archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Kontroll av vitnemål og attester
  av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket Søkere blir vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av innsendte kopier av vitnemål og attester Disse kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjonen for å sikre at det er samsvar mellom kopiene som er sendt inn og originaldokumentene Dette gjennomføres ved at HiOA hvert semester foretar stikkprøvekontroller Forfalskninger rammes av straffelovens 182 og vil bli politianmeldt Studenter som

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Slik-soeker-du-opptak/Kontroll-av-vitnemaal-og-attester (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Realkompetanse
  generelle kravene for å være kvalifisert realkompetansesøker til studietilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus Du må lese mer om relevant yrkespraksis og de øvrige kravene ved de enkelte studietilbud eller i oversikt over studiespesifikke krav Søkere må være 25 år eller eldre i søknadsåret Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse Søkere må ha minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis deltid regnes om til heltid Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid utdanning organisasjonserfaring eller liknende Relevant fagopplæring eller 3 årig relevant yrkesfaglig utdanning uten læretid kan godskrives som 3 års utdanning Ingen kan få mere enn 100 uttelling for yrkespraksis og utdanning for samme periode Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet nordisk språk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet Dette skal du dokumentere med egenerklæringer på eget skjema Skjemaet mottar du sammen med følgeskjema Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse Søkere må gjøre tilfredsstillende rede for motivasjon for å søke studiet og hvorfor du mener du kan gjennomføre studiet Dette skal du dokumentere med egenerklæringer på eget skjema Skjemaet mottar du sammen med følgeskjema Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus Søknad om opptak Søknad om opptak skal til Samordna opptak søknadsfrist er 1 mars Du skal krysse av for realkompetanse som opptaksgrunnlag Dersom du har generell studiekompetanse kan du ikke søke på grunnlag av realkompetanse Når søknaden er registrert får du tilsendt et følgeskjema som du skal fylle ut og sende inn Det er viktig at du leser og følger opp all informasjon du får tilsendt sammen med følgeskjema og ellers i løpet av opptaksprosessen Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus etter 1

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Slik-soeker-du-opptak/Realkompetanse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Systembeskrivelse
  av utdanningene ved HiOA med vedlegg Systembeskrivelsens vedlegg Kvalitetsindikatorer Tabell oversikt over roller ansvar og oppgaver Beskrivelse av rapporteringsprosess Prosessfigur rapporterings og tilbakemeldingssløyfer i HiOAs kvalitetssystem Årshjul arbeid med kvalitetsrapport og innhenting av data for 2015 Mål Kvalitetssystemet er vårt redskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningene ved HiOA Systemet skal bidra til å synliggjøre og fremme kvalitet i eksisterende og planlagte utdanningstilbud å legge gode rammer og støtte opp under HiOAs hovedmål om å utdanne fremragende kandidater Kvalitetssystemet omfatter alle utdanninger ved HiOA herunder emner og årsstudier høgskolekandidat og bachelorutdanninger fireårige lærerutdanninger etter og videreutdanninger og masterutdanninger se kapittel 2 forskerutdanninger ph d utdanninger se kapittel 3 Kvalitetsutviklingssystemet omfatter fem kvalitetsdimensjoner Inntakskvalitet opptakstall førsteårsstudentenes tilfredshet med studiestart og første studieår Kvalitet på infrastruktur og informasjon fysisk læringsmiljø administrativ støtte læringssenter Kvalitet på programplan sammenheng mellom læringsutbytte undervisningsformer og vurderingsformer i emner og program som helhet tilrettelegging for utveksling og internasjonalisering Kvalitet på faglig utbytte sammenheng mellom undervisning og programplanenes beskrivelse av læringsutbytte undervisningsformer og vurderingsformer tilrettelegging for internasjonalisering i undervisningen bruk av varierte undervisningsformer Samfunnsrelevans Arbeidsgivers vurdering av kandidatenes kompetanse ferdigheter og og kunnskap kandidatenes egen vurdering av læringsutbytte etter endt utdanning tiden det tar før

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-av-utdanningene-ved-HiOA/Systembeskrivelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Verktøy i arbeid med utdanningskvalitet
  X Intervjuer X X Postkasse X X X X Tvergående studentevalueringer studieprogramnivå X X X X Nyttige verktøy i arbeid med kvalitetsutvikling av undervisning og utdanning Program for fremragende profesjonskvalifisering FPK er institusjonens satsning for å styrke HiOAs mål om å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering på basis av høy vitenskapelig kvalitet og sterk yrkesrelevans Programmet tilbyr seminarer og workshops og har laget en rekke ressurskanaler på nett Her er noen av dem Ressursportal for videreutvikling av undervisnings og læringskvalitet i profesjonsutdanninger Eksempler på studentinvolvering i FoU arbeid Artikler om forholdet mellom utdanning og arbeidsliv Følgeforskningsprosjektet kvalitet i sykepleierutdanningen Annen litteratur og nettressurser Litteratur Handal G 1996 Studentevaluering av undervisning håndbok for lærere og studenter i høyere utdanning Cappelen Akademisk forlag Havnes A 1996 Studentevaluering av undervisning Idéhefte Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo Harvey J Ed 1998 Evaluation Cookbook Learning Technology Dissemination Initiative Institute for Computer Based Learning Heriot Watt University Edinburgh Handal G Lauvås P 1983 1999 På egne vilkår En strategi for veiledning med lærere Oslo Cappelen Akademisk Forlag Sorenson D Johnson T ed 2003 Online Student Ratings of Instruction JOSSEY BASS San Francisco Bjarnø V H Breidlid et al 2008 Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering allmennlærerutdanninga Høgskolen i Oslo 2008 Oslo Høgskolen i Oslo Avd for lærerutdanning og internasjonale studier Nettressurser Nyttige tips til evaluering på hjemmesidene til Carnegie Mellon universitetet i Pittsburg Her kan du bl a lese om 15 vanlig misforståelser knyttet til studentevaluering Dette heftet utviklet ved Universitetspedagogisk centrum Kommitén for kvalitetsfrågor ved Umeå Universitet inneholder en rekke ideer og forslag til måter å drive evaluering av undervisning på Fjellström M 2002 Kursutvärderingar stöd för lärande och utveckling I heftet Student Feedback A Staff Resource Pack University of Kent 2004 finnes både utfyllende lesing i forhold til de metoder som

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-av-utdanningene-ved-HiOA/Verktoey-i-arbeid-med-utdanningskvalitet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Roller og ansvar
  ha det overordnede blikket på kvalitetsutviklingen Instituttets rolle er å koordinere og iverksette tiltak Studentene spiller også en betydelig rolle i arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen og undervisningen Her vil vi forsøke å gi deg en oversikt over hvordan du ulike aktørene skal bidra til et godt sted å være og et godt sted og lære Studentenes rolle og ansvar Emneansvarliges rolle og ansvar Instituttets rolle og ansvar

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-av-utdanningene-ved-HiOA/Roller-og-ansvar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Analyseresultater
  på lavere nivå og én for programmer på masternivå Undersøkelsen omfatter også et fritekst spørsmål der studentene kan legge inn kommentarer med egne ord Svarene som er gitt på dette spørsmålet formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke inkludert i rapportene her Til rapportene Studiebarometeret En nasjonal undersøkelse som Nokut sender ut til alle som er i gang med andre studieår av et studieprogram ved norske universiteter og høyskoler Den sendes ut i oktober og resultatene publiseres av Nokuts i deres nettporttal studiebarometeret no i begynnelsen av februar Som et supplement til Nokuts portal publiserer vi her resultater for studenter på HiOAs studieprogrammer i to samlerapporter én for programmer på lavere nivå og én for HiOAs masterprogrammer Til rapportene Sisteårsstudenten Sendes ut på våren til alle studenter ved HiOA som er i siste studieår av et bachelorprogram eller 4 årig lærerprogram Resultatene publiseres på denne siden i begynnelsen av juni Undersøkelsen omfatter flere fritekst spørsmål der studentene med egne ord kan utdype svar de har gitt på de lukkede spørsmålene Svarene som er gitt på åpne spørsmål formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke inkludert i rapportene her Til rapportene Kandidatundersøkelsen Måler kandidatenes tilpasning i arbeidslivet og deres tilfredshet med utdanningen 1 2 år etter at de fullførte Sendt i 2014 til alle kandidater som gikk ut fra utdanningene allmennlærer sykepleie barnevern sosialt arbeid og ingeniørfag i perioden 2012 2013 Datainnhenting foregikk på sommeren og resultatene ble ferdig rapportert i januar 2015 I 2015 er kandidatundersøkelser sendt ut til kandidater fra alle bachelorutdanninger som ikke ble undersøkt i 2014 I 2016 planlegges kandidatundersøkelse rettet mot alle masterutdanningene Til rapportene Arbeidsgiverundersøkelsen Måler arbeidsgivernes erfaring med å rekruttere kandidater fra HiOA og deres oppfatninger om styrker og svakheter ved kandidatenes utdanning Arbeidsiverundersøkelsene i 2014 rettet seg mot de samme utdanningene

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-av-utdanningene-ved-HiOA/Analyseresultater (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Studieporteføljekartlegging
  de finansierte studieplasser som er utnyttet på programnivå og på fakultetsnivå Antall førstevalgssøkere viser studiets attraktivitet blant søkerne til våre studier Faglig bærekraft Studiepoengproduksjon pr studieår tall hentet fra Database for høyere utdanning DBH Studenter per årsverk i undervisnings forsknings og formidlingsstillinger faglige tilsatte Tall hentet fra DBH Vurdering av karakternivå og stryk karakterstatistikk hentet fra DBH samt studenters tilfredshet med læringsutbytte på studiene HiOAs sisteårsundersøkelser og Studiebarometeret Økonomisk bærekraft Hvert år vil det sendes ut en kalylemal til fakultetene for vurdering av studiets økonomiske bærekraft dvs inntekt i forhold til kostnad Studieporteføljekartlegging 2015 Det igangsettes ny studieporteføljekartlegging 2015 Resultatene fra studieporteføljekartleggingen vil bli publisert i rapport for HiOAs studier medio mars 2016 Mer informasjon følger HiOAs Strategi for studieporteføljestyring Styret ga i mars 2014 en arbeidsgruppe bestående av fakultetenes prodekaner senterleder for SVA og studiedirektør ledet av prodekan for studier følgende mandat Med utgangspunkt i tilgjengelige data fra kartleggingsarbeidet med studieporteføljen og nasjonale føringer for utdanningsfeltet bes arbeidsgruppen komme med vurderinger og forslag til faglige prioriteringer dimensjonering og videreutvikling av studieporteføljen Arbeidet skal bidra til å realisere HiOAs strategiske målsetting om å være internasjonalt ledende innen profesjonsutdanninger Arbeidsgruppens strategi for studieporteføljen ble vedtatt av styret 10 februar 2015 HiOA skal Rendyrke sin strategiske profil og øke utdanningskapasiteten der behovet framover er størst for barnehage og skole helse og sosialtjenester økonomi administrasjon og ledelse og teknologifag Jf HiOAs Satsingsforslag til Statsbudsjettet 2016 Ansvar Rektor Sørge for at alle utdanninger er bærekraftige økonomisk og faglig og holder høy kvalitet Her må det gjøres strategiske vurderinger på fakultetsnivå Prosessen må følge årshjulet og knyttes til de tall som framkommer i rapporter ved årets slutt innmeldte tall i fakultetenes budsjett og planer og langtidsplan og budsjett 2015 2017 Studieavdelingen og avdeling for økonomi må lage maler som kan muliggjøre dette arbeidet Styret beslutter

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-av-utdanningene-ved-HiOA/Studieportefoeljekartlegging (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - NOKUTs oppfølgende evaluering av HiOAs kvalitetssystem 14.-16. september 2015
  måneders frist til å dokumentere for NOKUT hva som er gjort HiOA har sendte følgende dokumentasjon 18 mars 2015 Redegjørelse for hva som er gjort for å utvikle og forbedre systemet Presentasjon av institusjonens system for kvalitetssikring HiOAs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid studieåret 2013 2014 og HiOAs årsrapport for 2014 Supplerende dokumentasjon NOKUT ba HiOA sende inn følgende dokumentasjon til NOKUT innen 1 august Alle de fire fakultetenes kvalitetsrapporter for 2014 Notat om kartlegging av forskergrupper ved HiOA Dokumentasjon som viser hvordan studieporteføljeforvaltingen praktiseres Se her for HiOAs samlede dokumentasjon sendt til NOKUT NOKUT har bedt om ytterligere dokumentasjon fra HiOA innen 5 september eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer arbeid med utdanningskvalitet dokumentasjon som viser oppfølgende arbeid med resultatene fra Arbeidslivsundersøkelsen fra høsten 2014 eksempler på referater fra institusjonens studieutvalg og doktorgradsutvalg siste året eksempler på referater fra fakultetenes doktorgradsutvalg siste året Plan for ekstern evaluering av HiOAs studieportefølje Rapporten Utdanningskvalitet i sykepleierutdanningene ved HiOA Intern rapport ved HiOA SPS Se her for HiOAs samlede dokumentasjon sendt til NOKUT Program for sakkyndig komites besøk på HiOA 14 16 september Sakkyndig komité Representant bakgrunn professor Roger Säljö leder for komiteen professor i utdanning og utdanningspsykologi ved Göteborgs universitet Han ledet komiteen som utredet ordningen med Sentre for fremragende utdanning i Norge og leder for en gruppe sakkyndige som i 2014 skal gjennomføre forsøk med nye evalueringskriterier professor emerita Kirsti Kock Christensen prof i allmenn lingvistikk Universitetet i Bergen hvor hun også har vært rektor 1999 2005 og prorektor Fra 2002 2005 var hun leder i Universitets og høgskolerådet professor Anne Welle Strand professor i utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI og direktør for Senter for utviklingsstudier og mikrofinans medlem i komiteen som evaluerte system for kvalitetssikring ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Norges idrettshøgskole og Politihøgskolen og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-av-utdanningene-ved-HiOA/NOKUTs-oppfoelgende-evaluering-av-HiOAs-kvalitetssystem-14.-16.-september-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive