archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Utslipp og miljø
  en evt slik tilbakeføring kan gjøres Utslippskrav Bioenergi gir varme drivstoff og elektrisitet ved omforming av ved planterester og annet organisk materiale Økt bruk av bioenergi kan være økonomisk lønnsomt og bra for miljøet når den erstatter energi fra fossile brensler Biobrensel er kretsløpbasert og bidrar derfor ikke til å øke faren for klimaendringer Når bruk av bioenergi erstatter fossile brensler bidrar det til å redusere utslippene av klimagasser For hver TWh varme fra fyringsolje vi erstatter med bioenergi vil vi redusere Norges samlede utslipp av klimagassen karbondioksid CO2 med en prosent Risikoen for klimaendringer representerer imidlertid bare en av flere miljømessige utfordringer knyttet til forbrenningsprosesser De lokale utslipp må også tas med i vurderingen når et nytt brensel skal innføres All bruk av energi har negative konsekvenser Første prioritet er derfor å sørge for at energibehovet er så lavt som praktisk og kostnadseffektivt mulig Følgende anbefalte krav gjelder for lokale utslipp for biobrenselanlegg mellom 20 kW og 500 kW Støv NO2 CO mg Nm3 mg Nm3 mg Nm3 200 Kilde SFT veiledning 95 13 Som en ser så er kravene små eller ingen for biobrenselanlegg Produsentene av utstyr har derfor naturlig nok lagt kravene som finnes i andre land til grunn for utslipp Det er også grunn til å tro at norsk regelverk på dette område etter hvert tilpasser seg EU direktiv For å få ned utslippene på et akseptabelt nivå handler det om å sørge for at det er vilkår for at hydrokarboner kan oksidere fullt ut til karbondioksid og vann Tilstreber en dette vil uønskede komponenter reduseres For å få forbrenningsligningen til å gå opp bør en ha et jevnt og homogent brensel med stor overflate pr vektenhet som doseres kontinuerlig inn i ildstedet som får tilstrekkelig med tilførsel av luft ikke for mye og innblandning av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Trepelletskaminer for bruk i bolig - Effekt opp til 15 kW
  og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i bolig Effekt opp til 15 kW Funksjonsbeskrivelse Trepelletsfyrte kaminer med vannvarming Oppstillingsvilkår Brenseloppbevaring Varmeregulering Røykavtrekk

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW
  Beholder bør ikke være større en ett års forbruk av brensel Når brenselsbeholder står utenfor fyrrom skal mateapparatets veggjennomføring ikke svekke veggens branntekniske egenskaper Sikkerhet mot tilbakebrann Kjelen skal ha følgende sikkerhetsanordninger Brenselsinnmatning skal være slik konstruert at det er 3 hindre for tilbakebrann ved bruk av åpen silo eller to hvis det er lukket brenselslager med tettsluttende lokk med lukkeanordning som stopper anlegget hvis lokket ikke er helt lukket Hver enkelt barriere skal normalt kunne stanse en brann i brenselinnmating eller forhindre at tilbakebrenning oppstår Alternativer kan være En separat vanntank på minimum 10 liter som er tilsluttet materrør med en slange fra vannkanna til en bivoks plugg som smelter ved en temperatur på 70 C Hvis det brukes to vannbaserte slokkesystem skal disse plasseres nærmest brenneren Fallsjakt fra skrue mot kjele slik at det ikke kan bli kontakt bakover Eventuelt skal skruen ha spjeld som stenger automatisk ved for høy temperatur Termoelement som bryter strøm på anlegg ved for høy temperatur Termoelement som løser ut separat vanntank til dyse i skrue Tvangsutmatning av brensel fra silo til kjele ved for høy temperatur Videre skal alle motorer ha sikkerhetsbryter motorvern som bryter alle faser slik at kjelen stopper ved eventuell utløsning Alle motorer skal også ha sikkerhetsbryter kontakt for enkel frakobling av eltilførsel plassert nært motor for bruk ved vedlikehold service Regulering Driftstermostaten regulerer mateskruen Brenselstilførselen skal forrigles med lufttilførselen slik at brenselstilførselen automatisk stopper ved svikt i lufttilførselen Det skal ikke være mulig med automatisk oppstart etter at anlegget er koblet ut av noen av sikkerhetssystemene Manuell oppstart skal bare kunne skje etter at samtlige sikkerhetssystemer er i funksjon igjen F eks vannbeholder fylt opp igjen Automatisk oppstart etter strømbrudd er bare tillatt hvis automatikken i anlegget først kontrollerer samtlige sikkerhetssystem Brennere Brenner kan være fast montert til kjelen med bolter hvis den kan feies og vedlikeholdes uten å demonteres Ellers bør den kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring på en enkel måte Brenneren skal ikke kunne startes hvis den ikke er fastmontert til kjelen Integrerte kjeler har forbrenningsdel og varmeoverføringsdel bygd som ett stykke Utslipp Følgende anbefalte krav gjelder for biobrenselanlegg mellom 20 kW og 500 kW Støv NO2 CO mg Nm3 mg Nm3 mg Nm3 200 Kilde SFT veiledning 95 13 Trykk og temperatur Kjelen skal ha en lettavleslig trykkmåler En driftstermostat skal styre driften normalt stilt på 80 C 2 C Når sikkerhetstermostaten er innstilt på en høyere temperatur enn 110 C gjelder forskrift om trykkpåkjent utstyr Det skal være en sikkerhetstermostat som stopper anlegget normalt ved oppnådd vanntemperatur 95 C 5 C Det må på vannsiden være montert sikkerhetsventiler slik at trykket kan avlastes ved for høy temperatur i kjelen Konstruksjon produksjon og kontroll av trykkpåkjente deler i et kjeleanlegg skal bygges i henhold til anerkjente normer Anlegg med lukket ekspansjonskar skal være utstyrt med sikkerhetsventiler plassert mellom kjele og ekspansjonskar nærmest mulig kjelen eventuelt på egen kjelestuss Ingen avstengning mellom kjele og sikkerhetsventiler Sikkerhetsventiler og ekspansjonskar skal være dimensjonert i samsvar med

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Varmesentraler > 60kW
  av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i bolig Effekt opp til 15 kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat 60kW Varmesentraler 60kW Generelt Oppstillingsvilkår Krav til fyrrom Tilførsel av forbrenningsluft Sikkerhetsutstyr Brennere

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/15/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets
  om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i bolig Effekt opp til 15 kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat 60kW Varmesentraler 60kW Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Tilsynsrapport Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 1 Bakgrunn
  mindre anlegg og anlegg i dagen Den enkelte objekteier er selv ansvarlig for å følge gjeldende lover og forskrifter denne temaveiledningen er ment å skulle gi innsikt i hvordan krav til brannsikkerhet innen kraftforsyningen kan innfris dvs hvordan kravene i de mest sentrale forskrifter kan innfris Temaveiledningen skiller mellom tiltak som skal gjennomføres der det henvises til aktuell lov og eller forskriftshjemmel og tiltak som bør gjennomføres som er forslag til tiltak og løsninger Enkelte tiltaks og løsningsforslag er eksemplifisert i skisser og bilder Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og verneutstyr 8 Restverdiredning 9 Definisjoner Vedlegg 1 Tilsyn sjekkliste for egenkontroll Vedlegg 2 Brann og rømningsplaner Vedlegg 3 Seksjonering Vedlegg 4 Dører Vedlegg 5 Jordingsstasjon Vedlegg 6 Sikring av el tavler og bryterceller Vedlegg 7 Nøddusj og dørholder Vedlegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/temaveiledning-kraftforsyningen/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 2 Krav- hjemmelsgrunnlag
  30 oktober 1998 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavpenningsanlegg FSL fastsatt 30 oktober 1998 Forskrift om elektrisk utstyr FEU fastsatt 15 aug 1995 Lov av 29 juni 1990 nr 50 om produksjon omforming overføring omsetning og fordeling av energi mm energiloven Forskrift av 7 desember 1990 nr 959 om produksjon omforming overføring omsetning fordeling og bruk av energi m m energilovforskriften Forskrift av 16 desember 2002 om beredskap i kraftforsyningen beredskapsforskriften Lov av 4 febr 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø aml Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen fastsatt 6 okt 1994 Lov av 14 juni 1985 nr 77 Plan og bygningslov pbl Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 1997 TEK Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften fastsatt 6 desember 1996 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/temaveiledning-kraftforsyningen/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 3 Forutsetninger
  trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 3 1 Generelt 3 2 Internkontroll 3 3 Organisering av brannvernarbeidet 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og verneutstyr 8 Restverdiredning 9 Definisjoner Vedlegg 1 Tilsyn sjekkliste for egenkontroll Vedlegg 2 Brann og rømningsplaner Vedlegg 3 Seksjonering Vedlegg 4 Dører Vedlegg 5 Jordingsstasjon Vedlegg 6 Sikring av el tavler

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/temaveiledning-kraftforsyningen/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive