archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 59

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 52 - Beregningsregler
  2 Etasjehøyden er høyst 3 0 m Avstanden fra midte til midte i bærende vegger er høyst 5 4 m Avstanden mellom vegger som bare bærer lett takkonstruksjon f eks av tre stål kan dog være inntil 10 8 m Avstanden mellom avstivede delevegger er høyst 15 m eller bygningen er avstivet på annen like betryggende måte De bærende vegger er minst 200 mm tykke Muråpninger i forskjellige etasjer ligger i det vesentlige rett over hverandre Materialene oppfyller kravene i NS 3000 NS 3012 NS 3013 NS 3014 NS 3016 og NS 3017 For murverk av materialer med trykkfasthet minst 55 kp cm 2 5 5 MN m 2 gjelder dessuten følgende vilkår Bredden av fasadepilarer og hjørnepilarer skal være minst en fjerdedel av summen av tilstøtende åpningers bredde og mures med kalksementmørtel KC 50 50 eller bedre Pilarer av teglstein kan mures med kalkmørtel hvis pilarbredden er minst en tredjedel av tilstøtende åpningers bredde Bredden av murpilarer i innvendige vegger skal være minst halvparten av summen av tilstøtende åpningers bredde For murverk av materialer med trykkfasthet mellom 30 kp cm 2 3 0 MN m 2 og 55 kp cm 2 5 5 MN m 2 gjelder dessuten følgende vilkår Golvkonstruksjonen som hviler på murverket skal ikke være tyngre enn 170 kp m 2 1700 N m 2 Veggpartier skal være minst 500 mm brede Bredden av fasadepilarer og hjørnepilarer skal være minst halvparten av summen av tilstøtende åpningers bredde For 250 mm tykke vegger kan bredden minskes til det halve Bredden av murpilarer i innvendige vegger skal være minst lik summen av tilstøtende åpningers bredde For 250 mm tykke vegger kan bredden minskes til det halve 5 1 Konstruksjon av tre 1 Endring av 5 september 1973 51 Beregninger kan utføres etter NS 3470 dersom konstruksjonen utføres av virke som oppfyller kravene til standardlast i NS 3080 52 Vegg av tre behøver ikke beregnes hvis følgende vilkår er oppfylt Bygningen er i høyst 2 etasjer Nyttelasten på golvene er høyst 200 kp m 2 2000 N m 2 Etasjehøyden er høyst 3 0 m Avstanden fra midte til midte i bærende vegger er høyst 5 4 m Avstanden mellom veg er som bare bærer lette takkonstruksjoner f eks av tre stål kan dog være inntil 10 8 m Materialer i bærende deler oppfyller kravene til standardlast i NS 3080 Veggens bærende del består enten av minst 70 mm tykt laftverk for én etasjes hus minst 58 mm eller av bindingsverk med stolper med tverrsnittsareal minst 4100 mm 2 Tykkelsen på stolpene kan være minst 95 mm målt tvers på veggen og minst 42 mm målt i veggens lengderetning Oppføres veggen av bindingsverk skal avstanden fra midte til midte av stenderne ikke være større enn 12 stenderens bredde målt i veggens lengderetning Avstanden mellom stenderne kan likevel uansett stendernes bredde være 600 mm 6 Konstruksjon av betong Beregninger kan utføres etter NS 427 A 7 Konstruksjon av stål Beregninger kan utføres etter NS 424 A Startside Table of contents

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/2/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 53 - Lydforhold
  rom for varig opphold og felles gang trapperom o l 52 Mellom rom for varig opphold og entre felles gang trapperom o l atskilt med dør 39 1 Mellom rom for varig opphold og rom som anvendes til felles service eller ervervsmessig virksomhet forretning verksted restaurant varmesentral vaskeri selskapslokale hobbyrom o l 60 1 Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB Veggen for øvrig skal ha en verdi for I a på minst 52 dB For herberger etter hotelloven med forskrifter og for pleiehjem og aldershjem hvor det er nødvendig med terskelfrie dører er kravet 34 dB Da kan det nyttes dør av lydklasse 30 dB 412 Trinnlydisolasjon Trinnlydnivåene angitt ved Ii skal ikke overstige følgende verdier Høyeste tillatte verdier for I i dB Fra rom i en boligenhet ikke medregnet baderom toalettrom boder o l til rom i annen boligenhet 63 1 Fra baderom toalettrom boder o l med større areal enn 2 5 m 2 til rom i annen boligenhet 68 1 Fra felles gang trapperom trapp altangang takterrasse o l til rom i boligenhet 63 1 Fra altan og terrasse til rom i annen boligenhet 68 1 Fra rom som anvendes til felles service eller ervervsmessig virksomhet forretning verksted restaurant varmesentral vaskeri selskapslokale hobbyrom o l til rom i boligenhet 54 2 1 Baderom toalettrom boder o l med golvareal mindre enn 2 5 m omfattes ikke av dette kravet 2 Her gjelder kravene også baderom toalettrom boder o l 42 Etterklangstid Etterklangstiden i trapperom og felles gang skal ikke overstige 1 0 sekunder i oktavområdet med senterfrekvens 500 Hz eller høyere 43 Støynivå Støynivået i rom for varig opphold og i felles gang trapperom o l skal oppfylle kravene i 33 5 Skole og annen bygning til undervisningsformål 51 Lydisolasjon 511 Luftlydisolasjon Følgende minsteverdier for luftlydisolasjonen angitt ved I a skal være oppfylt Minste tillatte verdier for I a dB Mellom undervisningsrom samt mellom undervisningsrom og andre rom Horisontalt 48 Vertikalt og diagonalt 51 Mellom undervisningsrom og felles gang atskilt med dør 34 1 Mellom undervisningsrom atskilt med dør 39 2 Mellom rom for gymnastikk sang musikk eller tre og metallsløyd og andre undervisningsrom 60 1 Det skal nyttes dør av minst av lydklasse 30 dB Veggen for øvrig skal ha en verdi for I a på minst 48 dB 2 Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB Veggen for øvrig skal ha en verdi for I a på minst 48 dB 512 Trinnlydisolasjon Trinnlydnivåene angitt ved I i skal ikke overstige følgende verdier Høyeste tillatte verdier for I i dB Fra undervisningsrom til undervisningsrom og andre rom 68 1 Fra felles gang trapperom trapp o l til undervisningsrom 63 Fra rom for gymnastikk sang musikk eller tre og metallsløyd til andre indervisningsrom 54 1 Beslutn 13 juli 1981 52 Etterklangstid 521 Etterklangstiden i trapperom og felles gang skal oppfylle kravene i 32 522 I normalklasserom og lekerom og i undervisningsrom i barnehage skal etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ligger mellom 0 6 og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/3/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 54 - Varmeisolering og tetthet 1)
  pr 100 m 2 grunnflate 0 30 0 45 0 60 5 Golv på grunnen 0 30 0 50 0 60 6 Porter i industri og lagerbygg 2 00 2 00 2 Industri og lager kan likevel utføres etter kolonne 2 For industri og lagerbygg der det samlede areal av porter overstiger 5 av brutto fasadeflate fasadeflate medregnet vinduer og porter gjelder kravet til fasadens k verdi den del av fasaden som ikke består av porter For golv på grunnen gjelder kravet både som gjennomsnitt for hele golvet og for et 1 m bredt randfelt langs bygningens yttervegger 3 Tetthet Bygning skal være så tett at lekkasjer målt etter NS 8200 ikke overstiger 3 0 m 3 luft i timen pr m 3 oppvarmet volum for bygning i høyst 2 etasjer og 1 5 m 3 for øvrige bygninger Volum i kjeller regnes ikke med Kravet gjelder når trykkforskjellen mellom inneluft og uteluft er 50 Pa De enkelte bygningsdeler mot det fri skal være så tette at luftlekkasjer ved trykkforskjell 50 Pa ikke overstiger 0 4 m 3 m 2 h for vi duer 1 7 m 3 m 2 h målt etter NS 3206 Tilslutninger og fuger skal være tette slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting 4 Påvisning av k verdier Påvisning av k verdier kan utføres ved beregning etter NS 3031 2 utgave eller ved måling etter anerkjent metode Virkning av kuldebroer som følge av gjennombrutt isolering i de enkelte bygningsdeler skal medregnes De i NS 3031 angitte beregningsverdier ekvivalente k verdier for vinduers varmebalanse kan brukes for et totalt vindusareal på maksimalt 15 av brutto golvareal for hus med bredde maksimalt 10 m Bare golvareal av primære deler regnes med For hus med større bredde kan dette vindusareal økes med 3 av det indre golvareal som befinner seg mer enn 5 m fra fasadens utside se figur Er den totale vindusflate større enn dette regnes for den overskytende del med k verdier uten hensyn til solstråling natt k vedier se NS 3031 Arealer og volumer beregnes etter NS 3940 Dersom kravene i Tabell 2 fravikes etter reglene i l tredje avsnitt kan isolering av golv på grunn inngå i omfordelingsberegningene bare med den del som ligger i et 6 m bredt randfelt langs bygningens yttervegger 5 Spesielle forskrifter for småhus 51 Generelt Med småhus etter kap 54 forstås frittliggende eneboliger og tomannsboliger samt kjedehus med høyst 2 boliger i hvert hus For småhus gjelder ikke kravene i kap 54 2 og 3 Bestemmelsene i kap 54 0 l og 4 gjelder for småhus så langt de passer For øvrig gjelder for småhus følgende krav 52 Fasader Yttervegger og vinduer skal oppfylle kravene i Tabell 5 Kravet til vinduers k verdi gjelder som middelverdi for glass ramme og karmdel De angitte k verdier forutsetter at vindusarealet karm og ramme medregnet ikke overstiger 15 av brutto areal av husets primære deler Økes vindusarealet utover dette må isoleringen al vegger eller vinduer økes så mye at den

