archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Nyhetsbrev fra dekan november 2014
  å få autorisasjon i Norge Les omtalen i Khrono Hjelper utenlandske sykepleiere med jobb Faglig organisering Fakultetsstyret vedtok i sitt septembermøte å anbefale at Instituttene SP og HEL slås sammen til ett institutt samt at Facility Management overføres til Fakultet for samfunnsfag Høgskolestyret skal behandle begge sakene i desember Referat fra fakultetsstyremøtet 16 09 2014 Planer og resultater I fakultetsstyremøtet 3 november ble langtidsplan og budsjett for 2015 2017 vedtatt To viktige utfordringer for oss er fortsatt å gjøre masterne økonomisk bærekraftige og å øke antall publiseringspoeng En rekke tiltak er allerede iverksatt og andre er planlagt De siste tallene for andel førstekompetente på fakultetet viser en gledelig økning for fakultetet fra 34 2 i 2013 til 41 i år Alle institutter har en økning men spesielt Institutt for helse ernæring og ledelse Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag har alle en sterk økning i riktig retning Nye forskningsgrupper FoU utvalget har godkjent opprettelse av to nye forskningsgrupper Experimental Studies of Complex Human Behavior Gruppens medlemmer er tilsatt ved Institutt for atferdsvitenskap Gruppen ledes av Erik Arntzen Muskelskjeletthelse fra 1 1 2015 Leder er Margrethe Grotle og gruppens medlemmer er tilsatt ved Institutt for fysioterapi Med disse to har HF i alt 14 forskningsgrupper Ny organisering i Universitets og høgskolerådet UHR av helse og sosialfagene UHR har gjort endringer i sin organisering av helse og sosialfagene Det er etablert 14 Nasjonale profesjonsråd NPR UH institusjoner med helse og sosialfaglige utdanningstilbud og de 14 nasjonale profesjonsrådene er alle representert i en fellesarena kalt Nasjonal fagstrategisk enhet for helse og sosialfag NFE HS Fakultetet har flere representanter i profesjonsrådene og undertegnede er nestleder i den fagstrategiske enheten Mer om dette kan du lese her Ny organisering av det helse og sosialfaglige området i UHR Medarbeiderundersøkelsen En svarprosent på 83

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Nyhetsbrev-fra-dekan-november-2014 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Mer sammenheng i ny praksis?
  Kjersti Lassen Praksis i kommunehelsetjenesten Utdanningen er et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og Bærum kommune Dette innebærer blant annet en annen organisering av studentenes praksisperioder med mer vekt på praksis i kommunehelsetjenesten I tillegg legges det opp til nye undervisningsformer for eksempel økt bruk av teknologi og case i undervisningen Utdanningen er etablert på bakgrunn av samhandlingsreformen som overfører en rekke oppgaver som tidligere var lagt til spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten Sammenligne nytt med etablert Følgeforskningen vil undersøke og dokumentere hvordan praksisplassene fungerer som læringsarenaer for sykepleierstudentene sier Havnes I hvilken grad kan disse arenaene sies å styrke kvaliteten i utdanningen I tillegg til den konkrete vurderingen av dette studietilbudet skal følgeforskningen sammenligne det nye tilbudet med innhold og organisering i de etablerte utdanningene i Pilestredet og på Kjeller Målet er å undersøke kvalitet i sykepleierutdanning generelt og legge grunnlaget for at man kan lære av hverandre sier han Metodemangfold Følgeforskningsprosjektet skal gå over fire år Studien består av både spørreskjemaundersøkelser intervjuer observasjoner og dokumentanalyser Første kull vil følges gjennom studiene og til og med første året i jobb Andre kull som starter høsten 2015 vil følges til de er ferdige med studiene Vi skal intervjue studenter lærere praksisveiledere og de som organiserer utdanningen i tillegg til observasjoner i undervisning og praksis sier forsker Ida Hatlevik som koordinerer følgeforskningsprosjektet og har ansvar for den kvantitative delen Kjennetegn ved studentene I undersøkelsen blant studenter som er i sitt første studieår ønsker vi blant annet å få vite hva som motiverte og påvirket studentene til å velge akkurat sykepleierutdanningen og studiestedet sier hun Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi også å få kunnskap om eventuelle kjennetegn ved studentene som er av betydning for bedre å kunne legge til rette for et godt utdanningstilbud I en senere studentundersøkelse når studentene er i sitt tredje

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Mer-sammenheng-i-ny-praksis (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Slik kan eldre med demens bevare verdigheten
  å formidle hva som er meningsfullt og viktig for dem i deres livssituasjon Det finnes ingen medisin som kan kurere demens Derfor må vi utvikle kunnskap om hvordan menneskelig omsorg kan bidra til gode og meningsfulle liv for dem som rammes understreker han Etter å ha analysert svarene til deltakerne fant Tranvåg frem til tre kilder som bidrar til å styrke opplevelsene deres av verdighet Tranvåg kaller de tre kildene for den indre kilden den livshistoriske og den relasjonelle kilden Å male og skifte lyspærer Muligheten til å fortsette å delta i meningsfulle aktiviteter i hverdagen var viktig for deltakernes indre kilde til verdighetsopplevelse Flere deltakere fortalte blant annet at turer i naturen var meningsfulle aktiviteter som både ga fysisk aktivitet og indre harmoni En av deltakerne sa at hennes største glede var å kunne gå tur hver dag Helst i skogen Det var det beste sier Tranvåg Hukommelsesproblemer gjorde planlegging og gjennomføring av daglige gjøremål mer utfordrende enn før for deltakerne Å kjenne på følelsen av egen utilstrekkelighet var en vond erfaring Over tid bidro dette til å utfordre deres selvfølelse og selvaktelse En annen informant uttrykte hvor viktig det var for ham at hans kone hjalp ham med å få hjulene til å gå Hun ga ham forskjellige oppgaver som å male og skifte lyspærer og det betydde mye for ham å føle at han fortsatt var til nytte forteller Tranvåg Mange opplevde at deres verdi som menneske var truet Disse gjennomlevde en indre kamp og et kaos av tanker og følelser Ofte var dette en ensom kamp hvor mange stilte seg det grunnleggende spørsmålet Har jeg mistet mitt menneskeverd I deres livssituasjon ble det å kunne anerkjenne seg selv som like verdifull som før svært viktig Den viktige livshistorien I omsorgen for personer med demens er det viktig å kjenne til den enkeltes livshistorie Det gjør oss bedre i stand til å se mennesket Enkeltmennesket trer tydeligere frem mens sykdommen kommer mer i bakgrunnen Slik bør det være mener Tranvåg Deltakerne i studien trakk særlig frem tre aspekter fra den livshistoriske kilden som bidrar til opplevelse av verdighet etter å ha fått demenssykdommen Ett av dem var verdsetting av barndommen og oppdragelsen Positive erfaringer fra deres røtter som hadde gitt dem en god ballast å ta med seg ut i livet betydde fortsatt mye for deres identitet og verdighet forklarer han Mange knytter også sin livshistoriske verdighet til takknemlighet og stolthet over å ha fått muligheten til å etablere sin egen familie Å ha levd et liv sammen med ektefelle og barn og senere fått erfare hvordan barnebarn og oldebarn etter hvert kom til er en rikdom i livet og kilde til opplevelse av verdighet En av deltakerne forteller det slik Det er jo en fantastisk velsignelse når ett av barnebarna kommer med hendene i været og skal til Farfar så det at vi da får lov til å leve i gode relasjoner med hverandre som nær familie barnebarn svigerbarn Jeg er knyttet sammen med i fellesskapet

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Slik-kan-eldre-med-demens-bevare-verdigheten (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ny seksjon for FoU ved Fakultet for helsefag
  allerede etablerte forskere Seksjonen jobber videre tett sammen med ledelsen når det gjelder iverksetting og oppfølging av strategiske tiltak Bedre samarbeid og kortere saksbehandling Å være organisert som en egen seksjon med egen seksjonssjef på lik linje med studieadministrasjon HR og økonomi medfører tilgang til formelle møtearenaer og beslutningsorganer Vi ser at det kan gi et bedre samarbeid med andre administrative seksjoner og dermed bedre rutiner og kortere saksbehandling Etter at seksjonen ble etablert deltar seksjonsleder i de administrative ledermøtene samt den utvidete ledergruppen ved fakultetet Gitt høgskolens ambisjoner og forskningsstrategi gjelder det å ha en organisering som støtter opp om målene derfor er det viktig å komme inn i de fora der forskning er på agendaen For å få til dette må de formelle kontaktflatene være på plass sier seksjonssjef Elin Holter Anthonisen Hun legger til at hun også ønsker seg ledernettverk innen FoU på tvers av fakulteter sentre og fellesadministrasjonen slik at man kan utvikle tjenestene sammen Prioriterte oppgaver fremover Ekstern finansiering og publisering er områder som må styrkes så dette kommer til å bli prioritert i seksjonen i tiden fremover Støttefunksjonene innen ekstern finansiering omhandler både langsiktig planlegging og hands on i søknadsskriving der vi spesielt har fokus på impact og implementering samt påser at krav til personvern helseforskningsloven datalagring publiseringsplan med mer er ivaretatt Arbeidet krever videre et tett samarbeid med andre administrative enheter med hensyn til prosjektøkonomi og fremtidige ansettelser Det sistnevnte er viktig når prosjekter får gjennomslag og skal over i en driftsfase som involverer flere støttefunksjoner forklarer Anthonisen Forskningsstøtte er et felt i utvikling og støttebehovet øker for eksempel når det gjelder søknader om eksterne forskningsmidler Vi skal holde oss oppdatert på forskningstrender nasjonalt og internasjonalt og ha oversikt over hvilke strategier og politiske føringer som kommer Videre må vi kunne systemene for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Ny-seksjon-for-FoU-ved-Fakultet-for-helsefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Studenter på samfunnsernæring undersøkte HiOA-tilsatte
  ned i 3 minutter med hendene langs siden hold på håndtakene og ikke snakk lyder instruksjonene for InBody måling av kroppssammensetning Foto Asgeir Brevik Studentene målte blodtrykk vekt livvidde og langtidsblodsukker og intervjuet hver deltaker om kostvaner og fysisk aktivitet En av de mest populære postene var måling av kroppssammensetning ved hjelp av en avansert maskin med navnet InBody720 Maskinen måler deltakerens kroppslige sammensetning av muskelmasse vekt benmasse og vann En slik måling må man normalt betale for å få gjennomført hos kommersielle aktører Resultatene av undersøkelsen gir en pekepinn om deltakeren er i risikosonen for å utvikle sykdom i metabolismen Dataene er ikke grundig statistisk bearbeidet enda så det eneste vi kan antyde er at mellom 4 og 8 prosent av de som deltok kan være i faresonen for å ha eller utvikle metabolsk syndrom I befolkningen for øvrig ligger dette tallet på ca 10 prosent for folk over 40 år forteller førsteamanuensis Mone Sæland som også er emneansvarlig og ansvarlig for prosjektet Studentene jobbet i to dager for å få undersøkt alle deltakerne og det ble meldt tilbake om høyt læringsutbytte for både studentene og deltakerne Studentene i samfunnsernæring emneansvarlig for Ernæring gjennom livsløpet førsteamanuensis Mone Sæland og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Studenter-paa-samfunnsernaering-undersoekte-HiOA-tilsatte (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - HiOA-forsker til finalen i Forsker grand prix
  KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE BILDESERIEN FRA FORSKER GRAND PRIX OSLO Hun imponerte både juryen og publikum med sin presentasjon på Sentrum Scene tirsdag kveld Wiken Telenius er stipendiat ved forskergruppen Aldring helse og velferd på HiOA og forsker på effekten av trening for sykehjemsbeboere med demens Les mer Etterlyser trening på sykehjem Det er stas å gå videre til den store finalen Jeg gleder meg allerede til lørdag sier Wiken Telenius etter at finaleplassen er sikret Siv Gundrosen Aalbergsjø ved Fysisk institutt ved UiO tok førsteplassen Hun forsker på molekyler og hva røntgenstråling gjør med stoffene i kroppen Vinnerforskeren Siv Gundrosen Aalbergsjø t h fra UiO ble premiert med et reisegavekort på 5000 kroner Til venstre er Elisabeth Wiken Telenius Foto Benjamin A Ward Nasjonal finale på lørdag Gundrosen Aalbergsjø og Wiken Telenius går dermed videre til den nasjonale finalen på Chat Noir i Oslo lørdag 27 september kl 19 De to konkurrerte med åtte andre stipendiater om publikums og fagdommernes gunst Dommerpanelet besto av Inga Bostad direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter Iren Reppen skuespiller ved Det Norske Teatret og Nina Kristiansen redaktør og daglig leder for forskning no Programleder for showet var Per Olav Alvestad kjent som programleder i Schrödingers katt i NRK Elisabeth ble heiet frem av kolleger Foto Benjamin A Ward Løfter frem stipendiater For fire år siden hentet Forskningsdagene konseptet fra Danmark til Norge Målet med Forsker grand prix er å skape begeistring rundt forskningsformidling og samtidig bidra til å synliggjøre doktorgradsforskningen sier Asta Kristiansen som er prosjektleder for Forsker grand prix i Oslo Hun forteller at Forsker grand prix har rukket å bli veldig populært og det holdes tilsvarende kåringer i Tromsø Trondheim Bergen Stavanger og Grimstad Høgskolen i Oslo og Akershus har de tre siste årene vært prosjektleder for både Forskningstorget

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/HiOA-forsker-til-finalen-i-Forsker-grand-prix (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - – Vi trenger flere sykepleiere i eldreomsorgen
  i praksisperioden på åtte uker Dermed får de prøve seg i jobb på en mye mer realistisk måte enn om de var spredd enkeltvis Det legges stor vekt på at studentene bruker forskningen i sykepleiefaget Flittie Onstad forteller at de tydelig kan se økt livskvalitet blant beboerne når HiOA har studenter der fra midten av oktober til rundt påske Listen over hva studentene har gjort for de eldre er lang Det er alt fra nye rutiner for tannstell pårørendekvelder fysisk aktivitet terapeutisk berøring til Plantasjen turer En av studentgruppene bestemte seg for eksempel for å jobbe med sansestimulering Studentene brukte butikker i nærområdet til å skaffe seg ting De fikk sponset både en smoothie maskin og frukt i ukene de hadde praksisplass og hver dag fikk beboerne servert smoothie i høystettede glass forteller hun Beboerne fikk dermed i seg mer frukt og færre ble forkjølet i disse vinterukene En annen ting studentene gjorde var å bake boller om morgenen slik at beboerne kunne våkne til lukten av nybakte boller Videre var de ute og utnyttet årstidene De kledde på beboerne og dro på høsttur til historiske Huseby gård som ligger like ved Skedsmotun Der fant de blader med høstfarger som de senere lagde bilder av Studentene lagde også albumer som viste pårørende hva beboerne hadde gjort om dagen sier Flittie Onstad Studenter i praksis på sykehjem bidrar til bedre sykepleie De faste ansatte får frigjort tid Beboerne vinner på dette og de pårørende ser at beboerne får mer oppmerksomhet i praksisperioden fremhever hun Flere endrer mening Sandra Jahr Svendsen Foto Sonja Balci Sandra Jahr Svendsen er fagutviklingssykepleier ved Skedsmotun bo og behandlingssenter og tidligere sykepleierstudent ved høgskolen For seks år siden hadde hun selv praksisplass på Skedsmotun Nå er hun en av sykepleierne som veileder studenter fra HiOA Min erfaring

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Vi-trenger-flere-sykepleiere-i-eldreomsorgen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Får jobb selv om de dropper ut av skolen
  enkelt å få seg en jobb men dette kan være kortsiktige arbeidskontrakter som ikke gir en stabil arbeidstilknytning på lang sikt Brekke trekker også frem helse som en helt avgjørende faktor for om elevene klarer å fullføre skolen Mange av dem som slutter har sammensatte helseproblemer sier hun Inn og ut av jobber Idunn Brekke Foto Sonja Balci Mye tyder også på at de som ikke fullfører videregående skole har en mer ustabil tilknytning til arbeidslivet at de i større grad går inn og ut av ulike arbeidsforhold Tidligere forskning viser at her er det store forskjeller på elever som slutter etter 1 år og de som går flere år på videregående og som stryker til eksamen Begge gruppene havner ofte i den samme frafallstatistikken sier Brekke De som ikke fikk seg jobb Selv om forskningen peker mot at det er viktig å fullføre videregående skole er det langt fra sikkert om de elevene som ikke er i jobb hadde fått seg jobb om de hadde kommet seg gjennom utdanningen Vi kan ikke si sikkert om det er selve frafallet fra skolen eller om det er egenskaper ved personen som gjør at de ikke får seg jobb etterpå sier Brekke Det kan være personlige egenskaper som for eksempel at de ikke er motivert som er årsaken til at de ikke får seg jobb og ikke det faktum at de avbrøt skolegangen sier Brekke Et signal til fremtidig arbeidsgiver Å fullføre utdanningen er nok uansett viktig påpeker Brekke Da sender du et signal til fremtidige arbeidsgivere om at du er en som fullfører en som avslutter det du har begynt på Det viser at du har gjennomføringsevne Dette er viktige egenskaper i arbeidslivet I tillegg vil det gi elevene en følelse av mestring når de klarer å fullføre Noe de fleste

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Faar-jobb-selv-om-de-dropper-ut-av-skolen (2015-09-15)
  Open archived version from archive