archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Til § 6
  til tidligere sikkerhetsrapport og underrette om endringene Til nr 2 Det er ikke satt noen absolutt frist for når nye virksomheter skal sende melding Med begrepet rimelig tid menes at det skal sendes melding så snart virksomheten har oversikt over de opplysningene som skal inngå i meldingen Hensynet bak bestemmelsen er å gi myndighetene tilstrekkelig tid til å vurdere risikoen ved virksomheten bl a om det foreligger fare for dominoeffekt Til nr 3 Under bokstav b c og e nyttes formuleringen betydelig endring Det vil si endringer som har betydning for sannsynligheten for at en storulykke skal inntreffe eller om konsekvensen av en storulykke er betydelig og skal meldes Mindre endringer som bare i liten grad endrer risikoen kan innarbeides når dokumentasjonen av annen årsak skal oppdateres Det er også ønskelig at virksomheten sender melding om navneendringer ved virksomheten Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Veiledning til Storulykkeforskriften

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Til § 7
  alle sine planer uansett hvilke regelverk disse er utarbeidet i henhold til Det er ikke krav om at planene kun skal gjelde storulykke Se også vedlegg III og veiledning til dette Dokumentasjonen skal ikke sendes tilsynsmyndighetene men stilles til rådighet ved forespørsel Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 8
  som kan ha betydning for vurdering av om det foreligger fare for dominoeffekt skal revidert informasjon innsendes se 6 nr 3 og 10 Til nr 2a Dersom det er fattet vedtak om at det foreligger fare for dominoeffekt skal virksomhetene gjensidig utveksle relevante opplysninger og nødvendig dokumentasjon Hensikten er at virksomhetene skal samordne tiltakene for å redusere fare for dominoeffekt og begrense konsekvensene hvis ulykke med dominoeffekt likevel inntreffer Sentrale dokumenter som bør utveksles er risikoanalyser som omfatter risiko både for mennesker og miljø eller tilsvarende informasjon sikkerhetsrapport og beredskapsplan erfaringer fra øvelser informasjon om tilløp til ulykker Virksomhetene må sørge for at informasjonen oppdateres og formidles på nytt dersom det skjer endringer av betydning for risiko Dette gjelder også oppdaterte varslingsplaner Utveksling av relevante opplysninger må kunne dokumenteres Samordningen av tiltak bør fremkomme i meldinger sikkerhetsrapporter beredskapsplaner og tilsvarende dokumentasjon Det bør gjennomføres felles øvelser Til nr 2b I tillegg til krav til rapportpliktige virksomheter som er gitt i 12 og vedlegg V skal virksomhetene tilstrebe og utarbeide felles informasjonsmateriell Det må sikres entydig informasjon til befolkningen om hvordan den skal forholde seg ved en eventuell storulykke Dette kan f eks gjøres ved å samle all informasjon om forholdsregler ved en storulykke i en kortfattet felles brosjyre Dette kan være ett ark som innstikk til den mer utfyllende virksomhets spesifikke informasjon Hvis virksomhetene velger å lage eget informasjonsmateriell må det sikres at informasjon om forholdsregler ved ulykke ikke er motstridende til nabovirksomheten e s informasjon Dette er viktig for å sikre at det ikke oppstår tvil om hvordan befolkningen skal opptre Til nr 2c I tillegg til kravene i 11 nr 6 må dominovirksomheter også informere relevante offentlige myndigheter om hvilke scenarier som kan innebære dominoeffekt hvilke konsekvenser som totalt kan forventes Hensikten er å gi lokale myndigheter tilstrekkelig

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 9
  mengder Det er verdt å merke seg at et farlig kjemikalie som finnes i en del av virksomheten f eks en spesiell installasjon kan kvalifisere for en mindre omfattende sikkerhetsrapport selv om det samme farlige kjemikaliet et annet sted i virksomheten ikke gjør det Forutsetningen for en mindre omfattende sikkerhetsrapport er at den enkelte virksomhet sender begrunnet søknad og at søknaden er imøtekommet Søknad Virksomheten må sende søknad om å utarbeide en mindre omfattende sikkerhetsrapport til Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften v DSB Søknaden må sendes i god tid innen fristen for innsendelse av sikkerhetsrapport eller revidert sikkerhetsrapport Søknaden skal omfatte følgende navn eller firmanavn og fullstendig adresse på virksomheten virksomhetens postadresse hvis denne er forskjellig fra punkt a navnet eller stillingen på virksomhetens leder hvis dette er forskjellig fra a en generell beskrivelse av virksomhetens aktiviteter og en spesifikk informasjon om installasjonen det søkes for virksomhetens nærmiljø i den grad det er relevant for søknaden beskrivelse av det farlige kjemikalie som det søkes for liste over farlige kjemikalier inkludert følgende identifikasjon av farlige kjemikalier herunder kjemikalienavn CAS nummer navn i henhold til IUPAC nomenklatur klassifisering i henhold til kriteriene i forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier den maksimale mengde farlige kjemikalier som finnes eller som sannsynligvis kan finnes i virksomheten fysiske kjemiske toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper samt testresultater der dette er relevant fysisk og kjemisk reaksjon under normale bruksforhold og under påregnelige ulykkesforhold bakgrunnen for søknaden og dokumentasjonen på at kjemikaliet forekommer i en tilstand som ikke kan forårsake storulykke hvilken informasjon virksomheten søker om å få utelate i sikkerhetsrapporten En eventuell aksept for mindre omfattende sikkerhetsrapport i henhold til 9 nr 6 vil kun gjelde en begrensning av informasjonen som kreves i sikkerhetsrapporten Aksepten fritar ikke virksomheten fra andre forpliktelser i forskriften Det bør fremgå av den mindre omfattende sikkerhetsrapporten at denne er utarbeidet i henhold til vedtak med hjemmel i 9 nr 6 Eksemplene nedenfor viser mulige kriterier for innvilgning av søknad om forenklet sikkerhetsrapport Kjemikalier i fast form som under normale forhold og unormale forhold som med rimelighet kan forutses ikke kan gi risiko for storulykker uansett om ulykken inntreffer når det farlige kjemikaliet forekommer i fast form eller som energi At visse kjemikaliers fysiske form innvirker på deres mulighet til å forårsake storulykker er ivaretatt i forskriften Også andre faktorer som f eks partikkelstørrelse vil kunne ha betydning for muligheten til påvirkning av miljøet Kjemikalier som er pakket og oppbevart på en slik måte og i slike mengder at det maksimale mulige utslipp ikke under noen omstendigheter medfører risiko for storulykker Dette kriterium gjelder bare hvis de mengder som tas ut av et lager til enhver tid ikke er tilstrekkelige til å medføre risiko for storulykker Dette kriterium kan gjelde et lager av beholdere av en slik størrelse og konstruksjon og med innhold slik at utslipp fra et lite antall beholdere ikke i seg selv medfører risiko for storulykker Det må heller ikke ha noen innvirkning på andre beholdere forutsatt at ikke noe ytre påvirkning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 11
  4 Beredskapsplanene skal gjennomgås utprøves og om nødvendig ajourføres Personellet må få informasjon og nødvendig opplæring for å kunne gjennomføre planen se vedlegg III nr 3 1 og 3 5 og vedlegg IV nr 6 Det er viktig at alle deler av planen er utprøvd for å sikre at planene er hensiktsmessige og tilpasset aktuelle nød og ulykkessituasjoner Dette innebærer at alle punkter i vedlegg IV bør gjennomgås Øvelser er en god og ofte den eneste test på om kritiske områder i beredskapsplanen virker Øvelsene bør bl a inkludere alarmering evakuering registrering av personell kommunikasjon samband mønstring av innsatspersonell bekjempning normalisering og eventuell sanering Utprøving av planene bør også inkludere samøvelser med eksterne etater se Til nr 6 nedenfor og eventuelle nabovirksomheter slik at en sikrer at interne og eksterne planer er i overensstemmelse og at ansvarsforholdene er klare Samøvelsene bør gjennomføres for relevante storulykkescenarier Bakgrunnen for en revisjon av beredskapsplanen kan være endringer i virksomheten ny kunnskap og nye erfaringer om beredskap og håndtering av hendelser Det bør være rutiner for regelmessig oppdatering av bl a varslingslister for å sikre at disse til enhver tid er à jour Det angitte tidsintervallet for utprøving revisjon og oppdatering 3 år er minimumskrav og det anbefales kortere tidsintervall enn dette Normalt vil det f eks være behov for hyppigere øvelser Dersom beredskapsplaner endres bør de testes på nytt Til nr 5 Ingen utfyllende kommentarer Til nr 6 Eksterne beredskapsplaner skal sikre en forsvarlig og hensiktsmessig involvering av de offentlige beredskapsressursene som f eks brannvesen helsetjeneste AMK sykehus politi sivilforsvar interkommunale utvalg mot akutt forurensning IUA kommunen Virksomhetens og myndighetenes beredskapsplanverk bør samordnes Eksempler på relevante opplysninger fra virksomheten kan være beredskapsplan risikoanalyse og eller sikkerhetsrapport Informasjonen bør tilpasses det behovet den enkelte myndighet instans har slik at det ikke oversendes unødvendig informasjon

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 12
  hensyn til at mange kan bli berørt selv om allmennheten ikke vil være i direkte fare Forskriften stiller ikke krav til hvilken form informasjonen skal ha jf formuleringen mest hensiktsmessige form Hvordan informasjonen skal gis må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i samråd med nødetatene og kommunale myndigheter Faguttrykk som ikke er allment kjent i befolkningen bør unngås Bruk av illustrasjoner for å synliggjøre risiko fareavstander og mulige konsekvenser anbefales Undersøkelser har vist at informasjon som kort og presist beskriver hvordan befolkningen skal forholde seg i en nødsituasjon blir tatt vare på og husket Det kan derfor være hensiktsmessig å dele informasjonen i to Samle alle forholdsregler ved en storulykke i en kortfattet brosjyre gjerne på ett laminert ark En mer utfyllende informasjon om virksomheten jf øvrige punkter i vedlegg V Eksempler på momenter som bør tas med under forholdsregler ved en storulykke er varslingssignaler og eller hvordan befolkningen vil bli varslet hvordan forholde seg ved varsel om man er ute eller befinner seg inne eventuelt kort beskrivelse av hvilke kjemikalier som representerer risiko og hvilke konsekvenser som kan forventes på mennesker og miljø På forsiden av informasjonsmaterialet bør det klart fremgå at det inneholder viktige opplysninger til befolkningen i tilfelle en storulykke Bruk av bilder som ufarliggjør virksomheten kan derfor virke mot sin hensikt da dette kan oppfattes som reklame og dermed bli kastet uten at det er lest I tillegg til trykt materiell kan det være hensiktsmessig å gjennomføre nabomøter hvor befolkningen inviteres til virksomheten Befolkningen har da mulighet til å stille spørsmål direkte Slike møter kan også tilpasses spesielle målgrupper med særskilte behov for informasjon Når det gjelder distribusjon utover de fastsatte minimumskravene kan det være en fordel å samarbeide med kommunen Mange kommuner sender ut informasjonsmateriell om kommunens tjenester til nye innbyggere Virksomhetens materiell om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 13
  på habitater i vann som omfatter minst 10 km av en elv kanal eller bekk minst 1 hektar av en innsjø eller dam minst 2 hektar av et delta minst 2 hektar av en kystsone eller åpent hav betydelige skader på vannførende sjikt eller grunnvann som omfatter minst 1 hektar materielle skader innen virksomheten på minst 2 millioner euro materielle skader utenfor virksomheten på minst 0 5 millioner euro enhver ulykke i direkte tilknytning til et farlig kjemikalie som er opphav til virkninger utenfor Norges territorium Ulykker og nestenulykker som myndighetene og eller virksomhetene anser for å være av særskilt teknisk interesse med henblikk på forebygging og begrensning av konsekvenser av storulykker men som ikke oppfyller kriteriene ovenfor bør meddeles myndighetene Når en storulykke inntreffer pålegges virksomheten etter 13 å ta kontakt med tilsynsmyndighetene i tre faser Fase 1 Umiddelbar underretning om ulykke I bestemmelsens første ledd kreves det at tilsynsmyndighetene skal underrettes så snart som praktisk mulig Etter at innsatsstyrkene er alarmert og når det er rimelig klart at den uønskede hendelsen kan få et format som kan karakteriseres som storulykke skal underretningen skje Denne første underretningen behøver ikke å inneholde detaljer om hva som holder på å utvikle seg Rutiner for denne første underretningen skal være innarbeidet i beredskapsplanene etter 11 Etablerte rutiner for dette innebærer underretning på følgende telefonnummer Statens forurensningstilsyn Telefon 33 03 48 00 Arbeidstilsynet Telefon til det aktuelle regionskontor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Telefon 33 41 25 00 Petroleumstilsynet Telefon 51 87 60 50 Underretning til tilsynsmyndighetene i denne første fasen har som siktemål å informere myndighetene om ulykkens beskaffenhet antatt omfang og mulige konsekvenser Fase 2 Melding om ulykke Virksomheten skal gi tilsynsmyndighetene ytterligere informasjon i form av en melding som skal redegjøre for ulykken så snart virksomheten har fått bedre oversikt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 14
  fra og bare dersom det i tillegg foreligger særlige grunner Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Veiledning til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive