archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 10 – 11 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare på brukssted
  det være behov for å bringe de eksplosive varene med til sprengningsstedet før klargjøring for lading er gjort I disse tilfellene vil det være behov for midlertidig plassering Dette kan være når avstander eller lignende til godkjent oppbevaringssted gjør det nødvendig å bringe varene med når man starter dagens arbeid I slike tilfeller kan de eksplosive varene plasseres på sprengningsstedet midlertidig uten særskilt godkjenning Plasseringen må i slike tilfeller foregå slik som anvist i denne paragrafs tredje ledd I praksis betyr dette at det stilles like strenge krav til sikker plassering som til oppbevaring i eksplosivforskriften kapittel 7 når det gjelder alle forhold med unntak av krav til selve bygningen alternativt containeren og oppbevaringstillatelse Til fjerde ledd Dersom det blir eksplosiv vare til overs etter lading må denne fraktes bort fra salva før denne sprenges Den kan da bringes til stedet for midlertidig plassering eller til godkjent oppbevaringssted Til femte ledd Det skal inngå i sprengningsplanen hvordan flyttingen av eksplosiv vare skal skje Det er ledelsen i virksomheten som er ansvarlig for at slik plan blir utarbeidet jf 10 7 Godkjent bruker er ansvarlig for at selve flyttingen av eksplosivene skjer betryggende og i henhold til planen Til sjette ledd Siste ledd er i tråd med internkontrollprinsippet jf spesielt internkontrollforskriften 5 annet ledd nr 6 Hvilke momenter som må inngå i risikoanalysen avhenger av risikoforholdene på stedet Det er et ubetinget krav om at det skal utføres risikoanalyse før midleritidig plassering av eksplosiv vare kan skje Det stilles også krav om risikoanalyse ved flytting på brukerstedet men dette kan likevel unnlates dersom flyttingen skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane Transport flytting av eksplosivene bort fra anleggsområdet skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 10 – 12 Boring
  ladninger slik at godkjent bruker kan ivareta alle nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre at slike ladninger medfører fare i det videre sprengningsarbeidet Alt nødvendig utstyr for å rette feil ved boring må være tilgjengelig for den som skal foreta sprengningen og det er derfor viktig å ha borutstyr tilgjengelig inntil boringen er kontrollert og godkjent av den godkjente bruker Til tredje ledd Bestemmelsen skal bl a sikre at ikke to hull blir liggende så nær hverandre at det oppstår lokal overlading når salva lades og sprenges Den skal videre sikre at eventuelle svakhetssoner blir oppdaget og registrert allerede ved boringen slik at sprengstoffmengden kan reguleres i henhold til bergartens beskaffenhet Ved pallsprengning er det dessuten særlig viktig at første hullrad er nøyaktig utført med hensyn til avstand til pallfront parallellitet dybde og kartlegging av svakhetssoner Det anbefales derfor at virksomheten har rutiner på at første rast blir målt opp Til fjerde ledd Dersom gjenstående ladninger oppdages og ladningen ikke kan fjernes på sikker måte er det viktig at borehullene settes slik at hullet som inneholder eller som kan inneholde ladninger ikke påbores Til femte ledd Ingen kommentarer Til sjette ledd Når annen person enn godkjent bruker foretar boringen bør arbeidet legges opp slik at det foreligger nøyaktige planer som følges av boreren Det må være klart merket beskrevet og forklart hvor og hvordan boringen skal utføres Når problem oppstår eller det må gjøres avvik fra planene må dette klareres rapporteres I tillegg til merking av hull som passerer svakheter bør godkjent bruker få muntlig orientering fra boreren Det skal også gis skriftlig rapport som beskriver alle avvik som har oppstått under boringen Det er spesielt viktig at borer måler borehullsavvik ved usikkerhet om boringen har foregått som planlagt Dette må skje før lading foretas Startside Table of contents Brann og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 10 – 13 Lading og sprengning
  umiddelbart og så snart godkjent bruker har forvisset seg om at sprengningen kan foregå på en sikker måte Unntaksvis kan det være behov for å la salven bli stående ferdig ladet og det er da et ubetinget krav i henhold til tredje ledd om at salven skal være bevoktet Kravet gjelder inntil sprengningen finner sted dvs også på natten dersom salven blir stående til neste dag eller utover dette Avsperringstiltak vil være aktuelle dersom bevoktningen ikke gir tilfredsstillende trygghet for at personer ikke vil kunne bevege seg inn i området Dersom salven blir stående i beferdet område vil det ofte være aktuelt å avsperre området i tillegg til vakthold på stedet Det skal dokumenteres hvordan kravet om bevoktning eventuelt også avsperring skal ivaretas Virksomheten er ansvarlig for at planer for at dette kan gjennomføres på en sikker måte blir utarbeidet Til fjerde ledd Salva skal som hovedregel avfyres straks alle forhold ved lading og sikkerhet for omgivelsene er kontrollert slik at sprengning kan foregå på sikker måte Til femte ledd Den med sprengningsfaglig kompetanse som har deltatt i planlegging av sprengningsarbeidet må være fysisk til stede når salva lades og sprenges Vedkommende må ikke nødvendigvis selv utføre alt arbeidet men har plikt til å påse at alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til planene jf også 10 7 og 10 8 Til sjette ledd Tennere fra forskjellige produsenter kan ha forskjellig tennstrøm eller forsinkertid mellom intervallene slik at ikke alle tennerne i salva går av som forutsatt Det er derfor ikke tillatt å bruke tennere fra forskjellige produsenter i samme salve Til sjuende ledd Ingen kommentarer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 10 – 14 Forsagere - Ikke omsatt eksplosiv vare
  det oppdages forsagere sprengstoff som ikke har detonert ved sprengning etter avfyring av salva er det viktig at godkjent bruker straks varsler alle som har eller får befatning med sprengningsarbeidet Til tredje ledd Eventuelle forsagere må håndteres på en sikker måte og uskadeliggjøres Det må gjøres en risikovurdering og utarbeides plan for hvordan man skal utføre dette arbeidet i det oppståtte tilfellet Dersom det står sprengstoff igjen i ett eller flere borhull kan sprengstoffet forsøkes fjernet på en av de følgende måtene spyle ut sprengstoffet med vann maks vanntrykk 6 bar Det er ikke tillatt å bruke luft plassere ny tennpatron i kontakt med det udetonerte sprengstoffet bore hull nær det udetonerte hullet men ikke nærmere enn 1 m Her må man være sikker på hvordan hullet går Hvis det er avvik fra det planlagte er det lett å bore i det gjenstående hullet noe som kan medføre detonasjon Knøler i sålen eller lignende kan ofte være tegn på at deler av hull ikke har detonert Det må derfor ikke bores eller pigges i disse før man er sikker på at de ikke inneholder sprengstoff Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Innledning 10 1 Virkeområdet for dette kapittelet 10 2 Generelle krav til bruk 10 3 Godkjenning av bruker 10 4 Sprengningssertifikat klasse A Skytebas 10 5 Sprengningssertifikat kl B 10 6 Sprengningssertifikat kl C 10 7 Plikt til å ivareta sikkerhet 10 8 Godkjent brukers plikter 10 9 Vern mot skade på omgivelsene 10 10 Informasjon og varsling 10 11 Midlertidig plassering og flytting av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/15/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 10 – 15 Melding om avvik, uhell og ulykker
  nevnte instanser umiddelbart etter at uhellet ulykken inntraff Til annet ledd Uhell og ulykker som nevnt i første ledd skal også rapporteres skriftlig til DBE I tillegg skal det rapporteres skriftlig også om tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell Rapport med beskrivelse av omstendighetene rundt og om mulig også årsaken til at uhellet ulykken eller tilløpet til hendelsen som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell må sendes DBE så snart det praktisk lar seg gjøre Til tredje ledd Dersom sprengningen viser at det kan foreligge feil på sprengstoff eller tennere må det snarest rapporteres til DBE om alle relevante opplysninger som bl a leverandør produkttype og godkjenningsnummer eventuelt om produktet er CE merket og identifikasjonsnummer for dette Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Innledning 10 1 Virkeområdet for dette kapittelet 10 2 Generelle krav til bruk 10 3 Godkjenning av bruker 10 4 Sprengningssertifikat klasse A

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/16/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 1: Eksempel på momenter som bør inngå i en sprengningsplan
  og skilter 3 A Hvor skal sprengstoff og tennmidler plasseres på sprengningsstedet før ladingen tar til Eksplosivforskriften 10 11 B Hvordan forflytte sprengstoffet på anleggsområdet sprengningsstedet C Hvordan og når transporteres sprengstoffet til sprengningsstedet D Hvordan få ubrukt sprengstoff til godkjent oppbevaringssted 4 A Hvordan varsle myndigheter og eier bruker av installasjoner Eksplosivforskriften 10 15 B Skal politiet varsles C Skal kraftlaget varsles D Skal Vegvesenet eller NSB varsles E Er det eiere brukere av andre installasjoner for eksempel Telenor som må varsles 5 A Hvordan er fjellet som skal sprenges Eksplosivforskriften 10 7 B Hvilke bergart hvordan er borbarhet og sprengbarhet C Er det synlige svakhetssoner og lagdeling D Er det løsmasseoverdekning og hvordan denne skal fjernes 6 A Hva er størrelsen på salva i fm3 Skal være en følge av risikovurderingen 7 A Hvilke borutrustning skal brukes Eksplosivforskriften 10 7 B Hva er hulldimensjonen krav til borhullavvik ansettnøyaktighet og kast hullhelning C Hvilke forsetning hullavstand og underboring planlegges D Hvilke type fordemming lengde og gradering 8 A Hvilke sprengstofftype r skal brukes Eksplosivforskriften 10 7 B Hva blir totalt sprengstofforbruk i kg spesifikt sprengstofforbruk i kg fm3 C Er det påvist svakhetssoner i fjellet 9 A Hvilke tennmidler skal brukes Eksplosivforskriften 10 7 B Hvordan nummereres salva C Hvis el tennere brukes hvor stor er total motstand og hvilke tennapparat og ohm meter skal brukes 10 A Utstyr som må være tilgjengelig i forbindelse med lading av salva Eksplosivforskriften 10 7 B Hvilket utstyr trengs for å kontrollere at borhullene er åpne og boret i følge plan C Type ladeapparat og utstyr for å sette ned tennpatron 11 A Avviksbehandling og utforming av borrapport og salverapport IK forskriften 5 Eksplosivforskriften 10 13 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/17/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskriftens kapittel 10, bruk
  4 Sprengningssertifikat klasse A Skytebas 10 5 Sprengningssertifikat kl B 10 6 Sprengningssertifikat kl C 10 7 Plikt til å ivareta sikkerhet 10 8 Godkjent brukers plikter 10 9 Vern mot skade på omgivelsene 10 10 Informasjon og varsling 10 11 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare på brukssted 10 12 Boring 10 13 Lading og sprengning 10 14 Forsagere Ikke omsatt eksplosiv vare 10 15 Melding om avvik

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Innledning
  er i denne forbindelse spesielt tenkt på handlende og tilsynsmyndigheter Utførlig informasjon finnes forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26 juni 2002 heretter betegnet forskriften Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive