archive-no.com » NO » F » FLE.NO

Total: 270

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Hjelp til personer med rusproblemer Gi hjelp til personer som har rusproblemer Hvem får tjenesten Personer som har rusproblemer eller pårørende til personer med rusproblemer Hva omfatter tjenesten Råd rettledning og hjelpetiltak som skal bidra til at en kommer bort fra misbruk av alkohol og eller andre rusmidler Slik hjelp kan også gies til vedkommendes familie Personer som ønsker innleggelse i behandlingsinstitusjon må henvende seg til sosialtjenesten eller sin fastlege Hvordan få tjenesten Ved henvendelse til NAV eller ved at NAV vedtar at en person utsetter sin fysiske og psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk bruk av tvang Betingelser for å få tjenesten Innenfor tjenestens målgruppe og at vedkommende oppholder seg i kommunen Behandlingstid Fra 1 3 uker Det kan være lang ventetid for behandling i institusjon Lovhjemmel Sosialtjenesteloven av 13 12 1991 nr 81

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001096&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Hjemmesykepleie Å gi helhetlig hjelp i forhold til brukerens fysiske psykiske og sosiale behov Å legge til rette for god livskvalitet slik at brukeren skal kunne bo i egen bolig lengst mulig Hvem får tjenesten Alle personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som trenger helsehjelp kan søke kommunen om å få det Helsehjelpen er avgrenset til sykepleie i hjemmet Hva omfatter tjenesten Hjelp som tjenesten omfatter Personlig hygiene Rettleding i forbindelse med kosthold og ernæring Sårbehandling der helsetilstanden forhindrer at dette kan skje på legekontorer Smertebehandling Psykiatrisk oppfølging Administrering av medikamenter Terminal pleie Oppfølging og observasjon av foreskrevet medisinsk behandling eller kirurgisk inngrep Rehabilitering Observasjon av sykdomsutvikling herunder forebygging av funksjonssvikt og komplikasjoner Tjenestens innhold og omfang blir vurdert i forhold til det behov den enkelte har Hvordan få tjenesten Ved søknad Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Helse og omsorg Søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside Betingelser for å få tjenesten Nødvendig helsehjelp ytes til de som pga sviktende egenomsorg har behov for hjelp og tilrettelegging for å kunne

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001084&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Individuell plan Gi personer med behov for langvarig sammensatte og koordinerte tjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan Hvem får tjenesten Personer som trenger langvarige og sammensatte helse og eller sosialtjenester Når det gjelder mennesker med som fattes av psykisk helsevern speisalisthelsetjenesten er alle gitt en rett til å få utarbeidet en individuell plan Hva omfatter tjenesten Utarbeidelse av en individuell plan som kartlegger personens mål ressurser og behov for tjenester på ulike områder samt vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke personens behov for hjelpetiltak Hvordan få tjenesten Bruker i møte med tjenesteyter ber om å få utarbeidet individuell plan Det være seg helsetjenesten NAV spesialisthelsetjenesten eller omsorgstjenesten Betingelser for å få tjenesten Brukere som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester Behandlingstid Vedtak om IP fattes innen 4 uker Pris Gebyr Tjenesten er gratis Lovhjemmel Forskrift om individuelle planer Kommunehelsetjenesteloven av 19 11 1982 6 2a Sosialtjenesteloven av 13 12 1991 nr 81 4 3a Pasientrettighetsloven av 02 07 1999 nr 63 2 5 Psykisk helsevernlov av 02

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001074&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Intrroduksjonsprogram for nyankomne innvandrere Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet Hvem får tjenesten Nyankomne utledninger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått asyl oppholds eller arbeidstillatelse eller innreisetillatelse som overføringsflyktning fornybar oppholds eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven oppholds eller arbeidstillatelse som familiemedlemmer til personer som er omfattet at utlendingslovens 8 og 9 Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to pr når vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen treffes Hva omfatter tjenesten Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv forberede for deltakelse i yrkeslivet Programmet skal være helårlig og på full tid Programmet skal minst inneholde norskopplæring samfunnskunnskap tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utarbeides et deltakerbevis Hvordan få tjenesten Ved å fremsette krav eller ved at kommune selv tilbyr nyankomne flyktninger tilbud om deltakelse i programmet senest innen 3 måneder etter at bosetting har funnet sted Betingelser for å få tjenesten Innenfor tjenestens målgruppe Behandlingstid Tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet skal gis

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001097&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Karttjenesten Ha ansvar for kommunens kartverk GAB eiendoms adresse og ledningskart samt annen geografisk informasjon Hvem får tjenesten Tjenesten er tilgjengelig for publikum firma saksbehandlere i kommunen og andre offentlige etater Hva omfatter tjenesten Tjenesten omfatter Kartlegging Ajourføring av kart administrativt og ved måling Drift av kommunens informasjonssystem for kart Innmåling og kartlegging av det kommunale ledningsnettet Måling beregning og kontroll av kartinformasjon i forbindelse med kommunale utbyggingsprosjekter Andre kart og måleoppdrag etter avtale Hvordan få tjenesten Henvendelse til karttjenesten Betingelser for å få tjenesten Ingen Behandlingstid Leveranse av kart etter bestilling ca 1 uke Pris Gebyr Minstepris for digitale kart på sosi format kr 700 mva Forespørsel om større kartleveranser formidles videre til Statens kartverk Andre kart og måleoppdrag Gebyrregulativet pkt 13 mva Lovhjemmel Plan og bygningsloven av 14 06 1985 nr 77 5 Delingslosloven av 23 06 1978 nr 70

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001121&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Konfliktrådet i Agder Foreslå megling i konflikter som oppstår mellom enkeltpersoner grupper eller organisasjoner eks på konflikter familiekonflikter hærverk nabokonflikter økonomiske saker m v Hvem får tjenesten Privatpersoner organisasjoner o a Hva omfatter tjenesten Mekling mellom berørte parter i en konflikt Hvordan få

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001056&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Konsesjon ved erverv av fast eiendom m m Regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom med videre Hvem får tjenesten Personer foretak og lignende som har ervervet fast eiendom Hva omfatter tjenesten Gjelder ved overdragelse av fast eiendom tomt i Flekkefjord Det er konsesjonsfrihet når eiendommen er bebygd og er under 100 dekar totalt og heller ikke mer enn 20 dekar fulldyrket eller ved ubebygd tomt når man ikke eiere annen eiendom i kommunen Eier man annen eiendom i kommunen må det søkes om konsesjon Gjelder også for eiendommer utskilt før 1930 Hvordan få tjenesten Ved søknad Betingelser for å få tjenesten Innenfor tjenestens målgruppe Behandlingstid Ca 2 måneder Midlertidig svar vil bli gitt i løpet av 3 uker Pris Gebyr 3 promille av første millionen kjøpesummen og deretter 2 promille av overskytende Minimums sats kr 750 Lovhjemmel Konsesjonsloven av 28

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001050&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Priser og gebyrer Ledige tomter Kart Info og kunngjøringer Andre nettsteder Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Kunnskapsprøve i alkoholloven Personer utpekt til styre og stedfortreder for salgs og skjenkebevillinger skal kunne dokumentere sine kunnskaper i alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den i form av en prøve Hvem får tjenesten Prøven retter seg mot de som ønsker godkjenning som styrer og stedfortreder for salgsbevilling eller skjenkebevilling Hva omfatter tjenesten Avleggelse av kunnskapsprøve og dokumentasjon på bestått prøve Hvordan få tjenesten Ved å henvende seg til Flekkefjord kommune og avtale tid for prøveavleggelse Betingelser for å få tjenesten Ingen men for å kunne godkjennes som styrer og stedfortreder må vedkommende være over 20 år Behandlingstid Ingen Pris Gebyr Gebyr på kr 300 for hver prøveavleggelse Lovhjemmel Alkoholloven 02 06 1989 nr 27 For ytterligere informasjon kontakt Tjenestetorget tlf 38 32 80

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001038&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive