archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Utdanningsvitenskap for lærerutdanning
  og samfunnsmessige forutsetninger for håndtering av utfordringer og dilemmaer i utdanning og yrke i lærerutdanning skole og barnehage Programmet skal bidra til at de fenomenene som utforskes analyseres i historisk sosial og kulturell kontekst Et internasjonalt og komparativt perspektiv er gjennomgående i studiet Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng Programmet skal tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til utvikling av original forskning av høy kvalitet bidra til kompetanseheving innenfor utdanningsvitenskap for lærerutdanning bidra til at stipendiatene doktorerer innen normert tid skape et attraktivt godt og internasjonalt læringsmiljø for stipendiater Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter i utdanningsvitenskap for lærerutdanningen Formålet med ph d programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning er at kandidatene skal kvalifisere seg for forskning undervisning utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt om lærerutdanning skole og barnehage oppvekst og sosialisering Programmet utvikler kunnskapsteori for lærerutdanning som et eget forskningsfelt Programmet har en særegen utdanningsvitenskapelig profil ved at det kobler forskning i og på lærerutdanning og profesjonskvalifisering med forskning i og på yrkesutøvelse i barnehage og skole i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Det er stigende etterspørsel etter personer med førstestillingskompetanse både til undervisnings og forskerstillinger ved høgskolene og universitetene og til forskerstillinger ved forskningsinstitutter Forvaltningen etterspør ansatte med utdanningsvitenskapelig forskningskompetanse knyttet til lærerutdanning skole og barnehage og yrkesfeltet etterspør forskningsbasert viten og kompetanse Mer om programmet Programplan Ph d emner Ph d prosjekter For ph d kandidater Reglement Skjemaer Ph d håndboken Praktisk informasjon for nye ph d kandidater For søkere Reglement Skjemaer Om opptak til programmet til enkeltemner Offentlig sektor ph d og nærings ph d informasjon om søknadsprosess Faglige råd for søkere Søknad og opptak Søknadsfrist Løpende opptak til programmet Søknad opptak Opptakskrav Masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning annen pedagogisk utdanning utdanningsvitenskap eller

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Phd/phd-utdanningsvitenskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Profesjonsetikk
  profesjoner og profesjonsutøvelse Hva er rett handling når det oppstår konflikter mellom profesjonelle roller plikter og interesser på den ene siden og brukeres interesser verdier eller rettigheter på den andre Har profesjonsutøvere rett til å nekte å yte visse tjenester av samvittighetsgrunner Hva skiller relasjonen mellom profesjonsutøver og bruker fra andre typer relasjoner mellom mennesker Hvilke moralske egenskaper bør gode profesjonsutøvere ha I profesjonsetikk anvendes generelle teorier og metoder fra normativ etikk for å analysere disse og andre problemstillinger på en systematisk måte Målet med emnet er å bidra til en dypere forståelse av etisk teori og argumentasjon og å stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer som kan oppstå i for eksempel sykepleie læreryrket sosialt arbeid eller journalistikk Følgende temaer vil bli tatt opp Etisk teori metode og begrunnelse Profesjonsroller og profesjonsetiske retningslinjer Institusjoner likhet og rettferdighet Profesjonsutøveres plikter og brukeres rettigheter Samvittighet og reservasjonsrett Forskningsetikk og informert samtykke Konfidensialitet hemmelighold og tillit Integritet lojalitet og varsling Målgruppe og organisering Les om målgruppe og organisering i Profesjonsetikk Målgruppe Emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph d program og for høgskolelektorer med interesse for etikk Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad Arbeids og undervisningsformer Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner av profesjonsetiske dilemmaer i for eksempel sykepleie læreryrket sosialt arbeid og journalistikk Søknad og opptak Søknadsfrist 18 09 2015 Søk her Opptakskrav Bestått mastergrad 120 studiepoeng eller tilsvarende utdanning Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4 side med informasjon om eget ph d prosjekt Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp til Karima bitta hioa no Fra magefølelse til logiske argumenter Det er ingen fasit for etikk i profesjonsutøvelse men det er mulig å trene systematisk på argumenter og analytisk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier/node_1649/Ph.d.-emner-2015/Profesjonsetikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Profesjonsteori
  om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd Emnet presenterer de sentrale bidragene i den profesjonssosiologiske tradisjonen fra Parsons til Abbott hvor fenomener som tillit til kompetanse og lukking av et virksomhetsområde står sentralt men behandler også andre samfunnsvitenskapelige tilnærminger av betydning for forståelsen av profesjoner som en institusjonell ordning i moderne samfunn Til den gren av teoretiseringen om profesjoner som har fokus på selve profesjonsutøvelsen hører problemstillinger som gjelder profesjoners kunnskapsanvendelse forholdet mellom ulike kunnskapsformer og ulike typer ekspertise bruken av skjønn og kravet om evidensbasering interaksjonen mellom profesjonell og klient pasient elev herunder spenningen mellom paternalisme og autonomi og hvordan profesjonsutøvelse kjønnes og utfordres av verdipluralismen i et flerkulturelt samfunn Emnet vil omhandle følgende temaer Profesjoner som jurisdiksjoner Profesjoners kunnskapsgrunnlag Skjønn og evidens Profesjonskvalifisering Modellering av interaksjonsprosesser Profesjoner mellom marked stat og sivil samfunn Profesjonalisering som historisk prosess Profesjon klasse og kjønn Profesjonell skjønnsutøvelse i velferdsstaten Profesjoner i det flerkulturelle samfunn Målgruppe og organisering Les mer om målgruppe og organisering i Profesjonsteori Målgruppe Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph d program Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning HiOA tilsatte prioriteres ved opptak Arbeids og undervisningsformer Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner Med utgangspunkt i konkrete eksempler gjerne fra kandidatenes egne prosjekter diskuteres ulike tilnærminger til emnets faglige innhold Søknad og opptak Søknadsfrist 01 09 2015 Søk her Opptakskrav Bestått mastergrad 120 studiepoeng eller tilsvarende utdanning Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4 side med informasjon om sin bakgrunn utdanning hvilket ph d program de evt tilhører samt en kort beskrivelse av ph d prosjektet sitt Sammendraget sendes inn

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier/node_1649/Ph.d.-emner-2015/Profesjonsteori (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sosialt arbeid og sosialpolitikk
  programmet er disiplinoverskridende i den forstand at det baserer seg på bidrag fra flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner Programmet kjennetegnes av metodologisk og teoretisk pluralisme Samtidig er det lagt vekt på å gi den enkelte ph d kandidat stor mulighet til fordypning Programmet skal bidra til at de fenomenene som utforskes analyseres i historisk sosial og kulturell kontekst og i tillegg legge vekt på et internasjonalt og komparativt perspektiv Det gjelder både i forskning om relasjoner mellom sosialarbeidere og klienter og utforming og implementering av sosialpolitiske programmer Koplingen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk gjør det mulig å undersøke hvordan tiltak og beslutninger påvirker menneskers hverdagsliv levekår og livskvalitet i ulike livsfaser og livsformer og hvordan den enkeltes livssituasjon må forstås i lys av de sosialpolitiske forhold I et slikt perspektiv fungerer sosialt arbeid og sosialpolitikk gjensidig berikende Programmet består av en opplæringsdel emnedel 35 studiepoeng og en forskningsdel 145 studiepoeng se og programplan Teoriemne obligatorisk Idéer og begreper i sosialt arbeid og sosial politikk 10 stp Metode emne kvalitativt eller kvantitativt 10 stp Vitenskapsteori 10 stp Fordypningsemne 5 stp Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter i sosialt arbeid og sosialpolitikk Høgskolen har et ledende forskningsmiljø i sosialt arbeid og sosialpolitikk i Norge Sosialt arbeid er kjernefag for barnevernspedagoger sosionomer og velferdsvitere