archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fra idé til ferdig anlegg
  med på å bestemme I den kommunale forvaltningen bør alle instanser som har ansvar for barn og unges oppvekstmiljø involveres skole teknisk kultur park helseetat m fl Gjennom stor grad av medvirkning fra lokalbefolkningen oppnår en ofte at folk rar et eier forhold til anlegget Erfaringsmessig gir dette et godt samhold i nærmiljøet samtidig som en stort sett blir forskånet for hærverk og ødeleggelser Økonomi Skoleanlegg er rene kommunale oppgaver som det offentlige bevilger midler til Andre nærmiljøanlegg kan finansieres etter ulike modeller Ofte inngås samarbeid mellom det offentlige organisasjoner privat næringsliv og da med innslag av dugnad i nærmiljøet Det finnes statlige fylkeskommunale og kommunale stønadsordninger der en kan søke om midler Myndighetene der du bor kan gi informasjon En viktig tilskuddsordning for nærmiljøanlegg er spillemidler overskudd fra Norsk Tipping AS som forvaltes av Kulturdepartementet Det er satt noen krav til nær miljøanlegg som kan fa slike midler En forutsetning er at anlegget står på prioritert liste for nærmiljøanlegg i K delplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv I departementets Søkerhefte for nærmiljøanlegg står det oppført hva det kan søkes om midler til Herav kan nevnes at f eks flater for flerbruk og nær o kart er anleggstyper som kan innpasses i de aller fleste nærmiljøanlegg mens F eks lekeapparater ikke er stønadsberettiget Kommunenes kulturetater kan gi opplysninger om dette Et av de viktigste kravene Kulturdepartementet har satt for å gi tilskudd til nærmiljøanlegg er at det er et enkelt anlegg eller område som er tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet og som ligger i eller i direkte tilknytning til boområder Fra spillemidlene kan en pr idag få støtte i med inntil 50 av godkjente kostnader begrenset oppad til kr 200 000 Dugnadsinnsats er ofte en viktig del av finansieringen Gjennomføring Det er en fordel å utvikle anlegget

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/Planleggingogbygging.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Planlegging
  i den offentlige tilskuddsordningen Dette gjøres først og fremst ved å markedsføre sine behov gjennom lagets anleggsplan se her Lagets anleggsplan samordnes gjennom idrettsrådet som viderebringer og prioriterer innspillene til kommunen Hvorfor oversiktsplanlegging Idrettslaget vil gjennom sine anleggsplaner bidra til disponering og sikring av arealer samt være et utgangspunkt for offentlige planer budsjettering og bevilgninger Idrettens dokumentasjon gjør sjansene større for å nå målet Å få gjennomført de enkelte anleggsprosjekter som dekker idrettens behov Finansiering av idrettsanlegg Spillemidlene Et vesentlig bidrag til utbygging av idrettsanlegg har siden 1948 vært fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping A S Siden starten har Norsk Tipping bidratt med over syv milliarder kroner til bygging av idrettsanlegg i Norge Pengene blir forvaltet gjennom Kulturdepartementet som med hjemmel i Kgl res av 3 april 1987 bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Dersom et ordinært idrettsanlegg for nærmiljøanelegg er det utarbeidet egne retningslinjer skal få støtte gjennom spillemidlene må planen være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv Idrettens behovsplan får først mening når den gir konkrete utslag i arealplanarbeidet og i handlingsplaner med budsjett for kommunen Derfor må både laget og idrettsrådet følge opp sine planer Idrettslagets anleggsplan Hva skal klubben vår drive med i framtida og hvilke behov har vi Dette er sentrale spørsmål en må stille seg når en utformer en anleggsplan Det er viktig for klubben å se på anleggsplanleggingen som en del av planarbeidet for klubben Klubbutvikling vil være et viktig verktøy for å finne svar på Hvordan har vi det i klubben vår Hvordan ønsker vi å ha det Hvordan kan vi komme et skritt eller to nærmere en ønsket situasjon Disse spørsmålene kan også brukes i anleggsplanleggingen Innen idretten bør vi bli flinkere til å la større deler av medlemmsmassen delta i anleggsprioriteringen Kanskje har ungdom kvinner og mosjonister andre prioriteringer enn middelaldrende menn med forankring i tradisjonell konkurranseidrett En demokratisk prosess i klubben vil kunne danne et godt grunnlag for lagets eget arbeid med underlaget for anleggsplanen Lagets anleggsplan må være samordnit i tid med idrettsrådets planer og være à jour med de terminer som gjelder for kommunens egen planleggings og budsjettprosesser Her er det viktig å holde løpende kontakt med Idrettsrådet samt overholde fristene som blir satt for innspill til planarbeidet Husk en løsrevet plan er lite verdt Faser i planarbeidet Til å utarbeide lagets anleggsplan bør det oppnevnes en egen arbeidsgruppe plangruppe Begrens arbeidsgruppen til tre fire medlemmer som virkelig er motivert for oppgaven Husk at alle brukerinteresser skal høres en tidsplan bør utarbeides i starten Husk å se fremdriften i forhold til planarbeidet i Idrettsrådet og kommunen Finansieringen av planarbeidet må avklares med styret likeledes mandat og fullmakter Planfaser omfatter Organisering Oppnevning av arbeidsgruppe utarbeiding av tidsplan og finansiering av arbeidet Registrering Medlemmer idrettslag særidretter anlegg befolkningsutvikling økomomi m m Oppsummering Status aktiviteter anlegg anleggsmodeller behovsvurderinger m m Presentasjon av Utfylling av anleggsplanskjema link denne inkludert anleggsplan vurderinger av

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/%c3%85planleggeetidrettsanlegg.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bygging
  i flere kontrakter dersom dett er en fordel f eks av hensyn til dugnadsinnsatsen Til hjelp i anbudsrunden bruk NS3400 for å være sikker på at anbyderne har gitt priser på likt grunnlag slik at sammenlingningen er reell For større oppgaver sørg for detaljert produktmateriell og produktbeskrivelse kvalitetssikring byggemelding offentlige godkjenninger entrepriseform vurdering av entrepriseoppdeling anbuds og kotraktsbestemmelser arbeidsbeskrivelser med mengdefortegnelse og detaljerte tegninger Her kan dere søke hjelp www standard no NS3400 Regler om anbudskonkurranser NS3420 Beskivelsestekster for bygg og anlegg NS3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser Innhent anbud fra flere og søk gjerne hjelp for tolkning av anbudene Kontrakt bør ikke inngås før fagkyndig personell har vurdert anbudene Legg frem for styret for endelig kontraktsundertegnelse Bruk gjerne NS3410 Alminnelige kontrakter avtaler UTBYGGINGSFASEN Normalt utføres litt større arbeider av en eller flere entreprenører i henhold til anbud og kontrakt Byggekomiteen har ansvar for at arbeidet utføres i samsvar med de vedtak planer og budsjetter som foreligger Ved større oppgaver kan bør denne opgaven settes bort til en byggeleder som skal kvalitetssikre prosjektet i denne fasen Vurder tidspunkt for igansetting i forhold til ytre forhold som når på året tilknytning til tekniske anlegg hindring for aktivitetene adkomst osv Viktige oppgaver Egen og eller engasjert administrasjon for eksempel prosjektledelse byggeledelse forretningsfører og lignende Engasjert byggeledelse kan ta kontroll økonomioppfølging Byggherrebetalte forsikringer konferer de prosjekterende og eventuell prosjektledelse byggeledelse Gebyr og avgifter konferer kommunen Dugnadsplan og dokumentasjon av dugnadsarbeidet er nødvendig Før timelister som attesteres KdI setter krav til regnskapsførsel bruk som minimum regnskapsskjema og idrettens kontoplan Kontroll av utførte arbeider mengdekontroll attesterte utbetalinger delegeres til byggeledelsen Overtakelse garantier ferdigbefaring og kontroll av at kontrakten er oppfylt NB FERDIGATTEST FRA MYNDIGHETENE MÅ FREMSKAFFES Alle befaringer og avtaler om utbedringer protokolleres klager ankepunkter fremføres skriftlig Eventuelle tvister kan avgjøres av nøytrale sakkyndinge konferer kontraktsvilkårene PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekteringsfasen gir prosjektet sin endelige utforming Det vil si at alle funksjons og ytelseskrav skal formuleres entydig og gi grunnlag for detaljert uttegning og beskrivelse som ligger til frunn for ANBUD BYGGEMELDING m m I denne fasen bør dere søke hjelp av fagpersoner spesielt teknisk faglige rådgivere Skal det søkes spillemidler skal forprosjektet fremstilles for godkjenning i tråd med KdIs krav til forhåndsgodkjenning Kommunens kulturetat kan være behjelpelig med dette evt idrettskonsulenten i fylket Det finnes også en egen folder spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv utgitt av KDs idrettsavdeling Her vil også idrettskretsen kunne bistå Viktige oppgaver Revurdere behov gå igjennom dette enda en gang Behovet for spesialkompetanse bør vurderes Legg gjerne frem alternative forslag Ikke lur deg selv ved å underkalkulere Husk momsen og renter på eventuelle lån mellomfinansiering Planpresantasjon med DOKUMENTASJON Foreløpige kostnadsanalyser Driftsanalyser Søknad om forhondsgodkjenning i kommunen KdI skal godkjenne store og kostnadskrevende anlegg Rettledning om forhondsgodkjenning av planer V 059813 Beslutning fattes i styret og på generalforsamlingen Alle opptak av eventuelle lån skal godkjennes av årsmøtet Deretter hovedprosjektering og detaljutforming som dimensjoner kostnader og endelig avklaring for de prosjekterende Endelig godkjenning av tekniske planer Endelig godkjenning av ramme for finansieringsplan søknader osv FINANSIERINGSPLAN Finansieringsplanen

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/Bygging.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nærmiljøanlegg
  I den kommunale forvaltningen bør alle instanser som har ansvar for barn og unges oppvekstmiljø involveres skole teknisk kultur park helseetat m fl Gjennom stor grad av medvirkning fra lokalbefolkningen oppnår en ofte at folk rar et eier forhold til anlegget Erfaringsmessig gir dette et godt samhold i nærmiljøet samtidig som en stort sett blir forskånet for hærverk og ødeleggelser Økonomi Skoleanlegg er rene kommunale oppgaver som det offentlige bevilger midler til Andre nærmiljøanlegg kan finansieres etter ulike modeller Ofte inngås samarbeid mellom det offentlige organisasjoner privat næringsliv og da med innslag av dugnad i nærmiljøet Det finnes statlige fylkeskommunale og kommunale stønadsordninger der en kan søke om midler Myndighetene der du bor kan gi informasjon En viktig tilskuddsordning for nærmiljøanlegg er spillemidler overskudd fra Norsk Tipping AS som forvaltes av Kulturdepartementet Det er satt noen krav til nær miljøanlegg som kan fa slike midler En forutsetning er at anlegget står på prioritert liste for nærmiljøanlegg i K delplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv I departementets Søkerhefte for nærmiljøanlegg står det oppført hva det kan søkes om midler til Herav kan nevnes at f eks flater for flerbruk og nær o kart er anleggstyper som kan innpasses i de aller fleste nærmiljøanlegg mens F eks lekeapparater ikke er stønadsberettiget Kommunenes kulturetater kan gi opplysninger om dette Et av de viktigste kravene Kulturdepartementet har satt for å gi tilskudd til nærmiljøanlegg er at det er et enkelt anlegg eller område som er tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet og som ligger i eller i direkte tilknytning til boområder Fra spillemidlene kan en pr idag få støtte i med inntil 50 av godkjente kostnader begrenset oppad til kr 200 000 Dugnadsinnsats er ofte en viktig del av finansieringen Gjennomføring Det er en fordel å utvikle anlegget i etapper Dette er

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/Narmiljoanlegg.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Anleggspolitikk
  2 Finansiering Mål Norsk idrett vil arbeide for at staten skal bidra til et bredt aktivitetstilbud ved at etterslepet i finansiering av idrettsanlegg samt vedlikehold og oppgradering av særlig kostnadskrevende anlegg og nasjonalanlegg løses over statsbudsjettet interkommunale anlegg får 30 ekstra finansiering fra spillemidlene anlegg i pressområdene prioriteres ved øremerking av spillemidler løsninger for bruk av fornybar energi blir søknadsberettiget til offentlig finansiering 4 3 Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale prioriteringer Mål Norsk idrett vil arbeide for større innflytelse i anleggspolitikken ved at plan og bygningsloven mål endres og idrettsrådene arbeider aktivt for å sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet for fremtiden idretten inntar en aktiv rolle som kompetent høringsinstans idretten evner å prioritere internt overfor relevante myndigheter ANLEGGSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at NIF skal utarbeide en anleggspolitisk handlingsplan som skal ta utgangspunkt i anleggsbehovet definert gjennom særforbundene Idrettspolitisk dokument 2007 2011 kap IV 2 2 s 22 Idrettstyret vedtok den 21 juni 2010 IS møte nr 33 IS sak nr 343 Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett Hovedinnhold del 2 Anleggsrådgiver Torstein Busland Mobil 90 92 69 79 E post torstein busland idrettsforbundet

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/anleggspolitikk.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Momskompensasjon - idrettsanlegg
  søknaden og må oversendes innen søknadsfristen Begge vedleggene må leveres innen utløpet av søknadsfristen Ufullstendige søknader vil ikke bli godkjent Regnskapsskjemaet som skal benyttes finner du ved å benytte linken ovenfor Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og godkjenne regnskapet Stortinget har bevilget 100 millioner kroner som skal fordeles mellom søkerne Søknadene leveres elektronisk Søknadsskjema finnes på linken www idrettsanlegg no Viktig informasjon ligger her Informasjon om ny søknadsrunde Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr 200 000 kan utføres av annen revisor for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor Om krav til regnskap og kontroll av regnskap se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet pkt 5 som du finner på Kulturdepartementets hjemmeside Det er Lotteri og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside www lottstift no I 2010 2011 2013 og 2014 fikk alle søkere kompensert betalt mva fullt ut mens de som søkte i 2012 fikk refundert 89 4 av betalt merverdiavgift Hvor stor kompensasjonen blir i 2015 er avhengig av antall søknader og størrelsen på disse Dersom det søkes om større beløp enn det Stortinget

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/Momskompensasjon-idrettsanlegg.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Miljøstrategi
  via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Last ned miljøstrategien Hovedinnhold del 2 Anleggsrådgiver Torstein Busland Mobil 90 92 69 79 E post torstein busland idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/Milj%c3%b8strategi.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Plakater: Røykfrie anlegg
  Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Det er utarbeidet tre plakater som kan skrives ut og henges ved ditt idrettsanlegg ved ditt klubbhus eller ved inngangspartier som ønskes røykfrie Plakatene kan du skrive ut på egen skriver og eventuelt laminere eller sende filen e til et lokalt trykkeri Plakatene er i A3 format og kan skaleres ned til ønsket størrelse Hvis du printer selv finnes det valg for skalering i utskriftsformat i skrivermenyen Dersom du ønsker plakatene trykket på plast metall og lignende kan plakatfilene sendes til et trykkeri Dersom du ønsker egen logo på skiltene kan du henvende deg til NIFs avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Arbeidet dette medfører faktureres den enkelte Klikk på plakatene for å åpne pdf filene i nytt vindu Hovedinnhold del 2 Anleggsrådgiver Torstein Busland Mobil 90 92 69 79 E post torstein busland idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/anlegg/Sider/roykfrie_anlegg.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive