archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 7 – 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak
  fremmes forslag til sikringsfelt iht beregnet sikkerhetsavstand for eksplosivenes faregruppe se avsnitt Sikkerhetsavstander eller utført risikoanalyse Sikringsfeltet skal tegnes inn på kart som leveres sammen med søknad om oppbevaring se figur 1 Båndlegging av areal rundt et lager Et eksplosivlager gir store begrensninger på aktiviteter innenfor sikringsfeltet Plassering av lager må derfor koordineres med øvrige planer reguleringer i kommunen Jf plan og bygningsloven av 14 juni 1985 Normalt arbeide i forbindelse med jord og skogbruk kan utføres inne i sikringsfeltet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak Båndlegging av areal rundt et lager 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7 12 Varslings og underretningsplikt 7 13 Opphør avvikling

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 7 – 3 Plassering av rom, bygning eller innretning
  kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning Sikkerhetsavstander og risikoanalyse av eksplosivlagre 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 4 Bygningstekniske forhold
  7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold Generelt Fysisk sikring av lager 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7 12 Varslings og underretningsplikt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 5 Elektriske installasjoner
  lynavledning vurderes Elektriske anlegg og utstyr skal være utført i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av DSB Områdeklassifisering Områdeklassifisering jf forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg De elektriske anlegg skal være i overensstemmelse med områdeklassifiseringen Statisk elektrisitet lynavleder jording Alle lager skal jordes Jordmotstand bør ikke være over 100 Ω ohm Der jordingsforholdene er gode bør en tilstrebe å få motstanden under 10 Ω I områder hvor lynnedslag ofte forekommer må system for lynavledning vurderes En gunstig plassering av lageret i terrenget kan erstatte system for lynavleder Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner Områdeklassifisering Statisk elektrisitet lynavleder jording 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7 12 Varslings og underretningsplikt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 6 Merking
  stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 7 Generelle krav til sikker drift
  med 250 kg som ikke har alarm skal kontrolleres hver dag Det kan eventuelt installeres alarm som for lager over 250 kg og da gjennomføre kontroll 1 gang pr uke Følgende bør kontrolleres ved daglig kontroll ukentlig kontroll Gjerde og port Yttervegger tak og gulv Dør med låser Lageret åpnes for å sjekke om noen av de eksplosive varene er fjernet av uvedkommende Følgende bør kontrolleres ved hovedkontroll Sikkerhetsavstander til boliger veier o l Vegetasjon rundt lageret At det ikke oppbevares eksplosive varer som er for gamle At det ikke oppbevares større mengde enn tillatelsen tilsier At det ikke oppbevares uvedkommende gjenstander i lageret Gjerde og port Lynavleder Barrikade dekningsvoll Yttervegger tak og gulv Måling av jordmotstand Dør med låser Innervegger kledning Brannslokningsapparat Elektriske installasjoner Innbruddsalarm Kopi av tillatelse til oppbevaring og driftsinstruks er oppslått inne i lageret Innehaver av tillatelsen er ansvarlig for at regelmessig kontroll utføres og skal påse at mangler utbedres Alle kontroller skal dokumenteres Instruks og dokumentasjon Drift av lageret skal foregå etter fastsatt instruks Instruksen bør være oppslått på et iøynefallende sted Kopi av tillatelsen tegninger journal for pålagte kontroller og eventuelle dokumenter fra aktuelle myndigheter må kunne forevises offentlig myndighet eller andre som av offentlig myndighet er bemyndiget til å utføre tjeneste vedrørende lageret jf brann og eksplosjonsvernloven 33 Det skal utarbeides en nødvernplan for oppbevaringen Denne skal inneholde planer for avsperring av farlig område og eventuell evakuering i tilfelle brann sabotasje o l se avsnitt Brannbekjempelse Telefon til brannvesen og politi skal stå på nødvernplanen Sikkerhetstiltak ved reparasjon eller utbedring av lageret Virksomheten skal utarbeide egne prosedyrer for ombygging endring av eksisterende lager Prosedyren må omfatte risikovurdering sikker jobb analyse av ombygging endring og dens innvirkning på anlegget forøvrig Når det foretas endringer eller reparasjoner av betydning for sikkerheten skal lageret kontrolleres for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 8 Føring av oversikt over beholdning
  med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 9 Samlagring av eksplosiv vare
  oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare Generelt Faregrupper Forenlighetsgrupper Oppbevaringsforenlighet Inndeling i branngrupper Brannbekjempelse 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive