archive-no.com » NO » D » DYREETIKK.NO

Total: 17

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Velkommen!
  det riktig å transportere levende dyr over lange strekninger Eller skal vi sørge for at det åpnes for økt bruk av hjemmeslakt og mobile slakterier så dyrene kan slaktes uten stress og transportere kjøttet isteden Se websidene til MobilSlakt Hvilke parametere kan gi oss indikasjoner på fiskens velferd Er det å slippe ut pelsdyr fra farmsituasjon for at de skal få leve i frihet dyrevern eller misforstått dyrevern Har bonden

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Torill Malmstrøm
  leder av kommunal dyrevernnemd forsker med kveite foredragsholder kommunepolitiker saksbehandler på fylkesveterinærkontoret i Oslo med forvaltningen av dyrevernlov husdyrlov og fiskesjukdomslov Landbruksdepartementets representant i Rådet for dyreetikk generalsekretær i Dyrebeskyttelsen Norge redaktør for Åremedling for Rådet for dyreetikk Foto Monika Ledin Videreutdanning i offentlig forvaltning for veterinærer i regi av Den norske veterinærforening Dyrevernspørsmål der hovedoppgaven er å være brobygger mellom de ulike aktørene innen dyrehold Gjennom konsulentoppdrag for privat

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/om_firmaet.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Mine visjoner
  behov og vi mennesker har plikt til å sørge for at dyrene ikke lider Foto Vera Gjersøe Hva menes med produksjonsetikk Dyrenes miljø der de fødes og vokser opp er deres produksjonssted Med oppdrettsmiljø menes dyrenes oppvekstmiljø og forholdene de holdes under Dette innebærer spørsmål knyttet til om de får nok og riktig mat tilpasset alder og dyreart nok vann og om de får tilfredsstilt sine naturlige behov Oppdrettsmiljø innebærer

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/visjoner.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Tjenester
  områder enten du er enkeltperson representant for en frivillig organisasjon næringsorganisasjon eller bevilgende myndighet politiker forvalter eller forsker Artikler og foredrag Bjeffehalsbånd Zoobransjens Etikkutvalg ZEU fraråder salg og bruk av bjeffehalsbånd Dyrenes egenverdi Notat skrevet i forbindelse med Næringskomiteens behandling av Ot prp nr 15 Om lov om dyrevelferd 2008 2009 dyrevelferdsloven Dyr er mer enn mat grunntanker om et verdibasert tilsyn Mattilsynet Nationen 01 12 2003 Dyrevern i praksis

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/tjenester.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Kontaktinformasjon
  må en bare rykke frem til 160 minutter da kommer presentasjonen ved Stortingspresidenten Per Kristian Foss Mobilslakt er tema 169 10 og til og med 182 Resten er dyrevelferd generelt Torill Malmstrøm er daglig leder for Mobilslakt AS Hanen Hanen er Bransje og markedsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat Nasjonale retningslinjer for småskala slakterier og kjøttforedlingsbedrifter De nasjonale retningslinjene ble anerkjent av Mattilsynet i juni 2009 med gyldighet fra 1 mars