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/4/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 55 - Brannvern
  utvendige kledning skal være av ubrennbart materiale Departementet kan tillate bruk av annet materiale enn ubrennbart materiale Den innvendige kledning skal være tennvernende minst A 10 All isolasjon skal være av ubrennbart materiale og fylle veggen slik at det ikke dannes hulrom Hvor den utvendige kledning er utlektet skal det utenpå bindingsverk isolasjon og eventuelt papplag festes en kledning som er ubrennbar eller godkjent av departementet til dette formål Veggen utføres slik ved tilslutning til etasjeskiller og til vegg som begrenser branncelle at brann i veggen hindres i å spre seg forbi disse 4242 Skillevegg på loft og i kjeller På loft som ikke er innredet til beboelse må det ikke være andre rom enn slike som er nødvendige for bygningens drift som heis rom vaskerom o l Vegg og tak i slike rom skal ha minst tennvernende kledning For øvrig må loftet bare deles i rom med netting på spikerslag av tre eller på annen jevngod måte i brannteknisk henseende I kjeller utføres delevegg av ubrennbart materiale netting på spikerslag av tre eller på annen jevngod måte i brannteknisk henseende I del av kjeller som er høyst 100 m 2 og er atskilt med vegg minst A 60 og brannherdig dør minst B 30 er skillevegg av brennbart materiale tillatt 425 Seksjonering Bygning 1 for leiligheter kontor forretning skole hotell pleieanstalt o l skal for hver 50 m lengde eller 800 m 2 grunnflate deles med brannvegg Dog kan bygning i én etasje uten fast rominndeling tillates med grunnflate inntil 1200 m 2 uten seksjonering skole kontorlandskap o l 1 Endring av 18 oktober 1971 Loft med større grunnflate enn 400 m 2 deles i avsnitt av høyst denne størrelse med vegg minst A 60 Hvor det over tak av ubrennbart materiale brukes overtak av brennbart materiale skal rommet mellom de 2 tak seksjoneres på samme måte Veggens tilslutning til yttervegg og tak skal være som fastsatt for brannvegg 43 Brannherdig bygning 431 Bærende bygningsdel og bygningsdel som begrenser branncelle skal utføres i minst den branntekniske klasse som er angitt i kolonne 2 i tabell 55 41 432 Innvendig kledning på tak og vegg og på trapps underside skal være tennvernende minst A 10 hvis disse bygningsdeler består av brennbart materiale 433 Seksjonering Brannherdig bygning kan oppføres med grunnflate inntil 800 m 2 i én etasje og 600 m 2 i 2 etasjer Flere slike bygninger kan bygges inntil hverandre hvis de er skilt med brannvegg Loft med golvflate større enn 400 m 2 deles i avsnitt av høyst denne størrelse med vegg minst B 30 44 Annen bygning enn branntrygg eller brannherdig bygning 441 Bærende bygningsdel og bygningsdel som begrenser branncelle skal utføres i minst den branntekniske klasse som er angitt i kolonne 1 i tabell 55 41 45 Særkrav til trebygning 451 Rekkehus kjedehus o l av tre hvor veggene mellom husenhetene er minst B 30 opp til taktekningen kan oppføres med grunnflate inntil 800 m 2 for bygning med én etasje og 600 m 2 for bygninger med 2 etasjer uten brannvegg Flere slike bygninger kan bygges inntil hverandre hvis de er skilt med brannvegg 452 Etasjetall 1 Trebygning må ikke oppføres i mer enn 2 etasjer Bygningsrådet kan likevel tillate at det på loft over 2 etasje innredes enkelte rom til varig opphold Rom til varig opphold skal ha stående vinduer i veggflater Det tillates ikke innredning av rom til varig opphold både i kjeller og på loft i to etasjers trebygning 1 Endring av 18 oktober 1971 453 Høyde Høyden 2 til hovedgesims må ikke være større enn 8 m og ingen utvendig trevegg må være høyere enn 9 m 2 Endring av 4 april 1979 På 2 etasjes trebygning tillates ikke takoppbygg eller nedskjæring i takflaten 454 Isolasjon Isolasjon i bjelkelag skal være ubrennbar 46 Brannvegg 461 Bygninger som støter sammen kan ha felles brannvegg 462 Utførelse av brannvegg Brannvegg utføres i minst den klasse som fremgår av tabell 55 41 Dette krav gjelder også ved kanal og sliss Ved kanal eller vertikal sliss med høyst 150 mm bredde i veggens lengderetning og ved bjelkeender kreves likevel ikke høyere klasse enn A 60 Ved felles brannvegg kreves A 120 Brannvegg skal utføres uten åpning og skal gå helt opp under taktekningen Er forskjellen på takhøyden mellom 2 bygninger som ligger inntil hverandre mindre enn 300 mm skal takets underside hvis dette består av brennbart materiale ha tennvernende kledning i en bredde av minst 1 m på begge sider av brannveggen eller den skal beskyttes på like god måte Slik tennvernende kledning kreves ikke hvis taket er av ubrennbart materiale Brennbart materiale må ikke føres over eller gjennom brannvegg men ytre veggkledning og taktekning kan føres forbi brannvegg Felles brannvegg skal ha slik stabilitet at nabobygning kan styrte sammen uten at brannveggens funksjon vesentlig reduseres Konstruksjoner som er plassert på eller inntil brannvegg må gis slik bevegelsesfrihet at deformasjoner under brann ikke skader brannveggen Bygningsrådet kan tillate åpning i brannvegg forutsatt at åpningen dekkes med selvlukkende dør luke eller vindu med brannmotstand som minst er halvparten av brannveggens Samme krav stilles til brannspjeld i ventilasjonskanal som bryter gjennom brannvegg 47 Taktekning Taktekning på brennbart underlag skal være av ubrennbart materiale Ved småhus og der risikoen for antennelse eller spredning av brann er liten kan slik taktekning også utføres av brennbart materiale Tekningsmaterialet må beskytte underlaget mot antennelse av flygebranner og ikke kunne medvirke til spredning av brann Taktekning direkte på ubrennbart materiale kan være av brennbart materiale forutsatt at det ikke kan medvirke til spredning av brann 48 Gjennombrytning av bygningsdel som begrenser branncelle Bygningsdel som begrenser branncelle kan gjennombrytes av nødvendige rørledninger under forutsetning av at gjennom føringen tettes forsvarlig Er rørledningen av brennbart materiale må det treffes betryggende tiltak for å hindre spredning av brann 5 Rømningsveg 51 Nødvendig rømningsveg 511 1 1 Endring av 18 oktober 1971 Rom for varig opphold skal ha uhindret adgang til 2 rømningsveger trapper ganger utganger som er uavhengige av hverandre hvis minste avstand fra terreng

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/5/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 56 - Tilfluktsrom
  tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Kap 51 Belastninger Kap 52 Beregningsregler Kap 53 Lydforhold Kap 54 Varmeisolering og tetthet 1 Kap 55 Brannvern Kap 56 Tilfluktsrom Kap 57 Stillaser og arbeidsmaskiner Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/6/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 57 - Stillaser og arbeidsmaskiner
  og de sikkerhetsmessige bestemmelser som for øvrig gjelder Bygningsrådet skal sende melding til vedkommende distriktssjef for arbeidstilsynet når byggetillatelse gis jfr 93 i bygningsloven Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Kap 51 Belastninger Kap 52 Beregningsregler Kap 53 Lydforhold Kap 54 Varmeisolering og tetthet 1 Kap 55 Brannvern Kap 56 Tilfluktsrom Kap 57 Stillaser og arbeidsmaskiner Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/7/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Del 5. - Konstruktive bestemmelser
  1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Kap 51 Belastninger Kap 52 Beregningsregler Kap 53 Lydforhold Kap 54 Varmeisolering og tetthet 1 Kap 55 Brannvern Kap 56 Tilfluktsrom Kap 57 Stillaser og arbeidsmaskiner Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 61 - Overgangsbestemmelser
  de tidligere bestemmelser brukes når søknad om byggetillatelse er sendt innen 1 juli 1971 Departementet kan i særlige tilfelle forlenge fristen Alle godkjenninger av materialer og konstruksjoner som er meddelt før disse forskrifter trer i kraft faller bort fra 1 juli 1971 Hvis departementets godkjenning fortsatt er nødvendig må ny søknad sendes inn Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Kap 61 Overgangsbestemmelser Kap 62 Ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/7/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive