archive-no.com » NO » F » FORBUNDETONLINE.NO

Total: 954

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Idrettsskole for ungdom
  7 Aktivitetslederne trenerne i idrettsskolen for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom Forsikring av deltakerne Barneidrettsforsikringen gjelder frem til man fyller 13 år Etter dette må idrettslaget klubben sikre at deltagerne på idrettsskole for ungdom i alderen 13 til 19 år er forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer Oppstarts og utviklingsstøtte idrettsskole for ungdom Oppstart og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for ungdom fra og med det året de fyller 13 år og til og med det året de fyller 19 år Oppstartstøtte NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr idrettslag enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag Beløpene er som følger Kr 11 000 for idrettsskoler med færre enn 50 ungdommer Kr 16 000 for idrettsskoler med flere enn 50 ungdommer Utviklingsstøtte Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål som Utvidelse i alderstrinn Utvidelse i aktivitetstilbud omfang eks tilbud i ny skolekrets samarbeid med skole andre idrettslag Inkludering av ungdom med funksjonshemninger eller andre særskilte behov Kompetansehevende tiltak for trenere ledere Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr uteaktiviteter hele året Oppstart av idrettsskole som har ligget nede Utviklingsstøtten er kr 8 500 Ta kontakt med respektiv idrettskrets særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak Hvordan søke oppstart eller utviklingsstøtte Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes både til oppstarts og utviklingsstøtte Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan evt henvises til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig Årsplanen skal vise hvilke idretter aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer der hvor det ikke naturlig framgår Søknadsprosedyre Søknaden sendes fra søker til

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/ungdomsidrett/Sider/idrettsskole_ungdom.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Rapporter / forskning
  idrettene når det gjelder gutter og jenters deltakelse Rapport Ungdomsidrett i endring NTNU 2012 Ungdom og trening Rapporten undersøker treningsvaner og sosiale skillelinjer i treningsvaner til ungdom Skillelinjene som belyses er kjønn alder klassebakgrunn majoritets minoritetsbakgrunn og om foreldrene har god eller dårlig råd Rapporten tar også for seg om ungdom som trener på ulike areaer idrettslag treningssentre og på egen hånd skiller seg fra hverandre I tillegg ser den på om treningsvanene har endret seg i perioden 1992 2010 Rapport Ungdom og trening Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9 og 15 åringer Helsedirektoratet har kartlagt aktivitetsnivå og fysisk form i et utvalg på 2299 barn og unge Deltakelsesprosenten var 89 prosent for 9 åringene og 74 prosent for 15 åringene Denne rapporten presenterer de første landsrepresentative dataene på dette området i Norge Studien er omfattende og unik på verdensbasis Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge Orker ikke gidder ikke passer ikke Om frafallet i norsk idrett Ørnulf Seippel Institutt for samfunnsforskning Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/ungdomsidrett/Sider/Rapporterforskning.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Verdiarbeid
  basert på frivillighet Overordnede strategier besluttet på for eksempel Idrettstinget blir ikke uten videre fulgt opp av underordnede organisasjonsenheter Dette gjelder spesielt forhold som verdier etikk omdømme som ikke er definert som primæraktiviteter i organisasjonen Klubbene bør allikevel ta utgangspunkt i NIFs grunnverdier når de skal forme sitt eget verdigrunnlag men tilpasse dette til medlemmenes og klubbens virke Gode verdier er en viktig forutsetning for å bygge gode klubbkulturer Hovedinnhold del 2 Verdistyring en edel prosess Noen vil kalle Verdistyring for Den edleste formen for styring Å skape sterkt engasjement og retning i en felles sak eller for å nå et felles mål kun ved å være tydelig for hva du dere mener er Riktig og Viktig er i utgangspunktet edelt Det er mange positive eksempler i historien på mennesker som har har hatt dette engasjementet og denne evnen f eks Nelson Mandela og Martin Luther King Det er dessverre også eksempler på mennesker som har klart å forlede sitt folk Mye tyder på at organisasjoner og personer som er tydelige i viktige verdispørsmål er de som vil lykkes og som folk vil identifisere seg med og tiltrekkes av i fremtiden God verdistyring kjennetegnes av at de griper tak i

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/verdier/arbeid/Sider/default.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Etiske veivisere
  ulike grupper innenfor idretten Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad Rollene til de ulike gruppene er forskjellige Derfor vil også gruppene bære med seg verdiene på noe forskjellig måte På undersidene til høyre følger det vi har kalt en etisk veiviser for viktige grupper i norsk idrett De er satt sammen av gode eksempler hentet fra klubber særforbund verdiprosjekter og de øvrige nordiske land Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vant treningsøkt med Bjørgen og Skarstein Les mer Kalender Kalender 2011 06 04 Kunnskapsturne 09 09 Kunnskapsturneen i Drammen 23 09 KT Alta 28 09 Åpen time i IS 28 09 KT Tromsø Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen Idrettens Fredskorps Idrettsavtaler Idrettsmerket Idrettspolitisk dokument Idrettsregistreringen Idrettsstyret Internasjonalt IT Klubbguiden Klubbutvikling

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/verdier/etiske_veivisere/Sider/etiskeveivisere.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisasjonsverdier
  at idrettens fremste verdier er selve idrettsaktiviteten frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag derfor er det viktig å iverksette tiltak for å beholde disse Vurdere ulike støtteordninger til de som jobber frivillig for eksempel ekstra kursstøtte Norsk idrett skal arbeide for at det er minst mulig byråkrati knyttet til rapportering søknader og overføringer av midler på lokalt plan Demokrati Demokrati er når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor flertallets avgjørelse respekteres Medlemmenes engasjement og mulighet til å påvirke utvikling og styring av idrettslaget som en selvstendig frittstående og åpen organisasjon må styrkes Medlemmer og andre organisasjonsledd skal høres før viktige beslutninger fattes En større satsning på ungdom både i forhold til medansvar og til medbestemmelse på alle nivå Idrettslagenes påvirkningskraft må styrkes og idrettsrådene må brukes som aktivt redskap overfor kommunene Idrettsting Ledermøtet og Idrettsstyret må styrke sin idrettspolitiske rolle Idrettsorganisasjonen må arbeide for å sikre sin stilling som uavhengig medlemsbasert frivillig virksomhet Understreke forskjellen mellom kunde og medlem mellom kommersiell og ideell virksomhet Lojalitet Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle organisasjonsledd blir del av helheten og følger det som er vedtatt Informasjon om hva organisasjonen står for av verdier mål lovverk bestemmelser fattede vedtak og internasjonale forpliktelser må styrkes Si din mening etterlev vedtak De enkelte medlemmer ansattes rettigheter plikter roller og ansvar i organisasjonen må tydeliggjøres Likeverd Likeverd er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres egenart og særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene i mellom Å være benkesliter er like mye verd som å være stjerne Valg av idrett er et fritt valg og idretter er like mye verd innenfor organisasjonen Mangfoldet i idretten krever at vi må vise respekt for

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/verdier/Sider/organisasjonsverdier.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Aktivitetsverdier
  alle nivåer Organisasjonen ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være Fellesskap Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker Organisasjonen skal fremme fellesskap både lokalt nasjonalt og internasjonalt Norsk idrett skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslagene Respekt for andre mennesker deres meninger prestasjoner og funksjoner Norske idrettslag skal være trygge steder å høre til Organisasjonen skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn alder funksjonsgrad sosial eller etnisk bakgrunn Helse Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske psykiske og sosiale helse Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil Organisasjonen må fremme en dopingfri idrett Organisasjonen skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse Særforbund og Olympiatoppen skal ta et spesielt ansvar for rådgivning om kosthold ernæring og eventuelle kosttilskudd som er bygget på et etisk helsemessig og vitenskapelig grunnlag Ærlighet Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler opptre redelig og verdig i alle situasjoner Organisasjonen skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger Filming tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i idrettssammenheng Alle ledere på alle nivåer skal ha ansvar for modellatferd Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Vilde ble

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/verdier/Sider/aktivitetsverdier%20.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Milepæler
  inkluderer å ta dopingtester utenfor konkurranser Barneidrettsbestemmelsene 1987 Norsk idrett vedtar Bestemmelser for barneidrett som det første land i verden Et virkemiddel som var kontroversielt men som var resultat av en stadig tidligere spesialisering og økt frafall i barneårene Idrett skal være på barnas premisser ikke de voksnes Allerede i 1976 ble det vedtatt Retningslinjer for barneidretten på Idrettstinget og de nye bestemmelsene bygde på erfaringene fra disse retningslinjene Idrett for funksjonshemmede 1996 Norsk idrett ønsker at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne skal integreres i de ordinære idrettslagene og i idrettsorganisasjonen for øvrig Alle særforbund har tatt et ansvar for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtaket er blitt lagt merke til i mange land også i Norden Høydehus 2003 Idrettstinget vedtok i 2003 et forbud mot høydehus En tøff debatt på Idrettstinget som ble vedtatt med svært liten margin Protokoll fra Idrettstinget 2003 Idrettens barnerettigheter 2007 Norsk idrett følger opp FNs barnekonvensjon og Regjeringens oppfølging av denne og vedtar i 2007 et sett med Idrettens Barnerettigheter Disse fungerer som et tillegg til Bestemmelser om barneidrett som også revideres på Idrettstinget i 2007 Hovedinnhold del 2 Telefon 47 21 02 90 00 E post nif post idrettsforbundet no Presentasjon av NIF Kretsoversikt

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/tema/verdier/Sider/milep%c3%a6ler.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ny komité for Kammerherre Egebergs Ærespris
  00 Geir Owe Fredheim Tweet Anbefal artikkelen via e post Sende til flere mottakere Separer adressene med komma Hovedinnhold del 1 Dette er norsk idretts mest anerkjente ærespris Børre Rognlien har over 50 års erfaring fra ulike verv i norsk idrett Brit Pettersen Tofte er med i styret i Gullklubben og har både OL og VM gull i langrenn Hun er NIFs styrerepresentant i Norges Olympiske Museum Odd Roar Thorsen dekker blant annet med sin lange bakgrunn som president i Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og som visepresident i NIF i to perioder en betydelig kompetanse relatert til idrett for funksjonshemmede Idrettsstyret takket den forrige komiteen ledet av Jan Morten Berger for sin innsats Her var også Bente Skari og Frank Hansen medlemmer Kammerherre Egebergs Ærespris ble innstiftet i 1919 til fremme av idrettslag allsidighet Idrettsstyret har vedtatt kriteriene og retningslinjer for tildeling av æresprisen Les mer om Kammerherre Egebergs Ærespris Hovedinnhold del 2 Nyheter John Carew jeg utfordrer deg Les mer Troppen til European Games Les mer Vilde ble starstruck under treningsøkt med Bjørgen Les mer Momskompensasjon 2015 Les mer Idrettsstyret oppsummerte tingperioden Les mer Vårtilbud fra Hertz Les mer Kalender Ofte besøkte sider Anlegg Barneidrett Folkehelse og skole Funksjonshemmede Grasrotandelen

  Original URL path: http://idrett.forbundetonline.no/nyheter/Sider/Ny-komit%C3%A9-for-Kammerherre-Egebergs.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive