archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Til § 16
  Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Veiledning til Storulykkeforskriften Til 1 Til 2 Til 3 Til 4 Til 5 Til 6 Til 7 Til 8 Til 9 Til 10 Til 11 Til 12 Til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/16/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Veiledning til Storulykkeforskriften
  Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Veiledning til Storulykkeforskriften Til 1 Til 2 Til 3 Til 4 Til 5 Til 6 Til 7 Til 8 Til 9 Til 10 Til 11 Til 12 Til 13 Til 14 Til 15

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forord
  kan omsettes i Norge Forskriften er begrenset til å omfatte konstruksjon produksjon periodisk kontroll og markedsføring Den retter seg derfor mot eiere brukere produsenter importører leverandører forhand lere og verksteder for periodisk kontroll I forskriften er det fastsatt samsvars og sertifiseringsprosedyrer som forutset ter bruk av tekniske kontrollorganer Man behøver ikke benytte et norsk teknisk kontroll organ men kan velge blant tekniske kon trollorganer innenfor EØS området Et norsk teknisk kontrollorgan er imidlertid bundet av bestemmelsene i denne forskrift Andre land i EØS området vil ha tilsvarende bestemmelser for sine tekniske kontrollorganer Direktoratet for brann og eksplosjonsvern vurderer om et teknisk kontrollorgan oppfyller de fastsatte kriterier og gir eventuell anbefaling Arbeids og administrasjonsdepartementet utpeker deretter de tekniske kontrollorganer i Norge Når det gjelder tekniske kontrollorganer i andre land i EØS området utpekes disse av vedkommende lands myndighet Utpekte tekniske kontrollorganer skal meldes EFTA EU i tråd med EØS avtalen slik at internasjonal aksept oppnås Det vises for øvrig til lov av 16 juli 1994 nr 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvars vurderinger etter EØS avtalen I forskriften er det også omtalt brukerinspektorat Brukerinspektorat er foretak som er utpekt av Arbeids og administrasjonsdepartementet Opplysninger om hvilke tekniske kontrollorgan og brukerinspektorat som finnes i Norge kan fås ved henvendelse til Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Dette dokument inneholder både forskriften og veiledningen til forskriften Forskriften er skrevet med normal skrift og veiledningsteksten er skrevet i kursiv Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften Det er ikke funnet behov for å gi kommentarer til samtlige paragrafer og vedlegg Veiledningen representerer ikke et formelt forskriftsverk i forvaltningslovens forstand Løsninger som avviker fra veiledningen vil derfor kunne benyttes forutsatt at den avvikende løsningen ivaretar sikkerhetsmålsettingen i forskriften Kommisjonens blå bok Guide to the Implementation of

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods
  annet ledd lov av 11 juni 1993 nr 100 om anlegg og drift av jernbane herunder sporvei tunnelbane og forstadsbane m m 5 annet ledd 11 første ledd 12 første ledd 13 og 13 a Jfr delegasjon til Kommunal og regionaldepartementet ved kgl res av 7 juni 1996 nr 532 Jfr EØS komiteens beslutning 4 februar 2000 om endring i EØS avtalens vedlegg XIII Rådsdirektiv 99 36 EF Kommisjonsdirektiv 2001 2 EC Kommisjonsdirektiv 2001 107 EF Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1 - Innledende bestemmelser
  84 525 EØF om sømløse gassflasker av stål 84 526 EØF om sømløse gassflasker av ulegert og legert aluminium eller 84 527 EØF om sveisede gassflasker av legert stål merking merking som viser at transportbeholder som tillates merket med har blitt konstruert og produsert i samsvar med forskriften ADR Den til enhver gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods inngått i Geneve den 30 september 1957 Beholder Gassbeholdere herunder gassflasker sylindere trykkfat beholdere for dypkjølte gasser og flaskebatterier som brukes til transport av stoffer i klasse 2 Tilbehør herunder ventiler og rør som kan komme i kontakt med det farlige godset Brukerinspektorat Organ autorisert av tilsynsmyndighet som har til oppgave å gjennomføre periodisk kontroll av transportbeholdere eller deler av fornyet samsvarsvurdering vedlegg 4 del 2 pkt 5 av beholdere etter forskriften Farlig gods varer definert i de til enhver tid gjeldende rekommandasjoner fra de Forente Nasjoner om transport av farlig gods slik det fremkommer i dokument ST SG AC 10 1 Klasse Systematisk inndeling av farlig gods Landtransportforskriften Forskrift av 8 mai 2001 om transport av farlig gods på veg og jernbane RID Den til enhver tid gjeldende utgave av det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane finnes som bilag 1 til vedlegg B i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport COTIF Tank Tanker herunder faste tanker løstanker tankcontainere tanker til jernbanetankvogner tanker eller beholdere til batterikjøretøy og batterivogner som brukes til transport av farlig gods Tilbehør herunder ventiler og rør som kan komme i kontakt med det farlige godset Teknisk kontrollorgan Organ som er utpekt av Arbeids og administrasjonsdepartementet til å gjennomføre samsvarsvurderinger fornyet samsvarsvurdering periodisk kontroll godkjenner kvalitetssystemer eller overvåker etter forskriften Transportbeholder Fellesbetegnelse for beholder og tank Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2 - Samsvarsvurdering og kontroll
  i henhold til 6 blir merket med P og ID nummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for samsvarsvurderingen 7 Fornyet samsvarsvurdering av eksisterende transportbeholdere Eier skal sørge for at eksisterende transportbeholdere som omfattes av forskriften blir samsvarsvurdert etter vedlegg 4 del 2 Dette gjelder allikevel ikke gassbeholdere merket med eller eksisterende transportbeholdere som kun skal brukes nasjonalt Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan kreve at det foretas fornyet samsvarsvurdering av transportbeholdere dersom det foreligger særlige grunner for dette Veiledning til 7 Fornyet samsvarsvurdering skal foretas av et teknisk kontrollorgan men deler av samsvarvurderingen kan utføres av et brukerinspektorat vedlegg 4 del 2 punkt 5 Transportbeholdere som gjennomgår fornyet samsvarsvurdering etter 7 blir merket med P og ID nummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for den fornyede samsvarsvurderingen Transportbeholdere som er tatt i bruk før 1 juli 2003 trenger ikke å gjennomgå fornyet samsvarsvurdering men disse vil da ikke bli P merket og er dermed ikke sikret fri markedsadgang til EØS området 8 Periodisk kontroll og fortsatt bruk Eier eller dennes representant i EØS området skal sørge for at eksisterende transportbeholdere samt gassbeholdere merket med som er beregnet for stoffer i klasse 2 stabilisert hydrogencyanid UN 1051 i klasse 6 1 og vannfri hydrogenfluorid UN 1052 og flussyre UN 1790 i klasse 8 gjennomgår periodisk kontroll i henhold til vedlegg 4 del 3 modul 1 eller 2 Periodisk kontroll av tanker skal utføres av et teknisk kontrollorgan eller et brukerinspektorat Dersom kontrollen utføres av et brukerinspektorat skal modul 2 følges Veiledning til 8 Det er viktig å merke seg forskjellen på transportbeholdere tanker og beholdere se 4 som inneholder definisjoner av disse Teknisk kontrollorgan kan benytte modul 1 ved periodisk kontroll av transportbeholdere Brukerinspektorat kan benytte modul 1 ved periodisk kontroll av beholdere men skal følge modul

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3 - Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat
  samsvarsvurdering etter 6 fornyet samsvarsvurdering etter 7 og senere ved periodisk kontroll etter 8 Foretak som ønsker å produsere transportbeholdere som omtalt i 2 eller ønsker å drive periodisk kontroll etter 8 i denne forskriften skal være godkjent av et teknisk kontrollorgan Produksjon av transportbeholdere etter 6 kan også foregå ved at foretaket lar et teknisk kontrollorgan ta hånd om kvalitetssikringen som et prosjekt ved hver enkelt produksjon 10 Tilbaketrekking Arbeids og administrasjonsdepartementet skal trekke utpekingen av et teknisk kontrollorgan eller brukerinspektorat tilbake dersom disse ikke lenger oppfyller kravene i denne forskriften Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat 9 Teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat 10 Tilbaketrekking Kapittel 4 Merking

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 4 - Merking
  Transportbeholdere som har gjennomgått periodisk kontroll i henhold til 8 skal merkes med identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan eller brukerinspektorat som har gjennomført den periodiske kontrollen Gassbeholdere merket med skal ved førstegangs periodisk kontroll også merkes med Veiledning til 12 Dersom eier eiers representant eller bruker har utført den periodiske kontrollen skal transportbeholderen merkes med identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som har godkjent foretakets kvalitetssikringssystem 13 Merkingens utførelse og villedende merking All merking etter denne forskrift skal være godt synlig varig og må ikke kunne fjernes Det er ikke tillatt å utstyre trykkpåkjent utstyr og enheter med merking som kan virke villedende med hensyn til merkingens betydning og utforming Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive