archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Yrkespedagogikk
  fra høgskolen Studiet består av obligatoriske emner på til sammen 60 studiepoeng og masteroppgave på 60 studiepoeng Masteroppgaven utgjør en vesentlig del av studiet og du jobber med denne oppgaven de to siste studieårene Søknad og opptak Søknadsfrist 15 desember for søkere med utdanning fra land utenfor EU EØS og Sveits 1 mars for søkere med utdanning fra land innenfor EU EØS og Sveits Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Opptakskrav Fullført treårig yrkesfaglærerutdanning bachelorgrad Fagbrev 4 års praksis i faget 2 års yrkesteoretisk utdanning ettårig PPU for yrkesfag Annen 3 årig yrkes eller profesjonsrettet utdanning Realkompetansevurdering Uavhengig av opptaksgrunnlag stilles det krav om en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk eller tilsvarende enten som en del av utdanningsløpet eller som et tillegg Søk opptak Studiets innhold og oppbygging Studiet tilbys vanligvis på deltid over 4 år Det kan i spesielle tilfeller tilpasses på heltid over 2 år for eksempel for utenlandsstudenter med engelsk som undervisningsspråk Krav til studieprogresjon og utdanningsplan avtales da individuelt Studiet består av obligatoriske emner på til sammen 60 studiepoeng og masteroppgave på 60 studiepoeng Andre avlagte emner på masternivå kan innpasses fortrinnsvis andre studieår slik at de inngår istedenfor MAYP4300 Innholdet i studiet tilrettelegges med utgangspunkt i studentenes erfaringer fra utdanning og arbeidsliv Vanligvis forankres kunnskapsutviklingen i studentenes arbeidsplass og i arbeidslivet generelt og det forutsettes at studentene bruker sin profesjonelle erfaring aktivt i utvikling av ny kunnskap 1 studieår 1 semester MAYP4100 15 stp Yrkespedagogisk forsknings og utviklingsarbeid 2 semester MAYP4200 15 stp Organisasjonsperspektiv på yrkespedagogisk arbeid 2 studieår 3 og 4 semester MAYP4300 30 stp Samfunnsperspektiv på yrkespedagogisk arbeid 3 og 4 studieår 5 til 8 semester MAYP5900 60 stp Yrkespedagogisk fordypning masteroppgave I hvert emne skal studentene alene eller i grupper gjennomføre og dokumentere

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Master/Yrkespedagogikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Økonomi og administrasjon - siviløkonom
  i arbeidslivet For å ivareta kravet om bredde i graden velger studentene den andre profilen som sin støtteprofil En slik oppbygging sikrer at studentene utvikler seg både som spesialister og generalister noe som er kjennetegnet på en siviløkonom Studieretning Finansiell økonomi 1 studieår 1 semester ØAMET4000 10 stp Statistiske metoder ØABED4000 10 stp Finansstyring ØAADM4000 10 stp Strategisk personalledelse 2 semester ØAMET4100 10 stp Finansiell økonometri ØABED4600 10 stp Finansielle markeder ØAADM4100 10 stp Strategiutvikling ØAADM4300 10 Arbeidsmiljø og ledelse ØABED4500 10 stp Internstyring ØABED4000 og ØAMET4100 er emner i hovedprofilen og ØAADM4000 inngår i støtteprofilen 50 stp i 2 og 3 semester fylles med 20 stp fra hovedprofilen og 10 stp fra støtteprofilen samt 20 stp valgfrie emner Studieretning Strategi organisasjon og ledelse 1 studieår 1 semester ØAMET4000 10 stp Statistiske metoder ØAADM4000 10 stp Strategisk personalledelse ØABED4000 10 stp Finansstyring 2 semester ØAMET4200 10 stp Samfunnsvitenskapelig metode ØABED4600 10 stp Finansielle markeder ØAADM4100 10 stp Strategiutvikling ØAADM4300 10 Arbeidsmiljø og ledelse ØABED4500 10 stp Internstyring ØAADM4000 og ØAMET4200 er emner i hovedprofilen og ØABED4000 inngår i støtteprofilen 50 stp i 2 og 3 semester fylles med 20 stp fra hovedprofilen og 10 stp fra støtteprofilen samt 20 stp valgfrie emner 2 studieår 3 semester ØABED4200 10 stp Derivater ØABED4100 10 stp Verdsetting ved salg fusjoner og oppkjøp ØABED4400 10 stp Eierstyring og selskapsledelse ØAADM4400 10 stp Kunnskapsstrategi ØAADM4200 1o stp Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi ØABED4300 10 stp Risikostyring ØASØK4000 10 stp Makroøkonomisk politikk ØAETI4000 10 stp Etikk og bedriftenes samfunnsansvar 4 semester ØAMAS5900 30 stp Masteroppgave Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet og dette er emner som ofte er helt nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet Studentene

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/OEkonomi-og-administrasjon-siviloekonom (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Anvendt regresjonsanalyse
  til hverandre Ved hjelp av regresjonsmodeller kan forbindelser mellom variabler beskrives og forklares men også predikeres I emnet behandles begreper fra sannsynlighets og statistisk inferensteori hvordan modellkontroller skal utføres og deres betydning for prosessen med å lage regresjonsmodeller Kandidaten vil i løpet av kurset tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper for å kunne anvende regresjonsanalyse som samfunns og sosialvitenskapelig forskningsmetode på et avansert faglig nivå Kurset gir kunnskaper om og forståelse av hvordan ulike regresjonsanalytiske modeller kan knyttes til forskningsmessige problemstillinger Emnet vil omhandle følgende temaer av tidshensyn gis det kun en introduksjon til enkelte temaer Statistisk teori sannsynligheter og sannsynlighetsfordelinger hypotesetesting estimering ved minste kvadraters metode og ved sannsynlighetsmaksimering Analyse av kontinuerlig avhengige variabler Ikke linearitet og samspill i regresjonsmodeller Brudd på kolinearitetsforutsetningen og homoskedastisitetsforutsetningen robuste standardfeil Bygging av årsaksmodeller kontrollvariabler instrumentelle variabler fixed effects difference in differences strukturelle likningsmodeller introduksjon Analyse av kategorisk avhengige variabler Begrensede avhengige variabler trunkerte variabler sensurerte variabler utvalgsseleksjon introduksjon Analyse av paneldata introduksjon Flernivåanalyse introduksjon Målgruppe og organisering Les mer om målgruppe og organisering i Anvendt regresjonsanalyse Målgruppe Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph d program Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning HiOA tilsatte prioriteres ved opptak Arbeids og undervisningsformer Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og workshops der det gjøres bruk av statistiske programpakker som SPSS og Gretl De som ønsker å benytte STATA kan gjøre det dersom de har med egen PC hvor dette programmet er installert Søknad og opptak Søknadsfrist 19 10 2015 Søk her Opptakskrav Bestått mastergrad 120 studiepoeng eller tilsvarende utdanning Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4 side med informasjon om eget ph d prosjekt Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp til Karima bitta hioa no Fakta om

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier/node_1649/Ph.d.-emner-2015/Anvendt-regresjonsanalyse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Atferdsanalyse
  vitenskapelig disiplin med praktisk nytte Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha beviselig effektive metoder for å fremme atferdsendring Doktorgradsstudentenes arbeidsplasser vil være tilknyttet laboratoriergrupper som er organisert rundt sentrale forskningsprosjekt Studentene gjennomfører et selvstendig forskningsprosjekt som er grunnlaget for en doktoravhandling og disputas Denne delen av programmet utgjør 150 studiepoeng Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter i atferdsanalyse Kandidaten vil få opplæring i teorier og metoder som gir grunnlag for uavhengig og objektiv tenkning egnet for forskning innen atferdsanalyse Med en doktorgrad i atferdsanalyse vil du være kvalifisert for forskningsvirksomhet og faglig arbeid med høye vitenskapelige krav Programmet vil gir kandidatene kvalifikasjoner til anvendt og klinisk arbeid Programplan Programplan Emneoversikt Emneoversikt Disputas Informasjon om disputas Disputaser kommende Disputaser avlagte Prosjekter og seminarer Ph d prosjekter Seminarer og workshops Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars og 1 oktober for eksterne søkere For interne søkere er det løpende opptak Søke opptak Opptakskrav Opptak forutsetter en mastergrad som sammen med en bachelorgrad utgjør en femårig høyere utdanning For opptak på ph d programmet i atferdsanalyse kreves det også B eller bedre i snitt på kurs på masternivå samt B eller bedre på masteroppgaven Fakta om studiet Ph d program i atferdsanalyse Fører

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Phd/Atferdsanalyse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bibliotek- og informasjonsvitenskap
  og informasjonsfag har tre kjerneområder Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Litteratur og bruker samt Bibliotek og samfunn Hovedfokus i faget ligger på relasjonen mellom et informasjonsorganiserende system for eksempel et bibliotek i fysisk og digital form og faktiske og potensielle brukere av dokumentene i systemet Faget består av emner knyttet til for eksempel systemer for kunnskapsorganisering og gjenfinning metoder for beskrivelse og indeksering av dokumenter menneskers informasjonssøkeadferd formidling av innhold fra systemet til brukere informasjons og kulturpolitikk Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter i bibliotek og informasjonsvitenskap Målgruppen for ph d programmet er personer som ønsker å kvalifisere seg til forskning innen feltet i bibliotek og informasjonsvitenskap undervisningsstillinger ved universiteter og høgskoler og andre typer stillinger som stiller høye krav til vitenskapelig kompetanse Mer om programmet Programplan Emneoversikt Programme description english Ph D projects Ressursside Ressursside for ph d kandidater på SAM Doktorgradsutvalg Off sektor ph d Søknad og opptak Søknadsfrist Løpende søknadsfrist Søknad og opptak Opptakskrav For å bli tatt opp på ph d programmet må søkeren ha fullført norsk eller godkjent utenlandsk hovedfags eller mastergradsstudier i bibliotek og informasjons vitenskap eller tilsvarende for eksempel informatikk mediefag dokumentasjonsvitenskap kulturfag eller litteratursosiologi Fakta om studiet Ph d program i bibliotek og informasjonsvitenskap Fører

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Ph.d/Bibliotek-og-informasjonsvitenskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Helsevitenskap
  til en vitenskapelig doktorgradsavhandling av høy internasjonal standard Studieinnhold Les mer om studieinnhold ved helsevitenskap Den helsefaglige forskningen foregår i stor grad i samarbeid med det kliniske feltet og er rettet mot evaluering og intervensjoner innen helsefremming forebygging behandling rehabilitering og omsorg Felles for de helsevitenskapelige forskningsområdene er menneskers helse på mikro mellom og makronivå der samspillet mellom individuelle mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold står sentralt Opplæringsdelen av doktorgradsstudiet omfatter 30 studiepoeng og skal støtte opp under forskningsdelen avhandlingen som er på 150 studiepoeng Programmet kjennetegnes av metodologisk og teoretisk mangfold Opplæringsdelen består av to obligatoriske helsevitenskapelige emner ett fordypningsemne i metode og to valgfrie emner Mer utfyllende informasjon om det enkelte emne finner du i programplanen Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter i helsevitenskap Med en doktorgrad i helsevitenskap vil du være kvalifisert for forskning undervisning og annen virk somhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap Doktorgradsstudiet kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter høgskoler helseforetak og forskningsinstitutter samt stillinger i annen offentlig og privat sektor der det er behov for helsevitenskapelig kompetanse Med sin flerfaglige og tverrfaglige profil gir doktorgradsstudiet et godt grunnlag for å kvalifisere seg videre til lederoppgaver i helsefaglige utdannings og forskningsinstitusjoner og i helse og omsorgssektoren Programplan Programplan Emneoversikt Emneoversikt Course overview Disputas Informasjon om disputas Disputaser kommende Disputaser avlagte Prosjekter og seminarer Ph d prosjekter Ph d seminar Søknad og opptak Søknadsfrist Løpende Søke opptak Opptakskrav Opptak forutsetter en mastergrad som sammen med en bachelorgrad utgjør en femårig høyere utdanning Aktuelt Forsker på jodmangel hos gravide og barn Grønt lys for ph d i helsevitenskap Mer om studiet Ph d program i helsevitenskap Fører til grad Ph d i helsevitenskap Studieopplegg Studiepoeng 180 Antall studieår 3 Studiested Kjeller Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Engelsk Studiestart etter opptak Kostnader Kontakt Faglig Astrid

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Phd/Helsevitenskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon
  viktig ambisjon med kurset er både å aktivt anvende profesjonslitteratur i diskusjon av de ulike temaene samt øve deltagerne i å lese hvilke metodiske grep og overveielser som er tatt av forskere i studier der kvalitative metoder er benyttet og hvilket metodologiske utgangspunkt forskeren har Kurset gjennomgår eksempler på analyse i kvalitative profesjonsstudier og etiske utfordringer ved disse Innhold Emnet starter med en gjennomgang av forskningsprosessen Videre følger en diskusjon av ulike metodologiske perspektiver på kvalitativ forskning Under ethvert forskningsdesign og metodevalg ligger forskerens ofte implisitte forståelse av hvordan verden er og hvordan den burde studeres Disse underliggende prioriteringer gir forskere den filosofiske ballast som er nødvendig for å adressere viktige spørsmål angående sannhet sikkerhet og objektivitet i et gitt prosjekt De utgjør et metodologisk utgangspunkt Problemstillinger som tas opp er blant annet Hvilke ulike forståelser av kunnskap ligger forut for ulike teoretiske og metodologiske posisjoner i kvalitativ forskning Hvilken betydning har ulike teoretiske perspektiver for hvordan man tenker om datainnsamling og dataanalyse Hva kjennetegner ulike kunnskapsteoretiske posisjoner som for eksempel naturalistiske etnometodologiske og postmodernistiske posisjoner Hvilke utfordringer står man overfor i kvalitative prosjekter i profesjonsstudier Hvordan foretar man utvalg datainnsamling og analyse Hvordan kan vi vurdere kvaliteten på kvalitativ forskning i profesjonsstudier Med utgangspunkt både i deltagernes egne prosjekter og forskningsartikler med fokus på profesjonsstudier der kvalitative metoder er brukt diskuteres slike spørsmål Målgruppe og organisering Les mer om målgruppe og organisering i Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon Målgruppe Emnet er primært for studenter som er tatt opp på ph d studiet i profesjonsstudier Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning HiOA tilsatte prioriteres ved opptak Arbeids og undervisningsformer Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og diskusjon gruppearbeid Med utgangspunkt i konkrete eksempler gjerne fra studentenes

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier/node_1649/Ph.d.-emner-2015/Kvalitative-metoder-med-fokus-paa-feltarbeid-og-deltagende-observasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ph.d. i profesjonsstudier
  profesjonsstudier SPS ble etablert i 2005 og er dermed høgskolens eldste doktorgradsprogram Profesjonsstudier er et flerfaglig forskningsfelt Det kjennetegnes ved teori og metodemangfold og ved sin komparative karakter Det legges vekt på både generelle og særegne trekk ved profesjoner og profesjonenes yrkesutøvelse Profesjonsstudier er en samlebetegnelse på studier av profesjonenes samfunnsmessige rolle deres kunnskapsmessige og etiske handlingsgrunnlag de institusjonelle og samfunnsmessige rammene for yrkesutøvelse og profesjonenes praktiske håndtering av dilemmaer i yrkesutøvelsen Det omfatter også studier av utdannings og yrkessosialisering og av forholdet mellom profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse SPS har som mål å Tilby undervisning på høyt faglig nivå Bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved HiOA Jobbe for at stipendiatene doktorerer innen normert tid Skape et attraktivt og godt læringsmiljø for stipendiater Karrieremuligheter Les om karrieremulighetene til ph d i profesjonsstudier Som stipendiat på programmet skal du kvalifisere deg for forskning på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse og for annen virksomhet i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt Søknad og opptak Søknadsfrist Fortløpende opptak til programmet Søknad opptak Opptakskrav For å bli tatt opp til ph d programmet i profesjonsstudier kreves det at søker har fullført 2 årig masterutdanning 120 studiepoeng hovedfag eller tilsvarende Fakta om programmet Ph d

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier (2015-09-15)
  Open archived version from archive