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/kontaktinfo.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Dyreetikk - DYR ER MYE MER ENN MAT
  dyr Min bekymring går på at dyr er mye mer enn mat Hvem forstår at det er Mattilsynet som skal kontaktes når de har tenkt å importere et dyr eller reise til utlandet med katten eller hunden bare for å nevne noe Det jeg og flere frykter er at dyrene drukner i mat og folkehelse Det sier seg selv at trygg mat og hensynet til folkehelse er et viktig ansvarsområde for Mattilsynet men dyrene som ikke skal bli mat eller klær er også definert som en av oppgavene til Mattilsynet Jeg savner tilsyn med dyrevern og dyrevelferd som er nøye knyttet til dyrehelse Området dyrevernforvaltning må forankres nå ellers blir det som alltid en salderingspost En ensidig vektlegging av folkehelse kan lett gå på bekostning av dyrehelse og dyrenes velferd særlig i tilfeller som ikke har direkte næringsmiddelhygienisk betydning Dyrevern kan lett bli taperen i kampen om de økonomiske midlene Dette er verken dyrene produsentene eller forbrukerne tjent med Stortinget behandlet Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd i sommer Der ble det fastslått at mål og strategier i meldingen vil følges opp slik at Norge fortsatt kan være et foregangsland innen dyrehold og dyrevelferd Landbruksministeren fastslo også at en bedring av velferden for dyrene vil og må kreve bl a økonomiske ressurser Det mest gledelige med meldingen og behandlingen så langt er at det foreslås en etisk plattform som skal være førende for våre holdninger når det gjelder behandling av dyr Innholdet i den etiske plattformen er at dyr har egenverdi og at dyreeier er ansvarlig for dyrenes livskvalitet og de forhold dyr holdes under Meldingen vektlegger dyreeiers kunnskap om dyrene Politikerne var ikke enige i forslaget mhp organiseringen av dyrevernnemdene som er foreslått redusert fra 224 nemnder med vedtaksmyndighet til rådgivende nemnder lik antallet lokalenheter i Mattilsynet Er det riktig at dyrevernarbeidet skal konkurrere med de andre oppgavene i Mattilsynet Noen viktige begreper til påminnelse i denne debatten er Dyrevern defineres som handlinger for å hindre at dyr lider Empati er en forutsetning for at vi kan sette oss inn i livssituasjoner til andre individer både dyr og mennesker Dyreetikk er evnen vi har til å skille rett og galt i vårt forhold til dyr Våre følelser for dyr motiverer oss for å gjøre noe med det vi mener er galt Det er ingen tvil om at dyreeierne er ansvarlige for at dyrenes velferd blir ivaretatt Dyrevelferd handler om dyrenes daglige levestandard og hvordan de i enhver situasjon greier å mestre sitt miljø Det handler om at dyrene ikke skal stresses og påføres eventuelle produksjonssykdommer mens de er i menneskenes varetekt Dyrene skal få tilfredsstilt flest mulige naturlige behov mens de er i live Dyrenes trivsel er en forutsetning for sunne dyr De fundamentale prinsipper i dyrevelferd bør inkluderes i helsebegrepet som etisk kvalitet i produksjonsprosessen Hvordan kan vi vite at dyrene ikke lider eller kan komme til å lide Hvordan kan vi dokumentere at de faktisk har det bra Er vi i tvil bør tvilen komme dyrene til gode

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/artikler/dyr_mer_enn_mat.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Dyreetikk
  må medvirke til at dyrenes velferd blir ivaretatt Etikk er evnen vi har til å skille rett og galt i vårt forhold til dyr Våre følelser for dyr motiverer oss til å gjøre noe med det vi mener er galt Etikken er det teoretiske grunnlaget for moralen vår Etikken handler om å ta stilling til og vedkjenne oss det vi gjør med sikte på forbedring Hva er rett og galt i forholdet til dyrets beste ikke din egen lommebok faglige ambisjoner eller eiers avhengighet av dyret Vi veterinærer må holde fokus på dyrets beste og veilede om mulige praktiske løsninger i enhver situasjon Eier er ikke alltid i stand til å se det Å gi en kort definisjon på dyreetikk er ikke enkelt Det er viktig å ha noen grunnbegreper klare Respekt for dyrs egenart og egenverdi som sansende og følende vesener er grunnleggende Menneskene er satt til å forvalte naturen på en forsvarlig måte Nøkkelord i en holdbar dyreetikk innebærer empati fornuft ansvar og kjærlighet Hver enkelt situasjon må vurderes etisk og praktisk i forhold til konsekvensene for dyret Regelverk Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell omhandler deres ansvar for å bidra til forsvarlig yrkesutøvelse 1 og derigjennom til godt dyrehold Veterinærens plikter til å medvirke til etisk og miljømessig forsvarlig dyrehold er fastsatt 12 punkt 2 Dessuten er det fastsatt bestemmelser om landsdekkende vaktordninger i 26 offentlig vakt klinisk vakt og spesialvakt for smådyr for at dyr ikke skal komme i fare for å lide unødvendig Det er viktig å presisere for dyreeierne at de faktisk har plikt til og ansvar for at dyrene får passende behandling eller blir avlivet om det er nødvendig 5 a punkt 4 i dyrevernloven Avliving skal ikke være løsningen av bekvemmelighetsgrunner men velges ut fra avveininger av problemet opp mot hva som anses best for dyret Er regelverket etisk forsvarlig Dyrevernlovens 2 sier at alle skal behandle dyr vel og ta hensyn til instinkt og dyrets naturlige behov så det ikke kommer i fare for å lide unødvendig Uttrykket fare for krever en sikkerhetsmargin for å unngå lidelse Dette innebærer føre var prinsippet Det som faktisk betyr noe for dyrene er hvordan de blir behandlet og holdt ut fra sine arts og individbehov I interessekonflikten mellom menneskenes behov og dyrenes behov og dessuten mellom forbudet om å påføre lidelse og pålagt lidelse må vi veterinærer passe på dyrenes beste Det er viktig å vite hvor egen kompetanse slutter og ivareta kollegial respekt Dette er helt i tråd med 23 punkt 4 i dyrehelsepersonelloven om forsvarlig virksomhet og henvisningsplikten Oppfordringen er derfor å henvise videre til de som har utfyllende kompetanse eller bedre utstyr enn deg Veterinærenes særstilling Veterinærer har interesse for dyr og kunnskap om deres behov og biologiske prosesser Dette setter oss i en spesiell situasjon når det gjelder ansvar for å tale dyrenes sak og oppnå tillit og respekt Da er det viktig at vi ikke er feige Vi må tørre og ville være de som taler dyrenes beste Omsorg

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/artikler/dyrevern_praksis_vet-ansvar.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Dyreetikk - Samfunn, etikk og dyrevelferd
  skal være førende for holdninger til dyr og dyrehold Innholdet i den etiske plattformen er at dyr har egenverdi og at dyreeier er ansvarlig for dyrenes livskvalitet og de forhold dyr holdes under Meldingen vektlegger dyreeiers kunnskap om dyrene Dyrene har fått delvis politisk støtte så langt Næringskomiteen støtter et forslag om utarbeidelse av en forskrift om spesielt hundehold Næringskomiteen støtter anmodningen om at interesseorganisasjonene ønskes å bidra til anbefalinger for hold av ulike raser og er med på å øke kompetansen hos hundeeierne Det er viktig å ha klart for seg forskjellen på dyrevern og dyrevelferd Dyrevern er brukt i dyrevernloven og beskriver minstekravet til dyrehold Dette innebærer en strafferettslig avgrensning for å beskytte dyr mot mishandling vanskjøtsel og lidelse Dyrevelferd hva er det Dyrevelferd omfatter parametere som helsetilstand fysiologiske forhold atferd og produksjon og retter seg mot dyrenes trivsel Disse forholdene utgjør et mål på hvordan dyret mestrer hverdagen i sitt miljø Produksjonsetikk er et annet ord som brukes og dette har mye større betydning for dyrets velferd enn dyrevernlovens minimumskrav Brambellkommisjonens 1965 fem friheter setter krav i tillegg til minimumskravene i dyrevernloven frihet fra sult tørst og feilernæring frihet fra unormal kulde og varme frihet fra frykt og stress frihet fra skader og sykdom og frihet til å utøve normal atferd Alle kravene her har med stress å gjøre Konklusjonen blir at vi som har ansvar for hunder må sørge for minst mulig stress for at de skal ha det godt da spiser de og utnytter fôret optimalt de holder seg friske og utvikler seg normalt Matlyst er faktisk en egnet velferdsindikator Stress er en utslagsgivende produksjonsfaktor i videste forstand Etologen Donald Broom er den første professoren i dyrevelferd Hans definisjon av begrepet 1986 siteres ofte og retter seg mot dyrets tilstand med hensyn på dets forsøk på å mestre sitt miljø Han sier at The welfare of an individual is its state as regards its attempts to cope with its environment Etikk hva er det Etikk er evnen vi har til å skille rett og galt for eksempel i vårt forhold til dyr Våre følelser for dyr motiverer oss til å gjøre noe med det vi mener er galt Etikken er det teoretiske grunnlaget for moralen vår Etikken handler om å ta stilling til og vedkjenne oss det vi gjør med sikte på forbedring Etikken er en av de eldste vitenskapene Filosofen Pytagoras 570 490 argumenterte for at dyr skulle få det bedre han mente at det er så stor likhet mellom mennesker og dyr at det ikke er forsvarlig å la dem arbeide hardt eller ofre dem på alteret Han fremhevde en samhørighet mellom alt levende og trodde på sjelevandring Derfor konkluderte han med at det var skadelig å spise dyr spesielt for filosofer siden også dyr har sjel og det ville nedgradere menneskesjelen om den ble blandet med dyresjelen Konsekvensen av dette ble at Pytagoras ble vegetarianer noe som ble kalt for pytagoreisk diet helt fram til 1800 tallet Spørsmålene omkring etikk og dyrevern er altså ikke et moderne luksusspørsmål men et grunnleggende spørsmål om verdier i forholdet mellom dyr og mennesker En ytterlighet til Pytagoras er Descartes 1596 1650 som var en moderne filosof som tvilte på alt og hadde et mekanisk syn på naturen Når dyrene skrek mente han at det bare var å anse som knirking i maskineriet Empati er en forutsetning for at vi kan sette oss inn i situasjonen til andre individer både dyr og mennesker Andre definisjoner er innlevelse eller innføling Dyrene må behandles med omsorg og vises respekt slik de faktisk er med de rettigheter og verdier som de i seg selv har egenverdi Dyrene er våre medskapninger som vi mennesker er satt til å forvalte på en forsvarlig måte Fellesskapsopplevelser er et begrep som sier mye og hvor vi kjenner oss igjen når vi snakker om eller tenker på våre firbente venner Vi kan også si rett innsikt gir rett handling eller praktisk bruk av folkeskikken læren om etiske eller moralske verdier Moral er praktisering av verdiene vi kan kalle det forskrifter om adferd som gir et bedre fellesskap både for dyr og mennesker Dyreetikk hva er så det Å gi en kort definisjon på dyreetikk er ikke enkelt Det er viktig å ha noen grunnbegreper klare Respekt for dyrs egenart og egenverdi som sansende og følende vesener er grunnleggende Menneskene er satt til å forvalte naturen på en forsvarlig måte Nøkkelord i en holdbar dyreetikk innebærer empati fornuft ansvar og kjærlighet Hver enkelt situasjon må vurderes etisk og praktisk i forhold til konsekvensene for dyret Det er ingen tvil om at dyreeierne er ansvarlige for at dyrenes velferd blir ivaretatt Dyrevelferd handler om dyrenes daglige levestandard og hvordan de i enhver situasjon greier å mestre sitt miljø Det handler om at dyrene ikke skal stresses og påføres eventuelle produksjonssykdommer mens de er i menneskenes varetekt Dyrene skal få tilfredsstilt flest mulige naturlige behov mens de er i live Trivsel er en forutsetning for sunne dyr Hvordan kan vi vite at hunden ikke lider eller kan komme til å lide Hvordan kan vi dokumentere at hunden faktisk har det bra Vi kan gi hundene noen alternativer til hvordan de vil holdes og se hva de velger Behovet for økt kunnskap er alltid tilstede Vi er oftest ikke i tvil om når dyrene er redde eller ikke har det bra men der vi er i tvil bør tvilen komme dyrene til gode Ved akutt smerte kjenner vi igjen dyrenes reaksjoner med høye skrik og forsøk på å bite eller flykte Hundene er bevisste på vilje kommunikasjon vise følelser vise at de husker ulike situasjoner selv om de har et annet tidsbegrep enn oss mennesker Hundene må respekteres slik de faktisk er som følende vesener de har moralsk status med ulike arts og individbehov Noen eksempler på dyreetikeres ståsteder Immanuel Kant 1724 1804 var tysk filosof og grunnla kritisismen Han påviste den menneskelige erkjennelses grenser en representant for pliktetikken som omhandler plikter og ikke lykke Peter Singer er

  Original URL path: http://www.dyreetikk.no/html/artikler/samfunn_etikk_dyrevelferd.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive