archive-no.com » NO » F » FLE.NO

Total: 270

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Landbrukstjenesten Drive kommunal landbruksforvaltning Avgi uttalelser og fatte vedtak etter særlovene i landbruket Hvem får tjenesten Tjenesten er i all hovedsak rettet mot personer med tilknytning til landbrukseiendommer Hva omfatter tjenesten Landbruksforvaltning i samsvar med særlover i landbruket Administrering av de ulike tilskuddsordningene og velferdsordningene og bidra til å sette jordbruksavtalen ut i praksis Virkemidler i landbruket skal bidra til å tilpasse landbruksproduksjonen mest mulig til den gjeldende landbruskpolitikken og sikre de verdiene som landbruket representerer De ulike virkemidlene er Juridiske dvs en rekke lover som har innvirkning på aktiviteten som utføres i landbruks natur eller friluftsområde LNF område Økonomiske dvs de tilskuddsordninger som skal medvirke til de landbrukspolitiske målene blir oppfylt innen plante og husdyrproduksjonen Rådgivning knyttet til lover forskrifter tilskuddsordninger og produksjonsfaglig rådgivning Hvordan få tjenesten Ved henvendelse til kommunen eller ved søknader Betingelser for å få tjenesten Regulert av særlover og forskrifter gitt med hjemmel i lov Behandlingstid Behandlingstiden vil variere avhengig av tiltaket Det vil imidlertid foreligge et

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001058&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Ledsagerbevis for funksjonshemmede Gi barn unge og voksne med behov for bistand samme mulighet som den øvrige befolkningen til å være aktive deltakere uten å bli påført ekstra kostnader Hvem får tjenesten Barn unge og voksne med fysisk psykisk eller sosial funksjonshemming Hva omfatter tjenesten Ledsagerbevis for

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001077&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Legetjenesten Gi befolkningen riktig helsehjelp til riktig tid Hvem får tjenesten De som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som trenger helsehjelp Hva omfatter tjenesten Legetjenesten omfatter diagnose og behandling av sykdom skade eller lyte I tjenesten inngår også forebygging av sykdommer tilsynsfunksjoner legevakttjeneste og medisinsk nødtelefon 113 Hvordan få tjenesten Ved behov for legehjelp i tidsrommet fra kl 08 00 16 00 på hverdager kontakt egen fastlege Ved akutt sykdom skade og forverringer av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag kontakt legevakten på tlf 38 32 10 88 For akutte livstruende sykdommer og større ulykker benyttes medisinsk nødtelefon 113 Betingelser for å få tjenesten Ingen Behandlingstid Akuttjeneste til ytterpunktene i kommunen beregnes en ventetid på inntil 45 minutter Pris Gebyr Etter gjeldende egenandeler Lovhjemmel Kommunehelsetjenesteloven av 19 11 1982 nr 66 Merknader Legevakten er lokalisert

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001068&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Miljørettet helsevern Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosial og miljømessige forhold Hvem får tjenesten Kommunens innbyggere Hva omfatter tjenesten Tjenesten har fokus på de faktorer i miljøet som enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen Disse omfatter blant annet biologiske kjemiske fysiske og sosial miljøfaktorer Hvordan

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001069&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag Regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme rekreasjonsverdier friluftsliv og naturopplevelser Hvem får tjenesten Alle Hva omfatter tjenesten Tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy i utmark barmark og snødekt mark og eller vassdrag Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftsliv 1 ikke regnes som innmark eller like med innmark Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil er å betrakte som utmark Det samme er opparbeidet vei som ikke er brøytet for kjøring med bil Med vassdrag menes åpne og islagte elver bekker og innsjøer Hvordan få tjenesten Ved søknad Søknaden behandles av rådmannen etter delegert myndighet fra Flekkefjord bystyre Betingelser for å få tjenesten Vilkårene i loven er oppfylt Dette innebærer at kommunen kan tillate nyttekjøring når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke er knyttet til turkjøring F eks vedhenting transport av byggematerialer transport av bær plukket i næring transport av funksjonshemmede transport av bagasje til

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001049&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  til å bruke eller bygge videre sin medbrakte kompetanse i utdanning i arbeid og i samfunnslivet for øvrig Målet med den grunnleggende opplæringen er å bringe deltakerne opp på det nivået i norskferdigheter som følger målene i Opplæringsplanen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og som måles gjennom Språkprøven Hvem får tjenesten Innvandrere over 16 år med status som flyktning oppholdstillatelse er innvandrere i Norge Hva omfatter tjenesten Undervisning på dag og kveldstid mandag til fredag Elever som har norskkunnskaper fra før vil ved starten av kurset blir testet og plassert i den gruppen som passer beste for dem Norskkunnskapene vil etter endt kurs bli testet med Språkprøven i norsk for fremmendspråklige voksne Elevene følger enten A løp eller B løp Norskkurs A løp Rett til gratis undervisning på 850 t har voksne innvandrere som har mer enn tilsvarende norsk grunnskole fra sitt hjemland Personer sov ved ca 500 t får karakteren bestått på Språkprøven kan imidlertid ikke forsette etter Språkprøven Norskkurs B løp Rett til gratis undervisning på opptil 3000 ti har voksne innvandrere som har mindre enn tilsvarende norsk grunnskole fra sitt hjemland I tilfeller hvor familier gjenforenes i Norge gis samme tilbud til det familiemedlemmet som

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001062&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Omsorgsboliger Tilrettelagte boliger for å opprettholde evnen til egenomsorg Hvem får tjenesten Boliger tildeles ut fra en faglig helhetlig vurdering av behov og funksjonsnivå Hva omfatter tjenesten Boliger med livsløpstandard Bygningsmessige tilrettelagt for bruk av hjelpemidler Hvordan få tjenesten Ved søknad Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Tjenestetorget eller Helse og omsorg Betingelser for å få tjenesten At det foreligger et behov for tilrettelagt bolig ut fra funksjonshemning alder eller andre årsaker Søker på forhånd må ha et pleie eller omsorgsbehov av avvarig karakter Søker med moderat funksjonssvikt kan tildeles omsorgsboliger når dette anses for å kunne forbygge ytterliggere funksjonssvikt Søker vil med tilrettelagt bolig og lettere tilgang på heldøgns tilsyn pleie bedre sine muligheter for fortsatt bo i egen bolig Behandlingstid Søknadene behandles fortløpende og i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om midlertidig svar innen 4 uker Pris Gebyr Husleie etter egne satser Lovhjemmel Sosialtjenesteloven av 13 12 1991 nr 81 4 2d Merknader Blant søkere som oppfyller betingelsene

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001080&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Omsorgslønn Gi en godtgjøring til de som ufører særlig tyngende omsorgsarbeid til nærstående samt legge til rette for en slik privat omsorg skal kunne forsette Hvem får tjenesten Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid Omsorgsyteren må enten ha inntektstap på grunn av omsorgsarbeidet eller så må omfanget av omsorgsarbeidet være særlig omfattende og tyngende og av varig karakter Hva omfatter tjenesten Lønn for tyngende omsorgsoppgaver Omsorgslønn er ment som en påskjønnelse for innsatsen En tar ikke sikte på å gi full lønn for den reelle tiden som medgår for utføring av omsorgsarbeidet Omsorgslønn tildeles etter en skjønnsmessig vurdering Hvordan få tjenesten Ved søknad Tjenesten kan bistå med utfylling av søknadsskjema Betingelser for å få tjenesten Omsorgslønn tildeles etter følgende kriterier Den omsorgstrengende må være bosatt i kommunen Den omsorgstrengende må selv støtte søknad om omsorgslønn Omsorgen skal ytes store deler av døgnet og gi søker begrenset mulighet til fritid eller være til hinder for inntektsgivende arbeid Omsorgsarbeidet må vurderes å være særlig tyngende Omsorgsarbeidet må være av mer varig karakter Den omsorgstrengende må være helt avhengig av tilsyn praktisk og personlig hjelp fra omsorgsyter for å klare dagligliglivets gjøremål En må vurdere

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001094&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive