archive-no.com » NO » F » FLE.NO

Total: 270

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  foreldrenes behov for tilsyn med barnet før og etter skolestart og når det ikke er ordinær undervisning på skolen Hvem får tjenesten Barn i grunnskolen 1 4 klassetrinn og barn med særskilte behov 1 7 klassetrinn Hva omfatter tjenesten Barna skal få leke fritt i trygge omgivelser ha muligheter til å knytte kontakt med jevnaldere i fri lek De foresatte skal være trygge på at barna blir ivaretatt med hensyn til omsorg trivsel og trygghet Og at de får utfolde seg i frie aktiviteter Hvordan få tjenesten Søknad om opptak skjer skriftlig på eget skjema og innenfor angitt søknadsfrist til den enkelte skole Søknadsskjema blir sendt ut i løpet av mars hvert år Dersom det er ledig plass kan skolen i løpet av skoleåret tildele plass til nye søkere eller utvide tilbudet til de som har plass Behandlingstid Søkerne blir tilbudt plass etter ønsker og behov før sommerferien Søkere ellers i året tildeles plass hvis ledig fortløpende Pris Gebyr Foreldrebetalingssatsene fastsettes av bystyret Prisen er pr d d kr 17 50 pr oppholdstime og kr 8 pr måltid Det betales for minimum 6 timer i uken Lovhjemmel Opplæringslova av 17 07 1998 nr 61 13 7 Merknader Det gis tilbud

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001054&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Skolehelsetjenesten Skolehelsestjenesten i Flekkefjord kommune driver forebyggende arbeid mellom barn og unge i skolealder og skal bidra til at de tar ansvar for egen helse og slik bidra til å fremme fysisk og psykisk helse Hvem får tjenesten Tjenesten er et tilbud til barn og ungdom i skolealder 6 20 år og deres foreldre Hva omfatter tjenesten Tilbudet omfatter Helseopplysning undervisning i grupper klasser Deltakelse på foreldremøter v behov Samarbeid om å skape et godt psykososialt og fysisk lærings og arbeidsmiljø Oppfølging og tilrettelegging for barn med spesielle behov Helseundersøkelser Barnevaksinasjon Psykososiale problemstillinger som f eks mistrivsel skilsmisse o a Se helsestasjon for ungdom Hvordan få tjenesten Ved henvendelse til helsesøsteren på skolen eller bestille time via lærer eller ved at foreldre bestiller time Betingelser for å få tjenesten At du går på skole i Flekkefjord kommune Behandlingstid Ved timebestilling 1 2 uker Pris Gebyr Tjenesten er gratis Merknader

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001070&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Slamtømming Formålet med tjenesten er å sikre en best mulig renseeffekt på den private slamavskilleren og en god miljømessig sluttbehandling av slammet Hvem får tjenesten Abonnenter i kommunen som er tilkoblet kommunal avløpsledning via slamavskiller og som betaler slamgebyr omfattes av tjenesten Hva omfatter tjenesten Tjenesten omfatter rutinemessig tømming av slamavskillere hvert andre år Hvordan få tjenesten Nye godkjente anlegg med slamavskillere tilkoblet kommunal avløpsledning blir automatisk lagt inn i kommunens slamregister Betingelser for å få tjenesten Abonnenter bosatt i kommunen som har slamavskiller og betaler slamgebyr omfattes av tjenesten Abonnenten må sørge for at anleggene som skal tømmes er tilgjengelig for tømming med bil Pris Gebyr I henhold til vedtatte gebyrsatser Lovhjemmel Forskrifter for tømming av slamavskillere tette tanker m m for Flekkefjord Kommune Forurensingsloven av 13 06 1981 nr 6 26 og 30 Merknader Varsel om når slamtømming vil finne sted

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001126&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Smittevern Forebygging av smittsomme sykdommer og hindre utbredelsen av sykdommer Hvem får tjenesten Hele befolkningen Hva omfatter tjenesten Tjenesten omfatter vaksinasjon isolering og behandling av personer med alvorlige smittsomme sykdommer Hvordan få tjenesten

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001071&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Spesialundervisning for voksne Utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter hos voksne med særskilte behov Tilby voksne som på grunn av sykdom skade eller ulykker har behov for grunnskoleopplæring Hvem får tjenesten Undervisning tilbys personer som etter lov har rett på spesialundervisning Undervisningen er delt inn i tre hovedgrupper voksne med spesielle lærevansker voksne med ulike sansehemninger voksne med generelle lærevansker Hva omfatter tjenesten Tilrettelagt undervisning som foregår på kommunens voksenopplæringssenter eller i tilknytning til dagsenter arbeidsplass eller bolig i enetimer eller i smågrupper Hvordan få tjenesten Ved søknad til Flekkefjord kommune Betingelser for å få tjenesten Det foreligger en sakkyndig vurdering som har avklart om det er behov for særskilt opplæring Behandlingstid Søknader behandles som hovedregel en gang i året vår Pris Gebyr Undervisningen er gratis for brukeren Lovhjemmel Opplæringslova av 17 07 1998 nr 61 4A 2 For

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001061&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  avløp og renovasjon Søk Støttekontakt Tiltak for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid f eks sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter Hvem får tjenesten Støttekontakt er rettet mot flere brukergrupper Det kan være i forhold til barn unge og voksne med psykiske problemer yngre og eldre funksjonshemmede innvandrerer som er ukjent med det norske samfunn familier med sammensatte problemer og rusmiddelmissbrukere Hva omfatter tjenesten Støttekontaktens oppgaver vil kunne innbeære sosialt samvær følge brukeren til fritidsaktiviteter rådgivning i dagliglivets gjøremål som f eks i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger Støttekontakten skal ikke ha rollen som behandler eller bestevenn Hvordan få tjenesten Ved søknad Tjenesten kan bistå med utfylling av søknadsskjema Betingelser for å få tjenesten Innenfor tjenestens målgruppe dvs for personer og familier som har behov for støttetiltak på grunn av funksjonshemming aler eller sosiale problemer Behandlingstid Vedtak på søknad vil foreligge senest innen 4 uker etter at søknad er mottatt Det foretas hjemmebesøk eller kontormøte for alle nye søkere Det gjøre en individuell vurdering av søkerens behov for tjenesten Hvor raskt et evt tilbud blir inngangsatt avhenger av behovet og tilgangen på støttekontakter Pris Gebyr Tjenesten er gratis Egne utgifter til valgte aktiviteter

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001091&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Svangerskapsomsorg ved helsestasjonen Fremme fysisk og psykisk helse gode sosiale og miljømessige forhold for gravide i tiden før og etter fødsel Hvem får tjenesten Gravide Hva omfatter tjenesten Tilbudet omfatter Svangerskapskontroll Fødsel og foreldre forberedende kurs med samlivskurs ca 4 5 måneder etter fødsel Oppstart av mødregruppe Barselstreff på helsestasjonen Etterkontroll for mor hos jordmor

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001072&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Sykehjemsplass avlastningsopphold Gi pårørende nødvendig ferie og fritid Hindre utmatting hos omsorgsyteren Muliggjøre opprettholdelse av gode familierelasjoner samt bevare det sosiale nettverket Avlaste de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid Hvem får tjenesten Omsorgspersoner som yter betydelige daglige omsorgsoppgaver Omsorgsoppgavene er så omfattende at de klart reduserer mulighetene for egenaktivitet og fritid Hva omfatter tjenesten Tidsavgrenset opphold på institusjon for å gi nødvendig avlastning for omsorgspersonen Heldøgnstilbud med døgnkontinuerlig tilsyn fra helsepersonell Medisinsk oppfølging av tilsynslege en gang pr uke Tilrettelegging for god ernæring Sosialt samvær og positiv atmosfære Tilrettelegging for samarbeidsmøter hvis ønskelig Hvordan få tjenesten Ved søknad med beskrivelse av omsorgsoppgavene Søknadsskjema fås ved henvendelse til hjemmebaserte omsorgstjenester Tjenestetorget Betingelser for å få tjenesten Omsorgsmottakeren er klart hjelpetrengende og er helt avhengig av omsorgspersonenes hjelp for å kunne bo hjemme Behandlingstid Innen vedtak fattes vil det bli foretatt en vurdering av hjemmesituasjonen fra en representant fra hjemmebasert omsorg Søknaden behandles av kommunens tiltaksteam Svar foreligger senest 3 uker etter mottatt søknad Pris Gebyr Tilbudet er gratis

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001087&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive