archive-no.com » NO » E » EIDFOTBALL.NO

Total: 288

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eid Fotball - Sportsplan
  spelarane opplever meistring 13 Fair Play Fair Play handlar om alt som skjer på bana både under trening og kamp men det handlar og om korleis vi oppfører oss utanfor sjølve fotballbana Verdiar som respekt toleranse likeverd og menneskeverd bør være i fokus helt frå barnealderen Ad 2 Verkemiddel for tryggleik og meistring a Jamnbyrdigheit I barnefotballen skal alle få delta med like moglegheiter Topping av lag betyr at nokon får spele vesentlig meir enn andre og dette skal ikkje førekome i barnefotballen Jamnbyrdigheit vil seie at ein får nokon lunde jamn motstand i både kamp og trening b Differensiering I Eid IL Fotball skal vi differensiere i trening Innanfor verdirammene er det ønskjeleg å leggje til rette for at barn skal få ulike typar utfordringar ut frå interesse dugleik og modning men utan at ein deler inn i fastlåste nivågrupper gjennom året Det betyr likevel at vi også i barnefotballen tilpassar trening og kamptilbod i størst mulig grad etter enkeltspelaren sin dugleik motivasjon ønskje og behov Differensiering på trening Vi skal variere aktivitetane og gruppene slik at flest mogleg spelarar blir utfordra ut frå sitt dugleiksnivå Føresetnadane for meistring vil med dette bli betre både for dei spelarane som er komne lengs og dei som er minst modne Differensiering kan gjerast ved at trenere varierer vanskelighetsgraden på øvelsar I mange øvelsar treng ein ikkje differensiere gruppevis I tillegg er det viktig å variere gruppesamansettinga slik at alle typar spelarar møter ulik motstand på trening Den ideelle treningskvardagen har spelaren når ein trenar 1 3 del med spelarar som er svakare 1 3 med spelarar som er like gode og 1 3 med spelarar som held eit høgare nivå Sitat frå NFF Klubben skal også differensiere gjennom frivillig trening f eks ved å tilby ekstratreningar på tvers av lags grenser Pro anno har klubben tiltak som Tine Fotballskule FerieProffen Akademi Klubbtreningar Differensiering i kamp Gjennom sesongen skal alle spelarane i barnefotball ha tilnærma lik speletid NB Ingen spelar likar å sitje mesteparten av tida på benken Topping av lag er ikkje tillate I barnefotball skal ingen ha faste posisjonar på bana Dette gjeld også i keeperrolla Vi skal melde på så mange lag som mogleg både i turnering og i serie Der igjennom gjev vi mest mogleg speletid for alle Lags samansetjinga skal som ein hovudregel ta utgangspunkt i prinsippet om jamnbyrdigheit Veksle på laga i løpet av sesongen cupane Kven som skal spele mest i den enkelte kamp vurderast også ut frå jamnbyrdigheitsprinsippet Ingen er tent med å vinne eller tape 15 0 Over nokre kampar er det viktig at alle spelarar får tilnærma lik speletid Hospitering i barnefotballen Alle trenarar skal streve mot best mogleg aktivitet i eigne treningar og her er differensiering ein nøkkelfaktor I tillegg til differensiering i trening ønskjer vi å tilretteleggje litt ekstra for spelarar som ønskjer å trene meir Ein grunnleggjande tanke ved hospitering er at ein gjev spelarar som har ferdigheiter tid mentale forutsetningar og motivasjon tilstades eit ekstratilbod om trening kamp på eit høgare nivå Spelaren vil oppleve høgare tempo og det set større krav til val og handling I barnefotballen i Eid IL Fotball ønskjer vi ei hospiteringsordning for alle spelarar med treningsvilje og motivasjon Dette betyr at alle born som er ivrige og har motivasjon til det skal få moglegheit til å trene meir dvs utover eiga lagstrening Eks kan desse spelarane få trene ein dag i veka saman med årskullet over eller jenter saman med gutar Vi snakkar her om trening ikkje kamp Det kan vere viktig i situasjonar der spelar og eller føresette vil delta i denne ordninga men at trener ser dette som ein situasjon spelar ikkje vil kjenne meistring i gjev råd til spelar føresette til ikkje å delta i ordninga NB Er det fleire enn halvparten av spelarane i eit årskull lag som ønskjer å trene meir bør ein auke talet på treningar for det aktuelle årstrinnet laget i staden for å hospitere Før sesongen skal alle årskull arrangere foreldremøte der ein også orienter om denne ordninga Forutsetningar for denne ordninga er At det enkelte lag eller trener som skal ta imot hospitantar har trenerkrefter til å handtere fleire spelarar i trening Spelaren skal ha vist gode holdningar over tid Nær 100 treningsframmøte på eige lag Spelaren må sjølv ønskje det Ordninga skal alltid godkjennast av spelar sine føresette Spelaren skal alltid oppretthalde tilknyting til eige lag som hovudarena Ordninga skal ikkje påverke miljøet i laget som tek i mot hospitanten eller som avgir hospitanten Klubben ønskjer å ha kontroll på denne ordninga Trenarar får utdelt skjema for hospitering av SU Dette skapar ei oversikt over spelarar som i samråd med føresette ønskjer å hospitere Skjema skal leverast SU Trenar ventar på behandling av dette før ein iverkset ordninga SU lagar ein rulleringsplan for spelarane Ein bør ikkje sende opp fleire enn 2 3 spelarar i gongen Det er ønskeleg at trenar følgjer spelar som skal hospitere på ei trening eller to Lån av spelarar til kamp Om eit lag i barnefotball pga antall tilgjengelige spelarar treng låne underårige spelarar til kamp skal trenar gje eit tilbod til alle spelarar om bli med på dette Det er då opptil spelarar føresette å vurdere kven som er fysisk og mentalt klar til dette Trenar som låner opp spelar bør prøve å låne ut dei ulike spelarane til kamp med riktig motstand Både trener spelar og føresette må ha med seg at borna må kjenne meistring Det kjem sjeldan noko godt ut av å flytte ein spelar opp eit årstrinn når spelar ikkje er klar for dette I tilfelle der det vert gjort uheldige val kan trener rådgje føresette Om lag i barnefotballen må låne yngre spelarar i kamp pga få spelarar er det viktig at spelarar som ordinært høyrer heime på dette laget likevel får godt med speletid Topping av lag gjennom hospiteringsordninga er ikkje akseptabelt Det sportslege tilbodet i barnefotball slik gjer vi det med laga 5 7 år Første møte med fotballen Det er viktig at det for denne aldersgruppa vert lagt vekt på aktivitet leik og trivsel Karakteristiske trekk for aldersgruppa koordinasjonsevna er i utvikling stort aktivitetsbehov tek verbal instruksjon dårlig svært kort konsentrasjonstid ideal og førebilete står sentralt borna er følsame for kritikk oppteken av rettferd aggresjon rettast mot kameratar Mål for opplæringa skal vere å skape tryggheit og byggje relasjonar blant spelarane i fotballmiljøet skape ei fast ramme for trening og aktivitetar leggje til rette for læring i grunnleggjande teknikk og ferdigheit Det er viktig med god dialog mellom trenar og foreldre Spesielt der ein har utfordringar vedkommande oppmøte oppførsel o l Ferdigheitsmessig påverknad Pasning kunne slå korte pasningar med begge bein innside og vrist Mottak medtak kunne kontrollere ballen med ei berøring og spele med neste Avslutning skot kunne skyte på mål etter føring på direkten etter pasning og etter mottak medtak Føring finte kunne ei finte eller to Vending skjerming Kunne vende leggje til rette gjerne med ei berøring Kunne halde kroppen mellom ball og motspelar Heading Kunne heade med panna og stive av i hals nakke Ballkoordinasjon Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måtar Innhald på trening Ballmeistring Ballkoordinasjon pasning føring finter heading skot skjerming Relasjonsarbeid for eksempel pasnings og mottakstrening utan motstand og halde ballen i laget leikar Ulike spelvariantar Det skal leggast stor vekt på smålagspel som 3 mot 3 utan keeper og 5 mot 5 inkludert keeper Ein skal ikkje nytte spelvariant med meir enn 5 på kvart lag Kampavvikling Alle spelar like mykje vi strevar mot jamne kampar Alle står like mykje i mål Vi stiller med så mange lag som mogleg i cup turnering Vi rullerer kven som er på dei ulike laga i dei ulike cupane turneringane Alle skal få prøve å vere på lag med alle Om årskull melder på fleire lag i serie cup skal laga vere jamngode 8 10 år Den motoriske gullalder Karakteristiske trekk for aldersgruppa Den motoriske gullalder startar i denne perioden jamn og harmonisk vekst refleksjon over eigne prestasjonar og eigen framgang aukar tilnærma lik utvikling hos jenter og gutar er lette å leie og påverke påverknad av haldningar bør starte i denne perioden kan ta i mot noko verbal instruksjon oppteken av regler og rettferd kreativitet utviklast stort vitebegjær Mål for opplæringa Framleis vektlegging på tryggleik meistring og trivsel Vidareutvikling av grunnleggjande teknikk og deldugleikar Ferdigheitsmessig påverknad Pasning Kunne slå korte pasningar med begge bein innside utside vrist Mottak medtak Kunne kontrollere ballen med ei berøring og spele med neste Avslutning skot Kunne skyte på mål etter føring på direkten etter pasning og etter mottak medtak Føring finte Kunne ei finte eller to Vending skjerming Kunne vende leggje til rette gjerne med ei berøring Kunne halde kroppen mellom ball og motspelar Heading Kunne heade med panna og stive av i hals nakke Ballkoordinasjon Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måtar Samspel pasnings spel alltid prøve å spele til medspelar Innhald på trening Terping av teknikk og delferdigheiter Trening med variert motstand Introduksjon til speleforståing problemløysande øvingar Vidareutvikling av relasjonsarbeid Ulike spelvariantar med vektlegging på 3 mot 3 utan keeper og 5 mot 5 inkludert keeper Aldri nytte spelvariant med fleire enn 5 spelarar på kvart lag Aktiv bruk av funksjonalitetsskalaen gjerne med vekt på 1vs1 2vs2 3vs3 2vs1 osv Framleis rullering på de ulike posisjonane på laget Kampavvikling Alle spelar like mykje Alle står like mykje i mål men er det spelarar som vil stå ekstra i mål skal dei få moglegheit til det Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seiespel Vi rullerar på kven som er på dei ulike laga i dei ulike turneringane serielag Alle skal få prøve å vere på lag med alle I serie og cup turnering skal laga vere jamngode Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg men det er viktig at spelarane får lik speletid over ein tidsperiode på to tre kampar 11 12 år Gullalderen Karakteristiske trekk for aldersgruppa jamn og harmonisk vekst sjølvkritikk og lærevilje aukar tilnærma lik utvikling hos jenter og gutar er lette å leie og påverke god utvikling av finmotorikken Teknisk gullalder gunstig alder for påverknad av haldningar kan ta i mot verbal instruksjon opptatt av regler og rettferd kreativiteten utviklast Mål for opplæringa Utvikle nøyaktigheit i grunnleggjande teknikk og delferdigheiter Utvikle samspel Haldningar og lagånd er viktig Har ein sagt ja til å vere med på laget forventar ein at ein er med gjennom heile sesongen Ferdigheitsmessig påverknad Opp tilbake gjennom vri kombinasjonar Veggspel Vri spelet Førsteforsvarar ferdigheit Heading Innhald på treninga Terping av teknikk og delferdigheiter Innføre keepertrening som del av treninga Trening med motstand Introduksjon til spelforståing Gjenkjenne overtall undertallsituasjonar offensivt og defensivt Ulike spelvariantar med vektlegging på 3 mot 3 utan keeper og 5 mot 5 inkludert keeper Aktiv bruk av funksjonalitetsskalaen gjerne med vekt på 1vs1 2vs2 3vs3 2vs1 osv Fokus på høg intensitet på mange av treningane Kampavvikling Alle spelar like mykje framleis barnefotball Spelarar som ønskjer å stå i mål skal få høve til dette Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seriespel I serie og cup turneringspel skal laga vere jamngode Ein skal få prøve ulike posisjonar på laget Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg men det er viktig at spelarane får lik speletid over ein tidsperiode på to tre kampar Ungdomsfotball Klubben Eid IL Fotball skal ha fokus på den enkelte spelar Ein stor klubb som Eid vil når mogleg melde på fleire lag i serie og turneringsspel Det er i ungdomsfotballen rom for inndeling i 1 lag og 2 lag Dvs at spelarane vert delt inn i lag basert på ferdighetsnivå men der også treningsoppmøte og gode haldningar skal vektleggast Det er uavhengig av dette viktig at vi jobbar for ei felles og god treningsgruppe byggje respekt mellom spelarane og støtteapparat og utviklar gode sosiale relasjonar og samhandling Føresette skal også vere ein del av dette arbeidet Trenings og kampgruppene skal ikkje låsast gjennom året Trenar har tillit frå klubben til å avgjere inndeling av laga Men klubben ønskjer ein dialog mellom SU og trenar når det gjeld påmelding av lag i serie Det er viktig med god kommunikasjon mellom trenar lagleiar spelar og føresette Ein skal oppmode til mest mogleg fysisk aktivitet også i denne alderen Det er positivt at ungdomen er med på andre aktivitetar idrettar i tillegg til fotballtreningane Spelar og trener skal i eit samarbeid streve mot å koordinere aktivitetane til beste for spelaren I denne aldersgruppa kan hospitering vere ein viktig del av differensieringa Spelarar som skil seg ut med ferdigheter og treningshaldningar og ikkje møter nok utfordringar på sitt eige alderstrinn skal hospitere med lag eit årstrinn opp Dette gjeld også krestlagsspelarar Hospitering skal føregå både på trening og i kamp God dialog med trenar eit årstrinn opp er avgjerande Det sportslege tilbodet i ungdomsfotballen slik gjer vi det med laga 13 14 år Spelarutvikling Karakteristiske trekk for aldersgruppa store forskjellar i fysisk og mental utvikling rettferdssansen er godt utvikla stor skilnad i lengdeveksten store variasjonar i prestasjonsevna og humør hos kvar enkelt spelar konsentrasjonsevna er i god utvikling spelarane blir meir prestasjonsbevisste motorikken er i god utvikling dette er tida for å jobbe med haldningar spelarane er motiverte og har stor læringsvilje mange er psykisk labile kreativiteten er i god utvikling Mål for opplæringa Vidareutvikle samspelet med hurtige pasningar på direkten eller etter få berøringar Utvikle delferdigheitene finte avslutning mot mål og 1 forsvarer og 1 angriper Spele i forhold til medspelars initiativ Haldningar og lagånd er viktig Har ein sagt ja til å vere med på laget forventar vi at ein er med gjennom heile sesongen Ferdigheitsmessig påverknad Initiativ og bevegelse utan ball både framfor og bak ballførar Hurtig og presist pasnings spel Gjenkjenne undertall og overtall offensivt og defensivt Bevisstgjere spelarar på valg i forhold til dette Ulike pasnings kombinasjonar som startar med initiativ framfor ballførar kor når korleis Veggspel Vri spelet Forsvararferdigheit Litt lagdelssamarbeid Innhald på trening Mange berøringar i speløvingar Fokus på konsentrasjon og utvikling av taktisk forståing Framleis fokus på teknikk og delferdigheiter Aktiv bruk av spel med motstand Utvikle tempo i spillet og nøyaktigheit i pasning og mottak m m Trenerstilen skal være veiledande med problemløysingsøvingar val Blir kjend med treningar med høy intensitet med intensitetsstyring gjennom treningsveka Framleis fokus på fotballkoordinasjon hurtigheit og styrke utan vekter Starte med spesifikk rolletrening og keepertrening Kampavvikling Inndeling i lag i seriespel skal styrast av eit samspel mellom SU trenar og lagleiar Spelarar som ønskjer å stå i mål skal få høve til dette Ein prøver å oppmode spesielt gode keeperar om å stå i mål Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seriespel Ein skal få prøve ulike posisjonar på laget Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg men det er viktig at spelarane får mykje speletid over ein tidsperiode på to tre kampar Gode haldningar og godt treningsoppmøte skal belønnast 15 16 år Framleis spelarutvikling Karakteristiske trekk for aldersgruppa sterke sosiale behov gutar utviklar større muskulatur enn jentene ekstrem vekstperiode koordinasjonsevna i fin utvikling kreativiteten i sterk utvikling dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling sterk vekst av krinslaupsorgana variabel oppførsel puberteten usikker sjenert tøff utad aggressiv Mål for opplæringa Ein bør øve mykje på gjenkjenning og val i spel like situasjonar Det er avgjerande at spelarane er i stand til å kjenne igjen overtall vs undertall både i forvar og angrep og ta val i forhold til dette Vidareutvikle raskt pasnings spel Sjå førre aldersgruppe Kor tid kontre kor tid holde ballen i laget i påvente av initiativ framfor ballførar Større grad av lagssamhandling og rollefordeling Vidareutvikle 1 forsvarerferdigheit og lagforsvar Haldningar og lagånd er viktig Har ein sagt ja til å vere med på laget forventar ein at ein er med gjennom heile sesongen Ferdigheitsmessig påverknad Vidareutvikle og perfeksjonere punkta under førre aldersgruppe Individuell rolleutvikling Innhald på treninga Legge vekt på tempo i spelet og nøyaktigheit i pasning og mottak m m Vanlige taktiske økter skal inkluderast i treninga Introduksjon av målsettingsarbeid Meir spesifikk rolletrening Auka fysisk trening og vedlikehald utvikling av fotballmotorikk Innøving av riktig teknikk med lette vekter Keepertrening Kampavvikling Inndeling i lag i seriespel skal styrast av eit samspel mellom SU trenar og lagleiar Spelarar som ønskjer å stå i mål skal få høve til dette Ein prøver å oppmode spesielt gode keeperar om å stå i mål Vi stiller med så mange lag som mogleg i turneringar og i seriespel Ein skal få prøve ulike posisjonar på laget Ein skal disponere laget slik at kampane blir så jamne som mogleg men det er viktig at spelarane får mykje speletid over ein tidsperiode på to tre kampar Gode haldningar og godt treningsoppmøte skal belønnast 17 19 år Konkurransealderen Viktige fokusområde her bør vere fysisk basisgrunnlag spenst hurtigheit styrke uthald mengd og skalintensitet restitusjon eigentrening periodisering seriøsitet og haldningar lojalitet og kontrakt Seniorfotballen Slik det er i dag er seniorfotballen i Eid bygd opp av spelarar som aldersmessig framleis høyrer heime i ungdomsfotballen Seniortrenar bør difor ha treningsprinsippa frå ungdomsfotballen med seg i sitt trenararbeid Viktige fokusområde bør vere fysisk basisgrunnlag spenst hurtigheit styrke uthald mengd og intensitet restitusjon eigentrening periodisering seriøsitet og haldningar lojalitet og kontrakt Hospitering i ungdomsfotballen Alle trenarar skal streve mot best mogleg aktivitet i eigne treningar og her er differensiering ein nøkkelfaktor Den ideelle treningskvardagen har spelaren når ein trenar 1 3 del med spelarar som er svakare 1 3 med spelarar som er like gode og 1 3 med spelarar som held eit høgare nivå Sitat frå NFF I tillegg til differensiering i trening treng vi å tilretteleggje litt ekstra for dei spelarane som er komne aller lengst både fysisk og mentalt så kalla hospitering Ein grunnleggjande tanke ved hospitering er at ein gjev spelarar som har ferdigheiter tid mentale forutsetningar og motivasjon tilstades eit ekstratilbod om trening kamp på eit høgare nivå Spelaren vil oppleve høgare

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/om-eid-fotball/sportsplan (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Eid Fotball - Logo
  lag Ungdomsfotball Alle nyheter Gut 15 16 år Alle nyheter Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Alle nyheter Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Alle nyheter Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Alt du treng å vite Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Oversikt treningstider Idrettsparken Nye kunsten Heim Om Eid Fotball Logo Logg inn Logo Skriv ut E post Eid Idrettslag logo Last ned logo i høg kvalitet 1648 x 2126 px Eid Idrettslag emblem Last ned emblem i høg kvalitet 958 x 1276 px Lest 2042 gonger Sist redigert torsdag 17 oktober 2013 20 05 Tweet Meir i denne kategorien Sportsplan Idrettsparken Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Ungdomsfotball Gut 15 16 år Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Idrettsparken Nye kunsten Hovudsponsor Partnarar Nyttige lenker Administrasjon Supportarshop Sogn og Fjordane Fotballkrets Norges Fotballforbund Haugenfotball no 3 divisjon no Siste

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/om-eid-fotball/logo (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Eid Fotball - Administrasjon
  Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Alt du treng å vite Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Oversikt treningstider Idrettsparken Nye kunsten Heim Om Eid Fotball Administrasjon Logg inn Administrasjon Skriv ut E post Her finn du info om dei ansatte i Eid fotball Stilling Namn Telefon E post Bilete Klubbutviklar Bjørn Totland 907 71 263 Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den Klubbsekretær Edgar Flo 902 67 052 Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den Lest 5728 gonger Sist redigert torsdag 09 januar 2014 16 17 Tweet Meir i denne kategorien Aktivitetskalendar Dommarane våre Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Ungdomsfotball Gut 15 16 år Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/om-eid-fotball/administrasjon (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Eid Fotball - Støtt Eid fotball via grasrotandelen
  år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Alt du treng å vite Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Oversikt treningstider Idrettsparken Nye kunsten Heim Om Eid Fotball Grasrotandelen Logg inn onsdag 08 januar 2014 09 22 Støtt Eid fotball via grasrotandelen Skrive av Bjørn Totland Skriv ut E post Bli grasrotgjevar til Eid idrettslag Tippar du hos Norsk tipping Du har i så fall moglegheiten til å gje oss i hjelpande hand ved å registrere deg som grasrotgjevar til idrettslaget 5 av det du tippar for går til idrettslaget om du registrerar deg hos oss Slik gjer du Du kan registrere deg direkte hos din tippekommisjonær Gje beskjed neste gong du tippar at du ønskjer å gje di støtte til Eid idrettslag Vårt organisasjonsnummer er 993630985 Send ein sms til 2020 med følgande tekst GRASROTANDELEN 993630985 tjenesten er gratis Er du inne på Norsk tipping sine nettsider og tippar online kan du når du er online skifte til Eid idrettslag Gå då til Tilknytt nå og følg infoen der Eid fotball og idrettslaget takkar for at du støttar oss i vårt arbeid Tweet Publisert i Siste nytt Meir i denne kategorien Chatlet sport vår utstyrleverandør Eid startar fotballakademi Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Ungdomsfotball Gut 15 16 år Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/om-eid-fotball/grasrotandelen (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Eid Fotball - Chatlet sport - vår utstyrleverandør
  2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Alt du treng å vite Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Oversikt treningstider Idrettsparken Nye kunsten Heim Om Eid Fotball Supportarshop Logg inn fredag 03 januar 2014 22 57 Chatlet sport vår utstyrleverandør Skrive av Bjørn Totland Skriv ut E post Hos Chatlet sport på Moengården får du kjøpt ditt Eid treniningsutstyr Er du medlem av Eid fotball så får du mange av Chatlet sine produkt til rabatterte prisar Eid spelar i Nike utstyr og vi har difor ekstra gunsitge prisar på produkt som dei leverar til Chatlet På Chatlet får du hjelp til å finne det du treng av utstyr Chatlet har følgande artiklar til sals Eidagensar Eid windbreaker Eid treningskjorte Eidashorts Eidasokkar Eidaskjerf Eid stadionjakke Eid regnjakke Nike treningsbukse Diverse fotballsko og joggesko frå Nike Ballar og utstyr leggbeskyttarar Keeperhanskar Nike underwear Nike fritidstøy Alle produkta som er tekne inn frå Eid fotball er av god kvalitet og våre medlemmar får produkta til rabaterte prisar Vi takkar også Nike får eit godt samarbeid Vi oppfordrar våre medlemmar å handle Nike For kvar handel så får fotballgruppa kick back som igjen går tilbake til lagsutstyr Sist redigert onsdag 13 mai 2015 12 21 Tweet Publisert i Siste nytt Meir i denne kategorien Finn ditt lags treningstider Støtt Eid fotball via grasrotandelen Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Ungdomsfotball Gut 15 16 år Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/om-eid-fotball/supportarshop (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Eid Fotball - Dommarane våre
  Heim Om Eid Fotball Dommarane våre Logg inn Dommarane våre Skriv ut E post Vi har mange gode dommarar i klubben vår Her finn du oversikta Bilete Namn E post Telefon Nivå Sven Erik Midthjell Tippeliga og FIFA dommar Vebjørn Nord Haugland Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den 47800201 Hovuddommar 2 divisjon 3 divisjon herrar Muhamet Barlla muhamet barlla helse førde no 41517177 Hovuddommar 4 divisjon herrar 2 divisjon damer og assistentdommar i 3 divisjon Kathiravel Sureskumar Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den 91825177 Hovuddommar 5 divisjon herrar og assistentdommar 3 divisjon herrar og 2 divisjon damer Elias Åsebø Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den 90703203 Dømmer aldersbestemte klubbkampar Markus Nybø Bakke Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den 99117027 Dømmer aldersbestemte klubbkampar Emma Myroldhaug Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den 97950840 Dømmer aldersbestemte klubbkampar Steve Sibondagara Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den 92119726 Dømmer aldersbestemte klubbkampar Jostein Haugland Denne e postadressa er beskytta mot program som samlar e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den Dømmer aldersbestemte klubbkampar Lest 2123 gonger Sist redigert tysdag 20 oktober 2015 01 36 Tweet Meir i denne kategorien Administrasjon Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/om-eid-fotball/dommarane-vare (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Eid Fotball - Aktivitetskalendar
  Breddefotball Aldersbestemte lag Ungdomsfotball Alle nyheter Gut 15 16 år Alle nyheter Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Alle nyheter Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Alle nyheter Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Alt du treng å vite Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Oversikt treningstider Idrettsparken Nye kunsten Heim Aktivitetskalendar Logg inn Aktivitetskalendar Skriv ut E post Det er delt ut treningstider både på bana ved Idrettsparken som ligg bak idrettshuset og Nye kunsten som ligg bak Valhall Her er ei oversikt Lest 6451 gonger Sist redigert torsdag 09 januar 2014 16 13 Tweet Meir i denne kategorien Nye kunsten Administrasjon Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Ungdomsfotball Gut 15 16 år Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Idrettsparken Nye kunsten Hovudsponsor Partnarar Nyttige lenker Administrasjon Supportarshop Sogn og Fjordane Fotballkrets Norges Fotballforbund Haugenfotball no 3 divisjon no Siste nytt

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/aktivitetskalendar (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Eid Fotball - Idrettsparken
  Kvinner 3 divisjon Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Aldersbestemte lag Ungdomsfotball Alle nyheter Gut 15 16 år Alle nyheter Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Alle nyheter Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Alle nyheter Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Alt du treng å vite Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Oversikt treningstider Idrettsparken Nye kunsten Heim Aktivitetskalendar Idrettsparken Logg inn Idrettsparken Skriv ut E post oversikt over treningstider og kampar idrettsparken Lest 5118 gonger Sist redigert måndag 30 desember 2013 14 26 Tweet Meir i denne kategorien Logo Nye kunsten Tilbake til toppen Heim Menn Apparat rundt a laget Spelarstall Kampar a laget Eid 2 rekrutt Terminliste og tabell Skåringsklubben Kvinner Apparat rundt damelaget Spelarstall Kampar damelaget Breddefotball Ungdomsfotball Gut 15 16 år Apparatet rundt guttelaga Gut 13 14 år Informasjon smågut Jenter 15 16 år Jenter 13 14 år Barnefotball Gutar 12 år Gutar 11 år Gutar 10 år Gutar 9 år Gutar 8 år Gutar 7 år Jenter 12 år Jenter 11 år Jenter 9 10 år Jenter 7 8 år Gut Jente 6 år Tine Fotballskule 2015 Eid akademi 03 07 Eid cup 2015 Om Eid Fotball Fakta Historie Styret Sportsleg utvalg Visjon og verdigrunnlag Sportsplan Logo Administrasjon Grasrotandelen Supportarshop Dommarane våre Aktivitetskalendar Idrettsparken Nye kunsten Hovudsponsor Partnarar Nyttige lenker Administrasjon Supportarshop Sogn og Fjordane Fotballkrets Norges Fotballforbund Haugenfotball no 3 divisjon no Siste nytt Masse Moro i Mai Husk påmelding til Eid Cup

  Original URL path: http://eidfotball.no/index.php/aktivitetskalendar/idrettsparken (2016-04-25)
  Open archived version from archive •