archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ingen matberedskap uten krise - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  for fôrkorn og et soyalager for 6 måneders forbruk Et helt annet trusselbilde i dag Trusselbildet i 2000 tallet er et helt annet enn det vi hadde på 50 tallet sier Bjørn Tørmo i Nærings og Handelsdepartementet som har ansvaret for å forsyne befolkningen med mat i eventuelle krisesituasjoner Vi forholder oss ikke til krigsscenarier med total avsperring Vi har avtaler med næringslivet gjennom rådet for matvareberedskap og vi regner med å løse kriser som skyldes tilbudssvikt etterspørselssjokk hamstring logistikksvikt og kombinasjoner av slike kriser gjennom etater og næringsliv som har tilgang til global handel sier Bjørn Tørmo og Lisbeth Muhr i NHD Utenom matvarer i varehandelen har Norge i dag bare et lite nødlager med proteinkjeks for befolkningen nord for Ofoten Grossistlagrene er sikret med nødstrøm det er inngått avtaler om gjensidig beredskap med Sverige og Finland I tillegg har opplysningskontorene i landbruket en rolle i forhold til å informere befolkningen i en krisesituasjon Forsvarets forskningsinstitutt vurderer krisesituasjoner Vi har gjennomført flere studier av tenkte krisesituasjoner innen sivilt beredskap teletjenester kraftforsyning transport IKT og en mer globalisert verden forteller forsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller Innenfor ernæring har FFI konkludert med at matforsyningen også avhenger av mange andre funksjoner i samfunnet som ledelse kraft tele transport arbeidskraft vannforsyning bank og pengevesen industri og varehandel Noen konkret vurdering av krisesituasjoner innen ernæring har ikke FFI gjennomført men man har tre ulike scenarier klare for nye prosjekter I det første scenariet har det oppstått kornmangel på grunn av økt etterspørsel på verdensmarkedet eksportbegrensninger hos korneksporterende land samtidig som at den norske kornavlingen svikter på grunn av dårlig vær og plantesykdommer Resultatet er en kornkrise i Norge som bare har korn for de neste to månedene Dette gir ekstrem prisøkning og hamstring av kornprodukter Husdyrholdet må reduseres og forbrukerne begynner også å hamstre kjøtt Vi vet ikke hvordan man løser et slikt problem og vi vil gjerne diskutere dette med landbruket sier Birkemo Det andre scenariet er en munn og klovsykeepidemi blant norske husdyr med spredning til hjortevilt hvor opprydningsarbeidet blir sabotert av aktivister mens det tredje er en krigslignende tilstand hvor en fremmed makt kontrollerer deler av norsk territorium Vi har ikke tatt inn over oss slike trusselbilder og vi gjør ikke det før de eventuelt blir vedtatt sier Bjørn Tørmo i NHD Finnene bygger ned matlagrene Direktør Hannu Pelttari ved NESA den finske forsørgingsberedskapssentralen gikk gjennom finske tanker om beredskap som Pelttari illustrerte som et korthus hvor alle kortene måtte være på plass for at det ikke skulle bryte sammen Finnene organiserer øvelser i forhold til strategiske trusselmodeller og man har et ekspertnettverk med tusen frivillige som dekker ulike sektorer i samfunnet Vår sårbarhet er knyttet til urbanisering elektrifisering nettverksøkomi digitalisering globalisering og kunnskap hvor det er en stor utfordring å se helheten Vi har også innsett at man ikke er alene i verden selv om vi har en sårbar utenrikshandel sier Pelttari 95 prosent av handelen går via Østersjøen som er islagt deler av året Men

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Ingen-matberedskap-uten-krise.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Lønnsomheten i landbruket dårligere enn tidligere beregnet - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  andre grupper i samfunnet fortsatt er stor Brødtekst Gjennomsnittsinntekten til en lønnstaker i Norge i 2013 anslås til 488 800 kroner Ingen landbruksproduksjoner vil gi en gjennomsnittsinntekt høyere enn 400 000 kroner per årsverk Inntektene i kornproduksjonen sakker akterut og mange kornbruk taper penger Les mer på http www bondelaget no nyhetsarkiv dramatisk for kornbrukene article73245 3805 html onclick return fbs click target blank class fb share link Del på

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Lonnsomheten-i-landbruket-darligere-en-tidligere-beregnet.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Styrket kornøkonomi er avgjørende - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  kornarealet med 57 000 daa Med dagens fordelingen av inntekt mellom pris og arealtilskudd gjør det fortsatt lønnsomt for kornprodusenten å ta ut avlingspotensialet i korndyrkinga men hovedutfordringen er nå at den totale kornøkonomien er så svak at kornarealet går dramatisk tilbake også i de sentrale kornområdene Ser vi på referansebrukene ligger årsverksvederlaget i kornproduksjonen 125 000 kr årsverk lavere enn for husdyrproduksjonene sier Stuve Avlingspotensialet i praktisk korndyrking viser at avlingsnivået ligger lavere en det dagens kornsorter bør gi Årsakene til dette er mange men Stuve la særlig vekt på to viktige faktorer Fravær av vedlikehold av grøfter Strukturskader i jorda som følge av dårlig grøftestatus kombinert med økende andel tunge maskiner 70 av kornarealet har i dag grøfter som er mer enn 30 år gamle Dette viser at behovet for grøfting er stor og vil øke kraftig i årene som kommer Når vi vet at det ikke er lønnsomt for en kornprodusent å grøfte med dagens kornøkonomi uten et tilskudd på minst 2000 kr daa har vi en enorm utfordring for å øke norsk kornproduksjon sier Stuve De mindre kornbrukene driver i dag utstrakt maskinsamarbeid og leie av tresking Dette viser at redskap og maskiner i kornproduksjonen i dag utnyttes godt Regnskapstallene fra driftsgranskingsbrukene for korn viser at det ikke er stordriftsfordeler knyttet til kostnadene i kornproduksjon for bruk over 200 dekar Når 20 av kornarealet ligger på skifter under 20 dekar og står i fare for å gå ut av produksjon pga manglende lønnsomhet i tillegg til at kostnadene ved kjøp eller leie av jord er høy vil ikke ytterligere strukturrasjonalisering løse lønnsomhetsproblemene i kornproduksjonen De økonomiske rammevilkårene må forbedres dersom kornproduksjonen skal sikres for framtida og være et fundament for økt norsk matproduksjon sier Stuve Se plansjer fra Kornkonferansen 2013 på høyre side Se reportasje i

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Dokumenter-fra-Kornkonferansen.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • De små teigene blir også viktige - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  ledere så vel som ledere i forvaltningen og politisk valgte representanter Fundamentet for det hele er likevel dyktige og motiverte bønder med yrkesstolthet som gjennom sin innsats vil bidra til nasjonal matsikkerhet gjennom økt kornproduksjon Nedenfor følger en kort gjennomgang av de viktigste tiltakene som ekspertgruppen har anbefalt Hele rapporten er vedlagt og den kan lastes ned på linken til høyre side av artikkelen Ta vare på og øk arealene Gi økt tilskudd til arealer under 20 dekar som ikke fysisk kan slåes sammen med andre arealer Ved nedbygging eller omdisponering av arealer må det kreves nydyrking av et dobbelt areal eller tilsvarende innbetaling til et jordfond Innfør tilskudd på nydyrking som dekker minst 30 av kostnadsoverslaget Kostnadene kan etter hvert dekkes av jordfondet Leiekontrakter må regulere ansvar for å ta vare på jordkvalitet og andre forhold som påvirker arealproduktiviteten og legge til rette for produktivitetsfremmende investeringer for eksempel kalking og grøfting Det må gis tilskudd til drenering slik at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt å drenere kornjorda Utnytt all agronomisk kunnskap Det bør innføres krav om koordinatfestede jordprøver Det bør gis tilskudd til nitrogensensor for å sikre miljøoptimal gjødsling Rådgivningen innen landbruksteknikk og driftsøkonomi gjennom Norsk Landbruksrådgiving må styrkes Rådgiving i forhold til optimale mekaniseringslinjer må styrkes Kornforedling og sortsprøving må styrkes Beredskapslagringen av såkorn bør utvides Økt bruk av forhåndsprøver for å sikre kvaliteten og dermed bedre utnyttelse av norsk korn K apasitet for tørking og lagring av korn på gardsnivå må økes Styrket kompetanse innen agronomi og driftsteknikk gjennom fagskoler etterutdanning og lettere tilgjengelig og oppdatert faglitteratur Opprettelse av kompetansesenter med masterutdanning innen landbruksteknikk Sivilagronomstudiet styrkes for å ivareta tverrfaglige og anvendte problemstillinger Økt FoU aktivitet med fokus på økt produksjon gjennom bærekraftig intensivering Midler til anvendt forskning og utvikling Norsk Landbruksrådgiving tilføres ressurser for å kunne tilby

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/okt-kornproduksjon-pa-sma-teiger.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Brødimport truer norsk matkorn - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  i etterspørslen 85 000 dekar norsk korn Dramatisk Dette er en dramatisk situasjon for kornprodusentene Hvis utviklingen fortsetter vil vi om 3 5 år ha et overskudd av norsk matkorn i normale avlingsår Ja med et gode avlinger vil vi allerede være i en overskuddssituasjon Hvis vi ikke klarer å stoppe denne utviklingen vil det bety en ytterligere forverring av den allerede svake økonomien i kornproduksjonen sier adm direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp I rapporten fastslår Norske Felleskjøp at situasjonen også for matmelprodusentene er dramatisk forverret Prisen på mel i det norske markedet falt i perioden 2009 2011 til tross for at råvareprisene steg Industrien presses av den store importen Men det er også en kraftig skjerpet konkurranse mellom leverandørene og svært tøffe forhandlinger med de store matkjedene sier Stuve I forbindelse med forhandlingene med dagligvarekjedene høsten 2011 senket Lantmännen eide Cerealia sine priser og kapret leveransene til COOP fra Felleskjøp eide Norgesmøllene Norgesmøllene svarte blant annet med å få leveransene til Norgesgruppen Senere har det skjedd flere endringer i markedet Marginene i industrien og også i hele verdikjeden er sterkt redusert konstaterer Stuve Bakerne presses Situasjonen er ikke bedre for bakerne og bakeindustrien Selv om prisen på brød i butikk har steget betydelig vel 40 prosent fra 2005 til 2011 har ikke bakeriene klart å kompensere for økte melpriser og andre kostnader hos dagligvarekjedene Bakerne er kommet i skvis Våre tall tyder på at de har måttet ta en betydelig andel av prisøkningene på korn og mel på egen kappe i form av lavere marginer Dette skyldes den sterke makten kjedene har blant annet ved å kunne importere stadig mer brød og brødvarer til relativt lave priser sier Stuve som har presentert rapporten for Baker og Konditorbransjens Landsforening BKLF som er medlem i NHO Mat og Drikke

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Brodimport-truer-norsk-matkorn.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Omlegging av matkorntilskuddet rimelig og effektivt - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  på 14 øre kg Ved å omfordele de statlige tilskuddsmidlene til bare å gjelde norsk matkorn vil det norske matkornet kunne få et tilskudd på 25 øre kg Konkurransefordelen i forhold til importkorn vil øke tilsvarende Vi får nær doblet effekten av matkorntilskuddet med samme bevilgninger understreker adm direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp Ved å senke prisen som matmelindustrien må betale for norsk matkorn reduseres også behovet for tollbeskyttelse som ytterligere senker kostnadene i industrien og resten av verdikjeden I tillegg til matkorntilskuddet er det samme prisnedskrivingstilskudd på matkorn som for fôrkorn Prisnedskrivingstilskuddet er i dag 33 8 øre kg RÅK ordning dyrere Et annet alternativ som er utredet i rapporten er å ta i bruk RÅK ordningen for mel til bakeribransjen RÅK ordningen kompenserer for forskjellen i råvarepris mellom Norge og verdensmarkedet Dette vil imidlertid kreve betydelige budsjettoverføringer og større offentlig forvaltning Norske Felleskjøp mener det er en dårligere løsning Vi har beregnet at RÅK kompensasjon av mel til bakerbransjen vil koste fra 60 til 160 millioner kroner i året avhengig av råvareprisene på verdensmarkedet I dag koster RÅK ordningene for melk og kjøtt til sammen 180 millioner kroner i året Vi tror det vil være en ganske krevende øvelse å få nesten tilsvarende beløp til mel og bakeribransjen Da er det mye bedre å foreta en omlegging av matkorntilskuddet Matkorntilskuddet reduserer dessuten kostnadene til alt matmel i motsetning til RÅK ordningen som vil redusere melkostnadene bare for bakerbransjen sier adm direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp Omkamp Forslaget fra Norske Felleskjøp vil føre til omkamp om matkorntilskuddet Under jordbruksoppgjøret i 2011 gikk Bondelaget inn for å redusere tilskuddet fra 23 til 10 øre kg med den begrunnelse at det er et tilskudd som ikke gis direkte til bøndene I jordbruksoppgjøret for 2012 økte staten tilskuddet

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Omlegging-av-matkorntilskuddet-rimelig-og-effektivt.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Populært kurs - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Kurset har også fått god kritikk i etterkant Informasjonen var meget bra og det er fint å kunne sette av en hel dag til å gå i litt i dybden sier Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag For at flere skal få tilgang til oppdatert informasjon på dette området publiserer Norske Felleskjøp plansjene fra foredragene Det blir et lignende kurs i Molde og så er Kornkonferansen 2013 neste mulighet for å

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Populaert-kurs.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Næringspolitikk - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  Arendal 6 juni 2014 Vil Høyre og FrP avvikle norsk kornproduksjon Skal norsk matproduksjon økes trenger vi å satse på kornbøndene Kornprodu 21 mai 2014 Terje Vigen norsk matproduksjon og beredskap Bondelaget og Felleskjøpet arrangerer frokostseminar under Arendalsuka i sa 5 mai 2014 Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Årsmeldingen inneholder fakta om Felleskjøpet melding fra styret og inform 11 april 2014 Ta vare på jorda og familielandbruket Det blir bruk

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=408b55d7-b2ab-4d03-9a28-f606cf8e9896&pid=fb8dde85-cc3e-4417-84f8-a5c3ee358354&web=/naeringspolitikk&sindex=8&page=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive