archive-no.com » NO » F » FLE.NO

Total: 270

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Sykehjemsplass korttidsopphold Tverrfaglig kartlegging og veiledning med det formål å kunne flytte tilbake til hjemmet Motvirke isolasjon bedre og vedlikeholde funksjonsevnen Hvem får tjenesten Personer med en funksjonssvikt som trenger institusjonsopphold for å få gjennomført nødvendig kartlegging og oppfølging Hva omfatter tjenesten Heldøgnstilbud med døgnkontinuerlig tilsyn av helsepersonell Medisinsk oppfølging av tilsynslege en gang pr uke eller ved behov Tilrettelegging for god ernæring Hvis aktuelt vurdering av fysioterapeut og ergoterapeut Sosialt samvær og positiv atmosfære Tilrettelegging for møte mellom aktuelle samarbeidspartnere før hjemreise Hvordan få tjenesten Ved søknad med beskrivelse av funksjonsevnen og hva som er målet med oppholdet Søknadsskjema fåes ved henvendelse til hjemmebaserte omsorgstjenester Tjenestetorget Betingelser for å få tjenesten Innen vedtak fattes vil det vanligvis blitt foretatt en vurdering fra en representant fra hjemmebasert omsorg Det må være ledig plass på institusjonen og de med størst behov blir prioritert Behandlingstid Søknaden behandles av kommunens tiltaksteam en gang pr uke Svar vil foreligge senest 3 uker etter mottatt søknad Pris Gebyr Et korttidsopphold koster kr 125 pr

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001088&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Sykehjemsplass langtidsopphold Et bo og behandlingstilbud til kronisk syke i de tilfeller forsvarlig helsehjelp ikke kan ytes i eget hjem Hvem får tjenesten Personer som trenger døgnkontinuerlig observasjon og hjelp for å ivareta behovet for ernæring aktivitet personlig hygiene og eller medisinsk behandling Hjelpebehovet er av en slik art at det kreves helsefaglig personell Forsvarlig helsehjelp kan ikke ytes i eget hjem Hva omfatter tjenesten Individuell tilpasset hjelp til personlig hygiene aktivitet og ernæring Oppfølging av forordnet medisinsk behandling Tilgang på sykepleiefaglig kompetanse hele døgnet Observasjon av sykdomsutvikling forebygging av komplikasjoner Legetilsyn fra tilsynslege eller egen fastlege Vurdering av fysioterapeut og ergoterapeut etter behov Hvordan få tjenesten Ved søknad med legeopplysning Søknaden må være underskrevet av søkere eller det må framkomme at søker samtykker til søknaden Dette kan fravikes hvis søkeren lider av forvirring demens eller pga dårlig helsetilstand ikke er i stand til å uttrykke sine ønsker I slike tilfeller må det skriftlig dokumenteres av soneleder distriktsleder at innleggelsen er drøftet med lege Betingelser for å få tjenesten Søknad med legeopplysninger henvendelse fra pårørende lege Søknaden behandles i tiltaksteamet Beslutningen bygger på søknad og saksutredning fra hjemmebasert omsorg Hjelpebehovet er av en slik art at det kreves helsefaglig personell Forsvarlig helsehjelp kan ikke ytes i eget hjem Behandlingstid 3 4 uker Pris Gebyr Forskrift om vederlag for opphold på institusjon og forskrift om disponering av kontaktytelser ved opphold i sykehjem følges Egenbetaling beregnes etter den enkelte beboers inntekt Gratis mat og medisiner Ingen egenandel ved polikliniske konsultasjoner hos spesialisthelsetjenesten Gratis tannbehandling hos offentlig tannlege Lovhjemmel Kommunehelsetjenesteloven av 19 11 1982 nr 66 2 1 og1 3 annet ledd nr 6 Forskrift om kvalitet i pleieomsorgstjeneste av 27 juni 2003

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001089&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Sykehjemsplass rehabiliteringsopphold Bedre funksjonsevnen slik at søkeren blir bedre i stand til å mestre dagliglivets utfordringer Hvem får tjenesten Personer med en funksjonssvikt som er motivert for et tverrfaglig tilbud og som trenger et institusjonsopphold for å nå målet Hva omfatter tjenesten Helgdøgnstilbud med døgnkontinuerlig tilsyn fra helsepersonell Tverrfaglig oppfølging fra ergoterapet fysioterapeut rehabiliteringssykepleier og helsepersonell etter nærmere vurdering og avtale Medisinsk oppfølging av tilsynslegen en gang pr uke Tilrettelegging av møte mellom aktuelle samarbeidspartnere Hjemmebesøk og tilrettelegging av boforhold Hvordan få tjenesten Ved søknad med beskrivelse av funksjonssvikten og hva som er søkers mål med rehabiliteringsoppholdet Søknadsskjema fåes ved henvendelse til hjemmebaserte omsorgstjenester Tjenestetorget Betingelser for å få tjenesten Søkeren må fylle kriteriene for tildeling av tjenesten Før vedtak fattes vil det være nødvendig med en tverrfaglig vurdering av behovet Behandlingstid Søknaden behandles av kommunens tiltaksteam en gang pr uke Svar vil foreligge senest 3 uker etter mottatt søknad Pris Gebyr Et rehabiliteringsopphold på kommunens korttidsavdeling koster kr 125 pr døgn i henhold til statens satser

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001090&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Søyland aktivitetssenter Tilby tilpasset og meningsfylt aktivitetstilbud Skape størst mulig trivsel for den enkelte Tilby habilitering rehabilitering Hvem får tjenesten Voksne mennesker med psykisk utviklingshemming Andre funksjonshemmede med tilsvarende behov kan etter særskilt vurdering gis plass ved aktivitetssenteret Hva omfatter tjenesten Praktisk bistand og opplæring for å kunne delta i et variert aktivitetstilbud Dagliglivets gjøremål bruk av kulturtilbud i nærmiljøet utvikle kommunikasjonsferdigheter fysisk trening sosial trening Samarbeid om utprøving og tilrettelegging av individuelle hjelpemidler Hvordan få tjenesten Ved skriftlig søknad til Flekkefjord kommune Betingelser for å få tjenesten Voksne mennesker med psykisk utviklingshemming Andre funksjonshemmede med tilsvarende behov kan etter særskilt vurdering få plass ved aktivitetssenteret Søker må være bosatt i kommunen og ha avsluttet 3 årig videregående skole Det må foreligge behov for omfattende praktisk bistand omfattende tilsyn behov for aktivisering utenfor hjemmet og behov for bistand til å opprettholde og utvikle sosiale ferdigheter Behandlingstid Ca 4 uker Pris Gebyr Aktivitetstilbudet er gratis Lovhjemmel Sosialtjenesteloven av 13 12 1991

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001073&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Tilbud om fritidsassitent Gi barn og unge med spesielle behov mulighet for en aktiv fritid Hvem får tjenesten Barn og unge med spesielle behov Hva omfatter tjenesten Tjenesten omfatter tilbud om assistent følge til fritidsaktiviteter inntil 10 12 timer i

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001107&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Tildeling av bygdeutviklingsmidler BU midler BU midler skal bidra til å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket ved å Medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter tiltak Fremme lokalsamfunns tiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling Stimulere til rekruttering av begge kjønn til landbruket Hvem får tjenesten Tjenestens primære målgruppe er personer med tilknytning til landbrukseiendom men ulike fellesporsjekter kan også få støtte Hva omfatter tjenesten BU midler til bygdeutviklingstiltak avsatt i jordbruksavtalen over landbrukets jordbruksfond Kommunen gir veiledning i forhold til hva som bør vedlegges den enkelte søknaden Hvordan få tjenesten Søknad sendes kommunen som sender saken med sin uttalelse til fylkesnivå eller til Innovasjon Norges disktriktskontor Betingelser for å få tjenesten Regulert av Forskrift om midler til bygdeutvikling Behandlingstid Ca 3 uker Lovhjemmel Jordlova av 12 05 1995 nr 23 Merknader Det er adgang til å klage på vedtak om

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001047&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  Andre nettsteder Sideoversikt Søk Google Portal Tømmekalender Bidra i Artistkonkurransen Alle Nullstill A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kategori Administrasjon Aktivisering Annen opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Tillatelse til gatesalg i Kirkegaten Tillatelse til oppstillingsplass i gågata Kirkegaten for bl a omførselshandel uten fast utsalgssted Noe av hensikten er å bidra til å skape et livlig miljø i byens sentrum spesielt om sommeren og før jul Hvem får tjenesten Som regel alle som søker ber om tillatelse Hvordan få tjenesten Det utstedes skriftlig tillatelse ved søknad eller forespørsel for en angitt dato eller periode Betingelser for å få tjenesten Betingelsen er at det finnes ledig plass i området og at en ikke er til hinder for vanlig ferdsel Det er ikke tillatt å drive salg fra bil i gågata Behandlingstid Tillatelse kan utstedes umiddelbart Pris Gebyr 1 dag kr 300 inkl mva 2 6 dager kr 200 pr dag inkl mva Mer enn 6 dager kr 100 pr dag inkl mva

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001044&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tjenester - Flekkefjord kommune
  opplæring Barnehager Byggesak Helsetjenester Kultur og fritid Oppmåling Pleie og omsorg Skoler Sosiale tjenester Tekniske tjenester Vann avløp og renovasjon Søk Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede skal gi godkjente brukere en mulighet for å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen Hvem får tjenesten Transporttjenesten retter seg mot mennesker med en varig funksjonshemming som har behov for spesialtransport fra dør til dør Hva omfatter tjenesten Reisetilbud på 180 km pr kvartal men slik at du har mulighet til å reise minimum 18 reiser uansett reiselengde innen egen kommune maksimum 36 korte reiser innen egen kommune Transportordningen gjelder også ved reise ut av fylket Hvordan få tjenesten Søknaden sendes på eget søknadsskjema til hjemmebasert omsorg Skjemaet fåes på legekontor eller ved henvendelse til helse og sosialetaten Legeerklæring skal vedlegges Betingelser for å få tjenesten Varig funksjonshemming av fysisk eller psykisk art Personer med den tyngste funksjonshemmingen prioriteres Funksjonshemmingen innebærer manglende evne til å benytte det kollektive ruteopplegg som tilbys på søkerens bosted Behandlingstid Søknadene behandles en gang pr kvartalet Derfor beregnes en behandlingstid på ca 3 måneder Pris Gebyr Takstene fastsettes av Vest Agder fylkeskommune Minstetakst for enkelreise er kr 36 Brukergruppe 1 og kr

  Original URL path: http://fle.no/rutinebank.asp?MId1=266&&LivssituasjonId=RutinebankBokstav=Alle&RutineId=2001001076&RutineType=1&Back=1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive