archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - MABIO4700 - Molekylær bildediagnostikk Kull 2015
  emne MABIO4500 Nukleærmedisin Emnet går over ca 7 uker og ligger i siste del av 2 semester heltid eller 4 semester deltid Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Studenten har inngående innsikt i de generelle prinsippene for visualisering av fysiologiske og patologiske prosesser som er grunnlaget for molekylær bildediagnostikk kjennskap til apparatur og teknikker som brukes i molekylær bildediagnostikk kunnskap om molekylær bildediagnostikk for utvalgte genetiske og metabolske prosesser knyttet til kreft nevrologiske lidelser auto immune og kardiovaskulære sykdommer kunnskap om farmakokinetikken til molekylære bildediagnostiske prober kjennskap til elektromagnetiske akustiske og optiske felt som blir brukt til å danne og detektere signaler kunnskap om signalenes evne til penetrasjon i ulike vev og deteksjon i ulike registreringssystemer Ferdigheter Studenten kan vurdere fordeler og ulemper ved bruk av molekylær bildediagnostikk i utredning og behandling av sykdommer og lidelser vurdere egnede molekylære bildeteknikker for utredning og behandling av sykdommer og lidelser vurdere resultater fra kvalitetssikrings og forskningsprosjekter Generell kompetanse Studenten kan sette seg inn i nye metoder og apparatur som brukes i molekylær bildediagnostikk delta i forskningsprosjekter knyttet til molekylær bildediagnostikk Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger arbeid med skriftlig oppgave seminarer med muntlige studentpresentasjoner omvisninger ved aktuelle sykehusavdelinger og forskningslaboratorier samt selvstudier Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen minimum 80 tilstedeværelse på seminar individuell skriftlig oppgave inntil 1500 ord med påfølgende presentasjon Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell skriftlig eksamen 4 timer Sensorordning En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene Vurderingsuttrykk Gradert skala A F Hjelpemidler til vurdering eksamen Ingen Pensumliste Sum ca 450 sider Pensumliste publiseres senere Om emnet Engelsk emnenavn Molecular Imaging Studieprogram Masterstudium i biomedisin Studiepoeng 10 Semester 2 heltid 4 deltid

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4700-Molekylaer-bildediagnostikk-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - MABIO4900 - Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi Kull 2015
  om margin targetvolum og risikoorgandefinisjoner har inngående kunnskap om behandlingsprinsipper og behandlingsteknikker ved stråleterapi har inngående kunnskap om kriterier og verktøy for vurdering av dosefordelinger har inngående kunnskap om anbefalinger og retningslinjer for behandlingsplanlegging har bred kunnskap om kvalitetskontroll prosedyrer og dokumentasjon av planlegging og behandling Ferdigheter Studenten kan anvende kunnskap om topografisk anatomi og ulike bildemodaliteter i behandlings planlegging og kvalitetssikring kan begrunne valg av fikseringsmetode pasientposisjon og behandlingsteknikk kan analysere og kritisk vurdere volumer og marginer i stråleterapi har praktiske ferdigheter i behandlingsplanlegging og strålebehandling kan analysere og kritisk vurdere de ulike valg og avveininger som foretas i planleggings fasen for å vurdere behandlings opplegg ut fra gitte vurderingskriterier kan vurdere biologiske effekter av strålebehandling på tumor risikoorganer og normalvev og begrunne valg av fraksjonerings mønster Generell kompetanse Studenten kan diskutere og analysere faglige problemstillinger i strålebiologi og behandlings planlegging ved stråleterapi kan integrere kunnskaper og ferdigheter innen realfag og onkologi knyttet til problem stillinger ved behandlingsopplegg og planlegging kan begrunne valg og vurderinger i forbindelse med kvalitetssikring av stråleterapi har innsikt i og kan identifisere etiske problemstillinger i forbindelse med behandlingsplanlegging for stråleterapi Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger selvstudier seminar prosjektoppgaver og ferdighets treninger samt teorioppgave med veiledning Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen minimum 80 tilstedeværelse på ferdighetstreninger seminar og timeplanlagt gruppe og prosjektarbeid Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell mappeeksamen bestående av to prosjektoppgaver og en teorioppgave totalt ca 7500 ord Sensorordning Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser Vurderingsuttrykk Gradert skala A F Det gis én samlet karakter på mappen Oppgavene i mappen vektes likt ved fastsetting av karakter For å bestå eksamen må alle oppgaver i mappen hver for seg være bestått A E Dersom én eller flere oppgaver i mappen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO4900-Straalebiologi-og-behandlingsplanlegging-i-straaleterapi-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MABIO5000 - Computertomografi (CT) Kull 2015
  og konklusjoner innen fagområdet CT i større og mindre fora kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter Arbeids og undervisningsformer Emnet er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene Det tilbys innføringsmateriale i form av korte tekster og instruksjonsvideoer i ferdighetsorienterte temaer Teoretiske tematikker blir presentert med innledende tekster med tilhørende pensumlitteratur Til hvert tema vil det bli gitt praktiske og eller teoretiske arbeidsoppgaver knyttet opp mot CT modalitet Noen av disse oppgavene inngår i vurderingsmappen for eksamen Arbeids og undervisningsformene består av digitale forelesninger deltakelse i digitale diskusjonsforum ferdighetstrening seminar er og skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver Digitale forelesninger Tradisjonelle forelesninger er i dette emnet erstattet med tekst bilder lyd videoer videoklipp real slide show powerpointpresentasjoner etc som er nøye tilpasset den enkelte læringssituasjon Ferdighetstrening Ferdighetstreningen vil bestå av arbeid på CT modalitet og arbeid på utdanningens eget nettsted Digitale diskusjonsfora Studenten deltar i fagdiskusjoner og veileder underviser medstudenter eller kollegaer Seminar Som et supplement til nettstudiene arrangeres det et seminar i forbindelse med temaet Kvalitetskontroll og måleteknikk Seminaret består av forelesninger demonstrasjon og diskusjoner Arbeidsoppgaver Studentene får 20 25 skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver gjennom emnet Dette utgjør den samlede digitale mappen for emnet Skriftlige oppgaver som leveres innen de oppsatte fristene får veiledning av faglærer Et uttrekk av de skriftlige arbeidsoppgavene i den digitale mappen skal ved avslutningen av emnet utgjøre studentens eksamensmappe jf Vurdering nedenfor Studentene anbefales derfor å jobbe jevnt med alle arbeidsoppgavene som gis i løpet av emnet Vurderings eksamensform og sensorordning Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold Læringsutbyttene Eksamensform Individuell mappe bestående av 5 skriftlige oppgaver Det foretas et uttrekk fra emnets digitale mappe 1 oppgave fra hvert hovedtema til sammen 5 av de 20 25 arbeidsoppgavene jf arbeidsoppgaver ovenfor Disse oppgavene vil utgjøre studentens eksamensmappe Uttrekket blir gjort av

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2015/MABIO5000-Computertomografi-CT-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MAPSD5100 - Flerkulturelt psykisk helsearbeid kull 2015
  125 s Allen J Vaage A B Hauff E 2006 Refugees and asylum seekers in societies I D L Sam J W Berry Red The Cambridge handbook of acculturation psychology s 198 217 Cambridge Cambridge University Press 35 s Bhugra D Craig T Bhui K 2010 Mental health of refugees and asylum seekers Oxford Oxford University Press Kap 2 3 4 5 11 14 og 20 75 s Blom S 2011 Innvandreres helse Dårligere helse blant innvandrerne Samfunnsspeilet 25 2 Hentet fra http www ssb no helse artikler og publikasjoner daarligere helse blant innvandrerne 4 s Braziel J E Mannur A 2003 Nation migration globalization Points of contention in diaspora studies I J E Braziel A Mannur Red Theorizing diaspora A reader s 1 22 Malden Mass Blackwell 21 s Bäärnhielm S 2014 Transkulturell psykiatri Stockholm Natur och kultur Kap 7 9 71 s Czapka E 2010 The health of Polish labour immigrants in Norway A research review NAKMI rapport nr 3 2010 Oslo Norwegian Center for Minority Health Research s 19 24 5 s Dahl C I Ahlberg N 2005 Perspektiver på migrant minoriteter og det psykiske helsearbeid Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid 2 03 252 260 8 s Dahl S Dahl C I Sandvik L Hauff E 2006 Kronisk smerte hos traumatiserte flyktninger Tidsskrift for Den norske legeforening 126 5 608 610 2 s Dalgard O S 2005 Psykisk helse blant innvandrere i Oslo Resultater fra befolkningsundersøkelser I N Ahlberg A Aambø I Gihle Red Utfordringer innen helse og omsorg blant minoriteter Tilbakeblikk og erfaringer s 18 24 Oslo Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 7 s Felberg T R Skaaden H 2012 The de construction of culture in interpreter mediated medical discourse Linguistica Anverpiensia New Series Themes in Translation Studies 11 1 18 18 s Freng E Lund S 2014 En forestilling om forskjeller tanker om asylapparatet Rusfag 1 83 91 Hentet fra http borgestadklinikken no files asylsokere rus og psk helse KoRus Oslo rusfag 2014 pdf 8 s Gullestad M 2002 Det norske sett med nye øyne Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt Oslo Universitetsforlaget Kap 2 ca 20 s Helse og omsorgsdepartementet 2013 Likeverdige helse og omsorgstjenester God helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013 2017 s 19 22 Hentet fra https www regjeringen no nb dokumenter likeverdige helse og omsorgstjenester id733870 2 s Helsedirektoratet 2010 Helsetjenestetilbudet til asylsøkere flyktninger og familiegjenforente s 9 18 og 29 40 Hentet fra https helsedirektoratet no Lists Publikasjoner Attachments 52 IS 1022 Helsetjenestetilbudet til asylsokere flyktninger pdf 20 s Helsedirektoratet 2011 Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse og omsorgstjenestene s 5 8 Hentet fra https www tolkeportalen no Global tolking Tolkeportalen veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse og omsorgstjenestene pdf 3 s Hjelde K H 2013 Migrasjon kultur og psykisk helse I R Norvoll Red Samfunn og psykisk helse Samfunnsvitenskapelige perspektiver s 166 187 Oslo Gyldendal akademisk 21 s Kirmayer L Narasiah L Munoz M Rashid M Ryder A G

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Psykisk-helsearbeid/Programplan-for-Masterstudium-i-psykisk-helsearbeid-kull-2015/MAPSD5100-Flerkulturelt-psykisk-helsearbeid-kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MAPSD5300 - Kunstneriske aktiviteter i psykisk helsearbeid kull 2015
  anvendes innen ulike helse og kunstfag knyttet til psykososialt helsearbeid i og utenfor institusjoner har kunnskap om aktuelle forskningstema og metoder har kunnskap om hvordan ulike helseprofesjoner samarbeider innen praksis og forsking på dette feltet Ferdigheter Studenten kan utvikle eget opplegg aktivitet intervensjon undervisningsopplegg med bruk av kunstrelaterte elementer innen et praksisområde for psykisk helsearbeid kan foreta faglig begrunnede refleksjoner om betydning og anvendelsesmåter av kunstrelaterte aktiviteter i psykisk helsearbeid Generell kompetanse Studenten kan vurdere og anvende relevant kunnskap og ferdigheter om kunstneriske aktiviteter i forhold til aktuelle praksissituasjoner har innsikt i hvordan kunst kan bidra til både å uttrykke og forstå menneskelige erfaringer Arbeids og undervisningsformer Forelesninger casefremlegg diskusjoner og gruppeøvelser Arbeidskrav Studentene skal holde en fremstilling for lærer e og de andre studentene som deltar i emnet Fremstillingen skal vise en aktivitet en intervensjon eller et undervisningsopplegg eller være et utdypende foredrag Temaet skal være relatert til innholdet av emnet og skal være godkjent av faglærer før fremstillingen Fremstillingen skal inneholde en faglig begrunnelse og konkrete aktiviteter Fremstillingen utføres individuelt eller i gruppe på to studenter Individuell fremstilling skal vare i ca 20 minutter mens en fremstilling av gruppe skal vare i ca 40 minutter Fremstillingen må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen Ved fremstilling i gruppe får begge studentene den samme tilbakemeldingen godkjent eller ikke godkjent Studentene har to forsøk på arbeidskravet En beskrivelse av kommentar til arbeidskravet inngår i eksamensoppgaven Vurdering Vurderingsform Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager Temaet for oppgaven skal være relatert til arbeidskravet Det skriftlige arbeidet skal inkludere en relevant problemstilling en redegjørelse for og en drøfting av relevant kunnskap på området og en beskrivelse kommentar til det fremlagte arbeidskravet Omfanget av oppgaven skal være på 3000 ord 10 Vurderingsuttrykk Bokstavkarakter i skalaen A F der A er beste karakter

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Psykisk-helsearbeid/Programplan-for-Masterstudium-i-psykisk-helsearbeid-kull-2015/MAPSD5300-Kunstneriske-aktiviteter-i-psykisk-helsearbeid-kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MAREH4000 - Rehabilitering som kunnskap og praksis Kull 2014
  of Physical Medicine and Rehabilitation 93 2 214 220 doi http dx doi org 10 1016 j apmr 2011 09 010 7 sider Batalden P B Davidoff F 2007 What is quality improvement and how can it transform healthcare Quality Safety In Health Care 16 1 2 3 2 sider Bickenbach J E Chatterji S Badley E M Üstün T B 1999 Models of disablement universalism and the international classification of impairments disabilities and handicap Article Social Science Medicine 48 9 1173 1187 15 sider Bonanno G A 2004 Loss Trauma and Human Resilience Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events Article American Psychologist 59 1 20 28 doi 10 1037 0003 066X 59 1 20 9 sider Brewer K Pollock N Wright F V 2014 Addressing the Challenges of Collaborative Goal Setting with Children and Their Families Article Physical Occupational Therapy in Pediatrics 34 2 138 152 doi 10 3109 01942638 2013 794187 15 sider Chou C C Ditchman N Pruett S R Chan F Hunter C 2009 Application of Self Efficacy Related Theories in Psychosocial Interventions In E d S Cardoso J A Chronister F Chan Eds Understanding psychosocial adjustment to chronic illness and disability A handbook for evidence based practitioners in rehabilitation pp XVII 584 s New York Springer Kap 9 25 sider Dijkers M P Murphy S L Krellman J 2012 Evidence based practice for rehabilitation professionals Concepts and controversies Archives of Physical Medicine And Rehabilitation 93 8 Suppl 164 176 doi 10 1016 j apmr 2011 12 014 23 sider Donabedian A 1997 The quality of care How can it be assessed 1988 Archives of Pathology Laboratory Medicine 121 11 1145 1150 6 sider Glanz K Schwartz M D 2008 Stress Coping and Health Behavior In K Glanz B K Rimer K Viswanath Eds Health behavior and health education theory research and practice pp XXXIII 552 s ill San Francisco Calif Jossey Bass Kap 10 20 sider Grimen H Molander A 2008 Profesjon og skjønn In A Molander L I Terum Eds Profesjonsstudier Oslo Universitetsforlaget Kap 10 17 sider Harry B 2008 Collaboration With Culturally and Linguistically Diverse Families Ideal Versus Reality Article Exceptional Children 74 3 372 388 17 sider Herbert R Jamtvedt G Hagen K B Mead J 2012 Practical evidence based physiotherapy Edinburgh Elsevier Churchill Livingstone Kap 2 3 28 sider Jacobsen D I 2004 Hvorfor er samarbeid så vanskelig In D I Jacobsen P Repstad Eds Dugnadsånd og forsvarsverker tverretatlig samarbeid i teori og praksis Oslo Universitetsforlaget Kap 2 40 sider Kassah B L Tønnesen S Tingvoll W A 2014 Samhandlingsreformen utfordringer løsninger og implikasjoner In B L Kassah W A Tingvoll A K Kassah Eds Samhandlingsreformen under lupen Kvalitet organisering og makt i helse og omsorgstjenestene Bergen Fagbokforlaget 28 sider Kvärnström S Hedberg B Cedersund E 2013 The dual faces of service user participation Implications for empowerment processes in interprofessional practice Article Journal of Social Work 13 3 287 307 doi 10 1177 1468017311433234 20

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Masterstudium-i-rehabilitering-og-habilitering-2014/MAREH4000-Rehabilitering-som-kunnskap-og-praksis-Kull-2014 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MAREH4000 - Rehabilitering som kunnskap og praksis Kull 2015
  org 10 1016 j apmr 2011 09 010 7 sider Bickenbach J E Chatterji S Badley E M Üstün T B 1999 Models of disablement universalism and the international classification of impairments disabilities and handicap Social Science Medicine 48 9 1173 1187 15 sider Bjorbækmo W S Billington I M 2015 Barnehabilitering Paradokser og dilemmaer Oslo Cappelen Damm Akademisk Kap 9 14 sider Bonanno G A 2004 Loss Trauma and Human Resilience Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events American Psychologist 59 1 20 28 doi 10 1037 0003 066X 59 1 20 9 sider Brekk Å 2014 Profesjonsbygging og avtalt samarbeid I E Willumsen A Ødegård Red Tverrprofesjonelt samarbeid et samfunnsoppdrag s 30 54 Oslo Universitetsforlaget 26 sider Brewer K Pollock N Wright F V 2014 Addressing the Challenges of Collaborative Goal Setting with Children and Their Families Physical Occupational Therapy in Pediatrics 34 2 138 152 doi 10 3109 01942638 2013 794187 15 sider Bøckmann K Kjellevold A 2015 Pårørende i helse og omsorgssektoren En klinisk og juridisk innføring 2 utg Bergen Fagbokforlaget Kap 1 27 sider Chou C C Ditchman N Pruett S R Chan F Hunter C 2009 Application of Self Efficacy Related Theories in Psychosocial