Kombinasjonen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk er en ny konstruksjon og denne ph d en vil være den eneste i landet med denne sammensetningen Det er stigende etterspørsel etter personer med førstestillingskompetanse både til undervisnings og forskerstillinger ved høgskolene og universitetene og til forskerstillinger i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved forskningsinstitutter Og fagfeltet etterspør også ny kunnskap og forståelse Mer om programmet Programplan Emneoversikt Ph d prosjekter Universitetsbibliotekar Ressursside Ressursside for ph d kandidater på SAM Doktorgradsutvalg Off sektor ph d Søknad og opptak Søknadsfrist Løpende søknadsfrist Søknad og opptak

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Ph.d/Sosialt-arbeid-og-sosialpolitikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Arkiv og dokumentbehandling
  enkeltmennesker organisasjoner virksomheter og samfunnet og om regelverket for offentlighet og innsyn Studiet gir deg høy kompetanse i digital arkivdanning og elektroniske arkivsystemer og du lærer hvordan arkivfunksjonen i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte Studiet er samlingsbasert og vil ha 4 samlinger per semester Søknad og opptak Søknadsfrist 15 april ordinær søknadsfrist 1 mars søknadsfrist for enkelte søkergrupper se www samordnaopptak no Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote 58 2 Kvote for førstegangsvitnemål alle kvalifiserte Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Søk med studiekode 215 601 Søk opptak Studiets innhold og oppbygging Studiet består av fire obligatoriske arkivfaglige emner og tilbys på deltid Nærmere informasjon om innholdet i de enkelte emner framgår av emnebeskrivelsene under Studiets oppbygging kan framstilles skjematisk på følgende måte 1 studieår 1 semester ARK1001 15 stp Arkiv og samfunn 2 semester ARK1201 15 stp Arkivbevaring og formidling etikk og rolleforståelse 2 studieår 3 semester ARK1101 15 stp Arkivdanning og arkivsystem 4 semester ARK1301 15 stp Arkivplanlegging Mer om studiet Programplan Arkivar no Studiekvalitet og evaluering Fakta Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Studiestart 11 august 2015 Studiepoeng 60 Varighet 2 år deltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Kostnader Semesteravgift 580 kroner

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/arsstudier/Arkiv-og-dokumentbehandling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bibliotek- og informasjonsvitenskap
  Søknadsfrist 15 april ordinær søknadsfrist 1 mars søknadsfrist for enkelte søkergrupper se nettsidene til samordna opptak Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote 50 8 Kvote for førstegangsvitnemål alle kvalifiserte Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Søk med studiekode 215 603 Søk opptak Studiets innhold og oppbygging 1 studieår 1 semester BIB1000 0 Introduksjon til dataverktøy BIB1100 15 stp Bibliotek og samfunn BIB1200 15 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 1 BIBPRAK1 0 Praksis 1 år 2 semester BIB1400 15 stp Litteratur og kulturformidling 1 Historiske perspektiv BIB1300 15 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 2 BIBPRAK1 0 Praksis 1 år I 2 semester er det en obligatorisk femukers praksisperiode Mer om studiet Programplan Fagsider Innpassing til bachelorstudiet Tidligere eksamensoppgaver Studiekvalitet og evaluering bibliotekar no Fakta Årsstudium i bibliotek og informasjonsvitenskap Studiestart 11 august 2015 Studiepoeng 60 Varighet 1 år heltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Antall studenter 10 Kostnader Semesteravgift 580 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du tatt opp som student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner du også alt om studiestart for ditt studium Studieside for årsstudiet i bibliotek og informasjonsvitenskap Kontakt Administrativ SAM infosenter Jobbmuligheter Årsstudiet er nyttig for dem som ønsker å få en grunnleggende innføring

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/arsstudier/Bibliotek-og-informasjonsvitenskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)
  stor del av utdanningen består av IKT emner som søking i databaser publisering på nett XML databaseteori og datautveksling Les mer om innhold og organisering Kursoversikt og priser BIB1000 Introduksjon til dataverktøy høst og vår Semester Høst og vår Antall arbeidskrav Fire Pris 500 kroner LIG6100 Bibliotek og samfunn høst Antall arbeidskrav 14 Pris 6200 kroner LIG6201 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 høst Antall arbeidskrav Tolv Pris 6500 kroner LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 vår Antall arbeidskrav Fem Pris 6500 kroner LIG6400 Litteratur og kulturformidling 1 Historiske perspektiv vår Antall arbeidskrav Seks Pris 3000 Eksamensforberedende samling for fjernstudenter anbefalt Pris 1500 kroner Søknad og opptak Søknadsfrist Fjernstudiet har to søknadsperioder Opptak høstsemesteret Åpnes for søking den 1 april Søknadsfrist 1 juni Opptak vårsemesteret Åpnes for søking den 1 oktober Søknadsfrist 1 desember Svar på søknaden vil normalt foreligge 1 2 uker etter søkefristens utløp Opptakskrav Generell studiekompetanse Søk opptak Studiets innhold og oppbygging 1 studieår 1 semester BIB1000 0 Introduksjon til dataverktøy LIG6100 15 Bibliotek og samfunn LIG6201 15 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 1 2 semester BIB1000 0 Introduksjon til dataverktøy LIG6301 15 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 2 LIG6400 15 Litteratur og kulturformidling 1 Historiske perspektiv Mer om studiet Programplan Viktig informasjon til søkere Innpassing til 2 studieår Praksis Permisjon Studiekvalitet og evaluering Regelverk Fakta Fjernstudiet i bibliotek og informasjonsvitenskap Studiestart Ikke annonsert Studiepoeng 60 Varighet 2 år deltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Kostnader Semesteravgift 580 kroner I tillegg til semesteravgiften koster hvert emne mellom 3000 og 6500 kroner Se under Om studiet for eksakt prisinformasjon Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner også alt om studiestart for ditt studium Studieside for nettstudium i bibliotek og informasjonsvitenskap Kontakt Faglig Anne Stine Husevåg Administrativ sam abi fjern hioa

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/arsstudier/Bibliotek-og-informasjonsvitenskap-nettstudium (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Design og kommunikasjon i digitale medier
  og evne til kritisk refleksjon Les mer om innhold og organisering Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter slik at du blant annet kan framstille tekst bilde og illustrasjoner i ulike presentasjoner med høy kvalitet Videre skal du kunne gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt på en slik måte at design uttrykk og struktur understøtter innholdet og gjør budskapet tilgjengelig for mottakeren NB Vær oppmerksom på at programplanen til DKDM er under endring revidering Den nye planen vil bli publisert så snart den er klar Søknad og opptak Søknadsfrist 15 april ordinær søknadsfrist 1 mars søknadsfrist for enkelte søkergrupper se nettsidene til samordna opptak Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote 52 8 Kvote for førstegangsvitnemål alle kvalifiserte Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Søk med studiekode 215 602 Søk opptak Studiets innhold oppbygging Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium med undervisning fordelt over to år Studiet er bygget opp av fire emner som hver har et omfang på 15 studiepoeng 1 studieår 1 semester ZDB 15 stp Digitale bilder 2 semester DKDM1200 15 stp Digitale presentasjoner og informasjonsarkitektur 2 studieår 3 semester ZKDM 15 stp Kommunikasjon i digitale medier 4 semester DKDM1400 15 stp Interaktivitet og design Emnene tas som avsluttede faglige enheter som til sammen utgjør årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Studiet kan tas som en frittstående årsenhet 60 studiepoeng eller som del av en bachelorgrad 180 studiepoeng Mer om studiet Programplan Estetiske fag på Facebook Permisjon Studiekvalitet og evaluering Regelverk Programplaner for tidligere kull Fakta Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Studiestart 13 august 2015 Studiepoeng 60 Varighet 2 år deltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Antall studenter 30 Kostnader Semesteravgift 580 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/AArsstudier/Design-og-kommunikasjon-i-digitale-medier (2015-09-15)
  Open archived version from archive