archive-no.com » NO » F » FJELLREGIONEN.NO

Total: 98

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • [FLYTTHIT] Fjell-logo1_RGB.jpg
  Skapende ungdom SUM Voksnes læring Høgskole Kultur og fritid Regionrådet Sammensetning Saklister protokoller Arbeidsutvalget Regionrådet Møteplaner Styrende dokumenter Utviklingsarbeid Entreprenørskap Småfeprogrammet Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen Avsluttede prosjekter Fjellhelse Planer Styringsgruppa Prosjektgruppa Hest i Fjellregionen

  Original URL path: http://www.fjellregionen.no/3537.FLYTTHIT-Fjell-logo1-RGB-jpg.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Navn
  32 pr innbygger som igjen består av Kr 12 i frie midler til politisk arbeid frikjøp av regionrådsleder dekning av møteutgifter innledere til diverse møter reiseutgifter for politikere m m Kr 20 i bundne midler som brukes som regionens andel av prosjektmidler I følge retningslinjene er disse midlene ment å skulle sikre god og rask oppfølging av vedtak som Regionrådet har gjort samt muliggjøre utredning og klargjøring av mulige innsatsområder saker for rådet Midlene brukes for det meste som den lokale andelen for å kunne utløse ekstern finansiering Satsene for det kommunale tilskuddet til Regionrådets arbeid har ikke vært regulert siden andelen frie midler ble økt fra 10 til 12 kr fra og med år 2000 Satsen på kr 20 for bundne midler dvs i hovedsak prosjektjobbing ble økt fra 17 5 til 20 kr i 1999 De frie midlene er vedtektsfestet og det kreves et budsjett de bundne midlene søkes det om hvert år For 2010 utgjør de frie midlene 249 600 kroner og de bundne midlene 416 000 kroner med utgangspunkt i et folketall på 20 800 Det kan på grunn av noe befolkningsvekst legges til grunn 20 900 innbyggere for budsjettet for neste år En videreføring av de kommunale bidragene vil innebære bevilgninger på totalt 668 800 kroner 665 600 kr i år med 250 800 kr i frie midler og 418 000 kroner i bundne midler På grunn av økning i aktiviteten både med politisk arbeid og i forhold til prosjekter tiltak har arbeidsutvalget og Regionrådet ved flere anledninger behandlet forslag fra administrasjonen om å øke kommunenes bidrag Forslagene har ikke blitt vedtatt Med reelle knappere frie midler til det politiske arbeidet i arbeidsutvalget og Regionrådet er midlene til frikjøp av regionrådsleder nestleder mer enn halvert for å få budsjettet i balanse i forhold til to år siden Dette betyr at kommunene til disse ordførerne har tatt en større del av belastningen Samtidig er det brukt minimalt med midler til for eksempel innledere på tema møter og reiseutgifter er i hovedsak belastet kommunene Dette er etter regionrådsgivers vurdering en uheldig utvikling i forhold til grunnlaget for driften av Regionrådet Det er de siste årene ikke minst i år lagt ned et meget betydelig arbeid for å skaffe eksterm finansiering av prosjekter og tiltak fra andre offentlige instanser inkludert kommunene og det private næringslivet Dette betyr at andre oppgaver er prioritert bort og at det tar lang tid å få iverksatt vedtatte tiltak I noen tilfeller har dette også medført at det er skapt et uheldig bilde av Regionrådets handlekraft Dersom Regionrådet følger forslagene fra AU om å bevilge midler til prosjektene Høyfartstog Oslo Trondheim gjennom Østerdalen og Storsteigen kompetansesenteret for fjellandbruket vil 200 000 kroner av rammen for de bundne midlene være disponert for hvert av de to neste årene Dette reduserer selvsagt mulighetene til å iverksette nye prosjekter og tiltak raskt Denne situasjonsbeskrivelsen tilsier et nytt forslag om å øke kommunenes bidrag nå Regionrådgiver velger likevel ikke å foreslå noen endring nå Dette skyldes i hovedsak følgende forhold igangsatte og nye prosjekter tiltak som er i ferd med å bli igangsatt og skal drives i 2011 er eller vil trolig bli finansiert i løpet av kort tid det vil bli tatt initiativ for å følge opp tiltak i Strategisk næringsplan om etablering av interkommunalt næringsfond såkornfond regionrådsleder har ved flere anledninger i AU tatt til orde for at det må vurderes et større bidrag fra kommunene til fellesarbeidet kommunene bør få rimelig tid til å innarbeide eventuelle forslag til større endringer i sine budsjetter Regionrådgiver mener at tiltaket i Strategisk næringsplan om næringsfond såkornfond må sees i sammenheng med de synspunkter regionrådsleder har gitt uttrykk for Dersom kommunene kan bidra med en større pott til bundne midler og eller et fond som for eksempel disponeres av Regionrådet vil dette kunne gi raskere iverksettelse av tiltak og spare kommunene for behandling av søknader om tilskudd til ulike prosjekter og tiltak som i dag Det er ikke usannsynlig at dette totalt sett vil bli billigere for kommunene enn i dag Regionrådgiver legger derfor opp til å ta initiativ til at det kan fremmes sak om dette for AU våren 2011 Vedtak som innstilling fra AU til Regionrådet Regionrådet anbefaler at kommunene bevilger kr 32 pr innbygger som ramme for Regionrådets drift i 2011 hvorav kr 12 er vedtekstfestede frie midler og de øvrige til aktuelle prosjekter og tiltak i samsvar med Handlingsplan 2011 2012 Arbeidsutvalget gis fullmakt til å disponere midlene innenfor denne rammen i henhold til Regionrådets Handlingsplan og med tilbakemelding til Regionrådet Ved finansieringsbehov utover rammen kan det søkes kommunene spesifikt for hvert enkelt prosjekt SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24 11 10 Sak 09 2010 Budsjett og bevilgninger for Regionrådets frie mid ler 2011 Saksbehandler Rune Jørgensen Arbeidsutvalget behandlet saken i sitt møte 3 november i sak 59 2010 med følgende saksutredning Det vises til saksutredning i sak 58 2010 Det er med dette utgangspunktet utarbeidet forslag til budsjett og bevilgninger for Regionrådets frie midler 2011 Budsjettet tar utgangspunkt i et bidrag fra kommunene på kr 12 per innbygger Befolkningstallene har økt både i 2009 og i år og det legges til grunn 20 900 innbyggere 20800 i 2010 De frie midlene vil dermed utgjøre 250 800 kroner mens de bundne midlene vil bli 418 000 kroner Regnskapet for 2010 vil trolig vise at man har holdt seg innenfor rammen for årets budsjett takket være de tiltak det er redegjort for i foregående sak I budsjettforslaget for 2011 er det nødvendig å øke posten for kontigenter fra 50 000 kr til 70 000 kr Dette har sammenheng med at Fjellregionsamarbeidet på årsmøtet i vår vedtok å øke kontigenten fra 2 kr til 3 kr per innbygger Dette dekkes inn i hovedsak ved at postene for møter og reiser er redusert I 2011 planlegges det en studiereise for AU til Trondheim blant annet for å styrke samarbeidet med Sør Trøndelag fylkeskommune Annen reisevirksomhet må derfor fortsatt begrenses og eller belastes kommunene Budsjettforslaget gir enda mindre handlingsrom enn i

  Original URL path: http://www.fjellregionen.no/2654/file=2654 (2016-02-10)
  Open archived version from archive •