Interventions I E D S Cardoso J A Chronister F Chan Red Understanding psychosocial adjustment to chronic illness and disability A handbook for evidence based practitioners in rehabilitation pp XVII 584 s New York Springer 25 sider Davis J 2012 Conceptual issues in childhood and disability Integrating theories from childhood and disability studies I N Watson Roulstone A Thomas C Red Routledge Handbook in Disability Studies London and New York Routledge 14 sider Dijkers M P Murphy S L Krellman J 2012 Evidence based practice for rehabilitation professionals Concepts and controversies Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 93 8 Suppl 164 176 doi 10 1016 j apmr 2011 12 014 23 sider Donabedian A 1997 The quality of care How can it be assessed Repr 1988 Archives of Pathology Laboratory Medicine 121 11 1145 1150 6 sider Erez M 2013 Cross Cultural Issues in Goal Setting I E A Locke G T Latham Red New Developments in Goal Setting and Task Performance New York London Routledge 10 sider Glanz K Schwartz M D 2008 Stress Coping and Health Behavior I K Glanz B K Rimer K Viswanath Red Health behavior and health education theory research and practice pp XXXIII 552 s ill San Francisco Calif Jossey Bass 20 sider Glasziou P Ogrinc G Goodman S 2011 Can evidence based medicine and clinical quality improvement learn from each other BMJ Quality and Safety 20 Suppl 1 113 117 doi 10 1136 bmjqs 2010 046524 5 sider Grimshaw J M Eccles M P Lavis J N Hill S J Squires J E 2012 Knowledge translation of research findings I Implementation Science 7 50 doi 10 1186 1748 5908 7 50 17 sider Granbo R 2014 Hverdagsrehabilitering fysioterapeutenes deltakelse er viktig Fysioterapeuten 81 1 24 26 2 sider

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering/Programplan-for-Masterstudium-i-rehabilitering-og-habilitering-2015/MAREH4000-Rehabilitering-som-kunnskap-og-praksis-Kull-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - MAREH4100 - Kropp og samfunn Kull 2014
  har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap Studenten har inngående kunnskap om kroppsfenomenologi som perspektiv i studiet av helse sykdom og funksjonshemming narrative tradisjoner i studiet av helse og sykdom politiske og kulturelle perspektiver på sykdom og funksjonshemming perspektiver på universell utforming av samfunnet både i fysiske og sosiale omgivelser Ferdigheter Studenten kan analysere og diskutere kritisk sentrale teorier om kropp og samfunn på en nyansert måte anvende innsikter fra den kritiske samfunns og kulturvitenskapelige forskningstradisjonen rettet mot helse kropp og funksjonshemming ved hjelp av ulike perspektiver på funksjonshemming analysere problemstillinger knyttet til politikk og praksis innenfor helse og sosialvitenskapene skrive akademisk om sentrale problemstillinger knyttet til kropp og samfunn Generell kompetanse Studenten kan analysere problemstillinger av betydning for profesjonsutøvelse innen helse og sosialfeltet og anvende kunnskap og ferdigheter fra emnet på prosjekter knyttet til rehabilitering gjøre analyser som tydeliggjør samfunnsperspektiver på kronisk sykdom og funksjonshemming og formidle dette arbeidet både til spesialister og til allment interesserte bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning i forståelsen av forholdet mellom individ og samfunn i helsefeltet og være i stand til å kommunisere om slik kunnskapsutvikling Arbeids og undervisningsformer Arbeids og undervisningsformene omfatter forelesninger seminarer og gruppevise arbeidsoppgaver Vurderingsform og sensorordning Vurderingsuttrykk Vurderingsinnhold Læringsutbyttene Vurderingsform Hjemmeeksamen over 4 uker individuelt eller i gruppe på 3 studenter Besvarelse på inntil 4500 ord Vurderingsuttrykk Bestått ikke bestått Det gis en felles karakter for alle studentene i gruppen Det innebærer at hvis karakteren ikke bestått tildeles vil hele gruppen få denne karakteren Sensorordning Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer minimum 20 av besvarelsene sammen med en intern sensor To interne sensorer vurderer de øvrige Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode Hjelpemidler til vurdering eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensumliste Pensum er på ca 900 sider

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Masterstudium-i-rehabilitering-og-habilitering-2014/MAREH4100-Kropp-og-samfunn-Kull-2014 (2015-09-15)
  Open archived version from archive