Tilsynsmyndighet Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og kommunestyret fører tilsyn etter denne forskrift og treffer vedtak etter denne forskrift 5 Klage Vedtak truffet av kommunestyret eller den kommunestyret delegerer myndighet til kan påklages til Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vedtak truffet av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan påklages til departementet 6 Pliktsubjekt Enhver som oppbevarer eksplosiv vare som omfattes av denne forskrift plikter å oppfylle kravene i denne 7 Dispensasjon Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan gi dispensasjon fra kravene i forskriften når særlige grunner foreligger 8 Straffeansvar forelegg tvangsfullbyrdelse m v Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kommer bestemmelser om straff forelegg og tvangsfullbyrdelse i kap 10 i lov om eksplosive varer til anvendelse Tillatelse og godkjenning kan tilbakekalles jf lov om eksplosive varer 7 9 Ikrafttredelse overgangsbestemmelser Denne forskrift trer i kraft 1 januar 2000 Fra samme tid oppheves

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
  som ammunisjon av enhver art som nevnt i lov om eksplosive varer 2 d Inntil 10 kg pyroteknisk vare som nevnt i lov om eksplosive varer 2 e Søknad om tillatelse etter første og annet ledd utformes og oversendes tilsynsmyndigheten i samsvar med gjeldende bestemmelser 11 Ansvarshavende Godkjenning av ansvarshavende etter lov om eksplosive varer 9 gis av myndighet som gir tillatelse til oppbevaring Godkjenning kan bare gis til personer med god vandel Det kreves politiattest som ikke skal være eldre enn 3 måneder 12 Kvalifikasjonskrav Personell som håndterer eksplosiv vare skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og skal ha opplæring blant annet om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker oppbevaring drift og vedlikehold Person som håndterer eksplosiv vare må være over 18 år 13 Dokumentasjon Enhver som oppbevarer eksplosiv vare skal til enhver tid kunne dokumentere at krav i lov og forskrifter og vilkår fastsatt av tilsynsmyndighetene er tilfredsstilt Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3. Krav til plassering og utforming av rom, bygning eller innretning
  2 4 n 1 3 k 22 2 n 1 3 D min 800 D min 400 D min 180 D min 8 D min 180 Sikkerhetsavstander og faktorer for faregruppe 1 2 Avstand i meter til Sykehus skole barnehage høyblokk og forsamlingslokaler Avstand i meter til Bolighus Avstand i meter til Offentlig vei kai jernbane o l Avstand i meter mellom magasiner med uten barrikade k 136 n 0 18 k 68 n 0 18 k 68 n 0 18 D min 400 D min 270 D min 135 D min 90 Sikkerhetsavstander og faktorer for faregruppe 1 3 Avstand i meter til Sykehus skole barnehage høyblokk og forsamlingslokaler Avstand i meter til Bolighus Avstand i meter til Offentlig vei kai jernbane o l Avstand i meter mellom magasiner med uten barrikade k 12 8 n 1 3 k 6 4 n 1 3 k 6 4 n 1 3 k 0 22 n 1 2 D min 240 D min 60 D min 60 D min 25 Sikkerhetsavstander for eksplosive varer i faregruppe 1 4 Sikkerhetsavstanden er 25 meter til nærmeste nabo for mengder opp til 10 tonn og 50 meter for mengder over 10 tonn Sikkerhetsavstander og faktorer for eksplosive varer i faregruppe 1 5 Ved oppbevaring skal sikkerhetsavstander og faktorer være de samme som for faregruppe 1 1 Se tabell for faregruppe 1 1 Sikkerhetsavstander og faktorer for eksplosive varer i faregruppe 1 6 Ved oppbevaring skal sikkerhetsavstander og faktorer være de samme som for faregruppe 1 2 Se tabell for faregruppe 1 2 Sikkerhetsavstander og faktorer for samlagring av ammoniumnitrat med andre eksplosive varer Ved slik oppbevaring skal tabellen for faregruppe 1 1 benyttes Mengden av ammoniumnitrat skal deles på to og legges til den øvrige eksplosivmengden Q total Q Q AN 2 hvor Q

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 4. Drift
  fra annen eksplosiv vare med mindre de eksplosive varene er forenlige jf forskrift om eksplosive varer av 22 mars 1977 2 5 Ved samlagring av flere faregrupper blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden 22 Defekt kassert eksplosiv vare Defekte kasserte eksplosive varer skal kontrolleres og merkes spesielt og ikke oppbevares unødig sammen med annen eksplosiv vare 23 Ombygging endring reparasjon av rom bygning eller innretning Før slikt arbeid igangsettes skal rom bygning eller innretning tømmes for eksplosive varer Dokumentasjonen skal oppdateres jf 13 24 Varslings og underretningsplikt Den som oppbevarer eksplosive varer skal ved brann eksplosjon eller innbrudd sende melding til Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og politiet Direktoratet skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse 25 Opphør avvikling Når rom bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare ikke lenger er i bruk skal utsteder av tillatelsen ha skriftlig melding om dette jf lov om eksplosive varer 7 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer
  arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om markedsføring av eksplosiver Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer
  Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-16.-des.-1999-nr.-1471-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive