archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Virksomhetsstyring
  utvalg Internasjonalt utvalg Læringsmiljøutvalget Studieutvalget Klagenemda Skikkethetsnemda Arbeidsmiljøutvalget FoU utvalget Interne styringsdokumenter Måltavle Plan og budsjett Strategi 2020 Tertialrapportering Årshjul 2014 Årshjul 2015 Årsrapport 2014 Ansvar og myndighetsforhold Instruks for institusjonens daglige ledelse Stillingsbeskrivelser Budsjettdisponeringsmyndighet Styret Styresaker saksdokumenter Hioa no Om Styret Hioa no Interne forskrifter Lover og eksternt regelverk Arbeidsmiljøloven Forvaltingsloven Offentlighetsloven Tjenestemannsloven Universitets og høgskoleloven Gå til Lovdata Eksterne styringsdokumenter Etiske retninglinjer Reglement for økonomistyring i staten Lov

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Virksomhetsstyring (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Arbeidsmiljøutvalget - AMU
  rutinebeskrivelser Helse miljø og sikkerhet HMS HMS håndbok Roller ansvar og oppgaver Arbeidsmiljøutvalget AMU Arbeidsmiljøutvalget AMU AMU er et rådgivende og besluttende organ som behandler saker vedrørende arbeidsmiljøet AMU skal medvirke til gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø AMU er et samarbeidsutvalg i spørsmål vedrørende HMS og skal bidra til at HiOA har forsvarlighet innen HMS AMU skal delta i planlegging og organisering av helse miljø og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet helse og velferd Hvis AMU finner det nødvendig kan utvalget også vedta tiltak for å verne om tilsattes sikkerhet og helse AMU kan utarbeide egne HMS dokumenter for å ivareta helse miljø og sikkerhet i arbeidsmiljøet AMU ved HiOA er sammensatt av 5 medlemmer fra arbeidsgiversiden og 5 medlemmer fra arbeidstakersiden alle med personlige varamedlemmer Arbeidsgiverrepresentantene utpekes av rektor Arbeidstakerrepresentantene utgjøres av hovedverneombudet og 4 medlemmer som utpekes oppnevnes av tjeneste mannsorganisasjonene AMU kan opprette lokale arbeidsmiljøutvalg og andre underutvalg Arbeidsmiljøutvalgets møter er normalt åpne Arbeidsmiljøutvalgets arbeid Medlemmer møter og referater Underutvalg Eksterne ressurser Arbeidsmiljøloven kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter kapittel 3 Valg opplæring m m av verneombud og arbeidsmiljøutvalg

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Helse-miljoe-og-sikkerhet-HMS/HMS-haandbok/Roller-ansvar-og-oppgaver2/Arbeidsmiljoeutvalget-AMU (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Doktorgradsutvalget på institusjonsnivå
  på institusjonsnivå har følgende mandat 1 Doktorgradsutvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen 2 Styret delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker Utarbeide og forvalte overordnet regelverk felles retningslinjer og rutiner I mandatet ligger det at doktorgradsutvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen i strategiske spørsmål Utvalget skal fungere i samspill med studieutvalget og innenfor regelverket treffe overordnede beslutninger og gi anbefalinger som gjelder ph d programmene ved HiOA Det skal vurdere og anbefale endringer av planer og emner samt godkjenne mindre endringer fastsatt i egen forskrift Doktorgradsutvalget skal behandle søknader om nye ph d programmer og gi råd og koordinere på tvers av fagområder og programmer Det skal ta initiativ til og koordinere utvikling av felleselementer i ph d programmene Sammensetning Doktorgradsutvalget på institusjonsnivå skal ha ti til tretten medlemmer med følgende sammensetning 1 Rektor eller en person som rektor bemyndiger er leder 1 2 Fakultetenes dekaner prodekaner for FoU senterleder 4 5 3 Representant fra hvert ph d program 3 5 4 Stipendiat 1 5 Ekstern representant fra annet ph d miljø 1 Antall medlemmer i utvalget avhenger av antall fakulteter med doktorgradsprogrammer fra søknadstidspunktet Avdelingsdirektør for Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget Rektor er gitt fullmakt til å oppnevne utvalgsmedlemmene og supplere utvalget på institusjonsnivå i oppnevningsperioden Det oppnevnes personlige varamedlemmer for alle medlemmer Sammensetning av utvalget skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg Nettredaksjonen Medlemmer Utvalgets medlemmer Møtedatoer høsten 2015 4 september 23 oktober 26 november 10 desember Referater doktorgradsutvalget Referat29 01 2015 Referat04 05 2015 Referat04 06 2015 Referat 15 11 2011 Referat 05 01 2012 Referat 21 02 2012 Referat 16 04 2012 Referat 24 09 2012 Referat 06 12 2012 Referat 21 01 2013 Referat 11 04 2013 Referat 10 06

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Doktorgradsutvalget-paa-institusjonsnivaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forskningsetisk utvalg
  brudd med god vitenskapelig praksis ved høgskolen Det er vedtatt at Forskningsetisk utvalg skal ha følgende mandat og sammensetning Mandat i Forskningsetisk utvalg skal være underlagt styret og rapporterer til styret ii Styret delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker 1 Behandle enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som er forelagt av ledelsen ved høgskolen dekan senterleder og av enkeltpersoner 2 Behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved høgskolen Sammensetning Forskningsetisk utvalg skal ha fem representanter a Ekstern leder jurist b 2 eksterne UF representanter med betydelig relevant forskningserfaring Nestleder for utvalget oppnevnes blant én av disse c 3 eksterne vararepresentanter UF d 2 interne UF representanter med to vararepresentanter Forskningsdirektør ved Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget Retningslinjer Høgskolens styre har fastsatt retningslinjer som skal gjelde for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved HiOA Nettredaksjonen Retningslinjer for behandling av saker Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Meldeskjema ved mistanke om vitenskapelig uredelighet Medlemmer i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Forskningsetisk-utvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - FoU-utvalget ved HiOA
  Mandat FoU utvalget på institusjonsnivå har følgende mandat FoU utvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen Styret delegerer beslutningsmyndighet til utvalget i følgende enkeltsaker Fordele midler etter styrets nærmere bestemmelse Forvalte høgskolens interne stipendpolitikk og foreta tildeling av strategiske rekrutteringsstipend I mandatet ligger det at FoU utvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen i strategiske spørsmål Utvalget har en viktig rolle i å utvikle forslag til FoU strategi og i å styrke FoU virksomheten ved høgskolen Det skal behandle rapporter fra forskningsetisk utvalg Videre skal det bidra til gode prosesser og kriterier for å prioritere søknader om FoU prosjekter og stimulere til publisering og formidling Utvalget skal arbeide for å stimulere fagmiljøene til aktiv deltakelse i nasjonalt og internasjonalt FoU samarbeid og i EUs rammeprogram for forskning Det skal bidra til å styrke FoU basert utdanning og legge tilrette for økning i eksternt finansiert FoU Utvalget skal utarbeide høringsuttalelser på FoU området og gi innspill til plan og budsjettprosessen Tolkning av mandatet for FoU utvalget på institusjonsnivå Sammensetning FoU utvalget på institusjonsnivå skal ha ti medlemmer med følgende sammensetning Prorektor for FoU og internasjonalisering er leder for utvalget 1 Prodekaner for FoU ved fakultetene 4 Representant for sentre og forskningsprogrammer Representanten må ha førstekompetanse og fortrinnsvis være professor dosent 1 Stipendiat 1 Student 2 Ekstern representant 1 Rektor er gitt fullmakt til å oppnevne utvalgsmedlemmene og supplere utvalget på institusjonsnivå i oppnevningsperioden Det oppnevnes personlige varamedlemmer for alle medlemmer Sammensetning av utvalget skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg Nettredaksjonen Medlemmer Medlemmer i FoU utvalget Møtedatoer 2015 26 februar 30 april 28 mai 18 juni 27 august 24 september 29 oktober 26 november 17 desember Referat fra FoU utvalget 2015 Referat28 05 2015 Referat30 04 2015 Referat26 02 2015 FoU utvalg ved fakultet FoU utvalget

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/FoU-utvalget-ved-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Internasjonalt utvalg
  skal ha en rådgivende rolle overfor institusjonens ledelse i strategiske spørsmål om internasjonaliseringsarbeidet som omfatter utdannings og FoU virksomhet ved å a Foreslå institusjonelle tiltak i plan og budsjettprosessen b Foreslå indikatorer som skal støtte opp om strategiene c Evaluere internasjonaliseringsarbeidet faglig og organisatorisk opp mot indikatorene og andre aktuelle parametere identifisere eventuelle avvik og foreslå tiltak til forbedringer d Delta i høringer og evalueringer internt og eksternt e Gi innspill i arbeidet med utvikling av kvalitetssikringssystem f Være en pådriver for internasjonalisering Sammensetning Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå skal ha ti medlemmer med følgende sammensetning Prorektor for FoU og internasjonalisering er leder for utvalget 1 Representanter fra fakultetene Prodekaner som har internasjonalisering som del av sitt ansvarsområde 4 UF tilsatt med bred erfaring fra internasjonaliseringsarbeid 2 Student 2 Ekstern representant 1 Rektor er gitt fullmakt til å oppnevne utvalgsmedlemmene og supplere utvalget på institusjonsnivå i oppnevningsperioden Det oppnevnes personlige varamedlemmer for alle medlemmer Sammensetning av utvalget skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg Lise Bakke Brøndbo Handlingsplan 2013 2015 Handlingsplan for internasjonalisering 2013 2015 pdf 297 11 kB Erasmus Policy Statement pdf 365 57 kB Strategiske midler Utlysninger for 2016 Utlysninger

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Internasjonalt-utvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Klagenemnda ved HiOA
  eksamen 5 2 klager i forbindelse med opptak som ikke foretas nasjonalt andre klager fra studenter dersom forholdet er gjenstand for klage etter forvaltningsloven mistanke om fusk og forsøk på fusk 4 7 første ledd b og 4 8 tredje ledd utestengning og bortvisning etter 4 8 første og andre ledd merknader på politiattest 4 9 femte ledd utestengning etter skikkethetsvurderng 4 10 fjerde ledd tvungen avslutning av doktorgradsutdanning 4 13 annet ledd klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling 4 13 fjerde ledd Regelverk Universitets og høyskoleloven lovdata no Enkeltvedtak 5 1 Formelle feil 5 2 Saker vedørende fusk til eksamen og utestengninger 4 7 4 10 Saker vedrøende doktorgradsutdanning 4 13 Medlemmer Cand Jur Bengt O Hermansen leder og personlig vara Sissel Vatne 1 september 2015 31 august 2019 Førstelektor Ragnhild Flittie Onstad og personlig vara førstelektor Øivind Husø 1 september 2015 31 august 2019 Førstelektor Ellen Hjortsæter og personlig vara førsteamanuensis Julia Kohler Olsen 1 september 2015 31 august 2019 Student Rune Keisuke Kosaka og personlig vara William Sæbø 1 september 2015 31 august 2016 Student Johanna Celinda Åhrberg og personlig vara Sverre Søraas 1 september 2015 31 august 2016 Sekretariat Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Sissel Ettre Solbakken

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Klagenemnda-ved-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Læringsmiljøutvalget (LMU)
  angår studentenes sikkerhet og velferd Vi har kontinuerlige møter og befaringer på fakultetene Utvalget rapporterer direkte til styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever at klasserom auditorier toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil lyd lys luft temperatur renhold at tilgang på datautstyr er utilfredsstillende å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet sen saksbehandling eller dårlig studentservice at du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt Kontakt oss på lmu hioa no Medlemmer 1 august 2015 31 juli 2019 Faste medlemmer LMU Knut Patrick Hanevik LUI Pierre Wijnen RI Anne Berit Gregersen Læringssenteret Majken Solberg TKD Anne Berit Walter HF Varamedlemmer ansatte Egil Trømborg TKD Christian Trampe Evert RI Ingunn Nilsen Studieverkstedet Torgrim Eggen TKD Lise Kleppe SAM Studentrepresentanter 1 august 2015 31 juli 2016 Studentmedlemmer i LMU Ane Larsen Mjøen HF Philip Stampe LUI Einar Beck Olsen TKD Johanna Celinda Åhrberg HF Shan Mohammed TKD Varamedlemmer studenter Manjit Kaur TKD Martine Josefine Frantzen HF Maria Reitås Messenlien SAM Utvalget består av like mange studenter som tilsatte Ledervervet skifter fra år til år mellom tilsatt og student I studieåret

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Laeringsmiljoeutvalget-LMU (2015-09-15)
  Open archived version from archive •