archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arkiv - Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  ynskjer meir norsk kvalitetskveite Kornhandlarane vil utvide sorteringa etter kvalitet for at matmøllene skal 22 november 2013 Må importere proteinrikt matkorn Norske Felleskjøp har justert prognosen for tilgang og forbruk av korn og u 23 oktober 2013 Vil øke kornproduksjonen 7 temaartikler om korndyrking er et resultat fra prosjektet Økt norsk kornp 25 september 2013 Laveste kornavling på 37 år Årets norske kornavling ser ut til å bli ca 913

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=87ef4e89-2fc4-45d3-a22c-74f43eb7144e&pid=0d3a8904-3059-474f-8d79-67009e6ddc6b&web=%2fmarkedsregulering&sindex=8&page=2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Ny prognose for tilgang og forbruk av korn - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  forbruk av korn Brødtekst Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2012 2013 er grunnlag for forslag om siste auksjonsrunde for importkvoter Prognosen er også grunnlaget for tiltak for å sikre avsetning av norskprodusert korn i sesongen Prognosen gir ein samla tilgang til marknaden av 1 021 000 tonn korn og 13 000 tonn erter og oljefrø Dette er 9 under gjennomsnittet for dei føregåande fem åra Tilgangen av norsk korn er i hovudsak kjent på dette tidspunktet av året vi reknar med at 99 av kornet er levert Spenninga er knytt til utviklinga i bruk av kraftfôr til produksjon av mjølk og storfekjøtt Prognosen tilseier ein vekst også i inneverande sesong i omsetning av kraftfôr omsetninga har auka med 150 000 tonn i løpet av dei to siste åra Prognosen er grunnlaget for tildeling av importkvote for mat og fôrkorn som blir lagt ut for auksjon av SLF 15 mai Det er prognosert eit behov for import av 169 000 tonn matkorn og 513 000 tonn fôrkorn Etter auksjonar tidlegare i sesongen gjenstår å fordele 31 000 tonn matkorn og 42 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr Importen av kraftfôrråvarer er den høgaste i tiårsperioden Prognosen gir ein

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Ny-prognose-for-tilgang-og-forbruk-av-korn.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Prisnedskriving av matkveite - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  matmjølmøllene ikkje kan bruke i inneverande sesong NFK har vurdert at overlagring til neste sesong ikkje er aktuelt NFK inviterer aktørar i kornbransjen til å gi tilbod om nødvendig kompensasjon for slik omdisponering Brev blir sendt til aktørane i dag i samsvar med liste frå Statens landbruksforvaltning over kornkjøparar Tilbodet kan også gjelde andre som kan innfri krava i NFK sine retningsliner Lenker Tilbodsbrev omdisponering Skjema for tilbod om prisreduksjon

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Prisnedskriving-av-matkveite.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Registrer og vinn iPad - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  partier av havre og mathvete bli analysert for innhold av mykotoksinet deoxynivalenol DON Bioforsk ønsker derfor å samle inn dyrkingsopplysninger inkludert partinummer for havre og mathvete som leveres i perioden august oktober høsten 2012 Vi håper at mange dyrkere vil ta bryet med å registrere dyrkingsopplysninger for innleverte kornpartier høsten 2012 her www korndata no De som bidrar med dyrkingsopplysninger vil bli med i trekningen av 4 iPads Vi benytter

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Registrer-og-vinn-iPad.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nye medlemmer i produsentutvalget - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Vi har fått forslag til nye medlemmer ein frå FKA og utskifting av medlemmene frå faglaga Administrasjonen foreslår i tillegg å vidareføre Sindre Flø som leiar og sekretær for utvalet Etter dette får utvalet denne samansettinga nye medlemmer i kursiv Jan Stabbetorp FKA Region 1 Østfold Akershus Christen Engeloug FKA Region 2 Hedmark Anton Hveem FKA Region 3 Oppland Hans Harald Kirkevold FKA Region 4 Telemark Vestfold Buskerud Inge Olav

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Nye-medlemmer-i-produsentutvalget.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Retningsliner for kompensasjon ved overlagring av korn under marknadsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  fastset øvre kostnadsgrense for tilbod som kan bli godkjent Følgjande element inngår i kalkylen Lagringskostnader kapitalkostnader administrasjon forsikring Ved anlegg uten tilknyting til produksjon av kraftfôr eller matmjøl kan i tillegg inngå ekstra kostnader med lagring og handtering 5 Korn som skal overlagrast skal vere innkjøpt gjennom marknadsordninga for korn 6 Overlagra vare vil vere bunden for ein bestemt periode fastsett av Norske Felleskjøp bindingstida 7 Overlagring skal skje fysisk skilt frå korn som ikkje er omfatta av godkjent tilbod om kompensasjon 8 Overlagra korn kan i bindingstida ikkje nyttast i produksjon eller skiftast ut med nyare vare før bindingstida er over utan etter godkjenning av marknadsregulator 9 Aktør som får tilsegn om tilskott til overlagring har det fulle ansvaret for varen i lagringsperioden 10 Tilbod om overlagring skal omfatte a kornart 1 kvalitet mat eller fôrkorn eventuelt matkveiteklasse b kvantum c krav om kompensasjon d metode for sikring av at overlagra korn ikkje blir brukt eller utskifta i bindingstida e lagerstad 11 Av tilbod som innfrir vilkåra i punkt nr 10 vil tilbod som gir minst kostnader for marknadsreguleringa bli godkjent først 12 I tillegg til kostnad i godkjent tilbod kan aktøren ved avslutta overlagring fakturere for endring i kornpris som følgje av reduksjon i målprisar i jordbruksoppgjeret Ved auka målpris vil Norske Felleskjøp redusere kompensasjonen tilsvarande 13 Tilskott blir utbetalt etter revisorattestert oppgåve Frist for innsending av oppgåve er ein månad etter at bindingstida er over Norske Felleskjøp vil normalt utbetale innan tre veker etter at dokumentasjon som gir grunnlag for godkjenning er motteken dersom ikkje annan frist vert fastsett med sikte på tid til gjennomføring av nødvendig kontroll m m 14 Dersom overlagra kvantum i følgje oppgåva frå aktøren er mindre enn kvantum godkjent av marknadsregulator medfører det avkorting i utbetalt kompensasjon Avkortinga tilsvarer redusert kvantum multiplisert

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Retningsliner-for-kompensasjon-ved-overlagring-av-korn-under-marknadsregulering.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Retningslinjer for kompensasjon for prisreduksjon på matkorn anvendt til fôr - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  om omdisponering som gir prisreduksjon til den laveste kostnad for markedsreguleringen vil bli innvilget først b Dersom det samtidig blir gitt tilsagn om kompensasjon for overlagring vil prioritering av disse to tiltakene bli underlagt en samlet vurdering c Dersom tilbudet med lavest pris ikke omfatter omdisponering av hele volumet vil resterende volum gå til tilbudet som har nest laveste pris osv e Dersom to eller flere tilbud har gunstigste og samme pris og tilbudene samlet går ut over det volum eller restvolum som skal fordeles vil volumet for omdisponering fordeles forholdsmessig f Norske Felleskjøp kan gi tilsagn som gir andre volum enn det som framgår over dersom dette gir mindre kostnader for markedsreguleringen Jf også pkt 9 8 Bruk av omdisponert vare a Varen det gis kompensasjon for skal reguleres permanent ut av matkornmarkedet b Det stilles krav til aktør som får tilsagn om priskompensasjon om at omdisponert vare brukes eller omsettes til fôr innen frist fastsatt av NFK c Aktør som får tilsagn om kompensasjon for prisreduksjon påtar seg videre å kreve av eventuell kjøper garanti for at varen blir brukt til fôrformål i samsvar med pkt 2 d innen den samme fristen gjennom brukserklæring utarbeidet av NFK d Anbyder som mottar kompensasjon for prisnedskriving og som selger vare som det søkes kompensasjon for til sluttbruker selger varen som ordinært råstoff til fôr e Fristen i pkt b kan i særskilte situasjoner forlenges 9 Forbehold Norske Felleskjøp tar forbehold om at hele eller deler av innlevert tilbud ikke blir akseptert dersom alternative tiltak blir billigere å gjennomføre for markedsreguleringen eller dersom det ikke finnes tilstrekkelig midler til finansiering 10 Behandling av anbud a Innkomne anbud vil bli åpnet straks fristen for anbud er utløpt Interesserte anbydere kan delta under åpningen av anbudene i Norske Felleskjøps lokaler b Tilsagn om prisreduksjon vil bli gitt så snart som mulig etter anbudsfristens utløp 11 Oppfølging av gjennomføring Norske Felleskjøp kan kreve at aktør som har fått tilsagn om kompensasjon for prisreduksjon og sluttbruker skal gi rapport om gjennomføringen av tiltaket 12 Oppgjør a Anbudsgiver sender krav om kompensasjon for prisreduksjon til Norske Felleskjøp i samsvar med tilsagn fra Norske Felleskjøp Krav kan sendes når hele volumet er brukt i fôrproduksjon eller solgt til annen sluttbruker med brukserklæring b Kompensasjon er betinget av at det blir stilt nødvendige midler til disposisjon fra Omsetningsrådet c Oppgave i samsvar med a skal være dokumentert ved Dokumentasjon av forbruk av korn til fôrformål eller Brukserklæring ved videresalg d Norske Felleskjøp vil kontrollere at innkomne krav tilfredsstiller behovet for dokumentasjon e Norske Felleskjøp kan kreve at krav om kompensasjon blir attestert av autorisert revisor f Norske Felleskjøp kan nekte utbetaling av refusjon dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende g Når grunnlaget for krav om kompensasjon er godkjent av Norske Felleskjøp vil oppgjør skje innen to uker etter at beskjed om godkjenning er gitt 13 Ansvar for sluttbruker a Norske Felleskjøp kan kreve dokumentasjon fra sluttbruker av varen som viser at den er benyttet som fôr innen frist fastsatt

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Retningslinjer-for-kompensasjon-for-prisreduksjon-pa-matkorn-anvendt-til-for.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  2012 Kornprognose pr november 2012 Norske Felleskjøp har utarbeidd ny prognose for tilgang og forbruk av korn 25 september 2012 Forsiktig oppjustering av kornprognosen Litt større avling i den nye prognosen fra Norske Felleskjøp 6 august 2012 Registrer og vinn iPad Bioforsk samler inn dyrkingsopplysninger for havre og mathvete i 2012 26 april 2012 Nye medlemmer i produsentutvalget Anton Hveem Harald Baldersheim Svein Stubberud og Marius Hundstøen Bøhle 2 september

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=87ef4e89-2fc4-45d3-a22c-74f43eb7144e&pid=0d3a8904-3059-474f-8d79-67009e6ddc6b&web=%2fmarkedsregulering&sindex=8&page=3 (2015-09-15)
  Open archived version from archive