archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn
  kommunale brannmyndigheters plikter Kap 7 Brannsyn i særskilte brannobjekter Kap 8 Kommunal myndighet vedr boliger andre bygninger arrangementer m v Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Veiledning til forskrift 5. juli 1990 nr. 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn
  krav til særskilte brannobjekter Kap 5 Spesielle tekniske krav til boliger Kap 6 Kommunens og de kommunale brannmyndigheters plikter Kap 7 Brannsyn i særskilte brannobjekter Kap 8 Kommunal myndighet vedr boliger andre bygninger arrangementer m v Vedlegg 1 A Vedlegg 1 B Vedlegg 2 A Vedlegg 2 B Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedlegg 12 Vedlegg 13 Vedlegg 14 Vedlegg 15 Veiledning for registrering av særskilte brannobjekter Vedlegg 16 Brannsyn i forsvarets bygninger anlegg opplag m v Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Organisering og drift i særskilte brannobjekter Kap 3 Generelle tekniske krav Kap 4 Spesielle tekniske krav til særskilte brannobjekter Kap 5 Spesielle tekniske krav til boliger Kap 6 Kommunens og de kommunale brannmyndigheters plikter Kap 7 Brannsyn i særskilte

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-5.-juli-1990-nr.-546-om-brannforebyggende-tiltak-og-brannsyn/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om organisering mm. av brannvesen
  og brannsyn pr 10 000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser Kap 4 Organisering av beredskap og innsats 4 1 Samarbeid Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen Der et tettsted er felles for flere kommuner skal disse samarbeide om beredskapen i dette tettstedet 4 2 Bistand Kommunen eller brannvernregionen skal ut over eventuelle samarbeidsavtaler inngå avtaler som legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann og ulykkessituasjon med nabobrannvesen industrivern flyplass og havariberedskap sivilforsvar Forsvaret m v der slike styrker finnes Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand 4 3 Reservestyrker Kommunen skal opprette egne reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter 4 1 og 4 2 4 4 Utskriving Brannsjefen har plikt til når tilfredsstillende beredskap ikke kan oppnås på annen måte å skrive ut personell til tjeneste i brannvesenet jf lov om brannvern m v 8 Slik utskriving skal gjøres for et begrenset tidsrom Utskrevet personell plikter å innrette seg etter de instrukser som fastsettes for å sikre tilfredsstillende løsning av brannvesenets lovpålagte oppgaver 4 5 Nødmeldingsmottak Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles alarmsentral brann Alarmsentralen skal til enhver tid kunne ta imot meldinger om branner og andre ulykker fra hele regionen den dekker Sentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være utrustet slik at melding blir forsvarlig mottatt og registrert og ved behov samordnet med øvrige nødetater 4 6 Utkalling av innsatsstyrke og etablering av samband Alarmsentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og for alarmering av brannsjef eller overordnet vakt Personell som ikke oppholder seg på brannstasjon skal alarmeres over personsøker eller tilsvarende Alarmsentralen skal til enhver tid kunne opprette direkte forbindelse til politiets og helsevesenets alarmsentraler 4 7 Samband Alarmsentralen skal opprette samband med utrykningsleder i innsatsstyrken og med brannsjef eller overordnet vakt samt bistå under innsatsen Røyk og kjemikaliedykkere skal ha radiosamband med personell utenfor det området hvor åndedrettsvern er påkrevet når dette er nødvendig for innsats og sikkerhet 4 8 Innsatstid Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning sykehus sykehjem m v strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o l skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter Til sykehus sykehjem m v kan innsatstiden i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført særskilte tiltak som kompenserer den økte risiko Innsatstid i tettstedet for øvrig skal ikke overstige 20 minutter Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen slik at fullstendig dekning sikres Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter 4 9 Røykdykking Før røyk eller kjemikaliedykking iverksettes skal utrykningsleder røykdykkerleder og et nødvendig antall kvalifiserte røyk kjemikaliedykkere og tilstrekkelig utrustning være ankommet skadestedet og personellets sikkerhet ved gjennomføring av innsatsen skal være vurdert 4 10 Overordnet innsatsledelse Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjef eller overordnet vakt Der overordnet vakt ikke er etablert jf 5 6 og brannsjefen eller hans stedfortreder ikke er tilgjengelig ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder Brannsjefen eller den som fører kommandoen på hans vegne kan anmode om bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til Brannsjefen eller den som fører kommandoen på hans vegne skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av enhver innsats 4 11 Midlertidige tiltak Kommunen skal i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn normalt innføre høyere beredskap skjerpet vakthold utplassere materiell o l 4 12 Skogbrann I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner Slik reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver 4 13 Øving av beredskapen Alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor i brann og ulykkestilfeller Den samlede beredskap innenfor kommunen eller brannvernregionen skal øves slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende Kap 5 Dimensjonering av beredskap 5 1 Dimensjonering og lokalisering Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter 4 8 Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter 4 8 5 2 Vaktlag og støttestyrke Et vaktlag skal minst bestå av 1 utrykningsleder 3 brannkonstabler røykdykkere Støttestyrke er fører for tankbil fører for snorkel stigebil 5 3 Vaktberedskap I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt I tettsteder med 3000 8000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt I tettsteder med 8000 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke Støttestyrke jf 5 2 kan være deltidspersonell med dreiende vakt I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt Støttestyrke jf 5 2 kan være deltidspersonell med dreiende vakt 5 4 Antall vaktlag I tettsted fra 3000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5 2 og 5 3 I tettsted fra 50 000 til 100 000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5 2 og 5 3 Ved 100 000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70 000 innbygger 5 5 Beredskap for snorkel stigebil I kommuner der brannvesenets snorkel stigebil

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-organisering-mm.-av-brannvesen/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg
  Organisering m v Kap 3 Oppgaver og kvalifikasjoner Kap 4 Krav til eier av fyringsanlegg Kap 5 Gjennomføring av feiing og tilsyn Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern i 1998 Forskriften trådte i kraft 1 juli 1998 I denne veiledningen er forskriftstekstene inntatt i rammer som skiller seg ut i forhold til teksten forøvrig Forord til forskrift veiledning Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Organisering m v Kap 3 Oppgaver og kvalifikasjoner Kap 4 Krav til eier av fyringsanlegg Kap 5 Gjennomføring av feiing og tilsyn Blankett for feiing og tilsyn med skorstein Blankett for tilsyn med ildsted fyringsanlegg Feieren kommer Veiledning til bruk av blanketter i feiervesenet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om organisering mm av brannvesen Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg Veiledning til forskrift 15 januar 1998 nr 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg Forord til forskrift veiledning Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Organisering

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Veiledning-til-forskrift-15.-januar-1998-nr.-33-om-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Brannvern
  med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannvernloven brannl 1993 Brannvernloven brannl 2001 Midl forskrift om brannvern m v Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Veiledning til forskrift 5 juli 1990 nr 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannvern/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Brannfarligvareloven
  under trykk endret ved lov 08 desember 2000 nr 85 Endringene som er foretatt i 7 8 11A 37 39 43 44 45 46 og 46 a trer i kraft 1 januar 2001 Forsidebilde viser hvordan den trykte ugaven ser ut Teksten gjenspeiler ikke hva denne elektroniske teksten inneholder Her er bare lovtekst inntatt Forskriften ligger litt lengre ned i innholdsfortegnelsen Kap 1 Alminnelige regler Kap 2 Oppbevaring Kap 3 Behandling Kap 4 Transport Kap 5 Handel Kap 6 Tilsyn Forskrifter Klage Kap 7 Straffeansvar forelegg tvangsfullbyrdelse Kap 8 Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving av andre lover Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Kap 1 Alminnelige regler Kap 2 Oppbevaring Kap 3 Behandling Kap 4 Transport Kap 5 Handel Kap 6 Tilsyn Forskrifter Klage Kap 7 Straffeansvar forelegg tvangsfullbyrdelse Kap 8 Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving av andre lover Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Brannfarligvareloven/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om brannfarlige varer
  Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 11 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 12 Om søknader og søknaders behandling Kap 13 Ikrafttreden Oppheving av tidligere forskrifter m v Vedlegg 1 til kapittel 4 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd Kap 4 Merking av beholdere stasjonære tanker og emballasje lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive