archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Profesjon, profesjonsutøvelse og styring
  og en yrkesetikk Men profesjoner er også yrkesgrupper som inngår i den statlige samfunnsstyringen Å gi en yrkesgruppe formell profesjonsstatus betyr å regulere markedet for en viss type tjenester Profesjoner kan brukes for å realisere politiske mål innen ulike felter og de kan fungere som normaliseringsagenter Men de kan også selv spille en politisk rolle ved å definere behov problemer og handlingsalternativer Innen den offentlige sektor er en tillitsbasert profesjonsmodell én måte å organisere tjenesteproduksjon på Andre måter er gjennom målstyring eller gjennom så kalte kvasimarkeder det vil si gjennom konkurranse og valgfrihet innen det offentlige tjenestetilbud Mellom profesjon og styring foreligger altså en rekke typer av relasjoner Denne forskningsgruppen har til oppgave å studere disse relasjonene Ambisjonen er å forene teoretiske og normative studier med empiriske studier av så vel historiske som samtidige forhold og prosesser Gruppen har tre hovedfokus for sitt arbeid 1 Profesjoner som normative ordninger I hvilken grad er profesjonell virksomhet styrt av interne normer og hvilke konflikter foreligger mellom profesjonsstyring og andre typer styring slik som markedsstyring og byråkratisk styring Hva ha vært grunnlaget for fremgangsrike profesjonaliseringsprosesser og hva kjennetegner profesjonaliseringsbestrebelsene innen nye kunnskapsområder Hvilke er de sentrale normkonfliktene innen ulike profesjonelle virksomheter og hva betyr utviklingen mot et mer pluralistisk og multikulturelt samfunn 2 Profesjoner og samfunnsstyring Hvilke roller spiller profesjonene i ulike modeller for samfunnsstyring og hvilke er de aktuelle utviklingstrekkene Hvilken rolle har profesjonene spilt i politikkutformingen på ulike områder og hvilken rolle spiller de i dag på ulike politikkfelter Kan profesjonene sies å kolonisere menneskers livsverden og å trenge tilbake det sivile samfunn Eller er profesjonene en måte å ivareta solidaritet på i anonyme massesamfunn 3 Profesjonsutøvelse og iverksetting av offentlig politikk Som det siste leddet i iverksettingen av offentlig politikk som bakkebyråkrater og portvakter har profesjoner et utstrakt rom for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Profesjon-profesjonsutoevelse-og-styring (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Profesjonskunnskap, kvalifisering og mestring
  taus kunnskap kommet til og blitt en sentral del av diskusjonene om profesjoner I forskningsgruppen skilles det mellom tre arbeidsområder profesjonskunnskap kvalifisering og mestring Selv om det analytisk kan skilles mellom disse temaene et det også en sterk indre sammenheng mellom dem Profesjonskunnskap Profesjonelle må både ha kunnskap for å kunne forstå og forklare de utfordringer og oppgaver de står overfor knowing that og kunnskap og ferdigheter for å kunne løse disse oppgavene knowing how Teori praksisforholdet i utdanning og yrkesutøvelse griper til kjernen av alle yrkesrelevante utdanninger Det inviterer til så vel teoretisk som empirisk forskning Profesjonskvalifisering Profesjonskvalifisering tematiserer læring i så vel utdanningsinstitusjoner som i yrkesfeltet Det handler dels om utdanningens innhold og form og dels om forståelsen av utdanningens relative rolle i profesjonskvalifiseringen Det første handler både om teoriopplæringens og praksisopplæringens innhold og organisering og om samspillet mellom disse kvalifiseringsarenaene i utdanningen Det siste handler bl a om forestillingen om nyutdannede som ferdigvare og hvilken rolle yrkeslivet skal spille i profesjonskvalifiseringen Mestring Det overordnete spørsmålet er hvilke faktorer som sentrale for i hvilken grad den enkelte opplever en positiv profesjonelle utvikling og økt grad av mestring og hvilke faktorer som fører til belastninger og eventuelt utbrenthet Mestring

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Profesjonskunnskap-kvalifisering-og-mestring (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere
  er begge sterkt segregert og problemstillinger knyttet til kjønn etnisitet og sosial bakgrunn er sentrale Videre vektlegges sammenligning av ulike profesjoner utdanninger og utdanningsgrupper Forskningen er ofte basert på store kvantitative datamaterialer som StudData og registerdata men den inkluderer også kvalitative tilnærminger Profesjonsutdanningens og arbeidsmarkedets særtrekk og utvikling Dette temaområdet omfatter profesjonelles arbeidsmarkeder i et samfunnsperspektiv Studier av forholdet mellom tilbud og etterspørsel og faktorer som påvirker disse er særlig aktuelle Spørsmål som kan undersøkes er for eksempel Utdannes tilstrekkelig mange profesjonsutøvere Rekrutteres tilstrekkelig kompetente studenter Hvor utbredt er avgang fra profesjonene Hvordan skjer lønnsdannelsen i ulike profesjonsarbeidsmarkeder Hva slags virksomheter jobber profesjonelle i og hvilken rolle spiller virksomhetstype Hvilke arbeidsmarkedsteorier kan best beskrive profesjoners arbeidsmarked Rekruttering karriereutvikling og motivasjon Dette temaområdet omfatter studier av profesjonsstudenter og profesjonelles karriereutvikling Studier av rekruttering studieresultater motivasjon og betydningen av denne for videre karriereutvikling er sentrale Profesjonelles karriereutvikling omfatter både horisontal og vertikal mobilitet avgang og tilknytning Aktuelle problemstillinger kan være Hvordan varierer jobbverdier mellom profesjoner Endres jobbverdier i løpet av studietiden eller i møte med arbeidslivet Hvordan er rekrutteringsmønstrene og sammensetningen etter kjønn sosial bakgrunn og minoritetstilhørighet i de ulike profesjonene Hvem får de beste karakterene i profesjonsutdanningene Og hvilken rolle spiller

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/Profesjonsarbeidsmarked-og-profesjonelles-karriere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse UHPED
  profesjonsrettet profil på universitetspedagogikken og ha en høy relevans til den enkelte utdanning og deltakernes faglige forankring og undervisningspraksis Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert grunnlagskunnskap og er innrettet mot praktiske aspekter ved undervisning læring og vurdering Det forutsetter og bygger videre på at deltakerne har høy kompetanse i de fagene de underviser i Differensieringen mellom ulike deltakeres fagbakgrunn og undervisning skjer først og fremst gjennom emnets pensumlitteratur delvis selvvalgt tema for arbeidskrav mellom samlingene og prosjekt som leder til artikkel om selvvalgt tema Basisemnet er lagt opp som en serie med fire todagers samlinger og en siste femte éndags evalueringssamling egeninnsats før mellom samlingene i form av litteraturstudier oppgaver kollegaveiledning og et prosjektarbeid På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger framlegg av litteratur plenums og gruppediskusjoner og miniforelesninger øvelser Det forutsettes at deltakerne deltar aktivt i å forme emnets innhold og opplegg Arbeid mellom samlingene og prosjektarbeidet skal knyttes tett opp til deltakernes egen arbeidssituasjon Deltakerne vil få veiledning av undervisningsteamet i forbindelse med arbeidsoppgaver mellom samlingene og prosjektarbeidet Deltakerne skal også selv bidra i veiledning av hverandre gjennom kollegaveiledning og gjensidig veiledning av oppgaver og prosjekt Det vil bli lagt opp til at deltakerne bidrar med erfaringer og synpunkter om emnets innhold og gjennomføringen Forkunnskapskrav Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved HiOA men som mangler pedagogisk basiskompetanse Nytilsatte og andre som har krav om gjennomføring av basiskompetanse gis prioritet Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet Innhold Emnet har følgende fire brede innholdskomponenter Undervisning i profesjonsutdanningene Læreplaner Lærerrolle FoU basert undervisning Ulike undervisningssituasjoner Fagforskjeller og likheter Studenters læring perspektiver og tradisjoner Undervisning feedback og veiledning Gruppeundervisning og gruppearbeid Vurdering studentevaluering av utdanning styrking av egen undervisning Kunnskap om profesjon profesjonsutdanning profesjonalisering Høyere utdanning Akademiske standarder Senter for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Universitets-og-hoegskolepedagogisk-basiskompetanse-UHPED (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ph.d.-emner
  A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Studier og kurs Senter for profesjonsstudier Ph d Ph d i profesjonsstudier Ph d emner Ph d emner Emner 2014 Ph d emner 2015 Emneplaner Avholdte emner kurs og seminarer HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier/node_1649 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Om SPS
  åpnet høsten 1999 for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier Senter for profesjonsstudier har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps og forskningsfelt både nasjonalt og internasjonalt Mer spesifikt skal SPS videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved HiOA Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner profesjonsutøvelse profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt Hva er profesjonsstudier Profesjonsstudier er en samlende betegnelse på vitenskapelige studier av det profesjoner gjør og den rolle de spiller i samfunnet Les mer her SPS organiserer forskningen i tre forskningsgrupper Profesjon profesjonsutøvelse og styring Profesjonskunnskap kvalifisering og mestring Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere Utvalgte prosjekter og aktiviteter Ph d program i profesjonsstudier Forskningsprosjekter StudData den største undersøkelsen i Norden der studenter fra mer enn 20 profesjonsutdanninger følges fra studiestart gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet Omlag 50 forskere stipendiater og administrativt personell er ansatt ved senteret Senter for profesjonsstudier Om SPS Strategiplan 2011 2014 Årsmeldinger Kvalitetssikringssystem ved HiOA Ansatte Kontakt oss Besøk Pilestredet 40 4 etasje Kart og veibeskrivelse Post Pb 4 St Olavs

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Om-SPS (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - StudData
  karrierer StudData er en database som skal gi grunnlag for panel og forløpsstudier Det er en større og langsiktig satsing som omfatter en rekke profesjoner profesjonsutdanninger StudData er et samarbeidsprosjekt der flere norske høgskoler og universitet deltar I tillegg er det inngått et samarbeid med et svensk universitet I dag omfatter databasen fire kull studenter Studentene mottar et spørreskjema i første studieår i siste studiesemester og 3 og 6 år etter endt utdanning I tillegg er det koblet på registerdata fra Statistisk Sentralbyrå om utdanning og arbeidsmarkedstilknytning etter fullført profesjonsutdanning Senter for profesjonsstudier SPS Høgskolen i Oslo og Akershus leder og koordinerer oppbyggingen av databasen som er finansiert av Norges forskningsråd og Høgskolen i Oslo og Akershus Det faglige og administrative ansvaret for StudData ved SPS har professor Jens Christian Smeby og professor Bente Abrahamsen Prosjektpresentasjon Mer om StudData Utlevering av data Ønsker du å bruke StudData i forskning Senter for profesjonsstudier Publisert 30 06 2011 12 00 Spørreskjemaer Spørreskjemaer og variabelguider Dokumentasjon StudData 4 fase 1 StudData 3 fase 3 StudData 3 fase 2 StudData 3 fase 1 StudData 2 fase 4 StudData 2 fase 3 StudData 2 fase 2 StudData 1 fase 4 StudData 1 fase 3 StudData

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-SPS/prosjekter/StudData (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK)
  oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Senter for profesjonsstudier SPS Program for fremragende profesjonskvalifisering FPK Program for fremragende profesjonskvalifisering FPK FPK skal støtte utviklingen av forskningsbaserte og yrkesrelevante utdanninger ved HiOA Hva er FPK HiOA har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering av høy vitenskapelig kvalitet og yrkesrelevans Den institusjonelle satsingen Program for fremragende profesjonskvalifisering FPK skal støtte opp om dette målet FPK samarbeider tett med fagmiljøene og studentene ved HiOA for å støtte og synliggjøre FoU initiativer rettet mot kvalitet i utdanningene og utvikling av innovative undervisningsformer Vi skaper også arenaer for erfaringsutveksling på tvers av høgskolens fagmiljøer Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev Send en e post til Susana Vilhena hioa no FPK bloggen Praktiske eksempler til inspirasjon for egen undervisning Seminarer Faglig påfyll og erfaringsutveksling Satsingsområder Forholdet mellom utdanning og arbeid Studentinvolvering Integrasjon i profesjonsutdanningene FoU prosjekter Kvalitet i sykepleierutdanningene ved HiOA Bruk av dokumentasjon for å styrke utdanningskvalitet Ressursportal om undervisningskvalitet Undervisning og læring i profesjonsutdanninger Ressursportal for videreutvikling av undervisningskvalitet Kontakt FPK koordineres av Senter for profesjonsstudier Kontaktpersoner Anton Havnes Hege Hermansen Marte Lorentzen Susana Vilhena Feed fra Twitter Tweets by FPK HiOA HiOA Om høgskolen Organisasjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Program-for-fremragende-profesjonskvalifisering-FPK (2015-09-15)
  Open archived version from archive •