archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Engelsk 1, for 1.-7. trinn - oppdrag
  der elever selv kan delta aktivt i formulering av læringsmål Bevisstgjøring omkring utfordringer ved overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn vil inngå i studiet Oppgavene knytter sammen teori praktisk lærerarbeid og didaktisk refleksjon Enkelte oppgaver er individuelle andre er gruppeoppgaver Noen av oppgavene forutsetter også en diskusjon over nett i tematiske diskusjonsfora i forkant av eller som oppfølging etter innlevering der studiets lærere også deltar opplæring blir gitt Organisering Les mer om organiseringen av studiet Engelsk 1 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng Den første delen av studiet emne 1 er lagt til høsten og emne 2 til vårsemesteret Begge modulene avsluttes med en eksamen hver tilsvarende 15 studiepoeng Studiet er nettbasert men i hvert emne inngår 3 samlinger på Høgskolen i Oslo og Akershus som hver går over 2 dager En av samlingene er lagt til Det norske studiesenteret i York Studiesenteret har utviklet egne moduler for Engelsk 1 Studieoppholdet i York er i realiteten forflyttet undervisning studenter kan søke om fritak og må da utføre alternative arbeidskrav Opplegget på samlingene består av gjennomgang av sentrale områder i faget med eksemplarisk bruk av ulike læringsaktiviteter og arbeidsmåter Arbeidsspråket er engelsk Eksemplarisk bruk av varierte læringsaktiviteter og arbeidsmåter Arbeidsspråket er engelsk Studentene får også anledning til erfaringsdeling og diskusjoner og får innføring i et utvalg digitale verktøy I tillegg til samlingene på høgskolen består studiearbeidet av selvstudium av faglitteratur og innlevering av muntlige og skriftlige tekster til en professional journal som er en egen elektronisk mappe Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil bli informert om søknadsfrist per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun han søker på for å få fullført sin lærerutdanning Studenter som innvilges studieplass må være i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Eng1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Engelsk 2 (1-7 og 5-10)
  gjennom studiet opparbeide solid kunnskap om engelsk for nybegynnere i et fagdidaktisk perspektiv Dette omfatter kunnskap om hva som kjennetegner språkutviklingen i denne aldersgruppen hvordan språket er bygd opp og hvordan ulike tekster best kan brukes på barnetrinnet til fordel for både gutter og jenter Som fremtidige lærere må studentene vite hvordan de grunnleggende ferdighetene står sentralt i arbeidet med engelsk for nybegynnere slik at de er i stand til å legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever fra 1 til 7 og 5 til 10 trinn i grunnskolen Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 og gir fordypning i språkopplæring og i valg og bruk av ulike tekster på barnetrinnet Emnet omfatter språkets oppbygging videreutvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse samt kritisk vurdering av ulike sider ved engelskundervisning for barnetrinnet Det dreier seg videre om et variert utvalg av aktiviteter og arbeidsmåter i faget Engelsk settes i et historisk perspektiv med mer komplekse tekster i ulike sjangere Karrieremuligheter Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Ved søknad må du velge enten 1 7 eller 5 10 Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen I tillegg må søkeren ha fullført og bestått

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Engelsk-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Engelsk 2, for 5.-10. trinn - oppdrag
  læringsmål Ikke minst vil ulike grader av måloppnåelse og ulike sider ved vurdering med karakter bli drøftet Bevisstgjøring omkring utfordringer ved overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn vil inngå i studiet Oppgavene knytter sammen teori praktisk lærerarbeid og didaktisk refleksjon Enkelte oppgaver er individuelle andre er gruppeoppgaver Noen av oppgavene forutsetter også en diskusjon over nett i tematiske diskusjonsfora i forkant av eller som oppfølging etter innlevering der studiets lærere også deltar opplæring blir gitt Vurdering av elevenes læringsutbytte inngår som en sentral del Organisering Les om organiseringen av studiet Engelsk 2 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng Den første delen av studiet emne 1 er lagt til høsten og emne 2 til vårsemesteret Begge modulene avsluttes med en eksamen hver tilsvarende 15 studiepoeng Studiet bygger på Engelsk 1 Studiet er nettbasert men i hvert emne inngår 3 samlinger på Høgskolen i Oslo og Akershus som hver går over 2 dager I emne 2 er første samling lagt til Det norske studiesenteret i York Studiesenteret har utviklet egne moduler for Engelsk 2 Studieoppholdet i York er i realiteten forflyttet undervisning studenter kan søke om fritak og må da utføre alternative arbeidskrav Opplegget på samlingene består av gjennomgang av sentrale områder i faget og med eksemplarisk bruk av varierte læringsaktiviteter og arbeidsmåter Arbeidsspråket er engelsk Studentene får også anledning til erfaringsdeling og diskusjoner og får innføring i et utvalg digitale verktøy I tillegg til samlingene på høgskolen består studiearbeidet av selvstudium av faglitteratur og innlevering av muntlige og skriftlige tekster til en professional journal som er en egen elektronisk mappe Søknad og opptak Søknadsfrist 15 mars Søk her Opptakskrav Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning og i tillegg engelsk 1 30 studiepoeng eller tilsvarende Studenter som innvilges studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/engelsk-2-KFK (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Engelsk årsenhet, 5-10
  engelsk årsenhet Arbeidet med målområdene i engelskstudiet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap praksiserfaring faglig utvikling og didaktisk refleksjon Kurset omfatter følgende tre kompetanseområder Språklig kulturell og fagdidaktisk kompetanse Gjennom studiearbeidet med språklig kompetanse skal studentene utvikle sine basiskunnskaper i ordlæring grammatikk i vid forstand i det engelske lydsystemet i tekst og sjangerteori pragmatikk og egne språklæringsstrategier Kulturell kompetanse omfatter studier av kultur og kulturelle ytringer i engelskspråklige samfunn og forståelse av sammenhengen mellom språk og kultur med en kontrastiv vinkling mot aspekter ved det norske samfunnet Fagdidaktisk kompetanse fokuserer på mål innhold arbeidsmåter og vurdering i faget gjennom hele grunnskolen Studieenheten legger vekt på å bygge opp studentenes kunnskap om og ferdigheter i å planlegge gjennomføre vurdere og videreutvikle opplæring i engelsk Refleksjon over praksis i lys av didaktisk teori står sentralt Arbeidet med disse områdene i engelskstudiet har som mål å sette studentene i stand til å møte kravene i grunnskolen om gi tilpasset opplæring for å bygge opp elevenes innsikt i egen språklæring deres kommunikative og interkulturelle kompetanse og deres evne til å oppleve og arbeide med litteratur i et danningsperspektiv Engelsk årsenhet bidrar også til å utvikle studentenes kompetanse i kritisk og formålstjenlig bruk av IKT slik at de i neste instans kan hjelpe elevene til å bli kyndige brukere Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i engelsk årsenhet Engelsk årsenhet 5 10 kvalifiserer for undervisning i engelsk på 5 10 trinn Kurset gir studentene rik anledning til å utvikle sin egen språklige kulturelle og fagdidaktiske kompetanse samt sin endrings og utviklingskompetanse noe som er nødvendig i grunnskolen i dag Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet men som mangler fag studiepoeng

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Engelsk-aarsenhet-5-10 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Epilepsi og rehabilitering
  innføring og fordypning i epilepsirelaterte emner Studiet gir også viktige bidrag til en tverrfaglig og helhetlig rehabiliteringsprosess Denne baseres på prinsippene om brukermedvirkning individuell tilnærming og myndiggjøring Formålet er å sikre personer med epilepsibehandling rehabilitering og omsorg på høyt faglig nivå Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i epilepsi og rehabilitering Studiet er rettet mot personer som arbeider i tjenester der epilepsi og rehabilitering er vesentlige deler av arbeidsområdet Studiet kan inngå som teoridel i godkjenningsordningene for klinisk spesialist i sykepleie spesialsykepleie eller klinisk vernepleier Programplaner Studieplan kull 2008 t o m kull 2013 Søknad og opptak Søknadsfrist Videreutdanning i epilepsi og rehabilitering vil ikke ha opptak i 2014 men forhåpentligvis i 2015 Interesserte kan ta kontakt med Anne Bakke på epost anne bakke hioa no Søk opptak Opptakskrav Treårig høgskoleutdanning innen helse og sosialfag Undervisningen er organisert i 5 samlinger som i hovedsak er lagt til Avdeling for kompleks epilepsi SSE ved Oslo Universitetssykehus i Sandvika Noe undervisning holdes også i lokalene til høgskolen på Kjeller Fakta om studiet Epilepsi og rehabilitering Fører til grad Studiet kan inngå som teoridel i godkjenningsordningene for klinisk spesialist i sykepleie spesialsykepleie eller klinisk vernepleier Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 30 Antall semestre 2 Studiested Kjeller

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Epilepsi-og-rehabilitering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ergoterapi innenfor allmennhelse
  og uke 5 og 12 på vårsemesteret Studentene arbeider med oppgaver i periodene mellom samlingene Eksamen er i mai juni Studiet består av to emner VERA6000 Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling 20 stp Dette emnet fokuser på ergoterapispesifikk fagkunnskap inkludert metoder og redskaper som begrunner og benyttes i yrkesutøvelsen på individ og systemnivå for å fremme aktivitet og deltagelse i eget hjem boenhet institusjon og nærmiljø Emnet inkluderer også kunnskap om politiske føringer sentrale rammebetingelser og samfunnsmessige behov som styrer og påvirker kommunen og ergoterapeutens oppgaver og rolle Emnet avsluttes med individuell muntlig eksamen basert på mappeoppgaver VERA6100 Prosjektoppgave 10 stp Prosjektoppgaven utføres individuelt eller i gruppe på to studenter Oppgaven knyttes til utviklings eller endringsarbeid i egen praksis Det kreves 80 prosent obligatorisk tilstedeværelse på samlingene For mer informasjon om studieinnholdet se programplanen som ligger under Mer om studiet Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i ergoterapi innenfor allmennhelse Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor allmennhelse Videreutdanningen er aktuell for ergoterapeuter som jobber innenfor alle områder i kommunehelsetjenesten men også innenfor andre felter Videreutdanningen kan inngå i Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistgodkjenning Studiet skal kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og imøtekomme aktuelle behov for ergoterapifaglige tjenester i kommunehelsetjenesten allmennhelsetjenesten og bidra til å følge opp myndighetenes satsing på høy kvalitet i et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud De siste års helsereformer pålegger kommunene et større ansvar for helse og sosialtjenester og utredninger stadfester en betydelig økning i etterspørsel av ergoterapeuter for å møte behovene Dette utfordrer ergoterapeuters kunnskaper og kompetanse Oppdatert og kunnskapsbasert praksis innenfor ergoterapi skal danne grunnlag for kompetanse både på system og individnivå Programplaner Programplan for kull 2015 Programplaner for kull 2014 Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Søkere må ha autorisasjon som ergoterapeut Det forutsettes at studentene har tilgang til ergoterapifaglig arbeid innenfor allmennhelse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/ergoterapi-innenfor-allmennhelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Express Course: Common Nordic Challenges in Vocational Education and Training
  Norway through comparisons also internationally Aims and contents Read about aims and contents for Common Common Nordic Challenges in Vocational Education and Training The purpose of this course is to develop knowledge of current challenges concerning the theory and practice dimension of vocational education in Finland Sweden Denmark and Norway through comparisons also outside of the Nordic countries The course will discuss questions concerning how to develop vocational competence What can be learnt in schools and what can be learnt in companies What are the risks and benefits How to improve cooperation between schools and working life The course aims at discussing all these questions in a comparative view Target group Read about the target group for Common Nordic Challenges in Vocational Education and Training The course is designed for students at master s level from our NordPlus collaboration partners Master students with experience from or interest in vocational education or students in vocational teacher education from Sweden Denmark Finland and Norway can apply Students must have completed a Bachelor s Degree or the equivalent Application and admission Application deadline 2014 10 30 Admission Prerequisites Students must have completed a Bachelor s Degree or the equivalent Download flyer Download flyer about the course Course facts Common Nordic Challenges in Vocational Education and Training Department of Vocational Teacher Education ECTS credits 10 Semester spring Studiestart vår Duration 1 week Course start 2015 04 20 Assessment A written individual group assignment of respectively 3500 words 5000 words Campus Kjeller Contact us Academic coordinator Rønnaug Lyckander Administrative coordinator Line Klæth Local contact persons In Denmark Henrik Hersom In Denmark Vibe Aarkrog In Finland Annica Isacsson In Sweden Katarina Sipos Important information Level Further education master s level Funding Nordplus Financing Admitted students can apply for a Nordplus scholarship covering up to 330 Euros

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Express-Course-Common-Nordic-Challenges-in-Vocational-Education-and-Training (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Familiearbeid med barn og foreldre
  med barn og foreldre Studiet retter seg mot ansatte i helse og sosialsektoren frivillige organisasjoner velferdssektoren og andre som arbeider med barn og foreldre Studiet gir en oversikt over systemisk tenkning med fokus på barn og foreldre Det vil bli undervist i tilnærmingsmåter fra systemiske modeller og noe fra fra Marte Meo og PMT Det vil også bli noe undervisning i utviklingspsykologi med fokus på barn foreldrerelasjonen Refleksjon over oss selv som hjelpere i det spenningsfeltet som kan ligge mellom barn og foreldre vil være sentralt i kurset Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i familiearbeid med barn og foreldre Studiet retter seg mot ansatte i helse og sosialsektoren frivillige organisasjoner velferdssektoren og andre som arbeider med barn og foreldre Undervisning på tilsammen seks dager og vil veksle mellom undervisning i plenum øvelser og rollespill Søknad og opptak Søknadsfrist Velg Samfunnsfag og økonomisk administrative fag Søk Videreutdanninger for samfunnsfag vår 2015 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad fra høgskole universitet fra studier innen helse velferds og sosialfag pedagogikk eller tilsvarende Fakta om studiet Familiearbeid med barn og foreldre Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 10 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 25 Studiestart Vår 2016 Kostnader Semesteravgift

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VFBF (2015-09-15)
  Open archived version from archive